• Konírna na Krásné Hoře
 • Petroupim
 • Náves s rybníkem v Sembratci
 • Hřiště v Petroupimi
 • Dětský den 2012
 • Škola v Petroupimi
 • Petroupec

Petroupim

Petroupim

Správní území obce Petroupim se rozkládá na výměře 950,63 ha na jednom katastrálním území Petroupim.

Ve správním území obce jsou tyto místní části:
 - Petroupec        
 - Petroupim      
 - Sembratec

 
V obci žije 307 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

         Volby do Zastupitelstva obce Petroupim a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

                               konané ve dnech 5. a 6. října 2018

 

                          Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

Obecní úřad Petroupim

                              

                       

 

 

 

 

                                                     Informace

                                 o počtu a sídlech volebních okrsků

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001  Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 14c odst.1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky  a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídle volebních okrsků

 • volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Petroupim, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018, a
 • politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislé kandidáty, jejichž přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ČR byla zaregistrována ve volebním obvodu, jehož součástí je obec, a kandidují pouze ve volbách do senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018

 

 

 

Počet okrsků: 1 (jeden)

 

Sídlo volebního okrsku č. 1, Petroupim č. p. 74

 

 

 

V Petroupimi dne 8. srpna 2018

 

 

 

 

                                                                                                       Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 30. 7. 2018

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 30. 7. 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 5

2/ Obecně závazná vyhláška obce Petroupim

3/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 23. 7. 2018

 

 

 

 

 

                                                                          Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

Program zastupitelstva 27. 6. 2018

        Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na středu 27. června 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2017

2/ Účetní závěrka obce

3/ Účetní závěrka MŠ

4/ Příspěvek MŠ

5/ CHOPOS

6/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 20. 6. 2018

 

 

 

 

 

                                                                          Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Stanovení počtu zastupitelů

                Stanovení počtu zastupitelů do zastupitelstva obce

                                  pro volební období 2018 – 2022

 

 

 

Zastupitelstvo obce Petroupim na svém zasedání dne 8. června 2018

stanovilo počet členů zastupitelstva obce na další volební období

 

 

 

 

                                   počet zastupitelů  7  (sedm)

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi, dne 8. června 2018

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Černý Jiří

                                                                                   starosta obce

Záměr

                         Zastupitelstvo obce PETROUPIM

 

 

vyhlašuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích

 

 

                                             záměr

 

prodat, tento nemovitý majetek obce:

 

 

 

      část pozemku p.č. - 2329/7 díl d v k.ú. Petroupim

       část pozemku p.č. - 122/1 část pozemku 122/15 v k. ú. Petroupim

 

 

 

 

Občané mohou předložit na obecní úřad své připomínky a nabídky ve lhůtě

do 15 dnů od vyvěšení na úřední desce.

 

 

Po uplynutí 15ti denní lhůty rozhodne v této věci zastupitelstvo obce.

 

 

 

Vyvěšeno: 2. 5. 2018

 

 

Sejmuto: 17. 5. 2018

 

Schváleno zastupitelstvem obce: 23. dubna 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ……………………….

                                                                        starosta obce

Program zastupitelstva 23. 4. 2018

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 23. dubna 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 2

2/ Pozemky

3/ CHOPOS

4/ Různé

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 12. 4. 2018

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

 

 

Program zastupitelstva 9. 3. 2018

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 9. března 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 1

2/ Výběrové řízení komunikace k potoku

3/ Kontrola voda

4/ CHOPOS

5/ Různé

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 28. 2. 2018

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

Rozpočtová opatření

Všechna Rozpočtová opatření obce Petroupim budou zveřejněna jako přílohy k Zápisu ze zastupitelstva.

V listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři OÚ v úředních hodinách.

Program zastupitelstva 12. 2. 2018

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 12. února 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Pozemky

2/ CHOPOS

3/ Různé

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 5. 2. 2018

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 29.12.2017

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pátek 29. 12. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočet na rok 2018

2/ Různé

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 18. 12. 2017

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

 

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

 

 

Starosta obce Petroupim podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

 

                                                       oznamuje

 

 

 1. Volba prezidenta České republiky se koná:

 

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

 

 1. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost Petroupim č. p. 74 budova Obecního úřadu Petroupim.
 2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 3. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.
 4. Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 18. 12. 2017

                                                                                               Jiří Černý

                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

                       Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech

 1. a 13. ledna 2018

                      

 

               Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

 

                                                                                          

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že

 

                                                       svolávám

 

 

první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek Petroupim pro volby prezidenta České republiky, konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018. První zasedání se uskuteční dne 20. prosince 2017 v 19.00 hod. v budově Obecního úřadu se sídlem Petroupim č.p.74

 

 

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

 

 

 

V Petroupimi dne 18. 12.2017

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ……………………………………….

                                                                                                          Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

 

Volba prezidenta České republiky - informace o počtu a sídle volebních okrsků

       Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018

                             Informace o počtu a sídle volebních okrsků

                            

                      

 

 

 

 

                                                    Informace

                                o počtu a sídlech volebních okrsků

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídlech volebních okrsků

 

 

 

Počet okrsků: 1 (jeden)

 

Sídlo volebního okrsku č. 1, Petroupim č. p. 74

 

 

 

V Petroupimi dne 27. 11. 2017

 

 

 

 

 

                                                                                                          Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

 

 

                                              

Program zastupitelstva 4.12.2017

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 4. 12. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 7 a č. 8

2/ Střednědobý výhled na roky 2018 - 2020

3/ Návrh rozpočtu na rok 2018

4/ BENE-BUS

5/ CHOPOS

6/ Lesy Benešovska

7/ Inventarizace majetku

8/ Závazný ukazatel MŠ

9/ Technické služby

10/ Různé

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 27.11.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky

       Oznámení o době a místě konání voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

Starosta obce Petroupim podle § 15 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

 

                                                       oznamuje

 

 

 1. Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

 

v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

 

 1. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost Petroupim č.p. 74 budova Obecního úřadu Petroupim.
 2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky

a nebo cestovním průkazem).

 1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 1. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

V Petroupimi dne 2. 10. 2017

 

 

 

 

 

                                                                                                       Černý Jiří

                                                                                                         starosta

 

 

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

                       Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

                           konané ve dnech 20. a 21. října 2017

 

               Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

 

                                                                                          

 

V souladu s § 14 c) odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

                                                       svolávám

 

 

první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek Petroupim pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017. První zasedání se uskuteční dne 27. září 2017 v 19.00 hod. v budově Obecního úřadu se sídlem Petroupim č.p.74

 

 

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

 

 

 

V Petroupimi dne 20.9.2017

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ……………………………………….

                                                                                                          Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 25. 9. 2017

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 25.9.2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6

2/ Územní plán

3/ Věcné břemeno

4/ Senážní žlab

5/ CHOPOS

6/ Komunikace

7/ Různé

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 18.9.2017

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

                       Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

                                 konané ve dnech 20. a 21. října 2017

                       Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

 

 

 

                                                    Informace

                                o počtu a sídlech volebních okrsků

 

V souladu s  § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017.

 

 

 

Počet okrsků: 1 ( jeden)

 

Sídlo volebního okrsku č. 1, Petroupim č. p. 74

 

 

 

V Petroupimi dne 5. září 2017

 

 

 

 

 

                                                                                                          Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

Program veřejného zasedání zastupitelstva 26. 6. 2017

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 26. 6. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

2/ Účetní závěrka obce

3/ Účetní závěrka MŠ

4/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016

5/ Rozpočtové opatření č. 3

6/ CHOPOS

7/ DSO Obecní lesy Benešovska

8/ Územní plán

9/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 19. 6. 2017

 

 

 

 

 

                                                                          Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

Program zastupitelstva 22.5.2017

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 22.5. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č.2

2/ Pozemky

3/ CHOPOS

4/ Návrh závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2016

5/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 15.5.2017

 

 

 

 

 

                                                                          Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 12.4.2017

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 12. 4. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č.1

2/ Obecně závazná vyhláška

3/ CHOPOS

4/ BENE-BUS

5/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 5.4.2017

 

 

 

 

 

                                                                        Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://chopos.cz/petroupim-obecni-urad/petroupim-uredni-deska.html, internetových stránkách obce http://chopos.cz/petroupim-obecni-urad/rozpočty.html a http://chopos.cz/petroupim-obecni-urad/závěrečné-účty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Petroupim je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Petroupim, Petroupim 74, 256 01 Benešov, v úředních hodinách: pondělí  18,00 hod. – 21,00 hod.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

 

Program zastupitelstva 6.3.2017

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 6. 3. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Pozemky

2/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 27.2.2017

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                      starosta obce

 

 

Záměr obce Petroupim

Záměr Obce Petroupim

Vyvěšeno : 8. 2. 2017

Sejmuto : 24. 2. 2017


Obec Petroupim

zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, záměr prodat níže uvedené nemovité věci ve výlučném vlastnictví Obce Petroupim, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky :

1) Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 117/1, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 812 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek označený jako díl „a“, o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, jehož nová výměra bude 11509 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 117/1 nově odděluje pozemek označený jako díl „a“ o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto záměru a je zveřejněn spolu s tímto záměrem.

2) Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 2325/4, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9453 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 2325/9, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1277 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 2325/4 nově odděluje pozemek parcelní číslo 2325/9.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto záměru a je zveřejněn spolu s tímto záměrem.

3) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 360 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 116/7, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 547 m2.

V případě listu vlastnictví č. 360 a pozemku parcelní číslo 116/7 se jedná o duplicitní zápis vlastnictví, kdy z tohoto listu vlastnictví je, vedle Obce Petroupim jako vlastníka s podílem 1/1, patrný ještě další duplicitní vlastník, resp. spoluvlastníci, a to Hana Hliscová s podílem 1/3, Vladimíra Petrová s podílem 1/3, Marek Rabiňák s podílem 1/6 a Oldřich Rabiňák s podílem 1/6.

K listu vlastnictví č. 360 a k pozemku parcelní číslo 116/7 se dále vztahuje zahájená exekuce, kdy toto omezení se týká duplicitního zápisu vlastnictví spoluvlastníka Marka Rabiňáka.

4) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/52, druh pozemku orná půda, o výměře 2758 m2.

5) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/94 , druh pozemku orná půda, o výměře 454 m2.

 

Obec Petroupim

 

…………………..………

Jiří Černý

starosta obce

 

Program zastupitelstva 6.2.2017

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 6. 2. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Pozemky

2/ CHOPOS

3/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 30.1.2017

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                      starosta obce

Program zastupitelstva 28.12.2016

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 28. 12. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočet na rok 2017

2/ Územní plán

3/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 21.12.2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

 

Program zastupitelstva 5.12.2016

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 5. 12. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtový výhled na roky 2017 -2019

2/ Návrh rozpočtu na rok 2017

3/ Rozpočtové opatření č. 9

4/ Inventarizace majetku

5/ Pozemky

6/ BENE-BUS

7/ CHOPOS

8/ Závazný ukazatel MŠ

9/ Technické služby

10/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 28.11.2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 21.11.2016

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 21. 11. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 8

2/ Pozemky

3/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 14. 11. 2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

Program zastupitelstva 31.10.2016

Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 31.10. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č.p.74.                                        

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 7

2/ Směrnice o postupech při zadávání veřejné zakázky

3/ Posázaví

4/ CHOPOS

5/ Obecní lesy Benešovska

6/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 24.10.2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 19.9.2016

Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 19. 9. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č.p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 6

2/ Pozemky – potok

3/ Rybník Za pilou

4/ EKO-KOM

5/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 12.9.2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 8.8.2016

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 8. 8. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č.p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 4 a 5

2/ Obecní lesy Benešovska

3/ Kontrola OSSZ Benešov

4/ Vodovod

5/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 1. 8. 2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

 

 

Zápis ze zastupitelstva 30. 7. 2018

Rozpoctove_opatreni_c_5.pdf                                                                                         1.

Zápis č. 6/ 2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 7. 2018

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Pohunek, Libor Šilínek

 

Ověření zápisu: Petr Pohunek, Libor Šilínek

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 5

2/ Obecně závazná vyhláška obce Petroupim

3/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 5 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 5

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelstvo obce projednalo vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu. Byly vybrány akce, u kterých je zájem o prodloužení doby jejich konání do 2 hodin následujícího dne.

Konání těchto akcí bude zveřejněno nejméně 5 dní před jejich začátkem na úřední desce.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Petroupim 1/2018.

 

Hlasování: 5 pro / 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 3.)

Starosta informoval zastupitele o objednání kontejneru na sběr drobného kovového odpadu.

Tento kontejner bude umístěn v silážní jámě, vedle kontejneru na bioodpad.

 

 1. 7. 2018 byla předána kotelna v KD firmě ČEZ bytové domy, s.r.o. Tato firma bude provádět výměnu zdroje tepla a rekonstrukci kotelny.

 

 

 

 

 

 

                                                                       2.

Usnesení č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 30. 7. 2018

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 5

2/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/ 2018

 

 

Zasedání skončilo v 20.00 hod.

 

V Petroupimi dne 30. 7. 2018

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 30. 7. 2018

 

 

 

Sejmuto: 15. 8. 2018

 

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

Zápis ze zastupitelstva 27. 6. 2018

                                                           1.

Zápis č. 5/ 2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 6. 2018

 

Začátek v 19. 00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Petr Pohunek,

Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Ověření zápisu: Mgr. Jana Černá, Petr Hruška

 

Program:

1/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2017

2/ Účetní závěrka obce

3/ Účetní závěrka MŠ

4/ Příspěvek MŠ

5/ CHOPOS

6/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2017, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petroupim.

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet bez výhrad.

 

Hlasování: 7 pro/ 0  proti/ 0 se zdrželo

 

Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2017 bude vyvěšen na úřední desce v oddílu Závěrečné účty.

 

add 2.)

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Petroupim za rok 2017.

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Petroupim za rok 2017.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Účetní závěrka obce Petroupim bude vyvěšena jako příloha v oddílu Závěrečné účty.

 

add 3.)

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku Mateřské školy Petroupim za rok 2017.

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Petroupim za rok 2017.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

Účetní závěrka Mateřské školy Petroupim bude vyvěšena jako příloha v oddílu Závěrečné účty.

 

 

                                                                       2.

 

add 4.)

Ve školní kuchyni proběhne o prázdninách rekonstrukce. Bude se instalovat vzduchotechnika

a nové spotřebiče. Z tohoto důvodu byla obec požádána o finanční příspěvek.

Zastupitelstvo obce schvaluje Mateřské škole Petroupim finanční příspěvek

ve výši 80.000,- Kč.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 5.)

Starosta informoval přítomné o jednání svazku obcí CHOPOS, které se konalo 22. 6. 2018

v Bílkovicích.

 

add 6.)

Počet zastupitelů pro volby do zastupitelstva obce, které se uskuteční v pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018 byl stanoven na počet – 7 ( sedm) zastupitelů.

 

Do silážní jámy u sušičky byly přistaveny dva kontejnery na sběr bioodpadu. Tyto kontejnery je třeba využívat pouze pro bioodpad. Nepatří do nich větve. Větve je možno ukládat v horní části jámy, kde budou následně rozdrceny. Kontejnery jsou přístupné občanům obce dle jejich potřeby kdykoliv.

 

Starosta informoval o získaných dotacích na akce, které se budou realizovat v tomto roce

 • komunikace k potoku – firma BES, částka 602.983,00 Kč – dotace 50%
 • komunikace za bytovkami – firma PROXIMA, částka 653.408,00Kč – dotace 50%
 • výměna zdroje tepla v kulturním domě – firma ČEZ Bytové domy, s.r.o., částka 1.164.938,00 Kč – dotace 400.364,80 Kč

 

V současné době probíhá oprava výtluků asfaltovou směsí ve všech částech obce.

 

 

Připravované akce:

 • revitalizace intravilánové zeleně v Petroupimi
 • chodník podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           3.

Usnesení č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 27. 6. 2018

 

OZ schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet bez výhrad

2/ Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Petroupim za rok 2017

3/ Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Petroupim za rok 2017

4/ Zastupitelstvo obce schvaluje Mateřské škole Petroupim finanční příspěvek

ve výši 80.000,- Kč

 

Zasedání skončilo v 21. 30 hod.

 

V Petroupimi dne 4. 7. 2018

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 4. 7. 2018

 

 

Sejmuto: 20. 7. 2018

 

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis ze zastupitelstva 8. 6. 2018

Rozpoctove_opatreni_c_3.pdf

Rozpoctove_opatreni_c_4.pdf                                                                                         1.

Zápis č. 4/ 2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 8. června 2018

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Libor Šilínek,

Jaroslava Škvorová

 

Omluven: Petr Pohunek

 

Ověření zápisu: Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4

2/ Návrh závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2017

3/ Stanovení počtu zastupitelů

4/ Organizační řád

5/ Příloha organizačního řádu

6/ Komunikace ,,Za bytovkami“

7/ CHOPOS

8/ Pozemky

9/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 3 a č. 4

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce

a na EÚD.

 

add 2.)

Starosta seznámil zastupitele s Návrhem závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2017.

Návrh bude vyvěšen na EÚD v kolonce Závěrečné účty.

Připomínky k Návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 27. 6. 2018. Dále byli zastupitelé seznámeni se Zprávou výsledku přezkoumání hospodaření obce Petroupim za rok 2017.

Celý zápis o výsledku přezkoumání hospodaření je vystaven na EÚD jako příloha u Návrhu závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2017.

Návrh závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2017 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úředních hodinách.

 

                                                                       2.

add 3.)

Podle § 67 zákona o obcích stanoví zastupitelstvo obce pro příští volební období počet zastupitelů 7 (sedm).

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Počet členů zastupitelstva bude zveřejněn na EÚD na úřední desce obce.

 

add 4.)

Zastupitelstvo obce projednalo organizační řád obce Petroupim.

Zastupitelstvo obce schvaluje organizační řád obce Petroupim.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 5.)

Zastupitelstvo obce projednalo přílohu organizačního řádu obce Petroupim.

Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu organizačního řádu obce Petroupim – seznam oprávněných přístupů.

 

Hlasování. 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 6.)

Naše obec získala od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na akci Petroupim – obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 5c ,, Za bytovkami“

Výše dotace 50 %. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Byly osloveny firmy:

 • PROXIMA stavební společnost s.r.o. Benešov
 • B E S s.r.o. Benešov
 • LAROS s.r.o. Benešov

 

Nejvhodnější nabídku, tj. nabídku nejlépe splňující kritérium stanovené zadavatelem v textu zadávací dokumentace pro jednací řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je nabídka účastníka PROXIMA stavební společnost s.r.o. se sídlem Benešov.

Nabídková cena s DPH 653. 408,05 Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podepsání smlouvy s touto firmou.

 

add 7.)

Zastupitelstvo obce bylo starostou seznámeno s Návrhem závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 2017.

Dále bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO CHOPOS Chotýšany za rok 2017.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnila 24. 4. 2018 v Chotýšanech a 29. 5. 2018

v Ostředku.

Starosta seznámil zastupitele s průběhem jednání těchto zasedání.

 

                                                                       3.

add 8.)

Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku 2329/7 díl ,,d“ o výměře 75 m2 a část pozemku 122/1 číslo pozemku 122/15 o výměře 64 m2.

Záměr byl vyvěšen na úřední desce – bez připomínek.

Cena dle znaleckého posudku.

Veškeré náklady s převodem hradí kupující.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 9.)

Za třídění odpadu obdržela obec od společnosti EKO-KOM osvědčení o úspoře emisí.

Emise CO2 ekv. 16,906 tun, úspora energie 471 066 MJ.

Občané vytřídili celkem 14,660 tun odpadu v hodnotě 50 661,00 Kč.

 

 

Dopisem od Krajského soudu v Praze jsme byli požádáni ohledně spolupráce získání nových kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Praze.

Dopis bude vyvěšen na úřední desce.

 

Firma DRYPOL SYSTÉM instalovala přístroj na odpuzování vzlínající vlhkosti v přízemí kulturního domu v herně stolního tenisu.

 

Usnesení č. 4 ze zastupitelstva konaného dne 8. 6. 2018

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 3 a rozpočtové opatření č. 4

2/ Počet volených zastupitelů sedm pro volební období 2018 – 2022

3/ Organizační řád obce

4/ Přílohu organizačního řádu obce

5/ Prodej pozemku 2329/ 7 díl ,,d“ a pozemek 122/15

 

 

OZ bere na vědomí:

1/ Návrh závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2017

2/ Zprávu ze zasedání CHOPOS

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 11. 6. 2018

 

Zapsala: Jana Fraňková                                                                 Vyvěšeno na EÚD.

 

Ověření zápisu:

 

 

Vyvěšeno: 11. 6. 2018                                                                     Sejmuto: 27. 6. 2018

Zápis ze zastupitelstva 23. 4. 2018

Rozpoctove_opatreni_c_2.pdf                                                                          1.

 

Zápis č. 3/ 2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 23. dubna 2018

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Petr Pohunek,

Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Ověření zápisu: Mgr. Jana Černá, Petr Hruška

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 2

2/ Pozemky

3/ CHOPOS

4/ Různé

 

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 2 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 2 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelstvo obce Petroupim projednalo záměr prodat tento nemovitý majetek obce.

Část pozemku parcelní číslo 122/1 a část pozemku 2329/7.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Záměr bude vyvěšen jako příloha zápisu na úřední desce.

 

 

 

Zastupitelstvo projednalo zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 2366/1

v Sembratci. Žadateli budou sděleny podmínky, které musí splnit, aby mohlo být věcné břemeno projednáno.

 

 

 

 

                                                                       2.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí těchto pozemků v k. ú. Petroupim:

 • č. 947/3   lesní pozemek     výměra 52 m2
 • č. 163/ 3 lesní pozemek     výměra 799 m2
 • č. 380/97 lesní pozemek     výměra 303 m2
 • č. 593/1   lesní pozemek     výměra 133 m2
 • č. 602       lesní pozemek     výměra 1198 m2
 • č. 626       lesní pozemek     výměra 3093 m2
 • č. 917/1   lesní pozemek     výměra 1256 m2
 • č. 917/12 lesní pozemek     výměra 14 m2
 • č. 600       ostatní plocha     výměra 216 m2

                           neplodná půda

 

celkem                                               výměra 7 064 m2

 

Cena za 7 064 m2 je 100.000,- Kč.

Náklady spojené s koupí hradí obec.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

a dohodu o umístění stavby č. IP – 12-6012834/VB/2 Petroupim – kNN, NN-p.č.539/2.

Jedná se o podpis smluv z důvodu umístění nového kabelového vedení NN do pozemku ve vlastnictví obce.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

add 3.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo v Divišově.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • informace z MVČR
 • granty a dotace
 • technika pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS
 • centrum společných služeb GDPR
 • provozování nákladní dopravy
 • volné téma

 

add 4.)

Zastupitelé se opět zabývali přípravou oslav 700 let založení obce.

 

                                                           3.

 

Starosta seznámil zastupitele se zprávou o daňové kontrole, kterou provedl Finanční úřad pro Středočeský kraj, oddělení kontroly zvláštních činností III.,Vlašim.

Kontrolovaná akce:

1/ CZ.1.02/2.1.00/12.15204 Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Petroupim

2/ CZ.1.02/3.2.00/15.28412 Zateplení kulturního domu Petroupim

3/ CZ.1.02/4.1.00/15.27635 Systém třídění odpadu v obci Petroupim

 

Kontrolované období 2014 – 2016.

Výsledek kontroly:

Správce daně konstatuje, že příjemce použil dotaci na stanovený účel v souladu s výše uvedeným Rozhodnutím a dodržel stanovené podmínky. Kontrolou účelovosti, závazných termínů, parametrů, finančních ukazatelů a výše uvedených podmínek stanovených Rozhodnutím nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle RP.

 

 

Usnesení č. 3 ze zastupitelstva konaného dne 23. 4. 2018

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 2

2/ Záměr prodeje pozemku

3/ Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí těchto pozemků v k. ú. Petroupim:

 • č. 947/3   lesní pozemek     výměra 52 m2
 • č. 163/ 3 lesní pozemek     výměra 799 m2
 • č. 380/97 lesní pozemek     výměra 303 m2
 • č. 593/1   lesní pozemek     výměra 133 m2
 • č. 602       lesní pozemek     výměra 1198 m2
 • č. 626       lesní pozemek     výměra 3093 m2
 • č. 917/1   lesní pozemek     výměra 1256 m2
 • č. 917/12 lesní pozemek     výměra 14 m2
 • č. 600       ostatní plocha     výměra 216 m2

                           neplodná půda

 

Celkem                                               výměra 7 064 m2

 

Cena za 7 064 m2 je 100.000,- Kč.

Náklady spojené s koupí hradí obec.

 

 

4/ Se zřízením věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP – 12-6012834/VB/2 Petroupim – kNN, NN-p.č.539/2.

 

 

OZ bere na vědomí:

1/ Výsledek kontroly Finančního úřadu

 

 

                                                                       4.

 

 

Zasedání skončilo v 21.15 hod.

 

 

V Petroupimi dne 2. 5. 2018

 

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 2. 5. 2018

 

 

 

 

Sejmuto: 17. 5. 2018

 

 

 

Zápis ze zastupitelstva 9. 3. 2018

Rozpoctove_opatreni_c_1.pdf

Protokol_o_kontrole_vodovodu.pdf                                                                                         1.

Zápis č. 2/2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 9. března 2018

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Petr Pohunek, Libor Šilínek,

Jaroslava Škvorová

 

Ověření zápisu: Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 1

2/ Výběrové řízení komunikace k potoku

3/ Kontrola voda

4/ CHOPOS

5/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 1 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 1

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 1 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Na zakázku ,,Petroupim – obnova povrchu a odvodnění místní komunikace ozn. 6c ,, K potoku“

se přihlásili čtyři zájemci.

 • PROXIMA, s.r.o. Benešov
 • BES s.r.o. Benešov
 • LAROS s.r.o. Benešov
 • SWIETELSKY s.r.o.Tábor

 

Z výběrového řízení nebyla vyřazena žádná nabídka. Všechny nabídky prokázaly kvalifikaci pro veřejnou zakázku a splnily všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Nabídky byly hodnoceny dle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč s DPH.

Nabídka od společnosti BES s.r.o., se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov splnila všechny požadavky zadavatele a obsahovala nejnižší nabídkovou cenu 602.983,23 Kč s DPH.

Zastupitelstvo pověřuje starostu s uzavřením smlouvy s vítěznou firmou BES s.r.o. Benešov.

 

add 3.)

Dne 21. 2. 2018 provedla pracovnice Hygienické stanice kontrolu plnění povinností stanovených zákonem, který stanový hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Závěr:

Provozovatel vodovodu splnil všechny svoje povinnosti.

Protokol o kontrole bude zveřejněn jako příloha k zápisu ze zastupitelstva.

 

                                                                                         2.

add 4.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 2. 3. 2018 ve Struhařově.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • granty a dotace
 • profil zadavatele
 • centrum společných služeb
 • koordinátor sociální práce
 • skupinový vodovod CHOPOS

 

add 5.)

Za sběr separovaného odpadu za IV. čtvrtletí 2017 od společnosti EKO-KOM obdržela obec částku 13.996,- Kč.

 

Úklid a sběr odpadků podél komunikací se uskuteční dne 7. dubna 2018.

Plakát bude vyvěšen.

 

Usnesení č. 2 ze zastupitelstva konaného dne 9. 3. 2018

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 1

 

OZ pověřuje:

1/ Starostu uzavřením smlouvy s firmou BES s.r.o. Benešov

 

OZ bere na vědomí:

1/ Výsledek kontroly Hygienické stanice

2/ Zprávu ze zasedání CHOPOS

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 14. 3. 2018

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

Ověření zápisu:

 

 

 

Vyvěšeno: 14. 3. 2018

 

 

 

 

Sejmuto: 30. 3. 2018

Zápis ze zastupitelstva 12. 2. 2018

                                                           1.

 

Zápis č. 1/2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12. 2. 2018

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Škvorová Jaroslava

 

Omluveni: Pohunek Petr, Šilínek Libor

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Hruška Petr

 

Program:

1/ Pozemky

2/ CHOPOS

3/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo již podruhé projednávalo žádost o odkoupení části pozemku p. č. 2366/1

v Sembratci. Jedná se o část pozemku, který tvoří náves v Sembratci. Diskutovalo se hlavně o tom, že když se povolí jednomu vlastníku odkoupit část návsi, může dojít k tomu, že přijdou s návrhem odkoupení i další občané. Z tohoto důvodu zastupitelstvo s prodejem nesouhlasí.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku 2366/1 v Sembratci.

 

Hlasování: 0 pro/ 5 proti/ 0 se zdrželo

 

Zastupitelé projednali koupi pozemku parcelní číslo – 155/1 v k. ú. Petroupim.

Druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o pozemek o výměře 787 m2 pod stavbou silážního žlabu u sušičky obilí. Tento žlab je již ve vlastnictví obce a bude v příštích letech sloužit jako plocha na odložení bioodpadu.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí pozemku parc. číslo - 155/1 v k.ú. Petroupim za cenu 80,- Kč za m2.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 30. 1. 2018 na myslivně v Petroupimi.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů
 • volné téma
 • granty a dotace

2.

 

 • centrum společných služeb
 • skupinový vodovod

 

add 3.)

Organizace RUAH o.p.s., která poskytuje domácí hospicovou, zdravotní a sociální péči v regionu Benešov požádala obec o finanční příspěvek na činnost.

Zastupitelstvo obce poskytne společnosti RUAH o.p.s. finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

ČAOH – česká asociace odpadového hospodářství poslala písemnou informaci k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí a měst. Upozorňuje na neveřejně připravované účelové změně zákona o odpadech, která má být nesystémově schválena, nikoli jako vládní návrh, ale jako poslanecký pozměňovací návrh zákona o odpadech.

Základním bodem účelového poslaneckého pozměňovacího návrhu je opakovaně prosazované razantní zdražení skládkovacích poplatků, jejichž plátci jsou obce a města.

Důvodem je zájem na vytvoření ekonomického prostoru pro výstavbu nových nákladných spaloven odpadů.

Po podrobném prostudování celého dopisu přijalo zastupitelstvo návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Petroupim projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce Petroupim nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

Starosta seznámil zastupitele s nabídkou pana Libora Černohlávka se sídlem Jakub 38, 285 33 Církvice. Jeho firma nabízí obci likvidaci použitých olejů. Nabízí nádoby pro svoz přepálených olejů.

Zastupitelstvo tuto nabídku uvítalo a rozhodlo o umístění nádob na přepálený olej na jedno stanoviště v Petroupimi, na Petroupci a v Sembratci.

Starosta uzavře s firmou Libor Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice, smlouvu o poskytnutí služeb.

 

 

 

                                                                       3.

 

Ve IV. čtvrtletí 2017 odevzdala naše obec 678 kg textilu.

 

Příspěvky občanům na popelnice, kteří splnili podmínky 4 x 1.012,- Kč a 10 x 654,- Kč.

Celkem obec přispěla čtrnácti žadatelům.

 

Zastupitelé opět projednávali přípravu oslav 700 let od první písemné zmínky o obci.

 

 

Usnesení č. 1 ze zastupitelstva konaného dne 12. 2. 2018

 

OZ schvaluje:

1/ Koupi pozemku parc. číslo - 155/1 o výměře 787 m2 za cenu 80,- Kč za m2

2/ Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč společnosti RUAH o.p.s.

3/ Zastupitelstvo obce Petroupim projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce Petroupim nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

 

OZ neschvaluje:

1/ Prodej části pozemku parcelní číslo 2366/1 v k.ú. Petroupim.

 

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 19. 2. 2018

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

Vyvěšeno: 19. 2. 2018                                                          Sejmuto: 7. 3. 2018

 

Zápis ze zastupitelstva 29.12.2017

Rozpoctove_opatreni_c_10.pdf                                                                              1.

 

Zápis č. 8/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 12. 2017

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr, Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Omluvena: Mgr. Černá Jana

 

Ověření zápisu: Hruška Petr, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Rozpočet na rok 2018

2/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo jednotlivé položky Rozpočtu obce Petroupim na rok 2018.

Rozpočet obce Petroupim pro rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Petroupim na rok 2018 na jednotlivé položky.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Rozpočtové opatření č. 10

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 10 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 10

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 10 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce

a na EÚD.

 

Nařízení vlády

Zastupitelstvo projednalo nařízení vlády Sbírky zákonů 318/2017 ze dne 11. září 2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků.

Výše odměn zastupitelstva obce se nebude měnit a zůstane ve stejné výši.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

CHOPOS

Starosta seznámil zastupitele s průběhem zasedání výboru svazku obcí CHOPOS, které se uskutečnilo dne 28. 12. 2017 v Postupicích.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu

2.

 • granty a dotace
 • centrum společných služeb
 • úprava rozpočtu 2017
 • schválení rozpočtu na rok 2018
 • schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 – 2020
 • volba kontrolního a finančního výboru na rok 2018
 • volba předsedy a místopředsedy svazku na rok 2018
 • skupinový vodovod CHOPOS
 • inventarizace majetku
 • volné téma

 

DSO Obecní lesy Benešovska

Zasedání správní rady DSO OLB se uskutečnilo 21. prosince 2017 ve Václavicích.

Program:

 • schválení programu
 • projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3 na rok 2017
 • projednání a schválení rozpočtu na rok 2018
 • projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021
 • projednání výše odměny pro pana Krejčího
 • diskuze, různé
 • závěr

 

Žádost o koupi pozemku

Zastupitelé byli seznámeni s dopisem od pana P. Z., který žádá zastupitelstvo o odkoupení části pozemku 2366/1 v Sembratci. Po diskuzi bylo dohodnuto, že se k tomuto bodu vrátí zastupitelstvo na svém příštím zasedání.

 

EKO-KOM

Společnost EKO-KOM vyplatila obci za sběr separovaného odpadu ve III. čtvrtletí 2017 částku ve výši 14.521,- Kč.

 

Územní plán

Po informaci od ing. arch. Tiché, že nebude ze zdravotních důvodů pro naši obec pořizovat změnu územního plánu. Starosta oslovil jiného pořizovatele změny územního plánu.

 

Výše škody po krádeži na OÚ

Dle sdělení policie ČR byli vypátráni pachatelé krádeže v budově obecního úřadu. Celková výše škody činí 25.611,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Usnesení č. 8 ze zastupitelstva konaného dne 29. 12. 2017

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočet obce Petroupim na rok 2018

2/ Rozpočtové opatření č.10

3/ Výši odměn členů zastupitelstva

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty z CHOPOS

2/ Zprávu starosty z DSO OLB

 

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.                                                      

 

V Petroupimi dne 5. 1. 2018

 

Zapsala: Jana Fraňková

                                                                  

 

Vyvěšeno na EÚD.    

 

                                                                        

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 5. 1. 2018

 

 

Sejmuto: 20. 1. 2018

Zápis ze zastupitelstva 4.12.2017

Navrh_rozpoctu_na_rok_2018.pdf

Navrh_strednedobeho_vyhledu_rozpoctu_na_rok_2018_2020.pdf

Rozpoctove_opatreni_c_7.pdf

Rozpoctove_opatreni_c_8.pdf

Rozpoctove-opatreni_c_9.pdf                                                                              1.

 

Zápis č. 7/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 4. 12. 2017

 

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Omluven: Pohunek Petr

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Šilínek Libor

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 7, č. 8 a č. 9

2/ Střednědobý výhled na rok 2018 -2020

3/ Návrh rozpočtu na rok 2018

4/ BENE-BUS

5/ CHOPOS

6/ Lesy Benešovska

7/ Inventarizace majetku

8/ Závazný ukazatel MŠ - Návrh rozpočtu MŠ, Rozpočtový výhled MŠ

9/ Technické služby

10/ Různé

 

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtová opatření č. 7, č. 8 a č. 9 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 7, č. 8 a č. 9

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 7, č. 8 a č. 9 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelé projednali se střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020.

Tento návrh byl vyvěšen na EÚD 15. 11. 2017 tak, aby se s ním mohli zastupitelé seznámit.

Střednědobý rozpočtový výhled vychází z navýšení příjmů na 4. 500.000,- Kč. Na všechny roky je plánovaný vyrovnaný rozpočet. Jednotlivé položky rozpočtového výhledu jsou odvozeny od rozpočtu na rok 2018.

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 – 2020 bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

 

                                                                                              2.

add 3.)

Zastupitelé projednali Návrh rozpočtu na rok 2018. Návrh tohoto rozpočtu byl vyvěšen na EÚD

 1. 11. 2017 tak, aby se s ním mohli zastupitelé seznámit. Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2018 podle jednotlivých paragrafů.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

add 4.)

Rozpočet plateb BENE-BUSu pro rok 2018.

 • příspěvek na ostatní dopravní obslužnost         307 obyvatel x 190,- Kč
 • příspěvek na činnost sdružení                               307 obyvatel x   1,- Kč

Celá částka bude zaplacena do 15. 1. 2018.

 

 

add 5.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 27. 10. 2017 v Českém Šternberku a 28. 11. 2017 v Soběhrdech. Starosta informoval přítomné o průběhu obou zasedání.  

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtem svazku obcí CHOPOS na rok 2018.

 

add 6.)

Starosta seznámil přítomné s výsledky jednání Obecních lesů Benešovska, které se konalo ve Václavicích. Informoval o rozpočtovém opatření č. 2.

Zastupitelé byli seznámeni s Návrhem rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2018.

S návrhem střednědobého výhledu rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na roky 2019 – 2021.

 

add 7.)

Inventarizace majetku proběhne podle interní směrnice č. 1/2012.

Předseda inventarizační komise: Fraňková Jana

Členové inventarizační komise: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr

Inventury proběhnou ve dnech 27. 12. 2017 až 2. 1. 2018

 

Do inventarizační komise v Mateřské škole Petroupim jmenuje obecní úřad paní Škvorovou Jaroslavu.

 

 

add 8.)

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání, že závazný ukazatel rozpočtu pro Mateřskou školu Petroupim na rok 2018 je příspěvek na provoz v celkové výši 250.000,- Kč.

Částka bude zaslána na účet MŠ ve dvou splátkách po 125.000,- Kč a to počátkem prvního a třetího čtvrtletí.

 Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu Mateřské školy Petroupim na rok 2018.

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

3.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh střednědobého výhledu Mateřské školy Petroupim na roky 2019 - 2020.

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

 

add 9.)

Starosta informoval zastupitele ze setkání starostů s ředitelem Technických služeb s panem Ratajem.

Na tomto setkání byla hlavním bodem informace o svozech komunálního odpadu a cena za tuto službu. Cena za odvoz popelnice se na rok 2018 nemění. Pouze se mění cena za odvoz kontejnerů na plast, papír a sklo – zdražení o 5,- Kč za kontejner (z 191,- Kč bez DPH na 195,- Kč bez DPH).

 

add 10.)

Příspěvek na podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2018 formou neinvestiční dotace neziskové organizaci Posázaví byl zastupitelstvem stanoven na výši 40,- Kč na obyvatele

(307 obyvatel).

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

Zastupitelé vybrali druh a barvu textilie na výrobu obecního praporu. Výroba bude zadána firmě Velebný + Fam, Ústí nad Orlicí.

 

 

Ve III. čtvrtletí 2017 bylo odvezeno firmou DIMATEX CS, Stráž nad Nisou celkem 459 kg textilu.

 

 

Za třídění odpadů ve III. čtvrtletí vyplatila společnost EKO-KOM obci částku 12.372,- Kč za 3,807 tuny vytříděných odpadů (papír, plast, sklo a nápojový karton).

 

 

Starosta děkuje účastníkům akce ,,Sázení stromků podél komunikace Petroupim – Bedrč“

za vykonanou práci.

4.

 

Usnesení č. 7 ze zastupitelstva konaného dne 4. 12. 2017

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9

2/ Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020

3/ Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2018 podle jednotlivých paragrafů

4/ Výši příspěvku pro MŠ Petroupim

5/ Návrh Rozpočtu MŠ Petroupim na rok 2018

6/ Návrh střednědobého výhledu MŠ Petroupim

7/ Výši příspěvku pro Posázaví o.p.s.

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty z BENE-BUS

2/ Zprávu starosty z CHOPOS

3/ Zprávu starosty z DSO Obecní lesy Benešovska

4/ Provedení inventarizace majetku

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.                                                 Ověření zápisu:

 

V Petroupimi dne 5.12.2017                                                      Vyvěšeno: 5.12.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková                                                                Sejmuto: 21.12.2017

Vyvěšeno na EÚD.

Zápis ze zastupitelstva 25.9.2017

Rozpoctove_opatreni_c_4_5_6.pdf                                                                              1.

 

Zápis č. 6/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 9. 2017

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Škvorová Jaroslava

 

Omluveni: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr, Šilínek Libor

 

Ověření zápisu: Hruška Petr, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6

2/ Územní plán

3/ Věcné břemeno

4/ Senážní žlab

5/ CHOPOS

6/ Komunikace

7/ Různé

 

add.1)

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 4, 5 a 6.

 

Hlasování: 4 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva

na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelé se zabývali přípravou změny územního plánu. Pozemek naproti škole parcelní číslo 540/1 o výměře 1885 m2 trvalý travní porost v územním plánu změnit na plochu občanského vybavení. To umožní v budoucnu pozemek využít pro potřeby školy a MŠ.

 

Současný územní plán neumožňuje vytvořit nové stavební parcely. Pro vznik nových parcel je třeba z územního plánu vyřadit parcely, které jsou zakresleny, ale v současné době se s výstavbou na nich nepočítá. Jako první byly k vyřazení navrženy parcely v Sembratci 155/11

a 1952. Majitel pozemků DZV NOVA Bystřice,a.s. na toto vyřazení přistoupil s tím, že nové stavební parcely v územním plánu nebudou na úkor orné, zemědělské půdy.

 

 

 

 

                                                                       2.

 

add 3.)

Zastupitelé projednali smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6011146/2

Petroupim-kN.

Jedná se o věcné břemeno k elektrické přípojce na Petroupci na parcele č. 2162/4.

 

Hlasování: 4 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 4.)

Zastupitelstvo Obce Petroupim rozhodlo o nabytí níže uvedené nemovité věci do výlučného vlastnictví Obce Petroupim a schválilo nabytí níže uvedené nemovité věci do výlučného vlastnictví Obce Petroupim za níže uvedenou kupní cenu takto:

 

Předmět nabytí:

Stavba senážního žlabu o rozměrech 17,42 m x 43,30 m zřízená na pozemku parcelní číslo st.155/1, LV: 201, a na pozemku parcelní číslo st.155/2 v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, kdy tato stavba není zapsána v katastru nemovitostí.

Stavba je popsána ve znaleckém posudku č.4771-31/2017 vyhotoveném dne 23.6.2017

Ing. Zdeňkem Kubískou, znalcem pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, a geodézie a kartografie. Součástí tohoto posudku je také kolaudační rozhodnutí ze dne 10.8.1978, č.j. Výst. 332-3-2498/78 vydané ONV v Benešově, odbor výstavby a územního plánování.

Vlastnické právo ke stavbě je omezeno zákonným předkupním právem podle ust. § 3056 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Nabyvatel: Obec Petroupim

Kupní cena: 50.000,- Kč

Koupě této senážní jámy by v budoucnosti umožnila umístění dvou kontejnerů na biologický odpad, skládkování větví a jiného rozložitelného odpadu, který by byl následně odvezen.

 

Hlasování: 4 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 5.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo dne 30. 6. 2017 v Bílkovicích.

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo dne 29. 8. 2017 v Třebešicích.

Starosta informoval zastupitele o programu.

 

add 6.)

Dne 14. 9. 2017 byla předána stavební firmou PROXIMA - stavební společnost spol. s. r. o., Benešov komunikace 1C Za školou. Podrobnější zpráva o realizaci celé akce a vyúčtování bude zveřejněna na zasedání zastupitelstva v měsíci listopadu po uzavření celé akce.

 

 

 

 

 

 

                                                                       3.

 

add 7.)

V budově obecního úřadu bylo provedeno zateplení stropu foukanou minerální izolací.

 

 

Starosta se zúčastnil konzultace na Státním fondu dopravní infrastruktury ohledně akce ,,Chodník podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec.“

Byly zde projednány připomínky k předložené projektové dokumentaci. Na základě úprav projektu bude znovu požádáno o dotaci na tento chodník.

 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla na obci kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola byla provedena za období 02/2012 – 06/2017.

Závěr kontroly: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

 

 

V úterý 3. 10. 2017 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu. Akce je plakátována na úřední desce.

 

Rozbory vody z obecních studen byly zveřejněny na úřední desce obce.

 

 

Usnesení č. 6 ze zastupitelstva konaného dne 25.9.2017

 

OZ schvaluje:

1/Rozpočtové opatření č. 4, č. 5 a č. 6

2/ Věcné břemeno na parcele 2162/4

3/ Koupi senážního žlabu na pozemku parc. číslo 155/1 a 155/2

 

OZ bere na vědomí:

1/ Přípravu změny územního plánu

2/ Zprávu ze zasedání výboru svazku obcí CHOPOS

3/ Předání komunikace 1C Za školou

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 2.10.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

Ověření zápisu:                                                                                    Vyvěšeno na EÚD.

 

 

Vyvěšeno: 2.10.2017                                                                         Sejmuto: 18.10.2017

Zápis z veřejného zastupitelstva 26.6.2017

Rozpoctove_opatreni_c_3.pdf

Ucetni_zaverka_obce_rok_2016.pdf

Zaverecny_ucet_obce_Petroupim_rok_2016.pdf

Ucetni_zaverka_MS_Petroupim_2016.pdf

Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_obce_Petroupim_za_rok_2016.pdf

Ucetni_vykazy_rok_2016.pdf                                                                              1.

Zápis č. 5/2017

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 26. 6. 2017

 

Začátek v 19.15 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Pohunek Petr, Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava,

17 obyvatel obce dle prezenční listiny

 

Omluven: Hruška Petr

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

2/ Účetní závěrka obce

3/ Účetní závěrka MŠ

4/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016

5/ Rozpočtové opatření č. 3

6/ CHOPOS

7/ DSO Obecní lesy Benešovska

8/ Územní plán

9/ Různé

 

add 1.)

Paní Fraňková Jana přečetla Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petroupim za rok 2016. K přečtené zprávě neměl nikdo žádné připomínky. Starosta obce poděkoval účetní obce paní Dagmar Škvorové za to, že závěr přezkoumání byl bez chyby.

Celý zápis o výsledku přezkoumání hospodaření je jako příloha k zápisu.

 

add 2.)

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Petroupim za rok 2016.

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Petroupim za rok 2016.

Účetní závěrka obce Petroupim bude vyvěšena jako příloha k zápisu.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 3.)

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku Mateřské školy Petroupim za rok 2016.

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Petroupim za rok 2016.

Účetní závěrka Mateřské školy Petroupim bude vyvěšena jako příloha k zápisu.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 4.)

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání a schvaluje Závěrečný účet bez výhrad.

Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016 bude vyvěšen jako příloha k zápisu.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

                                                                             

add 5.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 3, tak jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 6.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 30. 5. 2017 v Chotýšanech.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • centrum společných služeb
 • volné téma
 • granty a dotace
 • koordinátor sociálních služeb mikroregionu CHOPOS
 • zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2016
 • závěrečný účet DSO CHOPOS
 • revokace schválení rozpočtu roku 2017
 • plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č.1
 • skupinový vodovod CHOPOS
 • harmonogram výjezdu do Jánských lázní

Starosta krátce okomentoval jednotlivé body zápisu.

 

add 7.)

Zasedání správní rady DSO OLB se uskutečnilo 6. června v Benešově.

Program:

 • schválení programu jednání
 • schválení závěrečného účtu za rok 2016
 • schválení účetní závěrky za rok 2016
 • informace o zalesňování
 • informace o spolupráci na přípravě sochařského sympozia
 • diskuze
 • závěr

 

Starosta krátce okomentoval jednotlivé body zápisu.

V Petroupimi bylo vysazeno celkem 2.700 kusů smrku.

 

add 8.)

V letošním roce probíhá příprava na změnu územního plánu. Zatím se přihlásili 3 žadatelé, kteří požadují změnu.

Starosta přítomným objasnil problematiku změny.

Další jednání s paní architektkou Tichou budou probíhat.

 

add 9.)

Starosta opět zdůraznil potřebu šetřit s pitnou vodou. V žádném případě není možno napouštět bazény, zalévat zahrady, mýt auta a i jinak plýtvat pitnou vodou.

Pitné vody je opravdu velký nedostatek.

V souvislosti s tímto problémem byla vybudována nová 50 m hluboká vrtaná studna. Samotné vrtání zatím stálo 132.000,- Kč. Další náklady vzniknou vystrojením a připojením studny k úpravně vody.

Z důvodu plýtvání a zvýšených nákladů bude muset zřejmě dojít k navýšení ceny vodného.

 

 

Obec byla vyzvána, aby se vyjádřila ve zjišťovacím řízením ,, Stáj pro jalovice – Petroupim“.

Jedná se o modernizaci původní stáje pro 240 kusů dojnic v areálu společnosti DZV NOVA, a.s. v obci Petroupim. Nově zde bude ustájeno 296 kusů jalovic. Celé oznámení o posuzování o vlivu na životní prostředí je vyvěšeno na úřední desce obce Petroupim.

 

 

 1. června byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí na plnění povinností, kterými se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Závěr:

Provozovatel veřejného vodovodu splnil své povinnosti.

Protokol je založen k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

 

Podmínky pro přidělení finančního příspěvku na ČOV splnil p. Jirák.

 

 

V měsíci srpnu bude provedena výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu.

 

V měsíci červenci začne Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 1C Za školou.

Starosta upozornil na nevhodné parkování na této komunikaci. Tato část je veřejná komunikace a ne parkoviště. Je třeba, aby každý parkoval na svém pozemku tak, aby byl umožněn volný průjezd po komunikaci. Obzvláště nyní, když zde budou probíhat stavební práce při obnově povrchu.

 

 

Pro naši obec je zpracovávána projektová dokumentace na obnovu zeleně. Ateliérem zahradní a krajinářské architektury Land 5. Celá obec je rozdělena na 7 lokalit, kde se řeší jednotlivé typy zeleně.

 

 

V příštím roce v termínu 8. září 2018 proběhnou oslavy 700 let založení obce Petroupim. V této souvislosti byl přítomným představen grafický návrh obecního znaku a vlajky. Již v letošním roce bude vydán kalendář na rok 2018, který bude tuto událost připomínat. Kalendáře budou předány do

jednotlivých nemovitostí obce.

 

Podle možností by se v letošním roce mělo uskutečnit výměna starého vodovodního potrubí u bytovek.

 

Diskuze:

 p. Bohatová – připomínka k veřejnému osvětlení u Straků na Petroupci

 p. Mokrý – připomínka k osvětlení, dopravnímu značení a špatný stav komunikace v Sembratci

 p. Bohata – sklon komunikace na mostu na Petroupci

 p. Matoušková – špatný stav kanalizace u Hanzlíků

 p. Zach – špatný stav kanalizační šachty u p. Přibyla

 p. Petrová – územní plán, chybějící poklop na šachtě u truhlárny

 p. Noháč – kontejnery u prodejny, komunikace Za školou

 

Usnesení č. 5 z veřejného zastupitelstva konaného dne 26. 6. 2017

 

OZ schvaluje:

1/ Účetní závěrku obce Petroupim za rok 2016

2/ Účetní závěrku MŠ Petroupim za rok 2016

3/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016

4/ Rozpočtové opatření č. 3

 

OZ bere na vědomí:

1/ Přezkoumání hospodaření obce Petroupim ze rok 2016

2/ Zprávu starosty ze zasedání CHOPOS

3/ Zprávu starosty ze zasedání DSO Obecní lesy Benešovska

4/ Vyplacení finančního příspěvku na ČOV

 

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 28. 6. 2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 28. 6. 2017

 

Sejmuto: 14. 7. 2017

 

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

Zápis ze zastupitelstva 22.5.2017

Rozpoctove_opatreni_2.pdf                                                                       1.

 

Zápis č. 4/ 2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 22. 5. 2017

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Petr Pohunek,

                 Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Ověření zápisu: Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č.2

2/ Pozemky

3/ CHOPOS

4/ Návrh závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2016

5/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 2 tak, jak ho předložila účetní obce p. Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č.2

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 2 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelstvo projednalo koupi pozemků.

Jedná se o pozemky:

 • 540/1 o výměře 1885 m2
 • 540/2 o výměře 979 m2

Cena celkem za pozemky 540/1 a 540/2 bude 400.000,- Kč včetně DPH.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Zastupitelstvo pověřilo p. starostu k podpisu smlouvy v měsíci červen 2017.

 

add 3.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 25.4.2017 v Tatouňovicích.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • problematika poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • koordinátor sociálních služeb v mikroregionu CHOPOS
 • centrum společných služeb
 • skupinový vodovod CHOPOS
 • schválení účetní závěrky svazku obcí CHOPOS za rok 2016

 

Starosta informoval zastupitele o jednotlivých bodech programu. Pro naši obec je nejdůležitější, že ve spolupráci s CHOPOSEM se podařilo pro obec získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na akci

,, Petroupim – obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 1C Za školou“

 

(Jedná se o komunikaci od staré hasičské zbrojnice, kolem okálů přes hráz rybníka, na hlavní komunikaci)

 

Dotace               1.000.000,- Kč

Vlastní zdroje   1.151.790,- Kč

Akce celkem     2.151.790,- Kč

 

V nejbližších dnech proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.

 

add 4.)

Starosta seznámil zastupitele s Návrhem závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2016.

Návrh bude vyvěšen na EÚD v kolonce Závěrečné účty.

 

 

add 5.)

Souhrn za svoz textilu za 1Q/2017 je 937 kg.

 

Obec se zapojila do FIREPORTU – svolávací systém pro jednotky požární ochrany.

V minulosti se o požárech a jiných mimořádných událostech členové naší zásahové jednotky

dozvěděli pozdě nebo vůbec. V dnešních dnech již dostávají informace z centrály pomocí

SMS do svých mobilních telefonů.

 

Zastupitelé projednali nabídku Ateliéru zahradní a krajinářské architektury, Praha 8.

Tato nabídka se týká návrhu obnovy zeleně v intravilánu obce Petroupim a cenové nabídky.

V tomto návrhu je Petroupim zatím rozdělena na 7 lokalit, které budou postupně řešeny.

 

Zastupitelé se zabývali spotřebou pitné vody v letních měsících. Na začátku letní sezony pravidelně dochází k obrovskému nárůstu spotřeby pitné vody. Kapacita studní není taková, aby zvládla denně doplnit dvoj až trojnásobnou spotřebu vody. Tato situace je zaviněna hlavně napouštěním bazénů, mytí aut a zaléváním.

Upozorňujeme všechny odběratele, že ve smlouvě o dodávce vody z veřejného vodovodu je jasně stanoveno, co je běžná spotřeba vody.

Napouštěním bazénů, mytí aut a zalévání je hrubým porušováním smlouvy a na základě těchto skutečností může být smlouva vypovězena.

Proto doporučujeme všem, aby se včas dohodli s místními hasiči, kteří jsou ochotni zájemcům vodu do bazénu přivézt.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 4 ze zastupitelstva konaného dne 22.5.2017

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č.2

2/ Koupi pozemků 540/1 a 540/2 v k.ú. Petroupim

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu ze zasedání CHOPOS

2/ Návrh závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2016

3/ Nabídku Ateliéru, Praha

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

 

V Petroupimi dne 29.5.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno 29.5.2017

 

 

 

Sejmuto: 14.6.2017

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

Zápis ze zastupitelstva 12.4.2017

obecne_zavazna_vyhlaska_1_2017.pdf 

rozpoctove_opatreni_1.pdf                                                                              1.

 

Zápis č. 3/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12.4.2017

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr,

Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 1

2/ Obecně závazná vyhláška

3/ CHOPOS

4/ BENE-BUS

5/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 1 tak, jak ho předložila účetní obce

 1. Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 1

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 1 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Petroupim č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy Petroupim.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce a na EÚD.

 

add 3.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo dne 10. 3. 2017 ve Struhařově.

Program:

1/ Prezentace účastníků

2/ Zahájení zasedání

3/ Návrh ověřovatelů zápisu

4/ Volné téma

5/ Granty a dotace

6/ Novinky v rámci spolupráce SMO

                                                                                  2.

 

7/ Vymezení školských obvodů

8/ Skupinový vodovod CHOPOS

 

add 4.)

Valná hromada DSO BENE-BUS se konala 30. 3. 2017 v Benešově.

Program:

1/ Zahájení – schválení programu

2/ Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3/ Volba návrhové komise

4/ Kontrola usnesení z Valné hromady ze dne 22. 11. 2016

5/ Zpráva o hospodaření za rok 2016

6/ Schválení účetní závěrky za rok 2016

7/ Návrh rozpočtu na rok 2017

8/ Různé

9/ Návrh usnesení

10/ Závěr

 

add 5.)

Zastupitelstvo se zabývalo termínem a programem oslav výročí 700 let obce Petroupim.

K tomuto bodu se bude zastupitelstvo vracet pravidelně na svých zasedáních.

Program bude průběžně doplňován. Oslavy zřejmě proběhnou v září 2018.

 

V sobotu 29. dubna 2017 od 19.00 hod. se v sále kulturního domu představí divadelní soubor

Kašpaři z Mezihoří s představením ,, Sestry v podezření“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           3.

 

Usnesení č. 3 ze zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2017

 

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 1

2/ Obecně závaznou vyhlášku obce Petroupim č. 1/2017

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu ze zasedání CHOPOS

2/ Zprávu ze zasedání BENE-BUS

 

 

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

 

V Petroupimi dne 21. 4. 2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21. 4. 2017

 

 

Sejmuto: 9. 5. 2017

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

Zápis ze zastupitelstva 6.3.2017

                                                           1.

 

Zápis č.2/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6.3.2017

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Šilínek Libor

 

Omluveni: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Hruška Petr, Šilínek Libor

 

Program:

1/ Pozemky

2/ Různé

 

add 1.)

 1. Zastupitelstvo Obce Petroupim rozhodlo o převodu níže uvedených nemovitých věcí ve výlučném vlastnictví Obce Petroupim a schválilo převod na níže uvedené nabyvatele za níže uvedenou kupní cenu takto :

 

1) Předmět převodu: Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 117/1, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 812 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek označen jako díl „a“ o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, jehož nová výměra bude 11509 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 117/1 nově odděluje pozemek označený jako díl „a“ o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52.

Nabyvatel : DZV NOVA, a.s., IČ: 47048522

Kupní cena : 150,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

2) Předmět převodu: Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

 

                                                                       2.

- pozemek parcelní číslo 2325/4, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9453 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 2325/9, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1277 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 2325/4 nově odděluje pozemek parcelní číslo 2325/9.

Nabyvatel : DZV NOVA, a.s., IČ: 47048522

Kupní cena : 150,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

3) Předmět převodu: Nemovitá věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 360 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 116/7, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 547 m2,

Nabyvatel : DZV NOVA, a.s., IČ: 47048522

Kupní cena za předmět převodu celkem : 1.000,-- Kč, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

V případě listu vlastnictví č. 360 a pozemku parcelní číslo 116/7 se jedná o duplicitní zápis vlastnictví, kdy z tohoto listu vlastnictví je, vedle Obce Petroupim jako vlastníka s podílem 1/1, patrný ještě další duplicitní vlastník, resp. spoluvlastníci, a to Hana Hliscová s podílem 1/3, Vladimíra Petrová s podílem 1/3, Marek Rabiňák s podílem 1/6 a Oldřich Rabiňák s podílem 1/6.

K listu vlastnictví č. 360 a k pozemku parcelní číslo 116/7 se dále vztahuje zahájená exekuce, kdy toto omezení se týká duplicitního zápisu vlastnictví spoluvlastníka Marka Rabiňáka.

 

4) Předmět převodu: Nemovitá věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/52, druh pozemku orná půda, o výměře 2758 m2,

Nabyvatel : DZV NOVA, a.s., IČ: 47048522

Kupní cena : 15,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

 

5) Předmět převodu: Nemovitá věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/94 , druh pozemku orná půda, o výměře 454 m2,

Nabyvatel : DZV NOVA, a.s., IČ: 47048522

 

Kupní cena : 15,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

 1. Zastupitelstvo Obce Petroupim rozhodlo o nabytí níže uvedených nemovitých věcí do výlučného vlastnictví Obce Petroupim a schválilo nabytí níže uvedených nemovitých věcí do výlučného vlastnictví Obce Petroupim za níže uvedenou kupní cenu takto :

1) Předmět nabytí : Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 321 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 158, druh pozemku orná půda, o výměře 306 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 158/3, druh pozemku orná půda, o výměře 137 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků č. plánu 317-4379a/2015 ze dne 13. 3. 2015 zhotoveným společností B N G E O s.r.o., se sídle Tyršova 1902, 256 01 Benešov, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 16. 3. 2015, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 158 nově odděluje pozemek parcelní číslo 158/3.

Nabyvatel : Obec Petroupim

Kupní cena : 150,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Geometrický plán č. 317-4379a/2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

2) Předmět nabytí : Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 321 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 159, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 90 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 159/3, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků č. plánu 317-4379a/2015 ze dne 13. 3. 2015 zhotoveným společností B N G E O s.r.o., se sídle Tyršova 1902, 256 01 Benešov, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 16. 3. 2015, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 159 nově odděluje pozemek parcelní číslo 159/3.

Nabyvatel : Obec Petroupim

Kupní cena : 150,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Geometrický plán č. 317-4379a/2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

3) Předmět nabytí : Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 321 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

 

                                                                       4.

 

- pozemek parcelní číslo 539/2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1547 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 539/4, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 171 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. plánu 334-51/2016 ze dne 19. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 29. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 539/2 nově odděluje pozemek parcelní číslo 539/4.

Nabyvatel : Obec Petroupim

Kupní cena : 24,34 Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Geometrický plán č. 334-51/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

4) Předmět nabytí : Ideální jedna polovina (1/2) nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 436 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 190/10, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 112 m2.

Nabyvatel : Obec Petroupim

Kupní cena : 150,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

 

5) Předmět nabytí : Ideální jedna polovina (1/2) nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 71 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 539/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 3617 m2.

Nabyvatel : Obec Petroupim

Kupní cena : 24,34 Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

 

Hlasování: 4 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

K vydání stavebního povolení na rybník Za pilou je třeba ještě dodat

 • posudek k provádění technicko- bezpečnostního dohledu
 • informace, kde bude ukládán odtěžená sediment
 • souhlasy vlastníků dotčených parcel
 • plnou moc k zastupování
 • majetkoprávní vypořádání
 • biologický průzkum

5.

 

Na akci vrtaná studna k posílení zdroje pitné vody bylo vydáno stavební povolení.

 

 

Od společnosti EKO-KOM obec obdržela odměnu celkem ve výši 12.186,89 Kč. Jedná se o odměnu za třídění odpadů.

 

Zastupitelé projednali žádost obce Soběhrdy o vytvoření školského obvodu Mateřské školy Petroupim. Touto problematikou se bude zastupitelstvo zabývat na svém příštím zasedání.

Starosta připraví podklady.

 

Termín pro žádosti o změnu územního plánu se prodlužuje do konce měsíce května.

 

Jarní úklid podél silnic se uskuteční v sobotu 8. dubna 2017.

 

 

 

Usnesení č. 2 ze zastupitelstva konaného dne 6. 3. 2017

 

OZ schvaluje:

1/ Prodeje pozemků a koupě pozemků

 

Zasedání skončilo 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 8.3.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

Vyvěšeno: 8.3.2017

 

Sejmuto: 24.3.2017

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

Zápis ze zastupitelstva 6.2.2017

                                                                              1.

 

Zápis č. 1/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6.2.2017

 

Začátek v 19.00 hod

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr,

                 Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Pozemky

2/ CHOPOS

3/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé se z důvodu podrobnějšího projednání podruhé zabývali záměrem a prodejem pozemků.

 

 1. Zastupitelstvo Obce Petroupim projednalo a schválilo záměr Obce Petroupim prodat níže uvedené nemovité věci ve výlučném vlastnictví Obce Petroupim, a to :

1) Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 117/1, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 812 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek označený jako díl „a“, o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, jehož nová výměra bude 11509 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 117/1 nově odděluje pozemek označený jako díl „a“ o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu a je zveřejněn spolu se záměrem.

 

2) Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 2325/4, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9453 m2,

 

                                                                       2.

 

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 2325/9, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1277 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 2325/4 nově odděluje pozemek parcelní číslo 2325/9.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu a je zveřejněn spolu se záměrem.

 

3) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 360 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 116/7, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 547 m2.

V případě listu vlastnictví č. 360 a pozemku parcelní číslo 116/7 se jedná o duplicitní zápis vlastnictví, kdy z tohoto listu vlastnictví je, vedle Obce Petroupim jako vlastníka s podílem 1/1, patrný ještě další duplicitní vlastník, resp. spoluvlastníci, a to Hana Hliscová s podílem 1/3, Vladimíra Petrová s podílem 1/3, Marek Rabiňák s podílem 1/6 a Oldřich Rabiňák s podílem 1/6.

K listu vlastnictví č. 360 a k pozemku parcelní číslo 116/7 se dále vztahuje zahájená exekuce, kdy toto omezení se týká duplicitního zápisu vlastnictví spoluvlastníka Marka Rabiňáka.

 

4) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/52, druh pozemku orná půda, o výměře 2758 m2.

 

5) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/94 , druh pozemku orná půda, o výměře 454 m2.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodat výše nemovité věci ve výlučném vlastnictví obce Petroupim.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Záměr bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

 

                                                                       3.

add 2.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo v Petroupimi dne 31.1.2017.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • cyklokoncepce Středočeského kraje
 • skupinový vodovod

 

Tohoto zasedání se zúčastnili téměř všichni zastupitelé.

 

add 3.

Zastupitelé projednali nařízení vlády ze dne 28.11.2016, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením odměn poskytovaných členům zastupitelstev obcí podle tabulky příloha č. 1 Sbírka zákonů č. 414/2016 částka 169.

Nová výše měsíční odměny se bude poskytovat ode dne 1.3.2017.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

Podmínky pro vyplacení příspěvku na ČOV splnili p. Škvor Miroslav a p. Škvor Ondřej.

 

Příspěvek na svoz komunálního odpadu získalo celkem 13 občanů.

Výše příspěvku celkem 9.934,- Kč.

 

 

V zastupitelstvu ze dne 28.12.2016 byla zveřejněna výzva pro zájemce o změny územního plánu, aby své podměty podali písemně a graficky nejpozději do 31.3.2017 na obecní úřad.

Tato výzva stále platí. (Zatím se žádný zájemce nepřihlásil )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           4.

Usnesení č. 1 ze zastupitelstva konaného dne 6.2.2017

 

OZ schvaluje:

1/ Záměr prodeje pozemků

2/ Navýšení odměn zastupitelů podle nařízení vlády č. 414/2016

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu ze zasedání CHOPOS

2/ Vyplacení příspěvku na ČOV

 

 

Zasedání skončilo ve 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 8.2.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 8.2.2017

 

 

Sejmuto: 24.2.2017

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

Zápis ze zastupitelstva 28.12.2016

                                                                              1.

Zápis č. 11/2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 28.12.2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Omluveni: Mgr. Jana Černá, Petr Pohunek

 

Program:

1/ Rozpočet na rok 2017

2/ Územní plán

3/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo jednotlivé položky Rozpočtu obce Petroupim na rok 2017.

Rozpočet obce Petroupim pro rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Petroupim na rok 2017 na jednotlivé paragrafy.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

V roce 2017 má zastupitelstvo obce zájem provést změnu v územním plánu tak, aby lépe vyhovoval potřebám obce a občanům. To znamená některé lokality určené k zastavení z územního plánu vyřadit. V době vzniku územního plánu tam byly zařazeny lokality, na kterých ve skutečnosti nelze stavět. Tyto lokality blokují územní plán v tom smyslu, že nelze navrhnout nové parcely pro výstavbu rodinných domů.

Proto žádáme všechny zájemce o změny v územním plánu, aby své podměty podali písemně a graficky nejpozději do 31.3.2017 na obecní úřad.

 

add 3.)

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č.10 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.10

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Společnost EKO-KOM poukázala na účet obce částku 11.983,- Kč. Jedná se o finanční prostředky za sběr separovaného odpadu od společnosti EKO-KOM, a.s. za III. čtvrtletí 2016.

 

Obec požádala o dotaci na akci ,,Obnova povrchu místní komunikace za školou"

(od školy směr Vašákovi – Vaňkovi – hráz rybníka). Jedná se o akci za cca 2.000.000,- Kč.

 

Podmínky na proplacení příspěvku na domovní čističku odpadních vod splnil pan M. Kočí.

 

                                                                       2.

Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání výboru svazku obcí CHOPOS, které se uskutečnilo 27.12.2016 v Postupicích.

 

Starosta poděkoval zastupitelům za práci, kterou vykonali pro obec v roce 2016.

 

 

Usnesení č. 11 ze zastupitelstva konaného dne 28.12.2016

 

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočet obce Petroupim na rok 2017

2/ Rozpočtové opatření č.10

 

OZ bere na vědomí:

1/ Výzvu ke změně územního plánu

2/ Vyplacení příspěvku na ČOV

3/ Zprávu ze zasedání CHOPOS

 

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 4.1.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

Vyvěšeno: 4.1.2017

 

 

Sejmuto: 19.1.2017

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

Zápis ze zastupitelstva 5.12.2016

                                                           1.

 

Zápis č. 10/2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 5. 12. 2016

 

Začátek: v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Petr Pohunek,

Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Ověření zápisu: Petr Hruška, Libor Šilínek

 

Program:

1/ Rozpočtový výhled na roky 2017 -2019

2/ Návrh rozpočtu na rok 2017

3/ Rozpočtové opatření č. 9

4/ Inventarizace majetku

5/ Pozemky

6/ BENE-BUS

7/ CHOPOS

8/ Závazný ukazatel MŠ

9/ Technické služby

10/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé byli seznámeni s Rozpočtovým výhledem na roky 2017 – 2019.

Rozpočtový výhled vychází z navýšení příjmů na 4.100.000,- Kč. Na všechny roky je plánovaný vyrovnaný rozpočet. Jednotlivé položky rozpočtového výhledu jsou odvozeny od rozpočtu na rok 2017.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2017 – 2019.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

Návrh rozpočtového výhledu bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Starosta seznámil přítomné zastupitele s Návrhem rozpočtu obce Petroupim na rok 2017.

Zastupitelé projednali jednotlivé položky Návrhu rozpočtu. Rozpočet obce Petroupim pro rok 2017 je stanoven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2017 podle jednotlivých paragrafů.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

                                                                           2.

add 3.)

Přítomní byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 9 tak, jak ho předložila účetní obce

p. Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 9

 

add 4.)

Inventarizace majetku proběhne podle interní směrnice č.1/2012.

 

Předseda inventarizační komise: Fraňková Jana

Členové inventarizační komise: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr

Inventury proběhnou ve dnech 27. 12. 2016 – 2. 1. 2017

 

Do inventarizační komise v Mateřské škole Petroupim jmenuje Obecní úřad paní Škvorovou Jaroslavu.

 

add 5.)

Podle zveřejněného záměru prodeje pozemků rozhodlo zastupitelstvo takto:

 • část pozemku 117/1 o výměře 196 m2 ( díl ,,a“) – cena 150,- Kč za m2
 • část pozemku 2325/4 o výměře 1277 m2 ( 2325/9) – cena 150,- Kč za m2

 

Kupující DZV NOVA,a.s. Bystřice.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 • duplicitní právo obce Petroupim k pozemku parc.č. 116/7 v k.ú. Petroupim bude převedeno na DZV NOVA,a.s. Bystřice za částku 1.000,- Kč

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Zastupitelstvo dále projednalo koupi těchto pozemků.

 • pozemek parc. č. 158/3 o výměře 137 m2 – cena 150,- Kč za m2
 • pozemek parc .č. 159/3 o výměře 17 m2 – cena 150,- Kč za m2
 • pozemek parc. č. 190/10 o výměře 112 m2 ( ½ podíl) – cena 75,- Kč za m2

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 6.)

Rozpočet plateb BENE-BUSu pro rok 2017.

 • příspěvek na ostatní dopravní obslužnost         309 obyvatel x 190,- Kč
 • příspěvek na činnost sdružení                         309 obyvatel x 1,- Kč

 

Celkem za rok 2017…….59.019,- Kč.

 

                                                                                3.

add 7.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 29.11.2016 v Takoníně.

Program zasedání:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • obnova osobního automobilu
 • návrh rozpočtu na rok 2017
 • plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 5
 • skupinový vodovod CHOPOS

Rozpočet svazku obcí CHOPOS je vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

 

add 8.)

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání, že závazný ukazatel rozpočtu pro Mateřskou školu Petroupim na rok 2017 je příspěvek na provoz v celkové výši 250.000,- Kč.

Částka bude zaslána na účet MŠ ve dvou splátkách po 125.000,-Kč, a to počátkem prvního

a třetího čtvrtletí.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 9.)

Starosta informoval zastupitele ze setkání starostů s ředitelem Technických služeb p. Ratajem.

Na tomto setkání byla hlavním bodem informace o svozech komunálního odpadu a cenách za tuto službu. Následovala informace o svozu nebezpečného odpadu a bio odpadu. Dále o sběru textilu. Na závěr proběhla diskuse.

Nejdůležitější pro naší obec je, že poplatky za svoz komunálního odpadu zůstávají stejné jako v roce 2016.

 

add 10.)

Zastupitelé byli seznámeni s Návrhem rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2017.

Očekávaný výsledek hospodaření pro naši obec je 11.980,- Kč.

Návrh rozpočtu DSO OLB bude vyvěšen na úřední desce.

 

 

Zimní údržbu komunikací pro naši obec bude zajišťovat DZV NOVA, a.s. Bystřice.

 

                                                                           4.

 

Usnesení č. 10 ze zastupitelstva konaného 5.12.2016

 

OZ schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2017 – 2019

2/ Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2017 podle jednotlivých paragrafů

3/ Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 9

4/ Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků DZV NOVA, a.s. Bystřice

5/ Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků od DZV NOVA, a.s. Bystřice

6/ Zastupitelstvo obce schvaluje výši příspěvku pro MŠ Petroupim

 

OZ bere na vědomí:

1/ Provedení inventarizace majetku

2/ Rozpočet BENE-Bus

3/ Rozpočet CHOPOS

4/ Rozpočet DSO OLB

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi 5.12.2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

 Vyvěšeno 5.12.2016

 

 

Sejmuto: 20.12.2016

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

 

 

Zápis ze zastupitelstva 21.11.2016

                                                           1.

 

Zápis č.9/2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.11.2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Hruška Petr, Pohunek Petr,

Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Pohunek Petr, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 8

2/ Pozemky

3/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 8 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

add 2.)

Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje částí pozemků 117/1 a 2325/4 v k.ú. Petroupim.

Dále projednali záměr prodeje duplicitního práva obce Petroupim pozemku parcelní číslo

116/7.

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemků 117/1 a 2325/4 a prodeje duplicitního práva pozemku parcelní číslo 116/7 vše v k.ú. Petroupim.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Záměr bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

 

add 3.)

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení pronájmu bytu v budově č.p.74 na dobu neurčitou.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Starosta poděkoval všem účastníkům akce ,,Sázení stromků podél silnice Petroupim – Bedrč.“

 

 

Mikulášské odpoledne se koná dne 3. prosince 2016. Plakáty budou vyvěšeny.

 

                                                           2.

 

Usnesení č. 9 ze zastupitelstva konaného dne 21.11.2016

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 8

2/ Záměr prodeje pozemků

3/ Pronájem bytu

 

 

Zasedání skončilo v 21.00 hod.

 

 

V Petroupimi dne 21.11.2016

 

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21.11.2016

 

 

Sejmuto: 5.12.2016

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

Zápis ze zastupitelstva 31.10.2016

                                                           1.

 

Zápis č. 8/ 2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Šilínek Libor,

                 Škvorová Jaroslava

 

Omluven: Pohunek Petr

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Hruška Petr

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 7

2/ Směrnice o postupech při zadávání veřejné zakázky

3/ Posázaví

4/ CHOPOS

5/ Obecní lesy Benešovska

6/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 7, tak jak ho předložila účetní obce

paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 7

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

add 2.)

Zastupitelé projednali směrnici č. 2/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky.

Zastupitelstvo obce schvaluje interní směrnici č. 2/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

add 3.)

Zastupitelé byli seznámeni s aktivitami Posázaví o.p.s., které se dotýkají naší obce.

 • demografická studie obce Petroupim a obcí spádujících do církevní základní školy archa a dvou mateřských škol

Jedná se o dokument, který je využitelný při přípravě rozvojových projektů školských zařízení. Studie populačního vývoje obce Petroupim a obcí spádujících do základní školy a mateřských škol je zpracována s ohledem na potřebnou kapacitu uvedených zařízení a odůvodnění potřeby zajištění dostatečné kapacity v následujících letech.

 • studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy

2.

 

Společnost Posázaví o.p.s. podala žádost o podporu na projekt studie odtokových poměrů.

Celkové náklady projektu 17.228.954,- Kč. Spoluúčast na realizaci projektu 15%.

Zúčastněné obce byly požádány, aby do svých rozpočtů na příští rok zahrnuly své náklady na projekt. Pro naši obec je to částka 12.168,- Kč. Dále společnost Posázaví s.r.o. požádala o finanční příspěvek na činnost společnosti.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem na realizaci projektu studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy ve výši 12.168,- Kč.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s výší příspěvku 30,- Kč na obyvatele pro společnost

Posázaví o.p.s. na rok 2017.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 4.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 27. 9. 2016 ve Vranově.

Program:

 • zahájení
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • zpráva o činnosti Centra společných služeb
 • volné téma
 • granty a dotace
 • plnění rozpočtu CHOPOS
 • rozpočtové opatření č. 4
 • záměr obnovit osobní automobil
 • skupinový vodovod CHOPOS

 

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 25. 10. 2016 v Teplýšovicích.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • Centrum společných služeb
 • volné téma
 • granty a dotace
 • zákon č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek
 • nakládání s obecním majetkem
 • obnova osobního automobilu
 • návrh rozpočtu na rok 2017 – rozprava o možném rozpočtu
 • skupinový vodovod CHOPOS

 

3.

 

add 5.)

Starosta seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 3 DSO Obecní lesy Benešovska.

 

add 6.)

V nejbližším možném termínu pan Hruška Petr připraví možné připojení veřejného osvětlení dle požadavku ČEZ.

V nejbližším možném termínu pan Hruška Petr zajistí osazení nového stožáru veřejného osvětlení v parku u kulturního domu.

V příštím roce se bude obec snažit o podání žádostí na dotace

 • oprava památníku padlých v parku u KD
 • společnou čističku pro školu, KD a obecní úřad

 

Nadále probíhá čištění koryta Petroupimského potoka a nových zpevněných břehů. Celá akce je v režii Lesů ČR.

 

Výsadba nových stromků třešní podél silnice Bedrč – Petroupim proběhne

v neděli 13. listopadu od 9.00 hod.

 

Svatomartinský lampiónový průvod se uskuteční v pátek 11. listopadu 2016.

Sraz účastníků v 17.30 hod. na návsi v Petroupimi.

 

Usnesení č. 8 ze zastupitelstva konaného dne 31. 10. 2016

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 7

2/ Směrnici č. 2/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky

3/ Příspěvek na realizaci projektu studie odtokových poměrů Posázaví o.p.s.

4/ Příspěvek 30,- Kč na obyvatele pro společnost Posázaví o.p.s. na rok 2017

 

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu z CHOPOSU

2/ Rozpočtové opatření č. 3 DSO Obecní lesy Benešovska

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 9.11.2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

 

Vyvěšeno: 9.11.2016                                                             Sejmuto: 25.11.2016

Vyvěšeno na EÚD

Zápis ze zastupitelstva 19.9.2016

                                                                           1.

 

Zápis č.7/2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 19. 9. 2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr,

                 Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 6

2/ Pozemky – potok

3/ Rybník Za pilou

4/ EKO-KOM

5/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 6, tak jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 6.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

add 2.)

Zastupitelé projednali smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Předmětem koupě se rozumí části pozemků p.č. 2316/1, 2317 a 2318 v k.ú. Petroupim o výměře cca 134 m2, na kterých se nachází koryto vodního toku ,, Petroupimský potok“, jehož správcem je budoucí kupující.

Jedná se o části potoka, které budou opravovány v průběhu opravy koryta toku.

Zemní práce budou zahájeny koncem měsíce září. Dokončeny v listopadu. Po dokončení stavby bude koryto potoka zaměřeno a kupujícímu budou prodány pouze ty části pozemků, které budou v potoce.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. B 052/954/2016/Wie

mezi obcí Petroupim a Lesy České republiky, s.p.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 3.)

Společnost AXIOM engineering s.r.o. Pardubice má připravenu žádost na akci ,, Revitalizace vodní plochy – rybník Za pilou.“ Až bude vyhlášena výzva z programu OPŽP bude žádost podána.

 

 

                                                                       2.

 

add 4.)

Na účet obce byla převedena částka 10.745,50 Kč. Jedná se o finanční prostředky za sběr separovaného odpadu od společnosti EKO-KOM a.s. za II. čtvrtletí 2016.

                                                                         

add 5.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 30. 8. 2016 v Drahňovicích.

Program:

 • zahájení
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • plnění rozpočtu DSO CHOPOS a úprava rozpočtu
 • skupinový vodovod CHOPOS

 

 

Na stavbu vrtané studny na Petroupci (k posílení vodního zdroje u obecních studen) bylo požádáno o územní rozhodnutí.

 

 

Akce ,,Chodníky podél komunikace Petroupim – Petroupec „ bylo nutno rozdělit projektovou dokumentaci i realizaci na dvě části (Petroupim a Petroupec).

 

 

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 10. 10. 2016. Oznámení bude vyvěšeno.

 

Usnesení č. 7 ze zastupitelstva konaného dne 19. 9. 2016

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 6

2/ Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. B 052/954/2016/Wie

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu CHOPOS

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 26. 9.2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

 

Vyvěšeno: 26.9.2016                                                 Sejmuto: 12.10.2016

Vyvěšeno na EÚD.

Zápis ze zastupitelstva 8.8.2016

                                                                                              1.

 

Zápis č. 6/2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 8.8.2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr,

                 Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Hruška Petr

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5

2/ Obecní lesy Benešovska

3/ Kontrola OSSZ Benešov

4/ Vodovod

5/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 tak, jak ho předložila účetní obce paní

Dagmar Škvorová.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

Starosta seznámil zastupitele s jednáním správní rady DSO Obecní lesy Benešovska, která se konala

 1. června 2016 v Benešově.

Program:

 • schválení závěrečného účtu za rok 2015
 • informace o zalesňování
 • projednání rozpočtového opatření č. 1
 • různé
 • závěr

Výsledek hospodaření za rok 2015 dle výkazu zisku a ztrát k proplacení obci Petroupim - 12.233,- Kč.

 

add 3.

Okresní správa sociálního zabezpečení Benešov provedla kontrolu povinností naší obce.

Za obec se kontroly zúčastnila paní Dagmar Škvorová. Kontrola byla provedena v sídle OSSZ Benešov.

Kontrolované období od 1.10.2013 do 31.5.2016.

Závěr:

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

add 4.)

Připojení občanů Petroupce na nově položený vodovodní řád proběhlo až na jednu výjimku.

S majitelem nemovitosti je dohoda, že si připraví svoji přípojku k 31. 8. 2016.

 

Starosta zadal u firmy Studnařství Štecher vypracování projektové dokumentace na novou vrtanou studnu. Tato studna bude sloužit k posílení zdroje pitné vody.

 

                                                                                              2.

 

add 5.)

Bylo provedeno rozmístění nových kontejnerů na plasty a papír. Jedno stanoviště je u nemovitosti

č. 54 (bytovky). Druhé u Mateřské školy. Tím by se měl zlepšit stav stanoviště kontejnerů u prodejny.

 

Byla dokončena výměna střešní krytiny na budově kulturního domu. Práce velice dobře provedli

pan Šilínek, pan Najmajer a pan Straka M.

 

V současné době probíhají dokončovací práce na oplocení Mateřské školy a budování chodníku u MŠ.

Zámečnické práce rychle a kvalitně udělal pan Vejvoda J.

 

Všichni si zaslouží poděkování od celého zastupitelstva.

 

 

Usnesení č. 6 ze zastupitelstva konaného dne 8.8.2016

 

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty ze zasedání správní rady DSO OLB

 

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 15.8.2016

 

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 15.8.2016

 

 

Sejmuto: 31.8.2016

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva ze dne 9. 5. 2016

Zápis č. 4/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 9.5.2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr,

Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Šilínek Libor

 

Program:
1/ Rozpočtové opatření č. 2
2/ Jednací řád zastupitelstva
3/ CHOPOS
4/ Různé

add 1.)

Přítomni byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 2 tak, jak ho předložila účetní obce

 1. Dagmar Škvorová.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2

 

Hlasování: 7 pro / 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

Starosta seznámil přítomné s novým jednacím řádem zastupitelstva obce Petroupim.

Po projednání jednotlivých bodů bylo provedeno hlasování.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s jednacím řádem zastupitelstva obce Petroupim.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti /0 se zdrželo

 

Jednací řád bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

                                                                        

add 3.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se konalo 26. 4. 2016 v Kozmicích.

Program:

 • zahájení
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • technika pro sběr a svoz BRO
 • skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice – Vranov
 • schválení účetní závěrky svazku obcí CHOPOS za rok 2015

 

add 4.)

Naše obec získala z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na projekt

 

  ,, Petroupec – oprava povrchu místní komunikace – K Vodojemu v k.ú. Petroupim parcelní   číslo 2373/1“

 

Celkové náklady 361.690,- Kč.

Dotace 180.000, - Kč.

 

Z tohoto důvodu je v současné době prováděna rekonstrukce vodovodního řádu

na Petroupci. Jsou vyměňovány staré pozinkované trubky za nové z PVC. Tyto trubky jsou částečně uloženy pod komunikací, která bude opravována a po položení živičného koberce

by tato výměna již nešla realizovat. Položení asfaltu proběhne na podzim.

Pracovnice Krajské hygienické stanice provedla dne 4. 5. 2016 na Obecním úřadě kontrolu plnění povinností podle § 4 odst. 1 a odst. 3 a § 100 zák. 258, dále § 4 odst. 1 ve spojení

s přílohou č. 4 a § 5 odst. 1 a 2 vyhlášky č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Závěr:

Provozovatel veřejného vodovodu dle zjištěných skutečností splnil povinnost v souladu

s § 4 odst. 1 písm. a) zákona 258 a § 4 odst. 1 ve spojení s přílohou č. 4 vyhlášky, protože jím realizovaná kontrola kvality pitné vody za rok 2015 byla provedena v rozsahu a četnosti výše uvedené, tj. za rok 2015 byly realizovány 3 rozbory v rozsahu krácený a 1 rozbor v rozsahu úplný při požadavku 3 rozborů v rozsahu krácený za rok a 1 rozbor v rozsahu úplný za rok.

Dále provozovatel veřejného vodovodu splnil povinnost v souladu s § 4 odst. 3 věta první

a druhá a § 100 zákona 258, protože vypracoval provozní řád veřejného vodovodu a předložil tento ke schválení KHS.

Dále provozovatel veřejného vodovodu splnil povinnost s § 4 odst. 3 věta třetí zákona 258, protože zajistil, aby odběratelům a dalším osobám, kterým dodává pitnou vodu, byly k dispozici aktuální informace o jakosti dodávané pitné vody.

Starosta vyslovil poděkování účastníkům akce ,,Sázení ovocných stromů v Sembratci“

 

Starosta vyslovil poděkování paní Hruškové Jaroslavě, která provedla sčítání dopravy v obci Petroupim. Výsledky sčítání jsou velice zajímavé.

 

Dne 15. 4. 2016 čas sčítání od 13.00 – 17.00 hod.

Celkem: osobní automobily 366, motocykly 8, nákladní automobily a traktory 34,

autobusy 5, nákladní soupravy 1, kola 10, chodec 114

 

Dne 18. 4. 2016 čas sčítání od 7.00 – 11.00 hod.

Celkem: osobní automobily 288, motocykly 2, nákladní automobily a traktory 11,

autobusy 6, nákladní soupravy 2, chodec 116

 

Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve středu 25. 5. 2016.

Sembratec od 16.00 hod.

Petroupim KD od 16.20 hod.

 

Usnesení č. 4 ze zastupitelstva konaného dne 9. 5. 2016

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č.2

2/Jednací řád zastupitelstva obce Petroupim

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty ze zasedání CHOPOS

2/ Výsledek kontroly hygienické stanice

3/ Oprava vodovodu na Petroupci

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 18. 5. 2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

 

Vyvěšeno: 18. 5. 2016

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

Sejmuto: 3. 6. 2016

 

 

Zápis č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva ze dne 8. 4. 2016

Zápis č. 3/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 8. 4. 2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

Omluven: Pohunek Petr

Ověření zápisu: Hruška Petr, Šilínek Libor

Program:
1/ Interní směrnice o postupech při zadávání veřejné zakázky
2/ Vyhláška 1/2016 o stanovení systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu
3/ CHOPOS
4/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Interní směrnici o postupech při zadávání veřejné zakázky. Po vysvětlení starosty jednotlivých bodů bylo provedeno hlasování.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Interní směrnicí č. 1/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky.

Směrnice bude vyvěšena na EÚD.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

Zastupitelé projednali Obecně závaznou vyhlášku obce Petroupim č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petroupim.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016

Vyhláška č. 1/2016 bude vyvěšena na EÚD.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 3.)

Starosta informoval zastupitele o zasedání výboru svazku obcí CHOPOS dne 29.3.2016 v Soběhrdech.

Program:

 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS
 • převod profilu zadavatele
 • veřejná zakázka na projekční práce spojené s projektem ,,Skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice a vodovod Vranov“

add 4.)

Zastupitele byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 1, tak jak ho předložila p. Škvorová Dagmar

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 1

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Žádost o udělení obecních symbolů byla přijata podvýborem pro heraldiku a vexilologii dne 12. 4. 2016

 

 

 

Usnesení č. 3 ze zastupitelstva konaného dne 8. 4. 2016

 

OZ schvaluje:

1/ Interní směrnici č. 1/2016

2/ Obecně závaznou vyhlášku obce Petroupim č. 1/2016

3/ Rozpočtové opatření č. 1

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty ze zasedání CHOPOS

 

 

Zasedání skončilo v 22.30 hod.

 

V Petroupimi dne 18. 4. 2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

Vyvěšeno: 18. 4. 2016

 

Sejmuto: 4.5.2016

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

Zápis č. 2/2016 ze zasedání zastupitelstva ze dne 7. 3. 2016

Zápis č. 2/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 7. 3. 2016

 

Začátek v 19.00 hod.

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr, Šilínek Libor,

Škvorová Jaroslava

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr

Program:
1/ Inventarizace majetku
2/ Sázení stromků
3/ BENE-BUS
4/ Obecní znak
5/ Různé

 

add 1.)

Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2015. Proběhla ve dnech 27. 12. 2015 – 28. 1. 2016.

Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečným a účetním stavem.

add 2.)

Starosta informoval zastupitele o záměru sázení ovocných stromků.

 • výsadba cca 25 kusů švestek

 

Sázení bude provedeno brigádně v Sembratci od Jíchů směrem k Lysině. Termín duben- květen 2016.

 • výsadba cca 90 kusů ovocných stromů (jabloní, hrušní, višní) podél polní cesty vedoucí od Petroupce severovýchodním směrem až k lesu

 

Obci nabídl pan Jakub Starosta, že provede výsadbu. Veškeré investice si zajistí z dotačního titulu prostřednictvím programu POPFK-100%.

 

add 3.)

Rozpočet dobrovolného svazku BENE-BUS byl zveřejněn na úřední desce.

Valná hromada DSO BENE-BUS se uskuteční 17. 3. 2016 v Benešově. Obec bude zastupovat starosta.

add 4.)

Zastupitelé opět projednali návrh obecního znaku a vlajky.

Byla vybrána varianta č. 14 – zelené barvy.

Hlasování: 4 pro/3 proti/ 0 se zdrželo

add 5.)

Starosta informoval zastupitele o jednání DSO Obecní lesy Benešovska.

Bylo přijato Rozpočtové opatření č. 1. Tímto opatřením byl umožněn nákup nového terénního vozu pro DSO.

 

Podmínky přidělení příspěvku na domovní čistírnu odpadních vod splnili MVDr. Radka Noháčová

a Michal Noháč.

 

Za sběr separovaného odpadu za IV. čtvrtletí 2015 poukázala společnost EKO-KOM na účet obce 11.344,- Kč.

 

Termín svozu nebezpečného odpadu bude 25. května 2016 (středa)

v Sembratci od 16.00 – 16.15 hod. a v Petroupimi od 16.20 - 17.00 hod.

 

 

Usnesení č. 2 ze zastupitelstva konaného dne 7. 3. 2016

 

OZ schvaluje:

1/ Znak a vlajku obce Petroupim

 

OZ bere na vědomí:

1/ Výsadbu ovocných stromů

2/ Zprávu starosty z BENE-BUSU

3/ Zprávu starosty z DSO OLB

 

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 16. 3. 2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

 

Ověření zápisu:

 

Vyvěšeno: 21. 3. 2016

 

Sejmuto: 6. 4. 2016

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva ze dne 1. 2. 2016

Zápis č. 1/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 1.2.2016

 

Začátek v 19.00 hod.

Přítomni: Mgr.Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Šilínek Libor,

Škvorová Jaroslava

Omluven: Pohunek Petr

Ověření zápisu: Hruška Petr, Škvorová Jaroslava

 

Program:
1/ Chodníky
2/ Revitalizace rybníka
3/ Rekapitulace zateplení KD
4/ Rekapitulace systému třídění odpadu
5/ Obecní znak
6/ Různé

add 1.)

Na stavbu chodníku podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec bylo vydáno územní rozhodnutí. V současné době je zahájeno stavební řízení. Vše je zveřejňováno na úřední desce obecního úřadu.

add 2.)

Byla vypracována studie na revitalizaci obecního rybníka. Jedná se o rybník vedle bývalé pily. Na základě studie byla podepsána smlouva se společností AXIOM engineering s.r.o. Pardubice na vypracování projektové dokumentace.

Vše je směřováno k tomu, aby obec mohla požádat o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu životního prostředí.

add 3.)

Starosta seznámil zastupitele s konečnou rekapitulací akce ,, Zateplení kulturního domu.“ Tabulka je přílohou tohoto zápisu.

add 4.)

Starosta seznámil zastupitele s konečnou rekapitulací akce ,,Systém třídění odpadu.“ Tabulka je přílohou tohoto zápisu.

add 5.)

Zastupitelé se vyjadřovali k jednotlivým návrhům obecního znaku. Ke konečné dohodě zatím nedošlo. Bude dohodnuto příště.

add 6.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 26.1.2016 v Chotýšanech.

Program:

 • zahájení
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • úprava rozpočtu
 • granty a dotace

 

Dále bylo řešeno osvětlení veřejného prostranství u kulturního domu.

 

Usnesení č.1 ze zastupitelstva konaného dne 1.2.2016

 

OZ bere na vědomí:

1/ Rekapitulace zateplení KD

2/ Rekapitulace systému třídění odpadu

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 3.2.2016

 

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

 

Ověření zápisu:                                                                         Vyvěšeno: 8.2.2016

 

                                                                                                     Sejmuto: 23.2.2016

Vyvěšeno na EÚD.

Kontakty

Oficiální název Obec Petroupim
Kontaktní adresa Obecní úřad Petroupim
  Petroupim 74 
  256 01 Benešov
Telefony Obecní úřad       317 795 624
  Jiří Černý          721 056 853
  Jana Fraňková   721 059 920
E-mail OÚ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bankovní spojení 7424121/0100 
Číslo účtu u ČNB 94-3511121/0710 - pro bankovní styk s institucemi
00232475 
DIČ CZ00232475  

 

Obecně závazná vyhláška obce Petroupim č. 1/ 2016

OBEC PETROUPIM

Obecně závazná vyhláška obce Petroupim č. 1/2016

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petroupim

Zastupitelstvo obce Petroupim se na svém zasedání dne 8. 4. 2016 usnesením č. 3/2016 usneslo vydat na základě §17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Petroupim, včetně nakládání se stavebním odpadem

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky

a) Biologické odpady
b) Papír
c) Plasty včetně PET lahví
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné komunální odpady
g) Objemný odpad
h) Směsný komunální odpad

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), a f).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v Petroupimi, Petroupci a Sembratci.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady – kompostéry a kontejnery
b) Papír, barva modrá
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá
d) Sklo, barva bílá a zelená
e) Kovy – kontejner

 4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.

2)Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek….).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován podle potřeby jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách.

3) Objemný odpad lze také odevzdávat v místě zpětného odběru, které je umístěno ve skladu obecního úřadu.

4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl.3 odst.4).

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby o objemu 110 litrů a 240 litrů určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu

2) Stanoviště sběrných nádob je místo. Kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl.7

Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního materiálu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Petroupim.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24.4.2016

 

 

 

            

             Jana Fraňková – místostarosta                                                Jiří Černý - starosta

 

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Petroupim

č. 1/2015

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 

Zastupitelstvo obce Petroupim na svém zasedání dne 4. května 2015 rozhodlo vydat na základě § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek I.

Základní ustanovení

Obec Petroupim je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Vzhledem ke skutečnosti, že obec Petroupim nemá vlastní školské zařízení, byla uzavřena dohoda mezi obcí Petroupim a městem Benešov o vytvoření společného školského obvodu základní školy. Na základě takto uzavřené dohody je území obce Petroupim (části obce Petroupim, Petroupec a Sembratec) začleněno do školského obvodu následující spádové základní školy – příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je město Benešov, IČO 002 31 401, se sídlem Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov:

 Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, se sídlem Na Karlově 372, 256 01 Benešov, IČO 750 33 054.

Článek II.

Účinnost

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 01.06.2015.

 

Vyvěšeno: 5.5.2015

 

Sejmuto: 21.5.2015

Interní směrnice č. 1/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky

Interní směrnice
č. 1/2016

o postupech při zadávání veřejné zakázky
Obec Petroupim, Petroupim 74, 256 01 Benešov, IČ: 00232475

 

Článek 1
Dělení zakázky dle předmětu


a) na dodávky
b) na stavební práce
c) na služby

Článek 2
Dělení zakázky dle předpokládané hodnoty

Veřejné zakázky

dodávky/služby

stavební práce

Nadlimitní zakázky

nad finanční limit platného předpisu

nad finanční limit platného předpisu

Podlimitní zakázky

do finančního limitu platného předpisu

do finančního limitu dle platného předpisu

Malého rozsahu

do 2 000 000 Kč

do 6 000 000 Kč

 

Dělení zakázky malého rozsahu (dále ZMR) dle předpokládané hodnoty

a) ZMR 1. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH nepřesahuje 800 000 Kč.

b) ZMR 2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje 800 000 Kč a zároveň nepřesahuje 2 000 000 Kč u dodávek a služeb a v případě stavebních prací nepřesahuje 6 000 000 Kč.

Článek 3

Postupy a požadavky při zadávání zakázky

 1. Nadlimitní zakázky

         Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

 1. Podlimitní zakázky

         Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

 1. Zakázky malého rozsahu

a) Postup při zadávání zakázek ZMR 1. kategorie

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně minimálně 1 zájemce o předložení nabídky. Nabídky (rozpočty) mohou být pořízeny z internetu či internetových obchodů. Forma nabídek písemná či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena zastupitelstvem obce. Zveřejnění pomocí úřední desky formou zápisu ze zasedání zastupitelstva nebo samostatně. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobně členěný),
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.

b) Postup při zadávání zakázek ZMR 2. kategorie

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně minimálně 3 zájemce o předložení nabídky. O výzvě provede zápis. Pro posouzení efektivnosti nabídky je možné předložit rozpočet získaný z internetu či internetového obchodu. Předložené nabídky mohou být vyhotoveny písemně či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena zastupitelstvem obce, pokud není ustanovena zvláštní výběrová komise. Zveřejnění pomocí úřední desky formou zápisu ze zasedání zastupitelstva, nebo samostatně. Lhůta pro podání nabídek minimálně 10 dní ode dne odeslání výzvy nebo uveřejnění oznámení.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobněji členěný),
 • nabídka musí obsahovat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění,
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.

 

Výsledek výběru nejlepší nabídky s odůvodněním bude zveřejněn v zápise ze zasedání zastupitelstva obce nebo v zápise výběrové komise, pokud byla ustanovena.

 

Článek 4

Výjimky z působnosti směrnice

a) Zadávání zakázek v souvislosti s živelní či jinou pohromou.
b) Zadávání zakázek ve výjimečných případech v souvislosti s urychleným řešením nečekané události (např. poruchy, opravy, škody na obecním majetku).
c) Zadávání zakázek podléhajících pravidlům dotačních fondů.
d) Zadávání zakázek na poskytnutí bankovního úvěru s předpokladem využití služeb peněžního ústavu, u kterého má obec zřízený běžný účet.
e) Zadávání zakázky do výše 200 000 Kč bez DPH, která je v kompetencích starosty
a místostarosty (dle Usnesení zastupitelstva obce č. 7/2011 ze dne 1.7.2011).

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 
a) Zadavatel bude při výběru klást důraz na transparentnost, přiměřenost. Ve vztahu k dodavateli se bude ctít zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace. Při výběru bude kladen důraz na efektivitu, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků.
b) Kritériem (pokud není stanoveno jinak) pro výběr zhotovitele a zadání zakázky bude ekonomická výhodnost nabídky.
c) Směrnice byla schválena OZ dne 8. 4. 2016

 

Článek 6

Účinnost

 

Směrnice nabývá účinnosti dne 8. 4. 2016

 

 

 

           
                                    místostarosta                                                                       starosta           

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.


Úřední hodiny:


Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče


Ceník: 
ceny za jednotlivé služby na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
- Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Elektronická podatelna pro členské obce svazku obcí CHOPOS

Adresa pro elektronickou podatelnu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance svazku obcí
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 
Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna  a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše  uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny svazku obcí CHOPOS, Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany, a to  v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod.
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT  (prostý text)
*.RTF  (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)   
*.PDF  (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.
 

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci