• Hřiště s umělým povrchem
 • Všechlapy z letadla
 • Všechlapy
 • Hasičský prapor
 • Pomník padlým z 1. světové války
 • Obecní úřad
 • Obecní úřad

Všechlapy

Všechlapy

Správní území obce Všechlapy se rozkládá na výměře 555,24 ha na jednom katastrálním území Všechlapy nad Blanicí.

V obci žije 106 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1378.

Návrh závěrečného účtu 2019

Návrh závěrečného účtu 2019                                                               Příloha        

Rozvaha 2019

Výsledovka 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019    

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všechlapy za rok 2019

                                                                                           

Záměr odkoupit pozemek

                                                                                                  

Zastupitelstvo obce na svém 4. zasedání dne 24.6.2018 vyjádřilo

záměr

odkoupit část  pozemku parc.č. 1287/1 od manželů Plevkových.
 
 

Záměr pronajmout pozemek

Zastupitelstvo Obce Všechlapy na svém 1.zasedání dne 11.3.2018 vyjádřilo záměr pronajmout pozemek p.č.1344,1343,1342/2.

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://chopos.cz/vsechlapy-obecni-urad/vsechlapy-uredni-deska.html, internetových stránkách obce http://chopos.cz/vsechlapy-obecni-urad/vsechlapy-rozpocty.html a http://chopos.cz/vsechlapy-obecni-urad/vsechlapy-zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Všechlapy je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Všechlapy, Všechlapy 5, 257 26 Divišov, v úředních hodinách: Pátek    18:30 - 20:00.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

Oznámení o zveřejnění - DSO BENE-BUS

DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov,

IČ: 75120321

 

O Z N Á M E N Í   O   Z V E Ř E J N Ě N Í

 

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020

Schválený rozpočet na rok 2017

Schválený závěrečný účet za rok 2016

 

 

Všechny výše uvedené dokumenty jsou v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce Města Benešov –

 

Úřední deska jiných subjektů

 

Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout na adrese

Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510

ve dnech pondělí – čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod.

Obecně závazná vyhláška č.6/2016

OBEC  VŠECHLAPY

Obecně závazná vyhláška
obce Všechlapy

č. 6/2016
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce Všechlapy se na svém zasedání dne  11.8.2016  usneslo vydat na základě § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
             Čl. 1

       Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:

- rušení nočního klidu,
- hudební produkce živé nebo reprodukované hudby na volném prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání

 

Čl. 2
 
Omezení činností

1. Noční klid je dobou od 22.00 hod.do 06,00 hod. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

2. Hudební produkce živé nebo reprodukované hudby lze provozovat na volném prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání, pouze po schválení obecním úřadem na základě písemné žádosti.

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 26.8.2016.

 

Ing. Václav Aubrecht        Luboš Kuneš
    místostarosta                           starosta


Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.8.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 25.8.2016

Obecně závazná vyhláška č.4/2011

OBEC  VŠECHLAPY

Obecně závazná vyhláška
obce Všechlapy

č.  4/2011,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 
 
 
Zastupitelstvo obce Všechlapy schválilo dne 19. 12. 2011 podle § 84 odst. 2, písm. h) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,                  a v souladu s ustanovením § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
  
Čl. 1 
Základní ustanovení
 
Touto obecně závaznou vyhláškou se v obci Všechlapy zavádí a stanovuje poplatek za komunální odpad vznikající na území obce (dále jen „poplatek“), včetně způsobu jeho výběru a oznamovací a registrační povinnosti plátce poplatku.

Čl. 2
Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost

1. Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

2. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí do 28. února 2012 prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce, a to za každou jím spravovanou nemovitost, a dále pak do 30-ti dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.

3. Správu poplatku vykonává obec prostřednictvím svého obecního úřadu.

4. Poplatek je příjmem obce.
  
Čl. 3
Výše poplatku

Výše poplatku je stanovena,  podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládání s odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti, v příloze č.2 k této obecně závazné vyhlášce.


Čl. 4
Splatnost poplatku
 
Plátce poplatku hradí poplatek vypočtený podle Čl.3 této vyhlášky nejdéle  do         30. června příslušného kalendářního roku.


 
Čl. 5
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.
 

 

 

                                                           
…….…………………..                                                             ……....……………….    
Ing. Václav Aubrecht           Luboš Kuneš 
      místostarosta                                                                            starosta

 

 


Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..    
 
Příloha č.1
k obecně závazné vyhlášce č.  4/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 
 
Náležitosti “PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU”

A. NEMOVITOST

Část obce:   Číslo popisné/evidenční:  Číslo parcelní:


B. POPLATNÍK

Příjmení a jméno: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: *)
  
  
  
  
  
  
  


*) nevyplňuje se, pokud je adresa shodná s bodem A


C. VÝŠE POPLATKU
 
Výše poplatku:

 

 

 

 

V………………….. dne …………………

Podpis...................................................

 

 

 

 


 

Příloha č.2
k obecně závazné vyhlášce č. 4/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad


Roční poplatek

    - nádoba o objemu 110 litrů, frekvence svozu 1x týdně :                              1 .000,-

Osoba samostatně žijící s trvalým pobytem v obci má nárok na finanční příspěvek od obce ve výši 50% z této částky.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci