• Konírna na Krásné Hoře
  • Petroupim
  • Náves s rybníkem v Sembratci
  • Hřiště v Petroupimi
  • Dětský den 2012
  • Škola v Petroupimi
  • Petroupec

Petroupim

Petroupim

DOTAZNÍK K TVORBĚ NOVÉ STRATEGIE OBCE PETROUPIM

Dobrý den,

dovolujeme si Vás oslovit (v rámci komunitního plánování k tvorbě nové strategie obce Petroupim) s krátkým dotazníkem. Cílem dotazníku získat podněty, nápady, myšlenky, co vše by se mělo a mohlo udělat, co funguje dobře, co špatně, zkrátka vše pro budoucí období.

Dotazník si můžete stáhnout, vytisknout a vyplněný donést do sídla OÚ Petroupim. Dotazník ke stažení zde.

Nebo dotazník můžete vyplnit online zde.

Sběr odpovědí bude probíhat do 10. 9. 2023.

V případě jakýchkoli dotazů či potíží při vyplňování dotazníku kontaktujte Annu Půtovou.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     tel. 724 592 215

                                                                           Děkujeme za spolupráci

Správní území obce Petroupim se rozkládá na výměře 950,63 ha na jednom katastrálním území Petroupim.

Ve správním území obce jsou tyto místní části:
 - Petroupec        
 - Petroupim      
 - Sembratec

 
V obci žije 329 obyvatel (stav k 1. 1. 2023).

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.


Informační systém obce Petroupim

Program zastupitelstva 28. prosince 2020

 

V Petroupimi, dne 21. prosince 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

na pondělí 28. prosince 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 

Program zasedání:

1/ Schválení střednědobého výhledu obce Petroupim

2/ Schválení rozpočtu obce Petroupim na rok 2021

3/ Schválení střednědobého výhledu MŠ Petroupim

4/ Schválení rozpočtu MŠ Petroupim na rok 2021

5/ Rozpočtové opatření č. 9

6/ Obecně závazná vyhláška – poplatek za komunální odpad

7/ Závazný ukazatel MŠ

8/ DSO OLB

9/ Různé

 

Vyvěšeno: 21. 12. 2020

Sejmuto:

 

Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 9. prosince 2020

V Petroupimi, dne 2. prosince 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

na středu 9. prosince 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

Program zasedání:

1/ Návrh střednědobého výhledu obce Petroupim

2/ Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2021

3/ Návrh střednědobého výhledu MŠ Petroupim

4/ Návrh rozpočtu MŠ Petroupim na rok 2021

5/ Rozpočtové opatření č.8

6/ CHOPOS

7/ Různé

 

Vyvěšeno: 2. 12. 2020

Sejmuto:

 

 

 

Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 16. listopadu 2020

V Petroupimi, dne 4. listopadu 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

na pondělí 16. listopadu 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 

Program zasedání:

1/ Rozpočtové opatření č. 6

2/ Lesy BN

3/ CHOPOS

4/ Pozemky směna

5/ Podpora aktivit Posázaví

6/ Příspěvek fotbalový klub

7/ DIMATEX

8/ Různé

 

 

 Vyvěšeno: 4. 11. 2020

 Sejmuto:

 

 

Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Směna pozemků

Smena_pozemku.pdf 

 

                                                Obec Petroupim

                                               Obecní úřad Petroupim

 

 

 

V Petroupimi, dne 5. 10.2020

 

 

Obec Petroupim zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směnit pozemek parc. č. 2205/25 díl a) ostatní plocha o výměře 92 m2 a pozemek 2205/27 díl b) ostatní plocha o výměře 8 m2. Pozemky budou směněny za pozemky parc. č. st. 137/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2, pozemek parc. č. 113/47 ostatní plocha o výměře 32 m2, pozemek st. 177/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 nacházející se v katastrálním území Petroupim, které jsou zapsány na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.

 

Připomínky k tomuto záměru mohou vyjádřit občané písemně obecnímu úřadu do 30. 10. 2020.

 

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Petroupim na jeho zasedání dne 7. září 2020, usnesením č. 4/ 6/2020.

 

Vyvěšeno na úřední desce a na EÚD dne: 5. října 2020

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

 

                                                                                   Černý Jiří

                                                                                   starosta obce

Program zastupitelstva 7. září 2020

V Petroupimi, dne 31. srpna 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

na pondělí 7. září 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

Program zasedání:

1/ Rozpočtové opatření č. 5

2/ Územní plán

3/ CHOPOS

4/ Pozemky

5/ Studna Sembratec

6/ Různé

 

 Vyvěšeno: 31. 8. 2020

 Sejmuto:

 

Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 29. 6. 2020

 

V Petroupimi, dne 22. června 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

Starosta obce Petroupim svolává veřejné zasedání zastupitelstva

 

na pondělí 29. června 2020 od 19. 00 hodin

 

v zasedací místnosti kulturního domu na Obecním úřadě Petroupim

 

Program zasedání:

1/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2019

2/ Účetní závěrka Obce Petroupim

3/ Účetní závěrka Mateřské školy Petroupim

4/ Rybník

5/ Různé

 

Vyvěšeno: 22. 6. 2020

Sejmuto:

 

Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 22. června 2020

V Petroupimi, dne 12. června 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

 Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

na pondělí 22. června 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 Program zasedání:

1/ Návrh závěrečného účtu za rok 2019

2/ Územní plán

3/ CHOPOS

4/ Diakonie - příspěvek

5/ Různé

 

 Vyvěšeno: 12. 6. 2020

 

 Sejmuto:

 

 Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Petroupim, Petroupim č.p . 49

 

Obec Petroupim

Petroupim 74

256 01 Benešov

 

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo


 ředitele příspěvkové organizace

 

Mateřská škola Petroupim – příspěvková organizace, se sídlem Petroupim 49,

256 01 Benešov

 

 

Starosta obce Petroupim v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb.

 

vyhlašuje konkurzní řízení

 

na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Petroupim,

Petroupim č.p. 49 – příspěvková organizace, s předpokládaným nástupem od 1. 9. 2020.

 

Požadavky:

·     znalost školských právních předpisů a školské problematiky

 

·     znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů

 

·     základní ekonomické znalosti

 

·     organizační a řídící schopnosti

Předpoklady:

·       pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

·       odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících

·       příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících

·       zdravotní způsobilost

·       znalost českého jazyka

·       bezúhonnost

·       plná způsobilost k právním úkonům

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

·     jméno, příjmení a titul uchazeče, pozice, na kterou se uchazeč hlásí

·     datum a podpis uchazeče

 

Požadované přílohy:

·     ověřená kopie dokladu o vzdělání pro splnění předpokladu pro výkon funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy

 

·     doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení

 

·     strukturovaný životopis

 

·     koncepce rozvoje příspěvkové organizace Mateřská škola Petroupim, Petroupim č.p. 49 – příspěvková organizace  (max. v rozsahu 3 stran strojopisu A4)

 

·     výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání

 

·     originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců)

 

·     osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (netýká se uchazečů narozených po 01.12.1971)

 

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami doručené poštou, na adresu: Obec Petroupim, Petroupim 74,

256 01 Benešov, a to nejpozději do 22. 6. 2020.  Přihláška včetně příloh musí být v zalepené obálce označené slovy:

 

„KONKURZNÍ ŘÍZENÍ MŠ PETROUPIM,
Petroupim 49 – příspěvková organizace NEOTVÍRAT“

 

 

 Černý Jiří, starosta obce

Program zastupitelstva 18. května 2020

V Petroupimi, dne 11. května 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

 Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

na pondělí 18. května 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 Program zasedání:

1/ Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2

2/ Uzavření kontroly – Ministerstvo vnitra

3/ DSO Obecní lesy Benešovska

4/ Můj kraj – participativní rozpočet Středočeského kraje

5/ Studna Sembratec

6/ Pozemky

7/ Příspěvek ČOV

8/ CHOPOS

9/ Rybník

10/ Různé

 

 Vyvěšeno: 11. 5. 2020

 Sejmuto:

 

 Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci