• Konírna na Krásné Hoře
 • Petroupim
 • Náves s rybníkem v Sembratci
 • Hřiště v Petroupimi
 • Dětský den 2012
 • Škola v Petroupimi
 • Petroupec

Petroupim

Petroupim

Správní území obce Petroupim se rozkládá na výměře 950,63 ha na jednom katastrálním území Petroupim.

Ve správním území obce jsou tyto místní části:
 - Petroupec        
 - Petroupim      
 - Sembratec

 
V obci žije 303 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.


Informační systém obce Petroupim

Program zastupitelstva 28. prosince 2020

 

V Petroupimi, dne 21. prosince 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

na pondělí 28. prosince 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 

Program zasedání:

1/ Schválení střednědobého výhledu obce Petroupim

2/ Schválení rozpočtu obce Petroupim na rok 2021

3/ Schválení střednědobého výhledu MŠ Petroupim

4/ Schválení rozpočtu MŠ Petroupim na rok 2021

5/ Rozpočtové opatření č. 9

6/ Obecně závazná vyhláška – poplatek za komunální odpad

7/ Závazný ukazatel MŠ

8/ DSO OLB

9/ Různé

 

Vyvěšeno: 21. 12. 2020

Sejmuto:

 

Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 9. prosince 2020

V Petroupimi, dne 2. prosince 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

na středu 9. prosince 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

Program zasedání:

1/ Návrh střednědobého výhledu obce Petroupim

2/ Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2021

3/ Návrh střednědobého výhledu MŠ Petroupim

4/ Návrh rozpočtu MŠ Petroupim na rok 2021

5/ Rozpočtové opatření č.8

6/ CHOPOS

7/ Různé

 

Vyvěšeno: 2. 12. 2020

Sejmuto:

 

 

 

Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 16. listopadu 2020

V Petroupimi, dne 4. listopadu 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

na pondělí 16. listopadu 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 

Program zasedání:

1/ Rozpočtové opatření č. 6

2/ Lesy BN

3/ CHOPOS

4/ Pozemky směna

5/ Podpora aktivit Posázaví

6/ Příspěvek fotbalový klub

7/ DIMATEX

8/ Různé

 

 

 Vyvěšeno: 4. 11. 2020

 Sejmuto:

 

 

Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Směna pozemků

Smena_pozemku.pdf 

 

                                                Obec Petroupim

                                               Obecní úřad Petroupim

 

 

 

V Petroupimi, dne 5. 10.2020

 

 

Obec Petroupim zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směnit pozemek parc. č. 2205/25 díl a) ostatní plocha o výměře 92 m2 a pozemek 2205/27 díl b) ostatní plocha o výměře 8 m2. Pozemky budou směněny za pozemky parc. č. st. 137/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2, pozemek parc. č. 113/47 ostatní plocha o výměře 32 m2, pozemek st. 177/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 nacházející se v katastrálním území Petroupim, které jsou zapsány na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.

 

Připomínky k tomuto záměru mohou vyjádřit občané písemně obecnímu úřadu do 30. 10. 2020.

 

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Petroupim na jeho zasedání dne 7. září 2020, usnesením č. 4/ 6/2020.

 

Vyvěšeno na úřední desce a na EÚD dne: 5. října 2020

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

 

                                                                                   Černý Jiří

                                                                                   starosta obce

Program zastupitelstva 7. září 2020

V Petroupimi, dne 31. srpna 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

na pondělí 7. září 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

Program zasedání:

1/ Rozpočtové opatření č. 5

2/ Územní plán

3/ CHOPOS

4/ Pozemky

5/ Studna Sembratec

6/ Různé

 

 Vyvěšeno: 31. 8. 2020

 Sejmuto:

 

Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 29. 6. 2020

 

V Petroupimi, dne 22. června 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

Starosta obce Petroupim svolává veřejné zasedání zastupitelstva

 

na pondělí 29. června 2020 od 19. 00 hodin

 

v zasedací místnosti kulturního domu na Obecním úřadě Petroupim

 

Program zasedání:

1/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2019

2/ Účetní závěrka Obce Petroupim

3/ Účetní závěrka Mateřské školy Petroupim

4/ Rybník

5/ Různé

 

Vyvěšeno: 22. 6. 2020

Sejmuto:

 

Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 22. června 2020

V Petroupimi, dne 12. června 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

 Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

na pondělí 22. června 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 Program zasedání:

1/ Návrh závěrečného účtu za rok 2019

2/ Územní plán

3/ CHOPOS

4/ Diakonie - příspěvek

5/ Různé

 

 Vyvěšeno: 12. 6. 2020

 

 Sejmuto:

 

 Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Petroupim, Petroupim č.p . 49

 

Obec Petroupim

Petroupim 74

256 01 Benešov

 

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo


 ředitele příspěvkové organizace

 

Mateřská škola Petroupim – příspěvková organizace, se sídlem Petroupim 49,

256 01 Benešov

 

 

Starosta obce Petroupim v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb.

 

vyhlašuje konkurzní řízení

 

na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Petroupim,

Petroupim č.p. 49 – příspěvková organizace, s předpokládaným nástupem od 1. 9. 2020.

 

Požadavky:

·     znalost školských právních předpisů a školské problematiky

 

·     znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů

 

·     základní ekonomické znalosti

 

·     organizační a řídící schopnosti

Předpoklady:

·       pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

·       odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících

·       příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících

·       zdravotní způsobilost

·       znalost českého jazyka

·       bezúhonnost

·       plná způsobilost k právním úkonům

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

·     jméno, příjmení a titul uchazeče, pozice, na kterou se uchazeč hlásí

·     datum a podpis uchazeče

 

Požadované přílohy:

·     ověřená kopie dokladu o vzdělání pro splnění předpokladu pro výkon funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy

 

·     doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení

 

·     strukturovaný životopis

 

·     koncepce rozvoje příspěvkové organizace Mateřská škola Petroupim, Petroupim č.p. 49 – příspěvková organizace  (max. v rozsahu 3 stran strojopisu A4)

 

·     výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání

 

·     originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců)

 

·     osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (netýká se uchazečů narozených po 01.12.1971)

 

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami doručené poštou, na adresu: Obec Petroupim, Petroupim 74,

256 01 Benešov, a to nejpozději do 22. 6. 2020.  Přihláška včetně příloh musí být v zalepené obálce označené slovy:

 

„KONKURZNÍ ŘÍZENÍ MŠ PETROUPIM,
Petroupim 49 – příspěvková organizace NEOTVÍRAT“

 

 

 Černý Jiří, starosta obce

Program zastupitelstva 18. května 2020

V Petroupimi, dne 11. května 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

 Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

na pondělí 18. května 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 Program zasedání:

1/ Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2

2/ Uzavření kontroly – Ministerstvo vnitra

3/ DSO Obecní lesy Benešovska

4/ Můj kraj – participativní rozpočet Středočeského kraje

5/ Studna Sembratec

6/ Pozemky

7/ Příspěvek ČOV

8/ CHOPOS

9/ Rybník

10/ Různé

 

 Vyvěšeno: 11. 5. 2020

 Sejmuto:

 

 Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Cesta pro naši krajinu: Petroupim - Soběhrdy

 Petroupim – Soběhrdy: cesta pro naši krajinu

 

Vážení občané,

v loňském roce jsme se v zastupitelstvu začali zabývat myšlenkou obnovy některých historických cest, kterými bývalo okolí naší vesnice protkáno a umožňovalo dostupnost okolní krajiny, ale i propojení s dalšími obcemi.     

V rámci probíhající výzvy Středočeského kraje „Můj kraj“ jsme se dohodli na společném postupu s obcí Soběhrdy a přihlásili do výzvy projekt obnovy historické cesty mezi obcemi. Prohlédnout si jej můžete zde: https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/tFluWvU4ks05X6C. Jedná se polní cestu, která byla v 50. letech zaorána s následným vznikem velkých lánů.

O tom, kterému projektu Středočeský kraj poskytne financování, bude nakonec rozhodovat veřejnost. V květnu tedy budeme potřebovat Vaše hlasy, abychom mohli tento kus krajiny vrátit do původního stavu. Včas Vás budeme informovat o tom, kde a jak hlasovat. Do té doby budeme rádi, pokud dáte o projektu vědět Vašim kamarádům a sousedům.

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme, že se budeme potkávat nejen při práci na tomto společném projektu.

 

Zastupitelstvo Obce Petroupim

Program zastupitelstva 2. 3. 2020

 

V Petroupimi, dne 24. února. 2020

Úřední deska

Obce Petroupim

 

Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

na pondělí 2. března 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 

Program zasedání:

1/ Úvěr revitalizace rybníka

2/ Příspěvek HOSPIC TŘI

3/ Příspěvek RYTMUS

4/ Různé

 

 

Vyvěšeno: 24. 2. 2020

Sejmuto:

 

Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 3. 2. 2020

V Petroupimi, dne 27. ledna 2020                       Úřední deska

                                                                      Obce Petroupim

 

 

                     Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

           na pondělí 3. února 2020 od 19.00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 

 Program zasedání:

 

1/ Prodej pozemků

2/ Příspěvek RUAH

3/ Různé

 

Vyvěšeno: 27. 1. 2020

Sejmuto:

 

 

 

 

                                                                                                          Černý Jiří

                                                                                                 starosta obce Petroupim

 

 

Program zastupitelstva 30. 12. 2019

V Petroupimi, dne 23. prosince 2019                                                                        Úřední deska

                                                                                                                            Obce Petroupim

 

 

 

 

 

                        Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

                    na pondělí 30. prosince 2019 od 19.00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 

 

 

Program zasedání:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 10

2/ Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Petroupim

3/ Schválení rozpočtu na rok 2020 obce Petroupim

4/ Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Petroupim

5/ Schválení rozpočtu na rok 2020 MŠ Petroupim

6/ Závazný ukazatel MŠ

7/ CHOPOS

8/ Novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách členů zastupitelstva

9/ Různé

 

 

 

 

Vyvěšeno: 23. 12. 2019

 

 

Sejmuto:

 

 

 

 

                                                                                                          Černý Jiří

                                                                                                 starosta obce Petroupim

 

 

Program zastupitelstva 9. 12. 2019

V Petroupimi, dne 2. prosince 2019                                                                         

                                                                                       Úřední deska

                                                                                      Obce Petroupim

 

 

                            Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

                   na pondělí 9. prosince 2019 od 19.00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 Program zasedání:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 9

2/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Petroupim

3/ Návrh rozpočtu na rok 2020 obce Petroupim

4/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Petroupim

5/ Návrh rozpočtu na rok 2020 MŠ Petroupim

6/ Inventarizace majetku

7/ Rybník ,, Za pilou“

8/ Návrh prodeje pozemku

9/ CHOPOS

10/ Různé

 

 Vyvěšeno: 2. 12. 2019

 Sejmuto:

 

                                                                            Černý Jiří

                                                                      starosta obce Petroupim

 

Program zastupitelstva 15.11. 2019

V Petroupimi, dne 6. listopadu 2019                                                                           Úřední deska

                                                                                                                            Obce Petroupim

 

 

                             Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

                    na pátek 15. listopadu 2019 od 18 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 Program zasedání:

 

1/ Dílčí přezkoumání obce

2/ Jednací řád

3/ Rozpočtové opatření č. 7 a č. 8

4/ Záměr prodeje pozemků

5/ Příspěvek MŠ

6/ BENE-BUS

7/ CHOPOS

8/ Posázaví

9/ Rybník ,,Za pilou“

10/ Různé

 

 Vyvěšeno: 6. 11. 2019

 

Sejmuto:

 

 

 

 

                                                                                                          Černý Jiří

                                                                                                 starosta obce Petroupim

 

Program zastupitelstva 23. 9. 2019

V Petroupimi, dne 16. září 2019                                                                        Úřední deska

                                                                                                                   Obce Petroupim

 

 

                       Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

                         na 23. září 2019 od 19 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 

Program zasedání:

 

1/ Výsledek kontroly o výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Petroupim

2/ Rozpočtové opatření č. 6

3/ Koupě pozemků pod tělesem budovaných chodníků

4/ CHOPOS

5/ Různé

 

 Vyvěšeno: 16. 9. 2019

 Sejmuto:

 

                                                                                                          Černý Jiří

                                                                                                 starosta obce Petroupim

 

Program zastupitelstva 14. 8. 2019

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na středu 14. 8. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Petroupim č. p. 58 – kulturní dům.

 

 Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5

2/ Změna územního plánu č. 1

3/ Pozemky

4/ Krizové řízení

5/ Různé

 

 

 V Petroupimi dne 7. 8. 2019

 

 

                                                                          Černý Jiří

                                                                        starosta obce

 

Změna územního plánu č. 1

 

Obecní úřad Petroupim bude na svém zasedání 14. srpna 2019 projednávat pořízení změny č. 1 Územního plánu.

Zájemci o zařazení svého požadavku do této změny, mohou podat písemně svoji žádost do 11. srpna 2019.

 

Záměr prodeje pozemku

                          Zastupitelstvo  obce  PETROUPIM

 vyhlašuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích

 

                                           záměr

 

prodat, tento nemovitý majetek obce:

 

 část pozemku p.č. – 2373/1 v k.ú. Petroupim o výměře 3m2

        

 Občané mohou předložit na obecní úřad své připomínky a nabídky ve lhůtě

do 15 dnů od vyvěšení na úřední desce.

 

Po uplynutí 15ti denní lhůty rozhodne v této věci zastupitelstvo obce.

 

Vyvěšeno: 1. 7. 2019

 

Sejmuto: 17. 7. 201

 

Schváleno zastupitelstvem obce: 26. června 2019

 

  ……………………….

    starosta obce

Program zastupitelstva 26. 6. 2019

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na středu. 26. 6. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Petroupim č. p. 58. – kulturní dům.

 

 Program:

 1/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2018

2/ Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2019

3/ Pozemky

4/ Chodníky

5/ Různé

V Petroupimi dne 19. 6. 2019

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                        starosta obce

Program zastupitelstva 10. 6. 2019

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 10. 6. 2019 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 58.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Návrh závěrečného účtu

2/ Pozemky

3/ Rozpočtové opatření č. 3

4/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 3. 6. 2019

 

 

 

 

 

                                                                         Fraňková Jana

                                                                       místostarosta obce

 

 

Program zastupitelstva 13. 5. 2019

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 13. 5. 2019 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 58.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 2

2/ Rybník ,,Za pilou“

3/ POLDR

4/ Pozemky

5/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 6.5.2019

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

 

 

                                                     Informace

                                 o počtu a sídlech volebních okrsků

 

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003  Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech

 1. a 25. května 2019, o počtu a sídle volebních okrsků:

 

 

Počet okrsků: 1 (jeden)

 

Sídlo volebního okrsku č. 1, Petroupim č. p. 58

 

 

 

V Petroupimi dne 3. 4. 2019

 

 

 

 

                                                                                                       Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

 

Program zastupitelstva 1. 4. 2019

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 1. 4. 2019 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

  Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 1

2/ Úvěr KB

3/ CHOPOS

4/ Sociální pracovník

5/ GDPR

6/ Různé

 

 V Petroupimi dne 25. 3. 2019

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

Program zastupitelstva 4. 3. 2019

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 4. 3. 2019 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 Program:

 1/ Zeleň

2/ SMS

3/ CHOPOS

4/ Různé

 

V Petroupimi dne 25. 2. 2019

 

                                                                                                                                 Černý Jiří

                                                                                                                                starosta obce

 

 

Program zastupitelstva 11. 2. 2019

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 11. 2. 2019 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 Program:

 1/ Výběrové řízení - chodník

2/ Pozemky – Katastrální úřad

3/ Různé

 

 V Petroupimi, dne 4. 2. 2019

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 28. 12. 2018

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pátek 28. 12. 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočet na rok 2019

2/ Střednědobý výhled

3/ Rozpočtové opatření č. 10

4/ Smlouvy – Krajský úřad

5/ BENE-BUS

6/ CHOPOS

7/ POSÁZAVÍ o.p.s.

8/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 17. 12. 2018

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

Program zastupitelstva 26. 11. 2018

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 26. 11. 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 9

2/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3/ Návrh rozpočtu na rok 2019

4/ Návrh rozpočtu MŠ na rok 2019

5/ Závazný ukazatel MŠ

6/ Inventarizace majetku

7/ Revitalizace zeleně

8/ Zahrada – škola

9/ Různé

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 19. 11. 2018

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

Informace o konání ustavujícího zasedání

                                                 I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petroupim

 

Obecní úřad Petroupim v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petroupim, svolaného dosavadním starostou obce v souladu s § 91 odst.1  zákona o obcích.

 

Místo konání: Obec Petroupim – kancelář obecního úřadu, Petroupim č. p. 74

 

Doba konání: 31. 10. 2018 od 19.00 hod.

 

Navržený program:

 • Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 • Schválení programu
 • Volba starosty

Volba místostarosty

 • Zřízení finančního a kontrolního výboru
 1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 2. volba předsedy finančního výboru
 3. volba předsedy kontrolního výboru
 4. volba členů finančního výboru
 5. volba členů kontrolního výboru
 • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
 • Jmenování zástupců obce do svazku obcí CHOPOS, BENE-BUS, DSO OLB, Honební společenstvo
 • Rozpočtové opatření č. 8
 • Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

 

V Petroupim, dne 22. 10. 2018

 

 

 

 

 

                                                                                                          Jiří Černý

                                                                                  dosavadní starosta obce Petroupim

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 10. 2018

Sejmuto z úřední desky dne: 31. 10. 2018

Výzva k podání nabídky - Revitalizace intravilánové zeleně v Petroupimi

 

 

Zadavatel veřejné zakázky

 

Obec Petroupim

            Petroupim 74, 256 01 Benešov

IČ: 00232475

 

 

 

vydává dokument:

 

 

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

a

pokyny pro zpracování nabídky

v souladu se Pravidly pro poskytování dotace z OPŽP

 

 

Název veřejné zakázky:

„Revitalizace intravilánové zeleně v Petroupimi“

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení:

MZP Consulting s.r.o.

Miroslav Pokorný, osoba pověřená zadavatelskou činností

 

Telefon / fax:

Miroslav Pokorný, tel.:  602 651 242

Obec Petroupim, tel.:    721 056 853

e-mail / www:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Datum / evid. číslo:

19.10.2018

 

 

 

 1. Základní informace o veřejné zakázce a zadavateli

 

Veřejná zakázka na služby je zadávána v souladu s ustanovením § 6, § 14, § 27 a § 31  zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, kdy není povinen zadávat tuto zakázku podle ZVZ. Dále je zadána v souladu Pravidly pro poskytování dotace z OPŽP. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Projekt je spolufinancován z Národních zdrojů MŽP a z vlastních zdrojů zadavatele.

 


 

 

 

Identifikační údaje o zadavateli:

 

Název zadavatele: Obec Petroupim

Sídlo:                         Petroupim 74, 256 01 Benešov

IČ:                               00232475

telefon:                      721 056 853

Číslo účtu:               94-3511121/0710

 

Osobou oprávněnou k provádění smluvně právních úkonů ve věci předmětné zakázky je:

Jméno a příjmení:    Jiří Černý, starosta obce

Tel.:                      721 056 853

 

Osobou oprávněnou k provádění ostatních úkonů ve věci zadávacího řízení předmětné zakázky je:

Jméno a příjmení:    MZP Consulting s.r.o., Miroslav Pokorný, osoba pověřená

                                                                                            zadavatelskou činností

Tel.:                      602 651 242

e-mail:                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 1. Název a popis veřejné zakázky

 

Předmětem veřejné zakázky je provedení veškerých služeb a prací nutných úplnému provedení zakázky: Revitalizace intravilánové zeleně v Petroupimi, v rozsahu specifikovaném zadávací a projektovou dokumentací, viz.: Příloha č. 2 a Příloha č. 5 k této zadávací dokumentaci.

 

2.1 Specifikace činností předmětu zakázky, předmět zakázky:

 

Tímto se rozumí zejména, že v rámci realizace bude provedeno:

 

Předmětem plnění je kompletní revitalizace veřejné zeleně v intravilánu obce Petroupim. Akce zahrnuje ošetření stávající vegetace-probírky, zdravotní řezy, udržovací řezy atd. s výsadbou nové vegetace v místech, kde aktuálně chybí nebo bude vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a neperspektivitě odstraněna. Návrh druhového složení vegetace vychází z potenciální přirozené vegetace řešené lokality a výběru regionálních odrůd ovocných stromů, které se v současné době začínají z krajiny vytrácet. Obnoveny budou také trávo-bylinné porosty. Lokálně budou použity pro výsadbu cibuloviny do trávníku – klasické druhy, které odpovídají českému venkovu. Součástí akce je doplnění mobiliáře pro zobytnění prostoru, zbudování opěrné zídky v rámci terénních úprav a navázanými opatřeními jako jsou zpevněné plochy – chodníčky pro pěší.

 

Doprovodná vegetace a extenzivní sady v krajině zajišťují útočiště různým živočišným druhům, přispívají včelařům, vytváří specifické biotopy, příznivě ovlivňují místní mikroklima – mimo jiné také poskytují stín, poslouží jako větrolamy, přispívají k orientaci v krajině. V případě ovocných stromů zajišťují lidem ovoce. Obnovou této vegetace dojde k výraznému zvýšení biodiverzity v oblasti a částečně i k návratu historické krajinné struktury, jak dokládá historický průzkum jednotlivých lokalit. Návrh počítá s ošetřením stávající vegetace-probírky, zdravotní řezy, udržovací řezy atd. a s výsadbou nové vegetace v místech, kde aktuálně chybí nebo bude vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a neperspektivitě odstraněna. Návrh druhového složení vegetace vychází z potenciální přirozené vegetace řešené lokality a výběru starých regionálních odrůd ovocných stromů, které se v současné době začínají z krajiny vytrácet. Obnoveny budou také travo-bylinné porosty.

Specifické údaje:

Zelené plochy, kde budou realizována opatření – 1707 m2 travobylinných porostů, 14 m2 štěrkového trávníku

Počet vysazených dřevin-64 ks (6 ks ovocných stromů, 58 ks listnatých stromů)

 

Vysazené keře – 132 ks solitérních keřů, 785 půdokryvných keřů

 

 

2.2 Ostatní specifikace:

 

Druh zakázky:                                     služby

 

Klasifikace CPV:

CPV 77300000-3                                   Zahradnické služby

                                                        

Přepokládaná hodnota zakázky                  1 490 000,00 Kč bez DPH

(stanoveno dle ceny v PD)

 

Uchazeč  je  oprávněn  po  zadavateli  požadovat  písemně  dodatečné  informace k  zadávacím  podmínkám.  Písemná  žádost  musí  být  zadavateli  doručena nejpozději  6  pracovních  dnů  a  v  případě  zakázky  malé  hodnoty  nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je považována za nejvyšší přípustnou a nabídková cena nesmí tuto předpokládanou hodnotu přesáhnout. Pokud ovšem bude celková nabídková cena znít na částku mimořádně nízkou, je zadavatel oprávněn si na uchazeči vyžádat podrobné zdůvodnění dosažení této mimořádně nízké částky založené na objektivních skutečnostech.

 

 

 1. Doba a místo plnění veřejné zakázky

 

3.1 Termín realizace:

 

 • Předpoklad zahájení prací je   11. 2018
 • Termín ukončení prací je 11. 2019

 

3.2 Místem plnění je:

 

Místo plnění veřejné zakázky je v obci Petroupimi, k.ú. Petroupim, parc.č. 2325/7

 

 1. Požadavky na prokázání kvalifikace

 

Zadavatel v rámci výběrového řízení na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu požaduje a uchazeč (dále také jako dodavatel) je povinen prokázat splnění kvalifikace. Splněním této kvalifikace se rozumí:

 

4.1 Základní způsobilost:

- tyto předpoklady doloží uchazeč ve formě čestného prohlášení – vzor uveden jako Příloha č. 3. – originál podepsaný uchazečem

 

4.2 Profesní způsobilost:

Uchazeč prokáže splnění profesní způsobilosti v následujícím rozsahu:

 1. Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů – která jej opravňuje k provedení předmětu zakázky; (prostá kopie a nesmí být starší jak 90 dní)
 2. Uchazeč předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon, resp. výpis z živnostenského rejstříku případně kopii živnostenského listu apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. (prostá kopie a nesmí být starší jak 90 dní)

 

4.3 Ekonomická kvalifikace:

Zadavatel požaduje prokázání ekonomické kvalifikace v následujícím rozsahu:

 1. minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky dosahuje min 0,9 mil Kč, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období

 

4.4. Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v následujícím rozsahu

 1. Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, z nichž budou 3 díla o jednotlivém finančním rozsahu min. 745 000 Kč bez DPH s ohledem na předmět veřejné zakázky (výsadby v krajině, realizace travnatých ploch). V seznamu bude vždy uveden název a stručný popis předmětu zakázky, její finanční objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele.
 2. Uchazeč prokáže, že osoba, která bude provádět odborné arboristické práce splňuje alespoň minimální požadavky na odbornou kvalifikaci a praxi:
 • držitel platného arboristického certifikátu ETW nebo jiného rovnocenného dokladu vydaného v členském státě EU, přičemž tento certifikát musí být v rámci prokázání tohoto kvalifikačního kritéria předložen;
 • praxí min 3 roky v oboru.

Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace uchazeč prokáže předložením:

 • profesního životopisu této osoby, který bude vlastnoručně podepsaný a který bude obsahovat minimálně následující údaje:
 • jméno a příjmení;
 • délku a stručnou charakteristiku odborné praxe;
 • popis realizovaných zakázek, včetně vyčíslení jejich finančního objemu a identifikace objednatele, přičemž zadavatel požaduje, aby se osoba podílela na realizaci alespoň 1 obdobné zakázky v oblasti realizace krajinných a zahradních úprav s fin. objemem min 400 tis Kč;
 • platný arboristický certifikát ETW nebo jiný rovnocenný doklad (viz. výše)
 • v případě, že uvedená osoba není zaměstnancem dodavatele (je v pozici poddodavatele), pak musí dodavatel k prokázání splnění kvalifikace doložit smlouvou s touto oprávněnou osobou o výkonu odborných prací na této zakázce.
 • Předpoklady 4.2.- 4.4. budou doloženy formou čestného prohlášení. K uzavření smlouvy s vybraných uchazečem budou požadovány kopie (nebo originály- kde je vyžadován originál) výše uvedených dokladů.

 

Uchazeč, který bude vyzván k uzavření Smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky předloží pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu ve výši min. 2,0 mil Kč – a to ve formě prosté kopie platné Smlouvy s pojišťovnou. Nesplnění této povinnosti bude považováno za důvod k vyloučení vybraného dodavatele.

 

4.5 Doba prokazování splnění kvalifikace a ostatní informace:

 1. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů ve lhůtě pro podání nabídek.
 2. Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci ve formě a rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci vč. dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.

 

 1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny – cenová nabídka

 

Nabídková cena prací bude kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace a bude zahrnovat veškeré práce, služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Uchazeč (dále také jako dodavatel) stanoví nabídkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky včetně materiálu (dále také jako zakázka). Nabídková cena bude stanovena za daný předmět plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

 

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

 1. Celková nabídková cena zakázky bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena zakázky včetně DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky.
 2. Celková nabídková cena plnění bude v nabídce uvedena jako cena nejvýše přípustná za celý uvedený předpokládaný rozsah prací.
 3. Cenová nabídka bude rekapitulovat náklady na realizaci celého předmětu zakázky v dílčích cenách po jednotlivých ucelených částech (forma položkového rozpočtu). Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, zejména neoceněný výkaz výměr, který musí být oceněný ve všech jeho položkách nenulovými hodnotami.

 

 1. Platební podmínky

 

 1. Dodavatel bude objednavateli fakturovat provedené práce vždy po vzájemné domluvě, bez ohledu na dokončení ucelené části a to dílčími fakturami (daňovými doklady) na základě objednavatelem odsouhlasených a převzatých prací.
 2. Splatnost účetních dokladů (faktur – daňových dokladů) bude 30 dní ode dne doručení dokladu zadavateli.
 3. Platební podmínky se řídí dle § 2610 občanského zákoníku a následných.
 4. Výše uvedené platební podmínky budou součástí návrhu smlouvy o dílo.

 

 1. Další obchodně smluvní podmínky

 

Podmínky plnění veřejné zakázky:

 

 1. Požadovaná záruka na provedené celé dílo je minimálně 24 měsíců, stím, že zde bude probíhat v rámci projektu rozvojová péče po dobu 3 let, hrazená z projektu.
 2. Zakázka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
 • Zakázka bude realizována v souladu s Projektovou dokumentací.
 1. Zakázka bude realizována v souladu s aktuálními podmínkami OPŽP.
 2. Práce budou prováděny pravidelně a samostatně, ve stanovených termínech a odsouhlasených zástupci obou stran, přičemž dodavatel ručí za to, že provedené práce odpovídají dané kvalitě prací v souladu platnou legislativou.
 3. Zadavatel si vyhrazuje právo spolupracovat při realizaci díla s dodavatelem a dalšími třetími osobami v rámci výstavby (např.: technický dozor investora, autorský dozor, kontrolní osoby poskytovatele dotace apod.) a dodavatel se pokyny těchto osob bude řídit.
 • Dodavatel povede přehled o prováděných pracích, ve kterém se budou zaznamenávat podstatné skutečnosti (např. konkrétní termíny, požadavky smluvních stran, kontrolní zápisy apod.) jak ze strany dodavatele, tak ze strany objednatele a tyto záznamy musí být podepsány odpovědnými osobami ve stavebním deníku, který bude uložen na stavbě, nebo v budově obecního úřadu.
 • Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
 1. Zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu prací dodavatel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
 2. Odstranění odpadu vzniklého při vlastní činnosti (např. likvidace elektroodpadu) je na vlastní náklady dodavatele v souladu s platnými právními předpisy ČR. Zadavatel nezajišťuje odběr, místo k ukládání a využití či zneškodňování odpadu.
 3. Vlastní realizace musí být prováděna takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí stavby (hluk, ovlivnění dopravní situace apod.) a aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
 • Dodavatel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí úprav dle PD, ale budou stavbou dotčeny, je dodavatel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
 • Odstranění vad a nedostatků bude provedeno v dohodnutém a odsouhlaseném termínu a v případě nedohody se považuje termínem pro odstranění termín navržený objednavatelem při oznámení reklamace.
 • Neodstraní-li dodavatel závady v dohodnutém termínu, je stanovena sankce ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den do doby splnění a zároveň mu budou přefakturovány práce spojené se zajištěním a odstranění těchto závad třetí osobou.
 1. Sankce za prodlení s termínem nebo dílčími termíny plnění předmětu zakázky odsouhlasenými zástupci smluvních stran při realizaci zakázky ze strany dodavatele je stanovena na 1 000,- Kč za každý započatý den do doby splnění.
 • Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené důsledku své činnosti zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí, poškození vozidel či budov apod.) zadavatele a třetích osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit na své náklady a není-li to možné, tak finančně uhradit.
 • Dodavatel a objednavatel jsou si povinni poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména předat si potřebné informace a podklady ve sjednaných termínech, vykonat řádně a včas příslušející úkony, případně poskytne objednavatel zhotoviteli potřebné plné moci.

 

Veškeré podmínky jsou v návrhu Smlouvy o dílo.

 

 1. Požadavek na formální zpracování nabídky

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána zástupcem oprávněným za uchazeče jednat. Nabídka bude předložena v 1x v originálním výtisku a 1x v kopii a bude vytištěna nesmazatelnou formou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.

 

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označených: „Revitalizace intravilánové zeleně v Petroupimi“ neotevírat – nabídka. Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit.

 

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

 1. Krycí list nabídky

Možno použít přílohu č. 1.

 1. Prokázání kvalifikace

Dle zadávací dokumentace [viz.: bod 4]

 1. Čestná prohlášení– originál podepsaný uchazečem

Možno použít přílohu č. 3.

 1. Podepsaný návrh smlouvy (osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče) – viz. příloha vč. oceněného výkazu výměr

Možno použít přílohu č. 5 a 6.

 

Případné další přílohy a doplnění nabídky (nepovinné).

 

 1. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

 

Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH a dle specifikace uvedeného v bodě 2.1.

 

Hodnotící kritéria:

 

Kritérium                                                     váha v %      poznámka

 1. Nejnižší nabídková cena 100 %          bez DPH

        

 1. Zadávací lhůta

 

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na veřejnou zakázku, je 60 dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

 

 1. Lhůta a místo pro podání nabídek

 

 1. Lhůta pro podání nabídek je 15 kalendářních dnů. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek. Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 5. 11. 2018 do 10:00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
 2. Místo pro podání nabídek – nabídky mohou uchazeči doručit pouze v písemné a listinné formě:
 • Osobně: v sídle zadavatele Obec Petroupim, Petroupim 74, 256 01 Benešov
 • Poštovní službou: na adresu zadavatele, tak, aby nabídky byly zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek.
 1. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány ani hodnoceny.

 

 1. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

 

Kontaktní osobou ve věcech výběrového řízení je Miroslav Pokorný, pověřený řízením projektu.

 

 1. Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. Zadavatel doporučuje všem uchazečům navštívit a důkladně si prohlédnout místa realizačních prací a okolí, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika, faktory nezbytné pro vypracování nabídky a podepsání smlouvy na služby. Místo plnění veřejné zakázky je veřejně dostupné. Kontaktní osobou je Jiří Černý, starosta obce Petroupim (( +420 721 056 853), (Miroslav Pokorný, pověřený řízením projektu (( +420 602 651 242, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 

 1. Místo a termín otevírání obálek a hodnocení nabídek

 

 1. Místem otevírání obálek a hodnocení nabídek je kancelář zadavatele, a to sídlo obce Petroupim, Petroupim 74, 256 01 Benešov
 2. Otevírání obálek podaných nabídek je veřejné. Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne bezprostředně po skončení lhůty pro podání nabídek.

 

 1. Další podmínky a práva zadavatele výběrového řízení na veřejnou zakázku

 

14.1 Podmínky a práva zadavatele:

 

 1. Podmínky, při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny:
 • pokud zadavatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových prací v rámci zakázky nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám,
 • pokud se změní se daňové předpisy upravující sazbu DPH pro zakázku, která je předmětem plnění této veřejné zakázky.
 1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
 2. Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.
 3. Uchazeč může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Uchazeč, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být poddodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je poddodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
 4. Objem realizačních činností tvořených poddodavateli mohou tvořit max. 30 %
 5. Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické nebo technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
  • výpis z obchodního rejstříku takové jiné osoby nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
  • doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové jiné osoby
  • čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 zák. 134/2016 Sb. takovou jinou osobou – možno použít přílohu č. 3 k ZD
  • písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí, či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby referenční zakázky, pak musí písemný závazek obsahovat též závazek, že tato jiná osoba bude vykonávat činnosti, ke kterým se prokazované kritérium vztahuje.
 6. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. Před přebráním PD zhotovitelem, zhotovitel věnuje potřebnou péči kontrole předložené PD.

 

 

14.2 Zadavatel si dále vyhrazuje právo:

 

 1. Nevracet uchazečům podané nabídky.
 2. Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku.
 3. Upravit rozsah předmětu plnění při realizaci dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici.
 4. Upřesnit zadávací podmínky nebo je změnit, případně zrušit výběrové řízení.
 5. Vyjasnit případně ověřit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce před vyhodnocením a přidělením zakázky.
 6. Vyřadit a nehodnotit nabídku pro její neúplnost či nesplnění podmínek v souladu se zadávací dokumentací.
 7. Zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

 

 1. Přílohy zadávací dokumentace

 

 1. Příloha č. 1 – Vzor formuláře – Titulní list nabídky
 2. Příloha č. 2 – Projektová dokumentace (vypracovala: zodp. projektant Martina Forejtová, název: „Revitalizace intravilánové zeleně v Petroupimi“)
 3. Příloha č. 3 – Vzor č. prohlášení základní způsobilosti
 4. Příloha č. 4 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce
 5. Příloha č. 5 – Neoceněný výkaz výměr
 6. Příloha č. 6 – Vzor Smlouvy o dílo

 

 

 

Vypracoval:                                                                     Schválil:

 

MZP Consulting s.r.o.                                                           Obec Petroupim

Miroslav Pokorný,                                                             Jiří Černý, starosta obce

pověřený řízením projektu a zadavatelskou činností                zadavatel a investor

 

 

Program zastupitelstva 27. 9. 2018

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na čtvrtek 27. 9. 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7

2/ Územní plán

3/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 19. 9. 2018

 

 

 

 

 

                                                                          Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

         Volby do Zastupitelstva obce Petroupim a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

                               konané ve dnech 5. a 6. října 2018

 

                          Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

Obecní úřad Petroupim

                              

                       

 

 

 

 

                                                     Informace

                                 o počtu a sídlech volebních okrsků

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001  Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 14c odst.1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky  a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídle volebních okrsků

 • volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Petroupim, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018, a
 • politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislé kandidáty, jejichž přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ČR byla zaregistrována ve volebním obvodu, jehož součástí je obec, a kandidují pouze ve volbách do senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018

 

 

 

Počet okrsků: 1 (jeden)

 

Sídlo volebního okrsku č. 1, Petroupim č. p. 74

 

 

 

V Petroupimi dne 8. srpna 2018

 

 

 

 

                                                                                                       Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 30. 7. 2018

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 30. 7. 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 5

2/ Obecně závazná vyhláška obce Petroupim

3/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 23. 7. 2018

 

 

 

 

 

                                                                          Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

Program zastupitelstva 27. 6. 2018

        Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na středu 27. června 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2017

2/ Účetní závěrka obce

3/ Účetní závěrka MŠ

4/ Příspěvek MŠ

5/ CHOPOS

6/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 20. 6. 2018

 

 

 

 

 

                                                                          Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Stanovení počtu zastupitelů

                Stanovení počtu zastupitelů do zastupitelstva obce

                                  pro volební období 2018 – 2022

 

 

 

Zastupitelstvo obce Petroupim na svém zasedání dne 8. června 2018

stanovilo počet členů zastupitelstva obce na další volební období

 

 

 

 

                                   počet zastupitelů  7  (sedm)

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi, dne 8. června 2018

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Černý Jiří

                                                                                   starosta obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci