• Hřiště s umělým povrchem
 • Všechlapy z letadla
 • Všechlapy
 • Hasičský prapor
 • Pomník padlým z 1. světové války
 • Obecní úřad
 • Obecní úřad

Všechlapy

Všechlapy

Správní území obce Všechlapy se rozkládá na výměře 555,24 ha na jednom katastrálním území Všechlapy nad Blanicí.

V obci žije 106 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1378.

Návrh závěrečného účtu 2019

Návrh závěrečného účtu 2019                                                               Příloha        

Rozvaha 2019

Výsledovka 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019    

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všechlapy za rok 2019

                                                                                           

Záměr odkoupit pozemek

                                                                                                  

Zastupitelstvo obce na svém 4. zasedání dne 24.6.2018 vyjádřilo

záměr

odkoupit část  pozemku parc.č. 1287/1 od manželů Plevkových.
 
 

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://chopos.cz/vsechlapy-obecni-urad/vsechlapy-uredni-deska.html, internetových stránkách obce http://chopos.cz/vsechlapy-obecni-urad/vsechlapy-rozpocty.html a http://chopos.cz/vsechlapy-obecni-urad/vsechlapy-zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Všechlapy je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Všechlapy, Všechlapy 5, 257 26 Divišov, v úředních hodinách: Pátek    18:30 - 20:00.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

Oznámení o zveřejnění - DSO BENE-BUS

DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov,

IČ: 75120321

 

O Z N Á M E N Í   O   Z V E Ř E J N Ě N Í

 

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020

Schválený rozpočet na rok 2017

Schválený závěrečný účet za rok 2016

 

 

Všechny výše uvedené dokumenty jsou v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce Města Benešov –

 

Úřední deska jiných subjektů

 

Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout na adrese

Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510

ve dnech pondělí – čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod.

Obecně závazná vyhláška č.6/2016

OBEC  VŠECHLAPY

Obecně závazná vyhláška
obce Všechlapy

č. 6/2016
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce Všechlapy se na svém zasedání dne  11.8.2016  usneslo vydat na základě § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
             Čl. 1

       Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:

- rušení nočního klidu,
- hudební produkce živé nebo reprodukované hudby na volném prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání

 

Čl. 2
 
Omezení činností

1. Noční klid je dobou od 22.00 hod.do 06,00 hod. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

2. Hudební produkce živé nebo reprodukované hudby lze provozovat na volném prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání, pouze po schválení obecním úřadem na základě písemné žádosti.

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 26.8.2016.

 

Ing. Václav Aubrecht        Luboš Kuneš
    místostarosta                           starosta


Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.8.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 25.8.2016

Obecně závazná vyhláška č.4/2011

OBEC  VŠECHLAPY

Obecně závazná vyhláška
obce Všechlapy

č.  4/2011,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 
 
 
Zastupitelstvo obce Všechlapy schválilo dne 19. 12. 2011 podle § 84 odst. 2, písm. h) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,                  a v souladu s ustanovením § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
  
Čl. 1 
Základní ustanovení
 
Touto obecně závaznou vyhláškou se v obci Všechlapy zavádí a stanovuje poplatek za komunální odpad vznikající na území obce (dále jen „poplatek“), včetně způsobu jeho výběru a oznamovací a registrační povinnosti plátce poplatku.

Čl. 2
Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost

1. Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

2. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí do 28. února 2012 prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce, a to za každou jím spravovanou nemovitost, a dále pak do 30-ti dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.

3. Správu poplatku vykonává obec prostřednictvím svého obecního úřadu.

4. Poplatek je příjmem obce.
  
Čl. 3
Výše poplatku

Výše poplatku je stanovena,  podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládání s odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti, v příloze č.2 k této obecně závazné vyhlášce.


Čl. 4
Splatnost poplatku
 
Plátce poplatku hradí poplatek vypočtený podle Čl.3 této vyhlášky nejdéle  do         30. června příslušného kalendářního roku.


 
Čl. 5
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.
 

 

 

                                                           
…….…………………..                                                             ……....……………….    
Ing. Václav Aubrecht           Luboš Kuneš 
      místostarosta                                                                            starosta

 

 


Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..    
 
Příloha č.1
k obecně závazné vyhlášce č.  4/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 
 
Náležitosti “PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU”

A. NEMOVITOST

Část obce:   Číslo popisné/evidenční:  Číslo parcelní:


B. POPLATNÍK

Příjmení a jméno: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: *)
  
  
  
  
  
  
  


*) nevyplňuje se, pokud je adresa shodná s bodem A


C. VÝŠE POPLATKU
 
Výše poplatku:

 

 

 

 

V………………….. dne …………………

Podpis...................................................

 

 

 

 


 

Příloha č.2
k obecně závazné vyhlášce č. 4/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad


Roční poplatek

    - nádoba o objemu 110 litrů, frekvence svozu 1x týdně :                              1 .000,-

Osoba samostatně žijící s trvalým pobytem v obci má nárok na finanční příspěvek od obce ve výši 50% z této částky.

Obecně závazná vyhláška č.3/2011

OBEC  VŠECHLAPY

Obecně závazná vyhláška
obce Všechlapy

č. 3/2011,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Všechlapy se na svém zasedání dne 19.12.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Všechlapy touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
Čl. 3 
Veřejná prostranství
 Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 2 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.
Čl. 6
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb ......................................................................................................................10,- Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje ………  10,-Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje.........................    50,- Kč
d) za provádění výkopových prací .....................................................................4,- Kč
e) za umístění stavebních zařízení ....................................................................4,- Kč
f) za umístění reklamních zařízení ....................................................................4,- Kč
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ..........................5,- Kč
h) za umístění zařízení cirkusů ..........................................................................5,- Kč
i) za umístění skládek .......................................................................................4,- Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ......................................5,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ...................................5,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ....................................5,- Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl...................................................................................................................5,- Kč.
(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil 500Kč/rok,
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil 1.500Kč/rok. 
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 10 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 10 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství / v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(2) Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný do 31.1. příslušného kalendářního roku.
(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 8
Osvobození
  Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou ,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely ,
c) za umístění skládek stavebního materiálu se záborem do 20 m2 při stavbě obytného domu, a to po dobu platnosti stavebního povolení, maximálně však po dobu 3 let.
Čl. 9
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

 


 ................................... ..........................................
           Ing. Václav Aubrecht  Luboš Kuneš
 místostarosta starosta

 


Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška č.2/2011

OBEC  VŠECHLAPY

Obecně závazná vyhláška
obce  Všechlapy

č. 2/2011,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce  Všechlapy se na svém zasedání dne 19.12.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec  Všechlapy   touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Všechlapy.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa .......................................................................................  60,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ..................................... 120,- Kč.
c) 
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla  /  nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Osvobození
 Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis .
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.


 ................................... ..........................................
            Ing. Václav Aubrecht    Luboš Kuneš
 místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška č.1/2011

OBEC  VŠECHLAPY

Obecně závazná vyhláška
obce  Všechlapy
č. 1/2011,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všechlapy

 

Zastupitelstvo obce Všechlapy schválilo a vydává dne 19.12.2011 v souladu s ust.  § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 17 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb.,                   o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všechlapy  (dále též jen „vyhláška“).


Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce  Všechlapy (dále jen "obec"), přičemž touto obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2
Třídění komunálních odpadů
1) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území obce třídit na následující složky:

a) papír,
b) plasty,
c) sklo,
d) nápojové kartony,
e) železo,  příp. jiné kovy,
f) nebezpečný odpad,
g) objemný odpad,
h) směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g).


Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad dle odst. 1 písm. a), b), c), d) této obecně závazné vyhlášky je shromažďován do zvláštních nádob, které jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) papír – sběrné nádoby MODRÉ  barvy;
b) plasty – sběrné nádoby ŽLUTÉ  barvy;
c) sklo – sběrné nádoby ZELENÉ  a BÍLÉ barvy;
d) nápojové kartony – sběrné nádoby ORANŽOVÉ barvy.

2) Sběrné nádoby na vytříděné složky (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) jsou umístěny v obci dle vydaného seznamu lokalit.


Čl. 4
Sběr a svoz  železa, příp. jiných kovů

Sběr a svoz železa, příp. jiných kovů je zajišťován minimálně jednou ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány oznámením obecního úřadu.


Čl. 5
Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány oznámením obecního úřadu.


Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně jednou ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány oznámením obecního úřadu. 


Čl. 7
Shromažďování směsného odpadu

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou typizované sběrné nádoby o objemu 110 l  určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

2) Stanoviště  sběrných  nádob je místo, kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Zavedený systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všechlapy se nevztahuje na odpady stavební a demoliční. Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů pro komunální odpad a ani do nádob určených pro zbytkový (komunální) odpad. Likvidaci stavebního a demoličního odpadu si osoba, provádějící činnost, při které tento odpad vznikl, zajišťuje sama na svoje náklady, v souladu se zákonem.


Čl. 9
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

 

................................... ..........................................
 Ing.Václav Aubrecht        Luboš Kuneš
        místostarosta        starosta

           


Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………………….   

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.


Úřední hodiny:
Pátek  
18:30 - 20:00


Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče


Ceník: 
ceny za jednotlivé služby na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
- Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Všechlapy

Obecní úřad Všechlapy
 Všechlapy čp. 27, 257 26 Divišov
Všechlapy dne 29. října 2010      Vyřizuje: Luboš Kuneš
Naše značka:  425/2010/ÚP/5                                             Pavla Bechyňová
       
 

            
ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ O VYDANÉM
ÚZEMNÍM PLÁNU VŠECHLAPY


Obecní úřad Všechlapy, který je pořizovatelem dokumentace územního plánu podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ( dále též „ stavební zákon“ ) oznamuje , že Zastupitelstvo obce Všechlapy na svém zasedání dne 10. října 2010 vydalo územní plán Všechlapy. Datum nabytí účinnosti územního plánu ( dále též  „ÚP“) Všechlapy vydaného formou opatření obecné povahy je 26. října 2010.

V souladu s § 165 odst.2 stavebního zákona sdělujeme orientační informace o vydaném ÚP Všechlapy.

Návrh územního plánu Všechlapy zhotovila ing. arch. Marie Horváthová, aut. architekt ČKA 03266, 02/2010, upraveno září 2010.
Územní plán řeší celé správní území obce Všechlapy. Členění jednotlivých kapitol územního plánu je v souladu se zněním vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Orientační údaje o opatření obecné povahy ( dále též „OOP“) k vydanému územnímu plánu:

Územní plán řeší celé správní území obce Všechlapy.
Členění jednotlivých kapitol územního plánu je v souladu se zněním vyhlášky č. 500/2006 Sb., ú územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Obsah výrokové části dokumentace:
Vymezení zastavěného území (Zastavěné území obce Všechlapy je vymezeno k 1. 1.2010.)
Koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umístění
Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura
Občanské vybavení
Veřejná prostranství
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů
Koncepce uspořádání krajiny
Územní systém ekologické stability
Prostupnost krajiny
Protierozní opatření
Opatření proti povodním
Koncepce rekreačního využívání krajiny
Plochy pro dobývání nerostů

 

-1-
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
Zastavěné území a zastavěné plochy
Podmínky pro využití ploch
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Veřejně prospěšné stavby
Veřejně prospěšná opatření
Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci
Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití ( nebyly vymezeny)
Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Jednotlivé plochy určené k zástavbě.
Zastavitelné plochy pro bydlení – venkovské( BV) jsou vymezené v lokalitách Z1 až Z9.

Výčet jednotlivých zastavitelných ploch, zastavitelné plochy pro bydlení a označení plochy
 Z1 –BV,  Z2 -BV, ZS,  Z3 -BV,  Z4 - BV, DU,    Z5- BV
 Z6 –BV, Z7- BV, ZS  Z8-SV  Z9- BV
  celkem 6,60 ha.

 Podmínky pro využití ploch byly stanoveny v regulativech tak, aby bylo zohledněno:
 hlavní využití
 přípustné využití
 podmínky prostorového uspořádání
  případně podmíněně přípustné využití
 nepřípustné využití

 Regulativ překryvných funkcí byl vymezen pro Plochy územního systému ekologické stability (ÚSES).

 V územním plánu Všechlapy jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby převážně koridory pro  stavby  dopravní; za veřejně prospěšná opatření se považují úseky územního systému ekologické  stability určené k založení. Přehledný zákres těchto staveb a opatření je obsahem výkresu č. 3  grafické části dokumentace. Dotčení parcelních čísel je součástí výroku.

 Podmínkou pro rozhodování o změnách využití v zastavitelných plochách Z3, Z4, Z7 je
 pořízení územní studie.

 Část odůvodnění obsahuje kapitoly:
 Postup při pořízení územního plánu
 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou  krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona
 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených  orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
 Vyhodnocení splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu
 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

-2-
 
  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - nebylo požadováno
 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky  určené k plnění funkcí lesa

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
 Vyhodnocení připomínek

Výroková část i odůvodnění obsahuje grafické části:
Součástí „výrokové“ části jsou závazné výkresy:
Základní členění území obce, měřítko 1 : 5 000
Hlavní výkres, měřítko 1 : 5 000
Výkres veřejně prospěšných staveb, měřítko 1 : 5 000
Dopravní a technická infrastruktura, měřítko 1 : 5 000.

Část „Odůvodnění“ obsahuje výkresy:
OD-1: Koordinační výkres, měřítko 1 : 5 000
OD-2: Širší vztahy, měřítko 1 : 50 000
OD-3: Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, měřítko 1 : 5 000.

Informujeme Vás, že do vydané územně plánovací dokumentace územního plánu Všechlapy můžete nahlédnout na:
• Obecním úřadu Všechlapy, kde je uložena i dokladová dokumentace
• Městském úřadu Vlašim, odboru výstavby a územního plánování
 (úřadu územního plánování )
• Úřadu městyse Divišov, stavebním úřadu
• Krajském úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje

 

 

 

 

 


                       Luboš Kuneš
                       starosta obce

 

 

 

 

 

-3-

Zadání územního plánu

OBECNÍ ÚŘAD VŠECHLAPY
Všechlapy čp. 5, 257 26 Divišov

Všechlapy dne 16. ledna 2009
Vyřizuje: Luboš Kuneš, tel.  60...
a Pavla Bechyňová, tel  72...
    
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU VŠECHLAPY

Obecní úřad Všechlapy, jako pořizovatel územního plánu podle odst. 2 § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v platném znění, na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Všechlapy zpracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání  územního plánu ( dále jen ÚP ) Všechlapy.

Pořizovatel zajistil zveřejnění návrhu zadání územního plánu Všechlapy v souladu s odst. 2 § 47 stavebního zákona.


NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VŠECHLAPY
 BUDE VYSTAVEN K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ
PO DOBU 30 DNŮ ODE DNE VYVĚŠENÍ OZNÁMENÍ O JEHO PROJEDNÁNÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE OBECNÍHO ÚŘADU.

Zpřístupnění celého obsahu návrhu zadání územního plánu je zajištěno:
 - v tištěné podobě na Obecním úřadu Všechlapy,
    doporučujeme využít úřední hodiny, jinak dle dohody ( tel.  60...)
  (úřední hodiny – pondělí od 12.00 – 17.00 hod., pátek od 18.30 – 20.00 hod.)
 - v elektronické podobě na stránkách Obecního úřadu Všechlapy na internetové adrese:
    www.chopos.cz

                                    
Poučení :
Ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání návrhu zadání ÚP na úřední desce Obecního úřadu Všechlapy může každý uplatnit své připomínky.
K připomínkám podaným po lhůtě se nepřihlíží.

Písemnosti můžete předat ve výše uvedené lhůtě písemnou formou na Obecní úřad Všechlapy, Všechlapy čp. 27, 257 26 Divišov.

V případě jakýchkoliv dotazů a upřesňujících informací se můžete v průběhu celého procesu pořizování obracet na Pavlu Bechyňovou, tel.  72..., která je fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti.

 

                                                                                             
             Luboš Kuneš                            starosta obce
                                  

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu  dne:  19.1.2009
Sejmuto dne :


Elektronická úřední deska Obecního úřadu Všechlapy
Vyvěšeno dne : 19.1.2009        Sejmuto dne:

Přílohy:
UAP2_limity-Vsechlapy_A3
Upravené zadání územního plánu Všechlapy

Elektronická podatelna obce Všechlapy

Adresa pro elektronickou podatelnu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 
Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna  a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše  uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny obce Všechlapy, Všechlapy 5, 257 26 Divišov , a to  v pátek  18:30 - 20:00 
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT  (prostý text)
*.RTF  (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)   
*.PDF  (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.
 

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci