• Konírna na Krásné Hoře
 • Petroupim
 • Náves s rybníkem v Sembratci
 • Hřiště v Petroupimi
 • Dětský den 2012
 • Škola v Petroupimi
 • Petroupec

query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 12 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 12)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-21 11:39:33') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Petroupim

Petroupim

Správní území obce Petroupim se rozkládá na výměře 950,63 ha na jednom katastrálním území Petroupim.

Ve správním území obce jsou tyto místní části:
 - Petroupec        
 - Petroupim      
 - Sembratec

 
V obci žije 303 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.


Informační systém obce Petroupim

Program zastupitelstva 13. 5. 2019

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 13. 5. 2019 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 58.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 2

2/ Rybník ,,Za pilou“

3/ POLDR

4/ Pozemky

5/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 6.5.2019

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

 

 

                                                     Informace

                                 o počtu a sídlech volebních okrsků

 

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003  Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech

 1. a 25. května 2019, o počtu a sídle volebních okrsků:

 

 

Počet okrsků: 1 (jeden)

 

Sídlo volebního okrsku č. 1, Petroupim č. p. 58

 

 

 

V Petroupimi dne 3. 4. 2019

 

 

 

 

                                                                                                       Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

 

Program zastupitelstva 1. 4. 2019

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 1. 4. 2019 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

  Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 1

2/ Úvěr KB

3/ CHOPOS

4/ Sociální pracovník

5/ GDPR

6/ Různé

 

 V Petroupimi dne 25. 3. 2019

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

Program zastupitelstva 4. 3. 2019

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 4. 3. 2019 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 Program:

 1/ Zeleň

2/ SMS

3/ CHOPOS

4/ Různé

 

V Petroupimi dne 25. 2. 2019

 

                                                                                                                                 Černý Jiří

                                                                                                                                starosta obce

 

 

Program zastupitelstva 11. 2. 2019

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 11. 2. 2019 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 Program:

 1/ Výběrové řízení - chodník

2/ Pozemky – Katastrální úřad

3/ Různé

 

 V Petroupimi, dne 4. 2. 2019

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 28. 12. 2018

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pátek 28. 12. 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočet na rok 2019

2/ Střednědobý výhled

3/ Rozpočtové opatření č. 10

4/ Smlouvy – Krajský úřad

5/ BENE-BUS

6/ CHOPOS

7/ POSÁZAVÍ o.p.s.

8/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 17. 12. 2018

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

Program zastupitelstva 26. 11. 2018

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 26. 11. 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 9

2/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3/ Návrh rozpočtu na rok 2019

4/ Návrh rozpočtu MŠ na rok 2019

5/ Závazný ukazatel MŠ

6/ Inventarizace majetku

7/ Revitalizace zeleně

8/ Zahrada – škola

9/ Různé

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 19. 11. 2018

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

Informace o konání ustavujícího zasedání

                                                 I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petroupim

 

Obecní úřad Petroupim v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petroupim, svolaného dosavadním starostou obce v souladu s § 91 odst.1  zákona o obcích.

 

Místo konání: Obec Petroupim – kancelář obecního úřadu, Petroupim č. p. 74

 

Doba konání: 31. 10. 2018 od 19.00 hod.

 

Navržený program:

 • Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 • Schválení programu
 • Volba starosty

Volba místostarosty

 • Zřízení finančního a kontrolního výboru
 1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 2. volba předsedy finančního výboru
 3. volba předsedy kontrolního výboru
 4. volba členů finančního výboru
 5. volba členů kontrolního výboru
 • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
 • Jmenování zástupců obce do svazku obcí CHOPOS, BENE-BUS, DSO OLB, Honební společenstvo
 • Rozpočtové opatření č. 8
 • Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

 

V Petroupim, dne 22. 10. 2018

 

 

 

 

 

                                                                                                          Jiří Černý

                                                                                  dosavadní starosta obce Petroupim

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 10. 2018

Sejmuto z úřední desky dne: 31. 10. 2018

Výzva k podání nabídky - Revitalizace intravilánové zeleně v Petroupimi

 

 

Zadavatel veřejné zakázky

 

Obec Petroupim

            Petroupim 74, 256 01 Benešov

IČ: 00232475

 

 

 

vydává dokument:

 

 

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

a

pokyny pro zpracování nabídky

v souladu se Pravidly pro poskytování dotace z OPŽP

 

 

Název veřejné zakázky:

„Revitalizace intravilánové zeleně v Petroupimi“

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení:

MZP Consulting s.r.o.

Miroslav Pokorný, osoba pověřená zadavatelskou činností

 

Telefon / fax:

Miroslav Pokorný, tel.:  602 651 242

Obec Petroupim, tel.:    721 056 853

e-mail / www:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Datum / evid. číslo:

19.10.2018

 

 

 

 1. Základní informace o veřejné zakázce a zadavateli

 

Veřejná zakázka na služby je zadávána v souladu s ustanovením § 6, § 14, § 27 a § 31  zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, kdy není povinen zadávat tuto zakázku podle ZVZ. Dále je zadána v souladu Pravidly pro poskytování dotace z OPŽP. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Projekt je spolufinancován z Národních zdrojů MŽP a z vlastních zdrojů zadavatele.

 


 

 

 

Identifikační údaje o zadavateli:

 

Název zadavatele: Obec Petroupim

Sídlo:                         Petroupim 74, 256 01 Benešov

IČ:                               00232475

telefon:                      721 056 853

Číslo účtu:               94-3511121/0710

 

Osobou oprávněnou k provádění smluvně právních úkonů ve věci předmětné zakázky je:

Jméno a příjmení:    Jiří Černý, starosta obce

Tel.:                      721 056 853

 

Osobou oprávněnou k provádění ostatních úkonů ve věci zadávacího řízení předmětné zakázky je:

Jméno a příjmení:    MZP Consulting s.r.o., Miroslav Pokorný, osoba pověřená

                                                                                            zadavatelskou činností

Tel.:                      602 651 242

e-mail:                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 1. Název a popis veřejné zakázky

 

Předmětem veřejné zakázky je provedení veškerých služeb a prací nutných úplnému provedení zakázky: Revitalizace intravilánové zeleně v Petroupimi, v rozsahu specifikovaném zadávací a projektovou dokumentací, viz.: Příloha č. 2 a Příloha č. 5 k této zadávací dokumentaci.

 

2.1 Specifikace činností předmětu zakázky, předmět zakázky:

 

Tímto se rozumí zejména, že v rámci realizace bude provedeno:

 

Předmětem plnění je kompletní revitalizace veřejné zeleně v intravilánu obce Petroupim. Akce zahrnuje ošetření stávající vegetace-probírky, zdravotní řezy, udržovací řezy atd. s výsadbou nové vegetace v místech, kde aktuálně chybí nebo bude vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a neperspektivitě odstraněna. Návrh druhového složení vegetace vychází z potenciální přirozené vegetace řešené lokality a výběru regionálních odrůd ovocných stromů, které se v současné době začínají z krajiny vytrácet. Obnoveny budou také trávo-bylinné porosty. Lokálně budou použity pro výsadbu cibuloviny do trávníku – klasické druhy, které odpovídají českému venkovu. Součástí akce je doplnění mobiliáře pro zobytnění prostoru, zbudování opěrné zídky v rámci terénních úprav a navázanými opatřeními jako jsou zpevněné plochy – chodníčky pro pěší.

 

Doprovodná vegetace a extenzivní sady v krajině zajišťují útočiště různým živočišným druhům, přispívají včelařům, vytváří specifické biotopy, příznivě ovlivňují místní mikroklima – mimo jiné také poskytují stín, poslouží jako větrolamy, přispívají k orientaci v krajině. V případě ovocných stromů zajišťují lidem ovoce. Obnovou této vegetace dojde k výraznému zvýšení biodiverzity v oblasti a částečně i k návratu historické krajinné struktury, jak dokládá historický průzkum jednotlivých lokalit. Návrh počítá s ošetřením stávající vegetace-probírky, zdravotní řezy, udržovací řezy atd. a s výsadbou nové vegetace v místech, kde aktuálně chybí nebo bude vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a neperspektivitě odstraněna. Návrh druhového složení vegetace vychází z potenciální přirozené vegetace řešené lokality a výběru starých regionálních odrůd ovocných stromů, které se v současné době začínají z krajiny vytrácet. Obnoveny budou také travo-bylinné porosty.

Specifické údaje:

Zelené plochy, kde budou realizována opatření – 1707 m2 travobylinných porostů, 14 m2 štěrkového trávníku

Počet vysazených dřevin-64 ks (6 ks ovocných stromů, 58 ks listnatých stromů)

 

Vysazené keře – 132 ks solitérních keřů, 785 půdokryvných keřů

 

 

2.2 Ostatní specifikace:

 

Druh zakázky:                                     služby

 

Klasifikace CPV:

CPV 77300000-3                                   Zahradnické služby

                                                        

Přepokládaná hodnota zakázky                  1 490 000,00 Kč bez DPH

(stanoveno dle ceny v PD)

 

Uchazeč  je  oprávněn  po  zadavateli  požadovat  písemně  dodatečné  informace k  zadávacím  podmínkám.  Písemná  žádost  musí  být  zadavateli  doručena nejpozději  6  pracovních  dnů  a  v  případě  zakázky  malé  hodnoty  nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je považována za nejvyšší přípustnou a nabídková cena nesmí tuto předpokládanou hodnotu přesáhnout. Pokud ovšem bude celková nabídková cena znít na částku mimořádně nízkou, je zadavatel oprávněn si na uchazeči vyžádat podrobné zdůvodnění dosažení této mimořádně nízké částky založené na objektivních skutečnostech.

 

 

 1. Doba a místo plnění veřejné zakázky

 

3.1 Termín realizace:

 

 • Předpoklad zahájení prací je   11. 2018
 • Termín ukončení prací je 11. 2019

 

3.2 Místem plnění je:

 

Místo plnění veřejné zakázky je v obci Petroupimi, k.ú. Petroupim, parc.č. 2325/7

 

 1. Požadavky na prokázání kvalifikace

 

Zadavatel v rámci výběrového řízení na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu požaduje a uchazeč (dále také jako dodavatel) je povinen prokázat splnění kvalifikace. Splněním této kvalifikace se rozumí:

 

4.1 Základní způsobilost:

- tyto předpoklady doloží uchazeč ve formě čestného prohlášení – vzor uveden jako Příloha č. 3. – originál podepsaný uchazečem

 

4.2 Profesní způsobilost:

Uchazeč prokáže splnění profesní způsobilosti v následujícím rozsahu:

 1. Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů – která jej opravňuje k provedení předmětu zakázky; (prostá kopie a nesmí být starší jak 90 dní)
 2. Uchazeč předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon, resp. výpis z živnostenského rejstříku případně kopii živnostenského listu apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. (prostá kopie a nesmí být starší jak 90 dní)

 

4.3 Ekonomická kvalifikace:

Zadavatel požaduje prokázání ekonomické kvalifikace v následujícím rozsahu:

 1. minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky dosahuje min 0,9 mil Kč, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období

 

4.4. Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v následujícím rozsahu

 1. Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, z nichž budou 3 díla o jednotlivém finančním rozsahu min. 745 000 Kč bez DPH s ohledem na předmět veřejné zakázky (výsadby v krajině, realizace travnatých ploch). V seznamu bude vždy uveden název a stručný popis předmětu zakázky, její finanční objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele.
 2. Uchazeč prokáže, že osoba, která bude provádět odborné arboristické práce splňuje alespoň minimální požadavky na odbornou kvalifikaci a praxi:
 • držitel platného arboristického certifikátu ETW nebo jiného rovnocenného dokladu vydaného v členském státě EU, přičemž tento certifikát musí být v rámci prokázání tohoto kvalifikačního kritéria předložen;
 • praxí min 3 roky v oboru.

Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace uchazeč prokáže předložením:

 • profesního životopisu této osoby, který bude vlastnoručně podepsaný a který bude obsahovat minimálně následující údaje:
 • jméno a příjmení;
 • délku a stručnou charakteristiku odborné praxe;
 • popis realizovaných zakázek, včetně vyčíslení jejich finančního objemu a identifikace objednatele, přičemž zadavatel požaduje, aby se osoba podílela na realizaci alespoň 1 obdobné zakázky v oblasti realizace krajinných a zahradních úprav s fin. objemem min 400 tis Kč;
 • platný arboristický certifikát ETW nebo jiný rovnocenný doklad (viz. výše)
 • v případě, že uvedená osoba není zaměstnancem dodavatele (je v pozici poddodavatele), pak musí dodavatel k prokázání splnění kvalifikace doložit smlouvou s touto oprávněnou osobou o výkonu odborných prací na této zakázce.
 • Předpoklady 4.2.- 4.4. budou doloženy formou čestného prohlášení. K uzavření smlouvy s vybraných uchazečem budou požadovány kopie (nebo originály- kde je vyžadován originál) výše uvedených dokladů.

 

Uchazeč, který bude vyzván k uzavření Smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky předloží pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu ve výši min. 2,0 mil Kč – a to ve formě prosté kopie platné Smlouvy s pojišťovnou. Nesplnění této povinnosti bude považováno za důvod k vyloučení vybraného dodavatele.

 

4.5 Doba prokazování splnění kvalifikace a ostatní informace:

 1. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů ve lhůtě pro podání nabídek.
 2. Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci ve formě a rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci vč. dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.

 

 1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny – cenová nabídka

 

Nabídková cena prací bude kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace a bude zahrnovat veškeré práce, služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Uchazeč (dále také jako dodavatel) stanoví nabídkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky včetně materiálu (dále také jako zakázka). Nabídková cena bude stanovena za daný předmět plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

 

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

 1. Celková nabídková cena zakázky bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena zakázky včetně DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky.
 2. Celková nabídková cena plnění bude v nabídce uvedena jako cena nejvýše přípustná za celý uvedený předpokládaný rozsah prací.
 3. Cenová nabídka bude rekapitulovat náklady na realizaci celého předmětu zakázky v dílčích cenách po jednotlivých ucelených částech (forma položkového rozpočtu). Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, zejména neoceněný výkaz výměr, který musí být oceněný ve všech jeho položkách nenulovými hodnotami.

 

 1. Platební podmínky

 

 1. Dodavatel bude objednavateli fakturovat provedené práce vždy po vzájemné domluvě, bez ohledu na dokončení ucelené části a to dílčími fakturami (daňovými doklady) na základě objednavatelem odsouhlasených a převzatých prací.
 2. Splatnost účetních dokladů (faktur – daňových dokladů) bude 30 dní ode dne doručení dokladu zadavateli.
 3. Platební podmínky se řídí dle § 2610 občanského zákoníku a následných.
 4. Výše uvedené platební podmínky budou součástí návrhu smlouvy o dílo.

 

 1. Další obchodně smluvní podmínky

 

Podmínky plnění veřejné zakázky:

 

 1. Požadovaná záruka na provedené celé dílo je minimálně 24 měsíců, stím, že zde bude probíhat v rámci projektu rozvojová péče po dobu 3 let, hrazená z projektu.
 2. Zakázka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
 • Zakázka bude realizována v souladu s Projektovou dokumentací.
 1. Zakázka bude realizována v souladu s aktuálními podmínkami OPŽP.
 2. Práce budou prováděny pravidelně a samostatně, ve stanovených termínech a odsouhlasených zástupci obou stran, přičemž dodavatel ručí za to, že provedené práce odpovídají dané kvalitě prací v souladu platnou legislativou.
 3. Zadavatel si vyhrazuje právo spolupracovat při realizaci díla s dodavatelem a dalšími třetími osobami v rámci výstavby (např.: technický dozor investora, autorský dozor, kontrolní osoby poskytovatele dotace apod.) a dodavatel se pokyny těchto osob bude řídit.
 • Dodavatel povede přehled o prováděných pracích, ve kterém se budou zaznamenávat podstatné skutečnosti (např. konkrétní termíny, požadavky smluvních stran, kontrolní zápisy apod.) jak ze strany dodavatele, tak ze strany objednatele a tyto záznamy musí být podepsány odpovědnými osobami ve stavebním deníku, který bude uložen na stavbě, nebo v budově obecního úřadu.
 • Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
 1. Zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu prací dodavatel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
 2. Odstranění odpadu vzniklého při vlastní činnosti (např. likvidace elektroodpadu) je na vlastní náklady dodavatele v souladu s platnými právními předpisy ČR. Zadavatel nezajišťuje odběr, místo k ukládání a využití či zneškodňování odpadu.
 3. Vlastní realizace musí být prováděna takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí stavby (hluk, ovlivnění dopravní situace apod.) a aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
 • Dodavatel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí úprav dle PD, ale budou stavbou dotčeny, je dodavatel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
 • Odstranění vad a nedostatků bude provedeno v dohodnutém a odsouhlaseném termínu a v případě nedohody se považuje termínem pro odstranění termín navržený objednavatelem při oznámení reklamace.
 • Neodstraní-li dodavatel závady v dohodnutém termínu, je stanovena sankce ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den do doby splnění a zároveň mu budou přefakturovány práce spojené se zajištěním a odstranění těchto závad třetí osobou.
 1. Sankce za prodlení s termínem nebo dílčími termíny plnění předmětu zakázky odsouhlasenými zástupci smluvních stran při realizaci zakázky ze strany dodavatele je stanovena na 1 000,- Kč za každý započatý den do doby splnění.
 • Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené důsledku své činnosti zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí, poškození vozidel či budov apod.) zadavatele a třetích osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit na své náklady a není-li to možné, tak finančně uhradit.
 • Dodavatel a objednavatel jsou si povinni poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména předat si potřebné informace a podklady ve sjednaných termínech, vykonat řádně a včas příslušející úkony, případně poskytne objednavatel zhotoviteli potřebné plné moci.

 

Veškeré podmínky jsou v návrhu Smlouvy o dílo.

 

 1. Požadavek na formální zpracování nabídky

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána zástupcem oprávněným za uchazeče jednat. Nabídka bude předložena v 1x v originálním výtisku a 1x v kopii a bude vytištěna nesmazatelnou formou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.

 

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označených: „Revitalizace intravilánové zeleně v Petroupimi“ neotevírat – nabídka. Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit.

 

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

 1. Krycí list nabídky

Možno použít přílohu č. 1.

 1. Prokázání kvalifikace

Dle zadávací dokumentace [viz.: bod 4]

 1. Čestná prohlášení– originál podepsaný uchazečem

Možno použít přílohu č. 3.

 1. Podepsaný návrh smlouvy (osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče) – viz. příloha vč. oceněného výkazu výměr

Možno použít přílohu č. 5 a 6.

 

Případné další přílohy a doplnění nabídky (nepovinné).

 

 1. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

 

Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH a dle specifikace uvedeného v bodě 2.1.

 

Hodnotící kritéria:

 

Kritérium                                                     váha v %      poznámka

 1. Nejnižší nabídková cena 100 %          bez DPH

        

 1. Zadávací lhůta

 

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na veřejnou zakázku, je 60 dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

 

 1. Lhůta a místo pro podání nabídek

 

 1. Lhůta pro podání nabídek je 15 kalendářních dnů. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek. Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 5. 11. 2018 do 10:00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
 2. Místo pro podání nabídek – nabídky mohou uchazeči doručit pouze v písemné a listinné formě:
 • Osobně: v sídle zadavatele Obec Petroupim, Petroupim 74, 256 01 Benešov
 • Poštovní službou: na adresu zadavatele, tak, aby nabídky byly zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek.
 1. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány ani hodnoceny.

 

 1. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

 

Kontaktní osobou ve věcech výběrového řízení je Miroslav Pokorný, pověřený řízením projektu.

 

 1. Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. Zadavatel doporučuje všem uchazečům navštívit a důkladně si prohlédnout místa realizačních prací a okolí, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika, faktory nezbytné pro vypracování nabídky a podepsání smlouvy na služby. Místo plnění veřejné zakázky je veřejně dostupné. Kontaktní osobou je Jiří Černý, starosta obce Petroupim (( +420 721 056 853), (Miroslav Pokorný, pověřený řízením projektu (( +420 602 651 242, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 

 1. Místo a termín otevírání obálek a hodnocení nabídek

 

 1. Místem otevírání obálek a hodnocení nabídek je kancelář zadavatele, a to sídlo obce Petroupim, Petroupim 74, 256 01 Benešov
 2. Otevírání obálek podaných nabídek je veřejné. Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne bezprostředně po skončení lhůty pro podání nabídek.

 

 1. Další podmínky a práva zadavatele výběrového řízení na veřejnou zakázku

 

14.1 Podmínky a práva zadavatele:

 

 1. Podmínky, při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny:
 • pokud zadavatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových prací v rámci zakázky nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám,
 • pokud se změní se daňové předpisy upravující sazbu DPH pro zakázku, která je předmětem plnění této veřejné zakázky.
 1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
 2. Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.
 3. Uchazeč může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Uchazeč, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být poddodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je poddodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
 4. Objem realizačních činností tvořených poddodavateli mohou tvořit max. 30 %
 5. Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické nebo technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
  • výpis z obchodního rejstříku takové jiné osoby nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
  • doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové jiné osoby
  • čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 zák. 134/2016 Sb. takovou jinou osobou – možno použít přílohu č. 3 k ZD
  • písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí, či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby referenční zakázky, pak musí písemný závazek obsahovat též závazek, že tato jiná osoba bude vykonávat činnosti, ke kterým se prokazované kritérium vztahuje.
 6. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. Před přebráním PD zhotovitelem, zhotovitel věnuje potřebnou péči kontrole předložené PD.

 

 

14.2 Zadavatel si dále vyhrazuje právo:

 

 1. Nevracet uchazečům podané nabídky.
 2. Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku.
 3. Upravit rozsah předmětu plnění při realizaci dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici.
 4. Upřesnit zadávací podmínky nebo je změnit, případně zrušit výběrové řízení.
 5. Vyjasnit případně ověřit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce před vyhodnocením a přidělením zakázky.
 6. Vyřadit a nehodnotit nabídku pro její neúplnost či nesplnění podmínek v souladu se zadávací dokumentací.
 7. Zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

 

 1. Přílohy zadávací dokumentace

 

 1. Příloha č. 1 – Vzor formuláře – Titulní list nabídky
 2. Příloha č. 2 – Projektová dokumentace (vypracovala: zodp. projektant Martina Forejtová, název: „Revitalizace intravilánové zeleně v Petroupimi“)
 3. Příloha č. 3 – Vzor č. prohlášení základní způsobilosti
 4. Příloha č. 4 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce
 5. Příloha č. 5 – Neoceněný výkaz výměr
 6. Příloha č. 6 – Vzor Smlouvy o dílo

 

 

 

Vypracoval:                                                                     Schválil:

 

MZP Consulting s.r.o.                                                           Obec Petroupim

Miroslav Pokorný,                                                             Jiří Černý, starosta obce

pověřený řízením projektu a zadavatelskou činností                zadavatel a investor

 

 

Program zastupitelstva 27. 9. 2018

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na čtvrtek 27. 9. 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7

2/ Územní plán

3/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 19. 9. 2018

 

 

 

 

 

                                                                          Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

         Volby do Zastupitelstva obce Petroupim a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

                               konané ve dnech 5. a 6. října 2018

 

                          Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

Obecní úřad Petroupim

                              

                       

 

 

 

 

                                                     Informace

                                 o počtu a sídlech volebních okrsků

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001  Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 14c odst.1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky  a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídle volebních okrsků

 • volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Petroupim, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018, a
 • politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislé kandidáty, jejichž přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ČR byla zaregistrována ve volebním obvodu, jehož součástí je obec, a kandidují pouze ve volbách do senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018

 

 

 

Počet okrsků: 1 (jeden)

 

Sídlo volebního okrsku č. 1, Petroupim č. p. 74

 

 

 

V Petroupimi dne 8. srpna 2018

 

 

 

 

                                                                                                       Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 30. 7. 2018

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 30. 7. 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 5

2/ Obecně závazná vyhláška obce Petroupim

3/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 23. 7. 2018

 

 

 

 

 

                                                                          Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

Program zastupitelstva 27. 6. 2018

        Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na středu 27. června 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2017

2/ Účetní závěrka obce

3/ Účetní závěrka MŠ

4/ Příspěvek MŠ

5/ CHOPOS

6/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 20. 6. 2018

 

 

 

 

 

                                                                          Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Stanovení počtu zastupitelů

                Stanovení počtu zastupitelů do zastupitelstva obce

                                  pro volební období 2018 – 2022

 

 

 

Zastupitelstvo obce Petroupim na svém zasedání dne 8. června 2018

stanovilo počet členů zastupitelstva obce na další volební období

 

 

 

 

                                   počet zastupitelů  7  (sedm)

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi, dne 8. června 2018

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Černý Jiří

                                                                                   starosta obce

Záměr

                         Zastupitelstvo obce PETROUPIM

 

 

vyhlašuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích

 

 

                                             záměr

 

prodat, tento nemovitý majetek obce:

 

 

 

      část pozemku p.č. - 2329/7 díl d v k.ú. Petroupim

       část pozemku p.č. - 122/1 část pozemku 122/15 v k. ú. Petroupim

 

 

 

 

Občané mohou předložit na obecní úřad své připomínky a nabídky ve lhůtě

do 15 dnů od vyvěšení na úřední desce.

 

 

Po uplynutí 15ti denní lhůty rozhodne v této věci zastupitelstvo obce.

 

 

 

Vyvěšeno: 2. 5. 2018

 

 

Sejmuto: 17. 5. 2018

 

Schváleno zastupitelstvem obce: 23. dubna 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ……………………….

                                                                        starosta obce

Učitelka pro Mateřskou školku Petroupim

 

 Mateřská škola Petroupim přijme kvalifikovanou učitelku na celý pracovní úvazek.

 Nástup je od 20. srpna 2018.

 Informace na tel. 724 843 802 - Mgr. Hana Nenadálová, ředitelka MŠ

Program zastupitelstva 23. 4. 2018

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 23. dubna 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 2

2/ Pozemky

3/ CHOPOS

4/ Různé

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 12. 4. 2018

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

 

 

Program zastupitelstva 9. 3. 2018

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 9. března 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 1

2/ Výběrové řízení komunikace k potoku

3/ Kontrola voda

4/ CHOPOS

5/ Různé

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 28. 2. 2018

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

Rozpočtová opatření

Všechna Rozpočtová opatření obce Petroupim budou zveřejněna jako přílohy k Zápisu ze zastupitelstva.

V listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři OÚ v úředních hodinách.

Program zastupitelstva 12. 2. 2018

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 12. února 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Pozemky

2/ CHOPOS

3/ Různé

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 5. 2. 2018

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 29.12.2017

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pátek 29. 12. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočet na rok 2018

2/ Různé

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 18. 12. 2017

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

 

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

 

 

Starosta obce Petroupim podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

 

                                                       oznamuje

 

 

 1. Volba prezidenta České republiky se koná:

 

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

 

 1. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost Petroupim č. p. 74 budova Obecního úřadu Petroupim.
 2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 3. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.
 4. Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 18. 12. 2017

                                                                                               Jiří Černý

                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

                       Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech

 1. a 13. ledna 2018

                      

 

               Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

 

                                                                                          

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že

 

                                                       svolávám

 

 

první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek Petroupim pro volby prezidenta České republiky, konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018. První zasedání se uskuteční dne 20. prosince 2017 v 19.00 hod. v budově Obecního úřadu se sídlem Petroupim č.p.74

 

 

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

 

 

 

V Petroupimi dne 18. 12.2017

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ……………………………………….

                                                                                                          Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

 

Volba prezidenta České republiky - informace o počtu a sídle volebních okrsků

       Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018

                             Informace o počtu a sídle volebních okrsků

                            

                      

 

 

 

 

                                                    Informace

                                o počtu a sídlech volebních okrsků

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídlech volebních okrsků

 

 

 

Počet okrsků: 1 (jeden)

 

Sídlo volebního okrsku č. 1, Petroupim č. p. 74

 

 

 

V Petroupimi dne 27. 11. 2017

 

 

 

 

 

                                                                                                          Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

 

 

                                              

Program zastupitelstva 4.12.2017

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 4. 12. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 7 a č. 8

2/ Střednědobý výhled na roky 2018 - 2020

3/ Návrh rozpočtu na rok 2018

4/ BENE-BUS

5/ CHOPOS

6/ Lesy Benešovska

7/ Inventarizace majetku

8/ Závazný ukazatel MŠ

9/ Technické služby

10/ Různé

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 27.11.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky

       Oznámení o době a místě konání voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

Starosta obce Petroupim podle § 15 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

 

                                                       oznamuje

 

 

 1. Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

 

v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

 

 1. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost Petroupim č.p. 74 budova Obecního úřadu Petroupim.
 2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky

a nebo cestovním průkazem).

 1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 1. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

V Petroupimi dne 2. 10. 2017

 

 

 

 

 

                                                                                                       Černý Jiří

                                                                                                         starosta

 

 

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

                       Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

                           konané ve dnech 20. a 21. října 2017

 

               Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

 

                                                                                          

 

V souladu s § 14 c) odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

                                                       svolávám

 

 

první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek Petroupim pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017. První zasedání se uskuteční dne 27. září 2017 v 19.00 hod. v budově Obecního úřadu se sídlem Petroupim č.p.74

 

 

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

 

 

 

V Petroupimi dne 20.9.2017

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ……………………………………….

                                                                                                          Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 25. 9. 2017

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 25.9.2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6

2/ Územní plán

3/ Věcné břemeno

4/ Senážní žlab

5/ CHOPOS

6/ Komunikace

7/ Různé

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 18.9.2017

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

                       Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

                                 konané ve dnech 20. a 21. října 2017

                       Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

 

 

 

                                                    Informace

                                o počtu a sídlech volebních okrsků

 

V souladu s  § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017.

 

 

 

Počet okrsků: 1 ( jeden)

 

Sídlo volebního okrsku č. 1, Petroupim č. p. 74

 

 

 

V Petroupimi dne 5. září 2017

 

 

 

 

 

                                                                                                          Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

Program veřejného zasedání zastupitelstva 26. 6. 2017

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 26. 6. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

2/ Účetní závěrka obce

3/ Účetní závěrka MŠ

4/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016

5/ Rozpočtové opatření č. 3

6/ CHOPOS

7/ DSO Obecní lesy Benešovska

8/ Územní plán

9/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 19. 6. 2017

 

 

 

 

 

                                                                          Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

Program zastupitelstva 22.5.2017

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 22.5. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č.2

2/ Pozemky

3/ CHOPOS

4/ Návrh závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2016

5/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 15.5.2017

 

 

 

 

 

                                                                          Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 12.4.2017

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 12. 4. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č.1

2/ Obecně závazná vyhláška

3/ CHOPOS

4/ BENE-BUS

5/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 5.4.2017

 

 

 

 

 

                                                                        Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://chopos.cz/petroupim-obecni-urad/petroupim-uredni-deska.html, internetových stránkách obce http://chopos.cz/petroupim-obecni-urad/rozpočty.html a http://chopos.cz/petroupim-obecni-urad/závěrečné-účty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Petroupim je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Petroupim, Petroupim 74, 256 01 Benešov, v úředních hodinách: pondělí  18,00 hod. – 21,00 hod.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

 

Program zastupitelstva 6.3.2017

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 6. 3. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Pozemky

2/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 27.2.2017

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                      starosta obce

 

 

Záměr obce Petroupim

Záměr Obce Petroupim

Vyvěšeno : 8. 2. 2017

Sejmuto : 24. 2. 2017


Obec Petroupim

zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, záměr prodat níže uvedené nemovité věci ve výlučném vlastnictví Obce Petroupim, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky :

1) Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 117/1, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 812 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek označený jako díl „a“, o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, jehož nová výměra bude 11509 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 117/1 nově odděluje pozemek označený jako díl „a“ o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto záměru a je zveřejněn spolu s tímto záměrem.

2) Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 2325/4, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9453 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 2325/9, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1277 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 2325/4 nově odděluje pozemek parcelní číslo 2325/9.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto záměru a je zveřejněn spolu s tímto záměrem.

3) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 360 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 116/7, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 547 m2.

V případě listu vlastnictví č. 360 a pozemku parcelní číslo 116/7 se jedná o duplicitní zápis vlastnictví, kdy z tohoto listu vlastnictví je, vedle Obce Petroupim jako vlastníka s podílem 1/1, patrný ještě další duplicitní vlastník, resp. spoluvlastníci, a to Hana Hliscová s podílem 1/3, Vladimíra Petrová s podílem 1/3, Marek Rabiňák s podílem 1/6 a Oldřich Rabiňák s podílem 1/6.

K listu vlastnictví č. 360 a k pozemku parcelní číslo 116/7 se dále vztahuje zahájená exekuce, kdy toto omezení se týká duplicitního zápisu vlastnictví spoluvlastníka Marka Rabiňáka.

4) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/52, druh pozemku orná půda, o výměře 2758 m2.

5) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/94 , druh pozemku orná půda, o výměře 454 m2.

 

Obec Petroupim

 

…………………..………

Jiří Černý

starosta obce

 

Program zastupitelstva 6.2.2017

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 6. 2. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Pozemky

2/ CHOPOS

3/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 30.1.2017

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                      starosta obce

Program zastupitelstva 28.12.2016

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 28. 12. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočet na rok 2017

2/ Územní plán

3/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 21.12.2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

 

Program zastupitelstva 5.12.2016

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 5. 12. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtový výhled na roky 2017 -2019

2/ Návrh rozpočtu na rok 2017

3/ Rozpočtové opatření č. 9

4/ Inventarizace majetku

5/ Pozemky

6/ BENE-BUS

7/ CHOPOS

8/ Závazný ukazatel MŠ

9/ Technické služby

10/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 28.11.2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 21.11.2016

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 21. 11. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 8

2/ Pozemky

3/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 14. 11. 2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

Program zastupitelstva 31.10.2016

Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 31.10. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č.p.74.                                        

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 7

2/ Směrnice o postupech při zadávání veřejné zakázky

3/ Posázaví

4/ CHOPOS

5/ Obecní lesy Benešovska

6/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 24.10.2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 19.9.2016

Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 19. 9. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č.p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 6

2/ Pozemky – potok

3/ Rybník Za pilou

4/ EKO-KOM

5/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 12.9.2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 8.8.2016

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 8. 8. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č.p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 4 a 5

2/ Obecní lesy Benešovska

3/ Kontrola OSSZ Benešov

4/ Vodovod

5/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 1. 8. 2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

 

 

Zápis ze zastupitelstva 13. 5. 2019

Rozpoctove_opatreni_c_2.pdf                                                           1.

Zápis č. 4/2019

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 13. 5. 2019

 

Začátek v 19. 00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Pohunek Milan, Šilínek Libor,

Škvorová Jaroslava

 

Omluven: Pohunek Petr

 

Ověření zápisu: Pohunek Milan, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 2

2/ Rybník ,, Za pilou“

3/ POLDR

4/ Pozemky

5/ Různé

 

 

Na začátku zasedání přišel pan P. Z. ze Sembratce a objasnil zastupitelům svůj záměr vybudovat jímku na obecním pozemku. Reagoval tak na zamítavé stanovisko zastupitelstva obce ze dne 1. 4. 2019.

 

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 2 tak, jak ho předložila účetní obce paní Škvorová Dagmar.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 2 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Starosta informoval zastupitele o výběrovém řízení na zhotovení prací při budování rybníka ,,Za pilou.“

Bylo provedeno výběrové řízení na stavební práce. Přihlásilo se pět stavebních firem. Nejnižší nabídku podala firma AQUEKO s.r.o. Lavičky čp. 122, Velké Meziříčí.

A to za cenu 5.259.400,- Kč bez DPH. Po oslovení této firmy nám bylo sděleno, že od zakázky odstupuje. Proto byla uzavřena smlouva o dílo s druhou firmou v pořadí a to Zvánovec a.s., Rudolfská tř. 597, České Budějovice. S nabídkovou cenou 5.678.846,58 Kč bez DPH.

Smlouva na uzavření prací je jednou z podmínek získání dotace. Další podmínkou pro vydání stavebního povolení je směna pozemků s Lesy České republiky. Jedná se o pozemek, kudy bude přitékat voda do rybníka. Lesy ČR zato požadují po obci části pozemků pod korytem

                                                           2.

Petroupimského  potoka. Zastupitelstvo tuto směnu podporuje. Záměr bude zveřejněn na úřední desce, včetně grafické situace, o které pozemky se jedná.

Zastupitelstvo obce Petroupim souhlasí se zveřejněním směny těchto pozemků.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

add 3.)

Akciová společnost VRV, Praha 5 Smíchov předala starostovi vypracovanou zprávu o posouzení vhodnosti umístění poldru nad obcí Petroupim.

Závěr této zprávy je takový, že škody způsobené přívalovými dešti vysoce převyšují cenu za vybudování poldru.

Celou částku 72. 000,- Kč za tento posudek za naši obec zaplatila společnost Posázaví o. p. s.

 

add 4.)

Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní S.S. z Petroupce o odkoupení pozemku parcelní číslo 126 v k.ú. Petroupim. Tento pozemek o výměře 11m2 se nachází na její zahradě.

Zastupitelstvo obce Petroupim souhlasí se zveřejněním záměru na prodej tohoto pozemku.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti /0 se zdrželo

 

Záměr bude zveřejněn na úřední desce.

 

add 5.)

Krajská hygienická stanice se sídlem v Benešově provedla kontrolní odběr vody z veřejného vodovodu v obci Petroupim. Všechny kontrolované hodnoty splňovaly normu na kvalitu pitné vody.

 

Za 1.čtvrletí roku 2019 bylo odevzdáno celkem 504 kg textilního materiálu.

Za 1.čtvrletí roku 2019 bylo odevzdáno celkem 12 litrů použitelného rostlinného oleje.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje společnosti Rytmus Střední Čechy o. p. s. finanční příspěvek ve výši 5. 000,- Kč.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 23. 4. 2019 v Mrači.

Starosta informoval zastupitele.

 

Obecní úřad se kompletně přestěhoval do přístavby kulturního domu. Kancelář OÚ se nachází v přízemí. V prvním poschodí je nová zasedací místnost, kde budou probíhat i volby. Všechny ostatní kanceláře byly opraveny a to včetně rozvodů elektrické energie, rozvodů topení, podlah a výmalby.

 

 

 

                                                                       3.

ZŠ Archa získala od stavebního úřadu povolení ke stavebním úpravám. V bývalé budově OÚ č.p. 74.

 

Starosta zdůraznil potřebu šetření pitnou vodou. S příchodem teplého počasí se zvýšila spotřeba vody více než 1,5x. Každý občan má ve smlouvě podepsány podmínky k odběru pitné vody. Bude vyvěšen plakát o nutnosti šetření pitnou vodou.

 

Při ukládání bioodpadu je zakázáno do kontejnerů házet větve, kameny a materiály, které do bioodpadu nepatří. V prostoru silážní jámy, kam se odpady dávají, je možno tento odpad roztřídit. Bude vyvěšen plakát o nutnosti třídění bioodpadu.

 

Usnesení č. 4 ze zastupitelstva konaného dne 13. 5. 2019

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/Rozpočtové opatření č. 2

2/ Záměr směny části pozemků 2317 a 2318 v k. ú. Petroupim

3/ Záměr prodeje pozemku parc. č. 126 v k. ú. Petroupim

4/ Finanční příspěvek společnosti Rytmus

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty ze zasedání svazku obcí CHOPOS

2/ Výsledek kontroly Krajské hygienické stanice

 

Zasedání skončilo ve 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 20. 5. 2019

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 20. 5. 2019

 

 

Sejmuto: 5. 6. 2019

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

Zápis ze zastupitelstva 1. 4. 2019

Rozpoctove_opatreni_c_1.pdf                                                                          1.

Zápis č. 3/ 2019

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 1. 4. 2019

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Milan Pohunek, Petr Pohunek,

                  Libor Šilínek

 

Omluvena: Jaroslava Škvorová

 

Hosté: Miroslav Vašák ml.

 

Ověření zápisu: Mgr. Jana Černá, Libor Šilínek

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 1

2/ Úvěr KB

3/ CHOPOS

4/ Sociální pracovník

5/ GDPR

6/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 1 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 1 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelé projednali smlouvu na úvěr k účelu: Financování stavby ,,Chodník podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec“

Výše úvěru 7 000 000,00 Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1,

Na Příkopě 33 čp. 969, IČO 45317054 ve výši 7 000 000,00 Kč na financování stavby

,, Chodník podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec“

 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

 

                                                                       2.

 

add 3.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 8. 3. 2019 ve Struhařově.

Na tomto zasedání byl představen projekt Koordinace sociální práce mikroregionu CHOPOS.

Na základě tohoto bodu zastupitelé schválili sociálního pracovníka pro výkon sociální práce na území obce pana Mgr. Pavla Gobyho.

 

 

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 26. 3. 2019 v Petroupimi.

 

 

add 4.)

 

Sociální pracovník – výkon sociální práce na území obce

 

Obec Petroupim, se sídlem Petroupim 74, 256 01 Benešov, IČ 00232475, zastoupená starostou obce Jiřím Černým, pověřuje na základě § 35, odst. 2 zákona č. 128/ 2000 Sb.,

( zákon o obcích), pana Mgr. Pavla Gobyho, narozeného 2. 3. 1964, číslo OP 205992713, k výkonu sociální práce na území obce za účelem vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb občanů obce.

Platnost od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2022

 

add 5.)

Zastupitelé byli seznámeni se základními pravidly postupů souvisejících se zpracováváním osobních údajů.

Tyto pravidla budou schválena na příštím zasedání zastupitelstva.

 

add 6.)

Zastupitelé rozhodli posílat SMS zprávy pomocí systému FIREPORTAL.

Tuto službu již využívá Sbor dobrovolných hasičů. Půjde o rozšíření tohoto systému pro další skupiny obyvatel. Celou agendou těchto SMS zpráv byl pověřen zastupitel Pohunek Milan.

 

Zastupitelstvo obce se zabývalo žádostí pana P. Z. o zřízení věcného břemene pro stavbu žumpy na pozemku parcelní číslo 2366/1, do které by byla svedena kanalizace z domu č. 021

v Sembratci.

Protože se jedná o novou stavbu na pozemku obce, zastupitelé vyjádřili obavy z dalších podobných žádostí, které by poté omezovaly obec v jejich potřebách. Např. pokládání elektrických a telefonních kabelů, veřejného osvětlení, budování kanalizace a cest.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 2366/1 v Sembratci v k. ú. Petroupim.

 

Hlasování: 0 pro/ 1 se zdržel / 5 proti

 

 

 

                                                                       3.

 

Starosta informoval přítomné o mimořádném zasedání DSO lesy Benešovska. Toto zasedání bylo svoláno z důvodu kůrovcové kalamity. Situace je opravdu vážná. V budoucích letech obce místo zisku budou nuceny do lesů investovat finanční prostředky.

Všichni, kteří by měli zájem o koupi dřeva z lesů, se můžou obrátit na správce lesů pana Krejčího. Kontakt poskytne starosta.

 

Valná hromada DSO BENE-BUS se uskutečnila 1. 4. 2019 v Benešově. Starosta podal zprávu z tohoto zasedání. Valná hromada přijmula Rozpočtové opatření č. 1.

 

 

Společnost EKO-KOM poukázala na účet obce 15. 097,50 Kč za sběr separovaného odpadu

za IV. čtvrtletí 2018.

 

V měsíci dubnu začnou stavební práce na budování opěrné zídky u zvoničky na Petroupci.

 

Usnesení č. 3 ze zastupitelstva konaného dne 1. 4. 2019

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 1

2/ Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1,

Na Příkopě 33 čp. 969, IČO 45317054 ve výši 7 000 000,00 Kč na financování stavby

,, Chodník podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec“

Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 2366/1 v Sembratci v k. ú. Petroupim.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty ze zasedání svazku obcí CHOPOS

2/ Výkon sociální práce na území obce bude vykonávat Mgr. Pavel Goby

3/ Posílání SMS zpráv pomocí systému FIREPORTAL

4/ Zprávu starosty ze zasedání DSO lesy Benešovska

5/ Zprávu starosty ze zasedání DSO BENE-BUS

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 8. 4. 2019

 

Zapsala: Jana Fraňková                                                        Vyvěšeno na EÚD.

 

 

Ověření zápisu:

 

Vyvěšeno: 8. 4. 2019                                                 Sejmuto: 24. 4. 2019

Zápis ze zastupitelstva 4. 3. 2019

                                                                          1.

 

Zápis č. 2/ 2019

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 4. 3. 2019

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Milan Pohunek, Petr Pohunek,

Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Ověření zápisu: Petr Pohunek, Libor Šilínek

 

Program:

1/ Zeleň

2/ SMS

3/ CHOPOS

4/ Různé

 

 

Starosta  -      návrh na doplnění programu

 • přijetí úvěru od Komerční banky

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 1.)

Pracovníci firmy SARAHS ukončili kácení zeleně v Petroupimi, Petroupci a Sembratci.

Dále bude následovat výstavba opěrné zídky na Petroupci a stavební práce v okolí kulturního domu.

 

add 2.)

Zastupitelé projednali možnost informování občanů pomocí SMS zpráv.

Byly podány dva návrhy. Na příštím zastupitelstvu se bude řešit výhodnější varianta.

 

add 3.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo dne 12. 2. 2019 v Popovicích.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • centrum společných služeb
 • projekt koordinace sociální práce mikroregionu CHOPOS
 • svoz bioodpadu
 • skupinový vodovod CHOPOS

 

2.

add 4.)

Poskytnutí finančního příspěvku na komunální odpad. Příspěvek obdrželo 15 žadatelů.

Celková výše finančního příspěvku OÚ Petroupim na svoz komunálního odpadu v roce 2019 je 11. 242,- Kč.

 

Dne 6. dubna 2019 proběhne úklid podél komunikací.

Akce bude vyvěšena na úřední desce.

 

V silážní jámě u sušičky je uložena štěpka po kácení zeleně. Každý, kdo má zájem, si může odebrat libovolné množství.

 

add 5.)

Starosta seznámil zastupitele s nabídkou Komerční banky o možnosti čerpat úvěr na financování stavby ,,Chodník podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec“

Celková výše úvěru je 7.000.000,- Kč.

Po diskusi bylo dohodnuto, že zastupitelstvo bude přímo hlasovat o smlouvě na tento úvěr.

 

Usnesení č. 2 ze zastupitelstva konaného dne 4. 3. 2019

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty o revitalizaci zeleně

2/ Výši příspěvků na komunální odpad

 

Zasedání skončilo 21. 30 hod.

 

V Petroupimi dne 11. 3. 2019

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

Vyvěšeno: 11. 3. 2019

 

 

Sejmuto: 27. 3. 2019

 

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

Zápis ze zastupitelstva 11. 2. 2019

                                                                          1.

Zápis č. 1/2019

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 11. 2. 2019

 

Začátek v 19. 00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Milan Pohunek, Petr Pohunek, Libor Šilínek,

Jaroslava Škvorová

 

Ověření zápisu: Mgr. Jana Černá, Milan Pohunek

 

Program:

1/ Výběrové řízení - chodník

2/ Pozemky – Katastrální úřad

3/ Různé

 

 

add 1.)

Na výběrové řízení na akci ,,Chodník podél průtahu obce Petroupim a Petroupec“ bylo osloveno

5 firem. Zájem o účast ve výběrovém řízení projevili 3 zájemci.

Firma LAROS s.r.o. Benešov

Stavební společnost Krampera s.r.o. Hořetice

Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

 

Všichni tito účastníci splnili podmínky výběrového řízení.

S nejnižší cenou 6.937.447,97 Kč vyhrála výběrové řízení Stavební společnost Krampera s.r.o., Hořetice 7, 257 56 Křečovice.

Předpoklad zahájení prací je 1. 3. 2019. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději

 1. 3. 2020.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podepsání smlouvy o dílo se stavební společností Krampera s.r.o.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov provádí revizi obsahu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu.

Katastrální úřad na základě šetření v terénu a projednání s dotčenými orgány veřejné moci zjistil některé nesoulady u nemovitostí v katastrálním území Petroupim.

Proto pracovnice Katastrálního úřadu budou vyřizovat tyto nesrovnalosti.

 

V budově Obecního úřadu, Petroupim 74

 

V pondělí 18. února 2019 od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16. 00 hod.

V úterý 19. února 2019 od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod.

 

                                                                                               2.

 

add 3.)

Starosta informoval zastupitele, že obec získala souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace na akci ,,Revitalizace rybníka Za Pilou v obci Petroupim“

Souhlas do výše 4.818.707,00 Kč. Celkový finanční náklad stavby je 6.346.995,72 Kč včetně DPH.

Stavba obsahuje:

 • odbahnění
 • sdružený objekt
 • rozdělovací objekt
 • rekonstrukce hráze
 • obnova přístupové cesty
 • demolice zpevněných ploch
 • čištění koryta od sdruženého objektu
 • revitalizace zeleně
 • vedlejší rozpočtové náklady

 

Do 31. 7. 2019 musí obec vybrat ve výběrovém řízení dodavatele stavby a splnit další úkoly tak, aby bylo mohlo být vydáno Rozhodnutí.

Termín výstavby II. Q. 2020.

 

Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek na rok 2019 pro společnost RUAH o.p.s. Benešov.

Zastupitelstvo obce souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 3.000,- Kč společnosti RUAH o. p. s.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

Společnost Posází o.p.s., Jemniště přislíbila přispět obci na smlouvu o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha částkou ve výši 69.000,- Kč.

Jedná se o posudek, bez kterého nelze pokračovat v přípravě výstavby poldru nad obcí Petroupim.

 

 

Zastupitelstvo projednalo nové finanční podmínky nájmu v přísálí a sálu Kulturního domu.

Od 1. 3. 2019 je upravuje takto:

 

sál pro domácí         3.000,- Kč

sál pro cizí                 6.000,- Kč

přísálí pro domácí    1.000,- Kč

přísálí pro cizí            3.000,- Kč

 

                                                                                                                                  3.

 

 

Usnesení č. 1 ze zastupitelstva konaného dne 11. 2. 2019

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Příspěvek pro společnost RUAH o.p.s. ve výši 3.000,- Kč

 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje:

1/ Starostu obce k podepsání smlouvy o dílo s firmou Stavební společnost Krampera s.r.o.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1/ Podmíněný příslib dotace na akci ,,Revitalizace rybníka Za Pilou v obci Petroupim“

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 18. 2. 2019

 

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

 

Ověření zápisu:

 

 

Vyvěšeno: 18. 2. 2019

 

Sejmuto: 6. 3. 2019

 

 Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis ze zastupitelstva 28.12. 2018

Rozpoctove_opatreni_c_10.pdf

Rozpoctove_opatreni_c_11.pdf                                                                                         1.

 

Zápis č. 10/ 2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 12. 2018

 

Začátek v 19. 00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Omluven: Pohunek Milan, Pohunek Petr

 

Ověření zápisu: Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Rozpočet na rok 2019

2/ Střednědobý výhled

3/ Rozpočtové opatření č. 10 a č. 11

4/ Smlouvy – Krajský úřad

5/ BENE-BUS

6/ CHOPOS

7/ POSÁZAVÍ o.p.s.

8/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo jednotlivé položky Rozpočtu obce Petroupim na rok 2019.

Rozpočet obce Petroupim pro rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Petroupim na rok 2019 na jednotlivé položky.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

add 2.)

Ke zveřejněnému střednědobému výhledu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/0  se zdrželo

 

Návrh výhledu je zveřejněn na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

 

 

 

 

                                                                       2.

 

add 3.)

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č. 10 a č. 11 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtová opatření č. 10 a 11 budou vyvěšena jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 4.)

Zastupitelstvo obec Petroupim schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Petroupim – obnova povrchu a odvodnění místní komunikace označení 6c ,,K potoku“

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci Oslava 700. výročí obce Petroupim.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 5.)

Starosta informoval přítomné o zasedání BENE-BUS, které se konalo 27. 11. 2018 v Benešově. Příspěvek na dopravní obslužnost zůstává ve stejné výši tj. 190,- Kč na obyvatele.

Příspěvek na činnost sdružení ve výši 1,- Kč na obyvatele.

Celkem na rok 2019 ……….. 57.873,- Kč.

 

add 6.)

Starosta informoval zastupitele o zasedání výboru svazku obcí CHOPOS, které se konalo

 1. 12. 2018 v Soběhrdech.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • centrum společných služeb
 • zánik členství obce Kozmice v DSO CHOPOS
 • návrh rozpočtu CHOPOS
 • plnění rozpočtu
 • aktualizace ceníku dopravních služeb

 

 

 

3.

 

Poslední zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se konalo 27. 12. 2018 v Postupicích.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatele zápisu
 • zastupitelé obce Mrač schválili přistoupení obce k členství DSO CHOPOS
 • granty a dotace
 • centrum společných služeb
 • úprava rozpočtu 2018
 • návrh rozpočtu na rok 2019
 • volba kontrolního a finančního výboru, předsedy svazku a místopředsedy svazku
 • skupinový vodovod CHOPOS
 • inventarizace majetku
 • volné téma

 

Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje přistoupení obce Mrač k členství DSO CHOPOS.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

 

                                                                        

add 7.)

Společnost Posázaví o.p.s. požádalo podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2019 formou neinvestiční dotace.

Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje společnosti Posázaví o.p.s. výši dotace 30,- Kč na jednoho obyvatele ve správním území obce Petroupim.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 8.)

Zastupitelstvo obce se seznámilo se smlouvou o dílo ,,Posouzení ekonomické efektivnosti navrhované polosuché nádrže v Petroupimi

Návrh smlouvy předložila společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5.

Bez posouzení ekonomické efektivnosti není možné zahájit jednání o vybudování polosuchého poldru nad Petroupimí (Na suchých lukách).

Cena za vyhotovení díla je 72.600,- Kč s DPH.

 

Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje smlouvu o dílo - Posouzení ekonomické efektivnosti navrhované polosuché nádrže v Petroupimi.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

 

                                                                       4.

 

Dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb. se mění od 1. 1. 2019 výše odměn členům zastupitelstev územních samosprávních celků.

Zastupitelům byly odměny upraveny s platností od 1. 11. 2018.

Starostovi obce od 1. 1. 2019 bude vyplácena odměna 18.200,- Kč v čistém příjmu.

Místostarostce obce od 1. 1. 2019 bude vyplácena odměna 11. 075,- Kč v čistém příjmu.

Tyto odměny jsou řádově ve výši 50%, které by náležely uvolněnému starostovi a místostarostovi obce stejné velikostní kategorie.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

Společnost EKO-KOM vyplatila obci částku ve výši 15.012,- Kč. Jedná se o finanční prostředky za sběr separovaného odpadu za III. čtvrtletí 2018.

 

 

Zasedání skončilo v 22.30 hod.

 

V Petroupimi dne 7. 1. 2019

 

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 7. 1. 2019

 

 

Sejmuto: 23. 1. 2019

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

 

 

                                                           5.

 

 

Usnesení č. 10 ze zastupitelstva konaného dne 28. 12. 2018

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Rozpočet obce Petroupim na rok 2019 na jednotlivé položky

2/ Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021

3/ Rozpočtové opatření č. 10 a č. 11

4/ Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Petroupim – obnova povrchu a odvodnění místní komunikace označení 6c ,,K potoku“

5/ Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci Oslava 700. výročí obce Petroupim

6/ Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje přistoupení obce Mrač k členství DSO CHOPOS

7/ Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje společnosti Posázaví o.p.s. výši dotace 30,- Kč na jednoho obyvatele ve správním území obce Petroupim

8/ Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje smlouvu o dílo - Posouzení ekonomické efektivnosti navrhované polosuché nádrže v Petroupimi

9/ Výši odměny neuvolněnému starostovi a místostarostovi

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty z DSO BENE-BUS

2/ Zprávu starosty z DSO CHOPOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis ze zastupitelstva 26. 11. 2018

Odmeny_zastupitelstva_obce.pdf

Rozpoctove_opatreni_c_9.pdf                                                                          1.

Zápis č. 9/ 2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 11. 2018

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Milan Pohunek, Libor Šilínek,

                  Jaroslava Škvorová

 

Omluven: Petr Pohunek

 

Ověření zápisu: Mgr. Jana Černá, Milan Pohunek

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 9

2/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3/ Návrh rozpočtu na rok 2019

4/ Návrh rozpočtu MŠ na rok 2019

5/ Závazný ukazatel MŠ

6/ Inventarizace majetku

7/ Revitalizace zeleně

8/ Zahrada – škola

9/ Různé

 

Při hlasování o programu navrhl Pohunek M. doplnění programu o bod č. 10 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti /0 se zdrželo

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 9 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 9 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelé projednali Střednědobý výhled na roky 2019 – 2021. Střednědobý rozpočtový výhled vychází z navýšení příjmů na 5.000.000,- Kč.

Na rok 2019 je výhled 6.400.000,- Kč z důvodu získané dotace na akci ,,Revitalizace zeleně v obci Petroupim“

Na všechny roky je plánovaný vyrovnaný rozpočet. Jednotlivé položky Rozpočtového výhledu jsou odvozeny od rozpočtu na rok 2019.

 

                                                                       2.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021 bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

add 3.)

Zastupitelé projednali Návrh rozpočtu na rok 2019. Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2019 podle jednotlivých paragrafů.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

add 4.)

Zastupitelé projednali Návrh rozpočtu Mateřské školy na rok 2019. Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu Mateřské školy Petroupim na rok 2019.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled Mateřské školy Petroupim

na roky 2020 – 2021.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti /0 se zdrželo

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020– 2021 bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

add 5.)

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání, že závazný ukazatel rozpočtu pro Mateřskou školu Petroupim na rok 2019 je příspěvek na provoz v celkové výši 250.000,- Kč.

Částka bude zaslána na účet MŠ ve čtyřech splátkách na počátku každého čtvrtletí.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

                                                                       3.

 

add 6.)

Inventarizace majetku proběhne podle interní směrnice č. 1/2012.

Předseda inventarizační komise: Jana Fraňková

Členové inventarizační komise: Mgr. Jana Černá

                                                         Petr Pohunek

Inventury proběhnou ve dnech 27. 12. 2018 – 2. 1. 2019.

 

Do inventarizační komise v Mateřské škole Petroupim jmenuje obecní úřad paní Jaroslavu

Škvorovou.

 

add 7.)

Zastupitelstvo obce přiděluje veřejnou zakázku na akci ,,Revitalizace intravilánové zeleně v Petroupimi“ firmě SARAHS associates s.r.o., M. Kudeříkové 1575, Benešov 25601,

IČO 03273661.

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 1 se zdržel

 

add 8.)

Starosta informoval zastupitele o návaznosti na akci ,,Revitalizace  intravilánové zeleně v Petroupimi“, která se týká nové zeleně v areálu Mateřské školy v Petroupimi.

Při budování zahrady budou spolupracovat OÚ Petroupim, Církevní ZŠ a MŠ Archa a MŠ Petroupim. Finanční prostředky budou čerpány z Nadace Proměny.

 

add 9.)

Společnost Posázaví poskytla obci Závěrečnou zprávu k vyúčtování přijatého příspěvku od obce Petroupim ve výši 12.280,- Kč.

 

Městský úřad Benešov odbor výstavby a územního plánování sdělil obci, že MěÚ Benešov – OVAÚP, úřad územního plánování bere na vědomí naši žádost o pořízení územně plánovací dokumentace Petroupim.

 

add 10.)

Zastupitel Milan Pohunek vyjádřil nespokojenost s informací o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva.

Starosta obce konstatoval, že odměny zastupitelů byly řádně projednány a bylo o nich řádně hlasováno. Výše odměn je součástí zápisu z ustavujícího zastupitelstva. Tento zápis, včetně příloh, je jako každý zápis k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Odměny jsou stanoveny v souladu s přílohou nařízení vlády č. 318/ 2017 Sb.

Odměna neuvolněného starosty je stanovena ze zákona v rozmezí od 0,3 do 0,6násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce ve funkci starosty.

Odměna místostarosty a ostatních neuvolněných členů vychází z tabulky podle velikostní kategorie obce.

                                                                       4.

 

Odměny budou zveřejněny jako samostatná příloha tohoto zastupitelstva ve stejné podobě, jako je příloha z ustavujícího zastupitelstva.

 

Usnesení č. 9 ze zastupitelstva konaného dne 26. 11. 2018

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 9

2/ Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021

3/ Návrh rozpočtu na rok 2019

4/ Návrh rozpočtu MŠ Petroupim na rok 2019

5/ Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Petroupim na roky 2020 – 2021

6/ Závazný ukazatel MŠ na rok 2019

7/ Přidělení veřejné zakázky a podpis smlouvy o dílo s firmou SARAHS associates s.r.o.

 

OZ bere na vědomí:

1/ Inventarizaci majetku

2/ Zahrada – škola

3/ Závěrečnou zprávu Posázaví

4/ Pořízení územního plánu Petroupim

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 5. 12. 2018

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 5. 12. 2018

 

 

Sejmuto: 21. 12. 2018

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

Zápis z ustavujícího zasedání dne 31. 10. 2018

Rozpoctove_opatreni_c_8.pdf                                                                       1.

Zápis č. 8/2018

 

 

 

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Petroupim

                             ze dne 31. 10. 2018

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Pohunek Milan, Pohunek Petr,

Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Program:

 

 • Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)

a zapisovatele

 • Schválení programu
 • Volba starosty

Volba místostarosty

 • Zřízení finančního a kontrolního výboru
 1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 2. volba předsedy finančního výboru
 3. volba předsedy kontrolního výboru
 4. volba členů finančního výboru
 5. volba členů kontrolního výboru
  • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
  • Jmenování zástupců obce do svazku obcí CHOPOS, BENE-BUS, DSO OLB, Honební společenstvo
  • Rozpočtové opatření č. 8
  • Diskuse

 

 

 

2.

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Petroupim bylo zahájeno v 19.00 hod dosavadním starostou obce Černým Jiřím (dále jako předsedající).

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Složení slibu členy zastupitelstva

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích. Jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova

,, slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

                                                                      

add 1.)

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Šilínka Libora a Škvorovou Jaroslavu a zapisovatelem Fraňkovou Janu.

 

add 2.)

 

Schválení programu

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu tak, jak byl zveřejněn na úřední desce.

Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo

 

add 3.)

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo starostu a jednoho místostarostu. Určené funkce budou vykonávat členové zastupitelstva jako neuvolnění.

Volby budou probíhat veřejným hlasováním.

 

 1. Byl podán návrh od zastupitele p. Pohunka Milana na funkci starosty – Černý Jiří

Zastupitelstvo obce Petroupim volí starostou pana Černého Jiřího.

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 1 se zdržel

 

 

 

 

                                                           3.

 

 1. Byl podán návrh od zastupitele p. Pohunka Petra

na funkci místostarosty – Mgr. Černá Jana

 

Hlasování: 2 pro/ 4 proti/ 1 se zdržel

 

 1. Byl podán návrh od starosty p. Černého Jiřího

na funkci místostarosty – Fraňková Jana

 

 

Hlasování: 4 pro/ 2 proti/ 1 se zdržel

 

Zastupitelstvo obce Petroupim volí místostarostou paní Fraňkovou Janu.

 

add 4.)

 

Zřízení finančního a kontrolního výboru

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor

(§ 117 odst.2 a § 84 odst.2).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.

Zastupitelstvo obce Petroupim zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Volba předsedy finančního výboru

Starosta pan Černý Jiří navrhl na funkci předsedy finančního výboru- p. Škvorovou Jaroslavu

Zastupitelstvo obce Petroupim volí předsedou finančního výboru paní Škvorovou Jaroslavu.

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 1 se zdržel

                                                          

 

Volba předsedy kontrolního výboru

Starosta pan Černý Jiří navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru – p. Šilínka Libora

Zastupitelstvo obce Petroupim volí předsedou kontrolního výboru pana Šilínka Libora.

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 1 se zdržel

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru

Za členy finančního výboru byli navrženi p.Bohatová Eva a p. Pohunek Milan.

Zastupitelstvo obce Petroupim volí členy finančního výboru p. Bohatovou Evu a p. Pohunka Milana.

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

 

 

                                                                       4.

 

Za členy kontrolního výboru byli navrženi p. Šilínková Dagmar a p. Dobiáš Milan.

Zastupitelstvo obce Petroupim volí členy kontrolního výboru p. Šilínkovou Dagmar

a p. Dobiáše Milana.

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Předsedou kulturního výboru byla navržena p. Černá Jana.

Zastupitelstvo obce Petroupim volí předsedou kulturního výboru p. Černou Janu.

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Předsedou výboru SPOZ byl navržen p. Pohunek Petr.

Zastupitelstvo obce Petroupim volí předsedou výboru SPOZ p. Pohunka Petra.

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 5.)

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna a to ode dne 1. 11. 2018.

 

Hlasování: 5 pro/ 2 proti/ 0 se zdrželo

 

add 6.)

Starosta obce p. Černý Jiří a místostarosta obce p. Fraňková Jana budou zastupovat obec Petroupim ve výboru svazků obcí CHOPOS.

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Starosta obce p. Černý Jiří a místostarosta obce p. Fraňková Jana budou zastupovat obec ve sdružení BENE-BUS, Lesy Benešovska, Honební společenství Petroupim.

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Starosta obce a přítomní zastupitelé poděkovali dlouholetému zastupiteli p. Hruškovi Petrovi za jeho práci pro obec, kterou vykonával.

 

add 7.) Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8 tak, jak ho předložila účetní

obce paní Dagmar Škvorová.

 

Hlasování 7 pro /0 proti / 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 8 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

 

 

 

 

                                                                       5.

 

                                                                

 

Usnesení č. 8 ze zastupitelstva konaného dne 31. 10. 2018

 

 

 

Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje:

 

1/ Starostou obce byl zvolen p. Černý Jiří

2/ Místostarostou obce byla zvolena p. Fraňková Jana

3/ Finanční výbor – předseda p. Škvorová Jaroslava

                                   členové p. Bohatová Eva, p. Pohunek Milan

4/ Kontrolní výbor – předseda p. Šilínek Libor

                                     členové p. Šilínková Dagmar, p. Dobiáš Milan

5/ Předsedou výboru kulturní komise byla zvolena p. Černá Jana

6/ Předsedou výboru SPOZ byl zvolen p. Pohunek Petr

7/ Zástupci ve výboru CHOPOS – p. Černý Jiří, p. Fraňková Jana

8/ Zástupci BENE-BUS, Lesy Benešovska, Honební společenstvo

 • Černý Jiří, p. Fraňková

9/ Odměny zastupitelů dle nařízení č. 318/2017 Sb. od 1. 11. 2018.

10/ Rozpočtové opatření č. 8

 

 

Zasedání skončilo v 22.30 hod.

 

v Petroupimi dne 7. 11. 2018

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 7. 11. 2018

 

 

 

Sejmuto: 23. 11. 2018

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

Zápis ze zastupitelstva 27. 9. 2018

Rozpoctove_opatreni_c_6.pdf

Rozpoctove_opatreni_c_7.pdf                                                                       1.

 

 

Zápis č. 7/ 2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 9. 2018

 

Začátek v 19. 00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Petr Pohunek,

Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Hosté: Jana Hrušková

 

Ověření zápisu: Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7

2/ Územní plán

3/ Různé

 

 

add 1.

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 6 a č. 7

 

Hlasování: 7 pro / 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Z důvodu, že současný územní plán naší obce nesplňuje veškeré podmínky současných zákonů se zastupitelé dohodli o pořízení nového územního plánu.

Bude proto požádán Úřad územního plánování Městského úřadu Benešov o pořízení nového územního plánu.

V novém územním plánu dojde k revizi zastavitelných ploch, navržení nových zastavitelných ploch a posouzení došlých podnětů k územnímu plánu.

Zastupitelstvo obce určuje starostu k zastupování obce při jednáních o novém územním plánu.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 3.)

Společnost EKO-KOM poukázala na účet obce částku 15.172,50 Kč. Jedná se o finanční prostředky za sběr separovaného odpadu za II. čtvrtletí 2018.

                                                                       2.

 

V jednotlivých částech obce byly rozmístěny popelnice s otvorem pro vhazování použitého potravinářského oleje.

 

 

Na stanovišti v silážní jámě u kontejneru na bioodpad je nově umístěn kontejner na odkládání drobného kovového odpadu.

 

 

Starosta obce poděkoval všem přítomným zastupitelům za práci, kterou vykonali v tomto volebním období.

Poděkoval jim i za organizování oslav 700 let naší obce.

 

Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 27. 9. 2018

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7

2/ Pořízení nového územního plánu - Úřad územního plánování Městského úřadu Benešov

     jako pořizovatele

     Starostu obce jako zástupce při vytváření nového územního plánu.

 

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 8. 10. 2018

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

Vyvěšeno: 8. 10. 2018

 

 

Sejmuto: 24. 10. 2018

 

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

Zápis ze zastupitelstva 30. 7. 2018

Rozpoctove_opatreni_c_5.pdf                                                                                         1.

Zápis č. 6/ 2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 7. 2018

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Pohunek, Libor Šilínek

 

Ověření zápisu: Petr Pohunek, Libor Šilínek

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 5

2/ Obecně závazná vyhláška obce Petroupim

3/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 5 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 5

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelstvo obce projednalo vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu. Byly vybrány akce, u kterých je zájem o prodloužení doby jejich konání do 2 hodin následujícího dne.

Konání těchto akcí bude zveřejněno nejméně 5 dní před jejich začátkem na úřední desce.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Petroupim 1/2018.

 

Hlasování: 5 pro / 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 3.)

Starosta informoval zastupitele o objednání kontejneru na sběr drobného kovového odpadu.

Tento kontejner bude umístěn v silážní jámě, vedle kontejneru na bioodpad.

 

 1. 7. 2018 byla předána kotelna v KD firmě ČEZ bytové domy, s.r.o. Tato firma bude provádět výměnu zdroje tepla a rekonstrukci kotelny.

 

 

 

 

 

 

                                                                       2.

Usnesení č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 30. 7. 2018

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 5

2/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/ 2018

 

 

Zasedání skončilo v 20.00 hod.

 

V Petroupimi dne 30. 7. 2018

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 30. 7. 2018

 

 

 

Sejmuto: 15. 8. 2018

 

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

Zápis ze zastupitelstva 27. 6. 2018

                                                           1.

Zápis č. 5/ 2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 6. 2018

 

Začátek v 19. 00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Petr Pohunek,

Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Ověření zápisu: Mgr. Jana Černá, Petr Hruška

 

Program:

1/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2017

2/ Účetní závěrka obce

3/ Účetní závěrka MŠ

4/ Příspěvek MŠ

5/ CHOPOS

6/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2017, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petroupim.

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet bez výhrad.

 

Hlasování: 7 pro/ 0  proti/ 0 se zdrželo

 

Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2017 bude vyvěšen na úřední desce v oddílu Závěrečné účty.

 

add 2.)

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Petroupim za rok 2017.

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Petroupim za rok 2017.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Účetní závěrka obce Petroupim bude vyvěšena jako příloha v oddílu Závěrečné účty.

 

add 3.)

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku Mateřské školy Petroupim za rok 2017.

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Petroupim za rok 2017.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

Účetní závěrka Mateřské školy Petroupim bude vyvěšena jako příloha v oddílu Závěrečné účty.

 

 

                                                                       2.

 

add 4.)

Ve školní kuchyni proběhne o prázdninách rekonstrukce. Bude se instalovat vzduchotechnika

a nové spotřebiče. Z tohoto důvodu byla obec požádána o finanční příspěvek.

Zastupitelstvo obce schvaluje Mateřské škole Petroupim finanční příspěvek

ve výši 80.000,- Kč.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 5.)

Starosta informoval přítomné o jednání svazku obcí CHOPOS, které se konalo 22. 6. 2018

v Bílkovicích.

 

add 6.)

Počet zastupitelů pro volby do zastupitelstva obce, které se uskuteční v pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018 byl stanoven na počet – 7 ( sedm) zastupitelů.

 

Do silážní jámy u sušičky byly přistaveny dva kontejnery na sběr bioodpadu. Tyto kontejnery je třeba využívat pouze pro bioodpad. Nepatří do nich větve. Větve je možno ukládat v horní části jámy, kde budou následně rozdrceny. Kontejnery jsou přístupné občanům obce dle jejich potřeby kdykoliv.

 

Starosta informoval o získaných dotacích na akce, které se budou realizovat v tomto roce

 • komunikace k potoku – firma BES, částka 602.983,00 Kč – dotace 50%
 • komunikace za bytovkami – firma PROXIMA, částka 653.408,00Kč – dotace 50%
 • výměna zdroje tepla v kulturním domě – firma ČEZ Bytové domy, s.r.o., částka 1.164.938,00 Kč – dotace 400.364,80 Kč

 

V současné době probíhá oprava výtluků asfaltovou směsí ve všech částech obce.

 

 

Připravované akce:

 • revitalizace intravilánové zeleně v Petroupimi
 • chodník podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           3.

Usnesení č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 27. 6. 2018

 

OZ schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet bez výhrad

2/ Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Petroupim za rok 2017

3/ Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Petroupim za rok 2017

4/ Zastupitelstvo obce schvaluje Mateřské škole Petroupim finanční příspěvek

ve výši 80.000,- Kč

 

Zasedání skončilo v 21. 30 hod.

 

V Petroupimi dne 4. 7. 2018

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 4. 7. 2018

 

 

Sejmuto: 20. 7. 2018

 

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis ze zastupitelstva 8. 6. 2018

Rozpoctove_opatreni_c_3.pdf

Rozpoctove_opatreni_c_4.pdf                                                                                         1.

Zápis č. 4/ 2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 8. června 2018

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Libor Šilínek,

Jaroslava Škvorová

 

Omluven: Petr Pohunek

 

Ověření zápisu: Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4

2/ Návrh závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2017

3/ Stanovení počtu zastupitelů

4/ Organizační řád

5/ Příloha organizačního řádu

6/ Komunikace ,,Za bytovkami“

7/ CHOPOS

8/ Pozemky

9/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 3 a č. 4

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce

a na EÚD.

 

add 2.)

Starosta seznámil zastupitele s Návrhem závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2017.

Návrh bude vyvěšen na EÚD v kolonce Závěrečné účty.

Připomínky k Návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 27. 6. 2018. Dále byli zastupitelé seznámeni se Zprávou výsledku přezkoumání hospodaření obce Petroupim za rok 2017.

Celý zápis o výsledku přezkoumání hospodaření je vystaven na EÚD jako příloha u Návrhu závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2017.

Návrh závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2017 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úředních hodinách.

 

                                                                       2.

add 3.)

Podle § 67 zákona o obcích stanoví zastupitelstvo obce pro příští volební období počet zastupitelů 7 (sedm).

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Počet členů zastupitelstva bude zveřejněn na EÚD na úřední desce obce.

 

add 4.)

Zastupitelstvo obce projednalo organizační řád obce Petroupim.

Zastupitelstvo obce schvaluje organizační řád obce Petroupim.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 5.)

Zastupitelstvo obce projednalo přílohu organizačního řádu obce Petroupim.

Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu organizačního řádu obce Petroupim – seznam oprávněných přístupů.

 

Hlasování. 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 6.)

Naše obec získala od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na akci Petroupim – obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 5c ,, Za bytovkami“

Výše dotace 50 %. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Byly osloveny firmy:

 • PROXIMA stavební společnost s.r.o. Benešov
 • B E S s.r.o. Benešov
 • LAROS s.r.o. Benešov

 

Nejvhodnější nabídku, tj. nabídku nejlépe splňující kritérium stanovené zadavatelem v textu zadávací dokumentace pro jednací řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je nabídka účastníka PROXIMA stavební společnost s.r.o. se sídlem Benešov.

Nabídková cena s DPH 653. 408,05 Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podepsání smlouvy s touto firmou.

 

add 7.)

Zastupitelstvo obce bylo starostou seznámeno s Návrhem závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 2017.

Dále bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO CHOPOS Chotýšany za rok 2017.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnila 24. 4. 2018 v Chotýšanech a 29. 5. 2018

v Ostředku.

Starosta seznámil zastupitele s průběhem jednání těchto zasedání.

 

                                                                       3.

add 8.)

Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku 2329/7 díl ,,d“ o výměře 75 m2 a část pozemku 122/1 číslo pozemku 122/15 o výměře 64 m2.

Záměr byl vyvěšen na úřední desce – bez připomínek.

Cena dle znaleckého posudku.

Veškeré náklady s převodem hradí kupující.

Hlasování: 6 pro /0 proti/0 se zdrželo

Obec Petroupim koupí část pozemku 118/6 díl ,,a" 24 m2.

Cena za tento díl ,,a" bude 2.600,- Kč.

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

add 9.)

Za třídění odpadu obdržela obec od společnosti EKO-KOM osvědčení o úspoře emisí.

Emise CO2 ekv. 16,906 tun, úspora energie 471 066 MJ.

Občané vytřídili celkem 14,660 tun odpadu v hodnotě 50 661,00 Kč.

 

 

Dopisem od Krajského soudu v Praze jsme byli požádáni ohledně spolupráce získání nových kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Praze.

Dopis bude vyvěšen na úřední desce.

 

Firma DRYPOL SYSTÉM instalovala přístroj na odpuzování vzlínající vlhkosti v přízemí kulturního domu v herně stolního tenisu.

 

Usnesení č. 4 ze zastupitelstva konaného dne 8. 6. 2018

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 3 a rozpočtové opatření č. 4

2/ Počet volených zastupitelů sedm pro volební období 2018 – 2022

3/ Organizační řád obce

4/ Přílohu organizačního řádu obce

5/ Prodej pozemku 2329/ 7 díl ,,d“ a pozemek 122/15

6/ Koupi pozemku 118/6 díl ,,a"

 

 

OZ bere na vědomí:

1/ Návrh závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2017

2/ Zprávu ze zasedání CHOPOS

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 11. 6. 2018

 

Zapsala: Jana Fraňková                                                                 Vyvěšeno na EÚD.

 

Ověření zápisu:

 

 

Vyvěšeno: 11. 6. 2018                                                                     Sejmuto: 27. 6. 2018

Zápis ze zastupitelstva 23. 4. 2018

Rozpoctove_opatreni_c_2.pdf                                                                          1.

 

Zápis č. 3/ 2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 23. dubna 2018

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Petr Pohunek,

Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Ověření zápisu: Mgr. Jana Černá, Petr Hruška

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 2

2/ Pozemky

3/ CHOPOS

4/ Různé

 

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 2 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 2 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelstvo obce Petroupim projednalo záměr prodat tento nemovitý majetek obce.

Část pozemku parcelní číslo 122/1 a část pozemku 2329/7.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Záměr bude vyvěšen jako příloha zápisu na úřední desce.

 

 

 

Zastupitelstvo projednalo zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 2366/1

v Sembratci. Žadateli budou sděleny podmínky, které musí splnit, aby mohlo být věcné břemeno projednáno.

 

 

 

 

                                                                       2.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí těchto pozemků v k. ú. Petroupim:

 • č. 947/3   lesní pozemek     výměra 52 m2
 • č. 163/ 3 lesní pozemek     výměra 799 m2
 • č. 380/97 lesní pozemek     výměra 303 m2
 • č. 593/1   lesní pozemek     výměra 133 m2
 • č. 602       lesní pozemek     výměra 1198 m2
 • č. 626       lesní pozemek     výměra 3093 m2
 • č. 917/1   lesní pozemek     výměra 1256 m2
 • č. 917/12 lesní pozemek     výměra 14 m2
 • č. 600       ostatní plocha     výměra 216 m2

                           neplodná půda

 

celkem                                               výměra 7 064 m2

 

Cena za 7 064 m2 je 100.000,- Kč.

Náklady spojené s koupí hradí obec.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

a dohodu o umístění stavby č. IP – 12-6012834/VB/2 Petroupim – kNN, NN-p.č.539/2.

Jedná se o podpis smluv z důvodu umístění nového kabelového vedení NN do pozemku ve vlastnictví obce.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

add 3.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo v Divišově.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • informace z MVČR
 • granty a dotace
 • technika pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS
 • centrum společných služeb GDPR
 • provozování nákladní dopravy
 • volné téma

 

add 4.)

Zastupitelé se opět zabývali přípravou oslav 700 let založení obce.

 

                                                           3.

 

Starosta seznámil zastupitele se zprávou o daňové kontrole, kterou provedl Finanční úřad pro Středočeský kraj, oddělení kontroly zvláštních činností III.,Vlašim.

Kontrolovaná akce:

1/ CZ.1.02/2.1.00/12.15204 Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Petroupim

2/ CZ.1.02/3.2.00/15.28412 Zateplení kulturního domu Petroupim

3/ CZ.1.02/4.1.00/15.27635 Systém třídění odpadu v obci Petroupim

 

Kontrolované období 2014 – 2016.

Výsledek kontroly:

Správce daně konstatuje, že příjemce použil dotaci na stanovený účel v souladu s výše uvedeným Rozhodnutím a dodržel stanovené podmínky. Kontrolou účelovosti, závazných termínů, parametrů, finančních ukazatelů a výše uvedených podmínek stanovených Rozhodnutím nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle RP.

 

 

Usnesení č. 3 ze zastupitelstva konaného dne 23. 4. 2018

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 2

2/ Záměr prodeje pozemku

3/ Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí těchto pozemků v k. ú. Petroupim:

 • č. 947/3   lesní pozemek     výměra 52 m2
 • č. 163/ 3 lesní pozemek     výměra 799 m2
 • č. 380/97 lesní pozemek     výměra 303 m2
 • č. 593/1   lesní pozemek     výměra 133 m2
 • č. 602       lesní pozemek     výměra 1198 m2
 • č. 626       lesní pozemek     výměra 3093 m2
 • č. 917/1   lesní pozemek     výměra 1256 m2
 • č. 917/12 lesní pozemek     výměra 14 m2
 • č. 600       ostatní plocha     výměra 216 m2

                           neplodná půda

 

Celkem                                               výměra 7 064 m2

 

Cena za 7 064 m2 je 100.000,- Kč.

Náklady spojené s koupí hradí obec.

 

 

4/ Se zřízením věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP – 12-6012834/VB/2 Petroupim – kNN, NN-p.č.539/2.

 

 

OZ bere na vědomí:

1/ Výsledek kontroly Finančního úřadu

 

 

                                                                       4.

 

 

Zasedání skončilo v 21.15 hod.

 

 

V Petroupimi dne 2. 5. 2018

 

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 2. 5. 2018

 

 

 

 

Sejmuto: 17. 5. 2018

 

 

 

Zápis ze zastupitelstva 9. 3. 2018

Rozpoctove_opatreni_c_1.pdf

Protokol_o_kontrole_vodovodu.pdf                                                                                         1.

Zápis č. 2/2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 9. března 2018

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Petr Pohunek, Libor Šilínek,

Jaroslava Škvorová

 

Ověření zápisu: Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 1

2/ Výběrové řízení komunikace k potoku

3/ Kontrola voda

4/ CHOPOS

5/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 1 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 1

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 1 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Na zakázku ,,Petroupim – obnova povrchu a odvodnění místní komunikace ozn. 6c ,, K potoku“

se přihlásili čtyři zájemci.

 • PROXIMA, s.r.o. Benešov
 • BES s.r.o. Benešov
 • LAROS s.r.o. Benešov
 • SWIETELSKY s.r.o.Tábor

 

Z výběrového řízení nebyla vyřazena žádná nabídka. Všechny nabídky prokázaly kvalifikaci pro veřejnou zakázku a splnily všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Nabídky byly hodnoceny dle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč s DPH.

Nabídka od společnosti BES s.r.o., se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov splnila všechny požadavky zadavatele a obsahovala nejnižší nabídkovou cenu 602.983,23 Kč s DPH.

Zastupitelstvo pověřuje starostu s uzavřením smlouvy s vítěznou firmou BES s.r.o. Benešov.

 

add 3.)

Dne 21. 2. 2018 provedla pracovnice Hygienické stanice kontrolu plnění povinností stanovených zákonem, který stanový hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Závěr:

Provozovatel vodovodu splnil všechny svoje povinnosti.

Protokol o kontrole bude zveřejněn jako příloha k zápisu ze zastupitelstva.

 

                                                                                         2.

add 4.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 2. 3. 2018 ve Struhařově.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • granty a dotace
 • profil zadavatele
 • centrum společných služeb
 • koordinátor sociální práce
 • skupinový vodovod CHOPOS

 

add 5.)

Za sběr separovaného odpadu za IV. čtvrtletí 2017 od společnosti EKO-KOM obdržela obec částku 13.996,- Kč.

 

Úklid a sběr odpadků podél komunikací se uskuteční dne 7. dubna 2018.

Plakát bude vyvěšen.

 

Usnesení č. 2 ze zastupitelstva konaného dne 9. 3. 2018

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 1

 

OZ pověřuje:

1/ Starostu uzavřením smlouvy s firmou BES s.r.o. Benešov

 

OZ bere na vědomí:

1/ Výsledek kontroly Hygienické stanice

2/ Zprávu ze zasedání CHOPOS

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 14. 3. 2018

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

Ověření zápisu:

 

 

 

Vyvěšeno: 14. 3. 2018

 

 

 

 

Sejmuto: 30. 3. 2018

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci