• Hřiště s umělým povrchem
 • Všechlapy z letadla
 • Všechlapy
 • Hasičský prapor
 • Pomník padlým z 1. světové války
 • Obecní úřad

query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 67 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 67)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-13 19:44:20') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Všechlapy

Všechlapy

Správní území obce Všechlapy se rozkládá na výměře 555,24 ha na jednom katastrálním území Všechlapy nad Blanicí.

V obci žije 107 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1378.

Návrh závěrečného účtu 2019

Navrh zaverecneho uctu 2019.pdf                                                                 Priloha.pdf        

Rozvaha 2019.pdf

Vysledovka 2019.pdf      

Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obce Vsechlapy za rok 2019.pdf

                                                                                           

Záměr odkoupit pozemek

                                                                                                  

Zastupitelstvo obce na svém 4. zasedání dne 24.6.2018 vyjádřilo

záměr

odkoupit část  pozemku parc.č. 1287/1 od manželů Plevkových.
 
 

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://chopos.cz/vsechlapy-obecni-urad/vsechlapy-uredni-deska.html, internetových stránkách obce http://chopos.cz/vsechlapy-obecni-urad/vsechlapy-rozpocty.html a http://chopos.cz/vsechlapy-obecni-urad/vsechlapy-zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Všechlapy je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Všechlapy, Všechlapy 5, 257 26 Divišov, v úředních hodinách: Pátek    18:30 - 20:00.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

Oznámení o zveřejnění - DSO BENE-BUS

DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov,

IČ: 75120321

 

O Z N Á M E N Í   O   Z V E Ř E J N Ě N Í

 

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020

Schválený rozpočet na rok 2017

Schválený závěrečný účet za rok 2016

 

 

Všechny výše uvedené dokumenty jsou v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce Města Benešov –

 

Úřední deska jiných subjektů

 

Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout na adrese

Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510

ve dnech pondělí – čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod.

Obecně závazná vyhláška č.6/2016

OBEC  VŠECHLAPY

Obecně závazná vyhláška
obce Všechlapy

č. 6/2016
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce Všechlapy se na svém zasedání dne  11.8.2016  usneslo vydat na základě § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
             Čl. 1

       Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:

- rušení nočního klidu,
- hudební produkce živé nebo reprodukované hudby na volném prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání

 

Čl. 2
 
Omezení činností

1. Noční klid je dobou od 22.00 hod.do 06,00 hod. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

2. Hudební produkce živé nebo reprodukované hudby lze provozovat na volném prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání, pouze po schválení obecním úřadem na základě písemné žádosti.

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 26.8.2016.

 

Ing. Václav Aubrecht        Luboš Kuneš
    místostarosta                           starosta


Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.8.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 25.8.2016

Obecně závazná vyhláška č.4/2011

OBEC  VŠECHLAPY

Obecně závazná vyhláška
obce Všechlapy

č.  4/2011,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 
 
 
Zastupitelstvo obce Všechlapy schválilo dne 19. 12. 2011 podle § 84 odst. 2, písm. h) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,                  a v souladu s ustanovením § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
  
Čl. 1 
Základní ustanovení
 
Touto obecně závaznou vyhláškou se v obci Všechlapy zavádí a stanovuje poplatek za komunální odpad vznikající na území obce (dále jen „poplatek“), včetně způsobu jeho výběru a oznamovací a registrační povinnosti plátce poplatku.

Čl. 2
Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost

1. Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

2. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí do 28. února 2012 prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce, a to za každou jím spravovanou nemovitost, a dále pak do 30-ti dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.

3. Správu poplatku vykonává obec prostřednictvím svého obecního úřadu.

4. Poplatek je příjmem obce.
  
Čl. 3
Výše poplatku

Výše poplatku je stanovena,  podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládání s odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti, v příloze č.2 k této obecně závazné vyhlášce.


Čl. 4
Splatnost poplatku
 
Plátce poplatku hradí poplatek vypočtený podle Čl.3 této vyhlášky nejdéle  do         30. června příslušného kalendářního roku.


 
Čl. 5
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.
 

 

 

                                                           
…….…………………..                                                             ……....……………….    
Ing. Václav Aubrecht           Luboš Kuneš 
      místostarosta                                                                            starosta

 

 


Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..    
 
Příloha č.1
k obecně závazné vyhlášce č.  4/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 
 
Náležitosti “PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU”

A. NEMOVITOST

Část obce:   Číslo popisné/evidenční:  Číslo parcelní:


B. POPLATNÍK

Příjmení a jméno: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: *)
  
  
  
  
  
  
  


*) nevyplňuje se, pokud je adresa shodná s bodem A


C. VÝŠE POPLATKU
 
Výše poplatku:

 

 

 

 

V………………….. dne …………………

Podpis...................................................

 

 

 

 


 

Příloha č.2
k obecně závazné vyhlášce č. 4/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad


Roční poplatek

    - nádoba o objemu 110 litrů, frekvence svozu 1x týdně :                              1 .000,-

Osoba samostatně žijící s trvalým pobytem v obci má nárok na finanční příspěvek od obce ve výši 50% z této částky.

Obecně závazná vyhláška č.3/2011

OBEC  VŠECHLAPY

Obecně závazná vyhláška
obce Všechlapy

č. 3/2011,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Všechlapy se na svém zasedání dne 19.12.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Všechlapy touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
Čl. 3 
Veřejná prostranství
 Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 2 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.
Čl. 6
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb ......................................................................................................................10,- Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje ………  10,-Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje.........................    50,- Kč
d) za provádění výkopových prací .....................................................................4,- Kč
e) za umístění stavebních zařízení ....................................................................4,- Kč
f) za umístění reklamních zařízení ....................................................................4,- Kč
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ..........................5,- Kč
h) za umístění zařízení cirkusů ..........................................................................5,- Kč
i) za umístění skládek .......................................................................................4,- Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ......................................5,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ...................................5,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ....................................5,- Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl...................................................................................................................5,- Kč.
(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil 500Kč/rok,
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil 1.500Kč/rok. 
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 10 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 10 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství / v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(2) Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný do 31.1. příslušného kalendářního roku.
(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 8
Osvobození
  Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou ,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely ,
c) za umístění skládek stavebního materiálu se záborem do 20 m2 při stavbě obytného domu, a to po dobu platnosti stavebního povolení, maximálně však po dobu 3 let.
Čl. 9
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

 


 ................................... ..........................................
           Ing. Václav Aubrecht  Luboš Kuneš
 místostarosta starosta

 


Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška č.2/2011

OBEC  VŠECHLAPY

Obecně závazná vyhláška
obce  Všechlapy

č. 2/2011,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce  Všechlapy se na svém zasedání dne 19.12.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec  Všechlapy   touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Všechlapy.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa .......................................................................................  60,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ..................................... 120,- Kč.
c) 
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla  /  nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Osvobození
 Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis .
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.


 ................................... ..........................................
            Ing. Václav Aubrecht    Luboš Kuneš
 místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška č.1/2011

OBEC  VŠECHLAPY

Obecně závazná vyhláška
obce  Všechlapy
č. 1/2011,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všechlapy

 

Zastupitelstvo obce Všechlapy schválilo a vydává dne 19.12.2011 v souladu s ust.  § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 17 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb.,                   o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všechlapy  (dále též jen „vyhláška“).


Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce  Všechlapy (dále jen "obec"), přičemž touto obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2
Třídění komunálních odpadů
1) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území obce třídit na následující složky:

a) papír,
b) plasty,
c) sklo,
d) nápojové kartony,
e) železo,  příp. jiné kovy,
f) nebezpečný odpad,
g) objemný odpad,
h) směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g).


Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad dle odst. 1 písm. a), b), c), d) této obecně závazné vyhlášky je shromažďován do zvláštních nádob, které jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) papír – sběrné nádoby MODRÉ  barvy;
b) plasty – sběrné nádoby ŽLUTÉ  barvy;
c) sklo – sběrné nádoby ZELENÉ  a BÍLÉ barvy;
d) nápojové kartony – sběrné nádoby ORANŽOVÉ barvy.

2) Sběrné nádoby na vytříděné složky (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) jsou umístěny v obci dle vydaného seznamu lokalit.


Čl. 4
Sběr a svoz  železa, příp. jiných kovů

Sběr a svoz železa, příp. jiných kovů je zajišťován minimálně jednou ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány oznámením obecního úřadu.


Čl. 5
Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány oznámením obecního úřadu.


Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně jednou ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány oznámením obecního úřadu. 


Čl. 7
Shromažďování směsného odpadu

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou typizované sběrné nádoby o objemu 110 l  určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

2) Stanoviště  sběrných  nádob je místo, kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Zavedený systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všechlapy se nevztahuje na odpady stavební a demoliční. Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů pro komunální odpad a ani do nádob určených pro zbytkový (komunální) odpad. Likvidaci stavebního a demoličního odpadu si osoba, provádějící činnost, při které tento odpad vznikl, zajišťuje sama na svoje náklady, v souladu se zákonem.


Čl. 9
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

 

................................... ..........................................
 Ing.Václav Aubrecht        Luboš Kuneš
        místostarosta        starosta

           


Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………………….   

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.


Úřední hodiny:
Pátek  
18:30 - 20:00


Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče


Ceník: 
ceny za jednotlivé služby na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
- Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Všechlapy

Obecní úřad Všechlapy
 Všechlapy čp. 27, 257 26 Divišov
Všechlapy dne 29. října 2010      Vyřizuje: Luboš Kuneš
Naše značka:  425/2010/ÚP/5                                             Pavla Bechyňová
       
 

            
ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ O VYDANÉM
ÚZEMNÍM PLÁNU VŠECHLAPY


Obecní úřad Všechlapy, který je pořizovatelem dokumentace územního plánu podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ( dále též „ stavební zákon“ ) oznamuje , že Zastupitelstvo obce Všechlapy na svém zasedání dne 10. října 2010 vydalo územní plán Všechlapy. Datum nabytí účinnosti územního plánu ( dále též  „ÚP“) Všechlapy vydaného formou opatření obecné povahy je 26. října 2010.

V souladu s § 165 odst.2 stavebního zákona sdělujeme orientační informace o vydaném ÚP Všechlapy.

Návrh územního plánu Všechlapy zhotovila ing. arch. Marie Horváthová, aut. architekt ČKA 03266, 02/2010, upraveno září 2010.
Územní plán řeší celé správní území obce Všechlapy. Členění jednotlivých kapitol územního plánu je v souladu se zněním vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Orientační údaje o opatření obecné povahy ( dále též „OOP“) k vydanému územnímu plánu:

Územní plán řeší celé správní území obce Všechlapy.
Členění jednotlivých kapitol územního plánu je v souladu se zněním vyhlášky č. 500/2006 Sb., ú územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Obsah výrokové části dokumentace:
Vymezení zastavěného území (Zastavěné území obce Všechlapy je vymezeno k 1. 1.2010.)
Koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umístění
Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura
Občanské vybavení
Veřejná prostranství
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů
Koncepce uspořádání krajiny
Územní systém ekologické stability
Prostupnost krajiny
Protierozní opatření
Opatření proti povodním
Koncepce rekreačního využívání krajiny
Plochy pro dobývání nerostů

 

-1-
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
Zastavěné území a zastavěné plochy
Podmínky pro využití ploch
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Veřejně prospěšné stavby
Veřejně prospěšná opatření
Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci
Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití ( nebyly vymezeny)
Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Jednotlivé plochy určené k zástavbě.
Zastavitelné plochy pro bydlení – venkovské( BV) jsou vymezené v lokalitách Z1 až Z9.

Výčet jednotlivých zastavitelných ploch, zastavitelné plochy pro bydlení a označení plochy
 Z1 –BV,  Z2 -BV, ZS,  Z3 -BV,  Z4 - BV, DU,    Z5- BV
 Z6 –BV, Z7- BV, ZS  Z8-SV  Z9- BV
  celkem 6,60 ha.

 Podmínky pro využití ploch byly stanoveny v regulativech tak, aby bylo zohledněno:
 hlavní využití
 přípustné využití
 podmínky prostorového uspořádání
  případně podmíněně přípustné využití
 nepřípustné využití

 Regulativ překryvných funkcí byl vymezen pro Plochy územního systému ekologické stability (ÚSES).

 V územním plánu Všechlapy jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby převážně koridory pro  stavby  dopravní; za veřejně prospěšná opatření se považují úseky územního systému ekologické  stability určené k založení. Přehledný zákres těchto staveb a opatření je obsahem výkresu č. 3  grafické části dokumentace. Dotčení parcelních čísel je součástí výroku.

 Podmínkou pro rozhodování o změnách využití v zastavitelných plochách Z3, Z4, Z7 je
 pořízení územní studie.

 Část odůvodnění obsahuje kapitoly:
 Postup při pořízení územního plánu
 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou  krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona
 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených  orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
 Vyhodnocení splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu
 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

-2-
 
  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - nebylo požadováno
 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky  určené k plnění funkcí lesa

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
 Vyhodnocení připomínek

Výroková část i odůvodnění obsahuje grafické části:
Součástí „výrokové“ části jsou závazné výkresy:
Základní členění území obce, měřítko 1 : 5 000
Hlavní výkres, měřítko 1 : 5 000
Výkres veřejně prospěšných staveb, měřítko 1 : 5 000
Dopravní a technická infrastruktura, měřítko 1 : 5 000.

Část „Odůvodnění“ obsahuje výkresy:
OD-1: Koordinační výkres, měřítko 1 : 5 000
OD-2: Širší vztahy, měřítko 1 : 50 000
OD-3: Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, měřítko 1 : 5 000.

Informujeme Vás, že do vydané územně plánovací dokumentace územního plánu Všechlapy můžete nahlédnout na:
• Obecním úřadu Všechlapy, kde je uložena i dokladová dokumentace
• Městském úřadu Vlašim, odboru výstavby a územního plánování
 (úřadu územního plánování )
• Úřadu městyse Divišov, stavebním úřadu
• Krajském úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje

 

 

 

 

 


                       Luboš Kuneš
                       starosta obce

 

 

 

 

 

-3-

Zadání územního plánu

OBECNÍ ÚŘAD VŠECHLAPY
Všechlapy čp. 5, 257 26 Divišov

Všechlapy dne 16. ledna 2009
Vyřizuje: Luboš Kuneš, tel.  60...
a Pavla Bechyňová, tel  72...
    
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU VŠECHLAPY

Obecní úřad Všechlapy, jako pořizovatel územního plánu podle odst. 2 § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v platném znění, na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Všechlapy zpracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání  územního plánu ( dále jen ÚP ) Všechlapy.

Pořizovatel zajistil zveřejnění návrhu zadání územního plánu Všechlapy v souladu s odst. 2 § 47 stavebního zákona.


NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VŠECHLAPY
 BUDE VYSTAVEN K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ
PO DOBU 30 DNŮ ODE DNE VYVĚŠENÍ OZNÁMENÍ O JEHO PROJEDNÁNÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE OBECNÍHO ÚŘADU.

Zpřístupnění celého obsahu návrhu zadání územního plánu je zajištěno:
 - v tištěné podobě na Obecním úřadu Všechlapy,
    doporučujeme využít úřední hodiny, jinak dle dohody ( tel.  60...)
  (úřední hodiny – pondělí od 12.00 – 17.00 hod., pátek od 18.30 – 20.00 hod.)
 - v elektronické podobě na stránkách Obecního úřadu Všechlapy na internetové adrese:
    www.chopos.cz

                                    
Poučení :
Ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání návrhu zadání ÚP na úřední desce Obecního úřadu Všechlapy může každý uplatnit své připomínky.
K připomínkám podaným po lhůtě se nepřihlíží.

Písemnosti můžete předat ve výše uvedené lhůtě písemnou formou na Obecní úřad Všechlapy, Všechlapy čp. 27, 257 26 Divišov.

V případě jakýchkoliv dotazů a upřesňujících informací se můžete v průběhu celého procesu pořizování obracet na Pavlu Bechyňovou, tel.  72..., která je fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti.

 

                                                                                             
             Luboš Kuneš                            starosta obce
                                  

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu  dne:  19.1.2009
Sejmuto dne :


Elektronická úřední deska Obecního úřadu Všechlapy
Vyvěšeno dne : 19.1.2009        Sejmuto dne:

Přílohy:
UAP2_limity-Vsechlapy_A3
Upravené zadání územního plánu Všechlapy

Elektronická podatelna obce Všechlapy

Adresa pro elektronickou podatelnu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 
Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna  a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše  uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny obce Všechlapy, Všechlapy 5, 257 26 Divišov , a to  v pátek  18:30 - 20:00 
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT  (prostý text)
*.RTF  (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)   
*.PDF  (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.
 

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název

Obec Všechlapy

2. Důvod a způsob založení

Obec Všechlapy v souladu s ústavním zákonem číslo 1/1993 Sb. (ústava České republiky) základním územním samosprávným územním společenstvím občanů.

Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů. Podle § 1, odstavce 1, písmena a) zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona, tj. 24. listopadu 1990.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.
1)obec jako právnická osoba
2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
3)Každá obec má svůj obecní úřad
4) v naší obci je to Obecní úřad Všechlapy.

1) zákon čís. 1/1993 Sb. (ústava ČR) článek 101
2) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), § 18, odst. 1, písm. C)
3) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), § 4, odst. 1
4) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), §

3. Organizační struktura

Obec Všechlapy

v Zastupitelstvo

Ø  Finanční výbor

Ø  Kontrolní výbor

v Příspěvkové organizace

 

v Zřizované organizace podle jiného zákona

Ø  Jednotka sboru dobrovolných hasičů Obce Všechlapy podle zákona č. 133/1985 Sb.

 

Jednací řád OZ

4. Kontaktní spojení

Všechlapy 5
257 26 Divišov
Telefon: 317 855 211
Mobilní telefon: 603 462 109
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.obecvsechlapy.cz
ID Datové schránky: qs6jd2r

4. 1 Kontaktní poštovní adresa

Všechlapy 5
257 26 Divišov
Kód adresy: 14422841

4. 2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Všechlapy 5
257 26 Divišov

4. 3 Úřední hodiny

pátek 18.30 hod. - 20.00 hod.

4. 4 Telefonní čísla

starosta: Ing. Václav Aubrecht, 606 045 700
místostarosta: Stanislav Šindelář

4. 5 Čísla faxu

subjekt nepoužívá fax

4. 6 Adresa internetové stránky

www.obecvsechlapy.cz

4. 7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. 8 Další elektronické adresy

subjekt nepoužívá další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka a.s., Tyršova 2077  Benešov
číslo hlavního bankovního účtu pro styk s veřejností:
00000030720121/0100
číslo účtu u ČNB pro styk s institucemi:
94-5314121/0710

6. IČ

00473383

7. DIČ

CZ00473383

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Program rozvoje obce Všechlapy

8.2 Rozpočet

Rozpočty

9. Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst. 5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1. 1. 2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
 1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
 1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
 1. probíhajícím trestním řízení,
 2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 3. plnění úkolů zpravodajských služeb
 4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské"), je-li v držení
 1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj. že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno, o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
 1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance svazku obcí
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Požadavky na elektronická podání:

Z podání musí být jasně zřejmé, pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.

Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)

Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.

Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

 

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny OÚ a to v pátek od 18:30 hod. do 20:00 hod.
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT (prostý text)
*.RTF (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)  
*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.

Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

-

13. Popisy postupů – návody pro řešení životní situace

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

-

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

14.2 Vydané právní předpisy

Obec Všechlapy vydává mj. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Vyhlášky

Směrnice

15. Úhrady za poskytování informací

-

15. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

-

16. 1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16. 2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro obec poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

 

Rozpočet na rok 2016 - II. úprava

 Rozpočet na rok 2016 - obec Všechlapy   
     
  Výdaje   
     
   Schválený 1 úprava 2. úprava
Pol. par.  rozpočet rozpočtu rozpočtu
1032 5021 Obecní lesy - DPP 16 800  
1032 5139 Obecní lesy - materiál 11 000  
1032 5156 Obecní lesy - poh.hmoty 1 000  
1032 5169 Obecní lesy- služby 51 200 -17000 16000
1032  Lesní hospodářství 80 000 -17 000 16 000
2212 5169 Silnice - služba  zimní údržba 25 000  
2212 5139 Silnice - materiál 30 000  
2212 5171 Silnice - opravy  0  91100
221  Pozemní kumunikace 55 000 0 91 100
2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 22 000  
222  Silniční doprava 22 000 0 0
3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 10 700  
3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 15 000  
311  Předškolní a základní vzdělávání 25 700 0 0
3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 7 200  
3314 5136 Nákup knih 1 000  
3314 5137 DHDM (počítač) 1 000 6 000,00 
3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 1 000  
331  Kultura - knihovna 10 200 6 000 0
3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar   
333  Činnost registr.církví,nábo. Spol. 0 0 0
3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 3 000  
3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 6 000  
339  Ostatní záležitosti kultury 9 000 0 0
3429 5229 Ostatní zájmová činnost 10 000  
342  Zájmová činnost a rekreace 10 000 0 0
3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 22 000  
3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy 15 000  
3639 5021 Mzdové náklady DPP 20 000  
3639 5139 Komunální služby - materiál 15 000  
3639 5156 poh.hmoty 2 000  
3639 5165 nájemné za půdu 800  
3639 5169 služby 10 000  
3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování 0  
3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 30 000 7000 7110
3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky 0  
363  Komunální služby a územní rozvoj 114 800 7 000 7 110
3721 5169 Nebezpečný odpad+objemný 11 000  200
3722 5138 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle 500  
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby popelnice 80 000  4000
3725 5169 Tříděný odpad - služby separovaný odpad 27 000  -4000
372  Nakládání s odpady 118 500 0 200
3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 33 000  
3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000  
3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 8 000 8000 12000
3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 6 000  6000
3745 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - služby  17000 6700
3745 5171 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - opravy   
3745 5175 péče o vzhled obce - občerstvení 1 500  
374  Ochrana přírody a krajiny 49 500 25 000 24 700
5512 5137 Požární ochrana - DHM 0 0 14320
5512 5137 Požární ochrana -DHIM (dočerpání dotace rok 2014) 0  
5512 5139 materiál 5 000  
5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 10 000  -5000
5512 5169 služby (technická, přezutí gum) 6 000  -3120
5512 5171 opravy a udržování 3 000  -3000
5512 5194 Požární ochrana - věcné dary 4 000  -3200
5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 4 000  
5512 5362 poplatek 0  
551  Požární ochrana 32 000 0 0
6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 91 200  
6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 8 300  
6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 10 500  
611  Zatupitelské orgány 110 000 0 0
6171 5021 Činnost místní správy - DPP 114 000  
6171 5136 knihy, tisk  1000 
6171 5137 nákup DHIM (pivní sety, PC)   20000
6171 5139 Činnost místní správy - materiál 6 000  1200
6171 5151 Činnost místní správy - voda 4 000  
6171 5154 Činnost místní správy - el.energie 84 000  
6171 5162 Činnost místní správy - telefon,internet,televize 10 800 0 
6171 5166 Činnost místní správy - poradenské služby 2 000 -1000 
6171 5167 Činnost místní správy - školení 2 000  
6171 5169 Činnost místní správy - služby televize) 15 000 2000 
6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 10 000 70000 
6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení Chopos otevření hřiště 5 000 5000 
6171 5192 Činnost místní správy - neinv.příspěvky 7 500  
6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků 1 000  
617  Regionální a místní správa 261 300 77 000 21 200
6310 5161 poštovné 500  1500
6310 5163 bank.poplatky 6 500  
6310 5163 bank.poplatky 300  
6310 5163 bank.poplatky 200  
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 500 0 1 500
6320 5163 Pojištění majetku 11 000  
632  Pojištění funkčně nespecifik. 11 000 0 0
6330 5348 Převody do vlastní pokladny 0 0 
633  Finanční operace 0 0 0
6409 5362    
6409 5365 Platby daní a poplatků 44 000 1600 
640  Ostatní činnosti 44 000 1 600 0
  Kapitálové výdaje   
2321 6121 Budovy - dešťová kanalizace 04204 30 000  30000
3326 6121 Budovy - kaplička 04203 140 000  35000
5512 6121 Budova - hasičárna 04206 540 000  
3631 6121 Veřejné osvětlení 04207   200000
 6121 Kapitálové výdaje celkem 710 000 0 265 000
 , Běžné výdaje celkem 960 500 99 600 161 810
  Výdaje celkem 1 670 500 99 600 426 810
     
     
  Příjmy   
      
  DAŇOVÉ   PŘÍJMY   
0000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 250000  
0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 0  
0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 26000  
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 270000  
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 45000 600 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 560000  
0000 1334 Převod za odnětí půdy do ROB 0  
0000 1340 Poplatek za odpady 70000  
0000 1341 Poplatek ze psů 3000  
0000 1351 Odvod výtěžku z provoz.loterií 5000  
0000 1361 Správní poplatky 500  
0000 1511 Daň z nemovitostí 180000  
000  C E L K E M daňové příjmy 1 409 500 600 0
  DOTACE   
0000 4111 Neinv.přijaté transfery - sčítání   
0000 4111 Neinv.přijaté transfery - volby    
0000 4112 Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu  55000  
0000 4116 Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp.   
0000 4121 Neinvestiční dotace od obcí   
0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas   
0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace   
0000 4111 Neinv.dotace přijaté z VPS SR   
0000 4216 Investiční dotace Min.pro místní rozvoj UZ 17928   
0000 4222 Dotace od KÚ   
  C E L K E M dotace 55 000 0 0
0  Celkem 1 464 500 600 0
  NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY   
1032 2131 Obecní lesy - nájem pozemek 2500  
1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 121100 0,00 
103  Lesní hospodářství 123 600 0 0
3326 3121 přijatý dar - Kaplička   29650
332  Ochran pam.péče kult. Nár.,hist. 0 0 29 650
3639 2131 Dálnice - příjmy z pronájmů 60000  
3639 2119 Věcné břemeno    
3639 2322 pojistné   
3639 3111 Komunální služby-prodej pozemku   
363  Komunální služby a územní rozvoj 60 000 0 0
3722 2112 Odpady - prodej pytlů 100  
3725 2324 Odpady - příjem Eko-Kom 8000  
372  Nakládání s odpady 8 100 0 0
6171 2111 OÚ - příjem Czech Point 1000  
6171 2324 OÚ - ost.příjmy   
617  Regionální a místní správa 1 000 0 0
6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 200  
6310 2142 Dividendy 13000  
6310 2324 Úrok ČNB 100  
631  Obec. Příjmy a výdaje z fin.operací 13300 0 0
6330 4134 převody z rozpočtových účtů   
633  Převod vl.fondům v rozp.úz.úrovně   
  C E L K E M nedaňové příjmy 206 000 0 29 650
     
  DAŇOVÉ PŘÍJMY  1 409 500 600 0
  Přijaté transféry  55 000 0 0
  N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 206 000 0 29 650
  P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 670 500 600 29 650
     
  Rozdíl příjmy-výdaje 0 -99 000 
     
  Vyvěšeno: 20.12.2015 3.4.2016 11.8.2016
  Schváleno: 20.12.2015 3.4.2016 11.8.2016

Rozpočet na rok 2016 - I. úprava

Rozpočet na rok 2016 - obec Všechlapy  
    
  Výdaje  
    
   Schválený 1 úprava
Pol. par.  rozpočet rozpočtu
1032 5021 Obecní lesy - DPP 16 800 
1032 5139 Obecní lesy - materiál 11 000 
1032 5156 Obecní lesy - poh.hmoty 1 000 
1032 5169 Obecní lesy- služby 51 200 -17000
1032  Lesní hospodářství 80 000 -17 000
2212 5169 Silnice - služba  zimní údržba 25 000 
2212 5139 Silnice - materiál 30 000 
2212 5171 Silnice - opravy  0 
221  Pozemní kumunikace 55 000 0
2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 22 000 
222  Silniční doprava 22 000 0
3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 10 700 
3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 15 000 
311  Předškolní a základní vzdělávání 25 700 0
3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 7 200 
3314 5136 Nákup knih 1 000 
3314 5137 DHDM (počítač) 1 000 6 000,00
3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 1 000 
331  Kultura - knihovna 10 200 6 000
3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar  
333  Činnost registr.církví,nábo. Spol. 0 0
3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 3 000 
3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 6 000 
339  Ostatní záležitosti kultury 9 000 0
3429 5229 Ostatní zájmová činnost 10 000 
342  Zájmová činnost a rekreace 10 000 0
3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 22 000 
3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy 15 000 
3639 5021 Mzdové náklady DPP 20 000 
3639 5139 Komunální služby - materiál 15 000 
3639 5156 poh.hmoty 2 000 
3639 5165 nájemné za půdu 800 
3639 5169 služby 10 000 
3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování 0 
3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 30 000 7000
3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky 0 
363  Komunální služby a územní rozvoj 114 800 7 000
3721 5169 Nebezpečný odpad+objemný 11 000 
3722 5138 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle 500 
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby popelnice 80 000 
3725 5169 Tříděný odpad - služby separovaný odpad 27 000 
372  Nakládání s odpady 118 500 0
3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 33 000 
3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000 
3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 8 000 8000
3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 6 000 
3745 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - služby  17000
3745 5171 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - opravy  
3745 5175 péče o vzhled obce - občerstvení 1 500 
374  Ochrana přírody a krajiny 49 500 25 000
5512 5137 Požární ochrana - DHM 0 0
5512 5137 Požární ochrana -DHIM (dočerpání dotace rok 2014) 0 
5512 5139 materiál 5 000 
5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 10 000 
5512 5169 služby (technická, přezutí gum) 6 000 
5512 5171 opravy a udržování 3 000 
5512 5194 Požární ochrana - věcné dary 4 000 
5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 4 000 
5512 5362 poplatek 0 
551  Požární ochrana 32 000 0
6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 91 200 
6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 8 300 
6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 10 500 
611  Zatupitelské orgány 110 000 0
6171 5021 Činnost místní správy - DPP 114 000 
6171 5136 knihy, tisk  1000
6171 5137 nákup DHIM (pivní sety, PC)  
6171 5139 Činnost místní správy - materiál 6 000 
6171 5151 Činnost místní správy - voda 4 000 
6171 5154 Činnost místní správy - el.energie 84 000 
6171 5162 Činnost místní správy - telefon,internet,televize 10 800 0
6171 5166 Činnost místní správy - poradenské služby 2 000 -1000
6171 5167 Činnost místní správy - školení 2 000 
6171 5169 Činnost místní správy - služby televize) 15 000 2000
6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 10 000 70000
6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení Chopos otevření hřiště 5 000 5000
6171 5192 Činnost místní správy - neinv.příspěvky 7 500 
6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků 1 000 
617  Regionální a místní správa 261 300 77 000
6310 5161 poštovné 500 
6310 5163 bank.poplatky 6 500 
6310 5163 bank.poplatky 300 
6310 5163 bank.poplatky 200 
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 500 0
6320 5163 Pojištění majetku 11 000 
632  Pojištění funkčně nespecifik. 11 000 0
6330 5348 Převody do vlastní pokladny 0 0
633  Finanční operace 0 0
6409 5362   
6409 5365 Platby daní a poplatků 44 000 1600
640  Ostatní činnosti 44 000 1 600
  Kapitálové výdaje  
2321 6121 Budovy - dešťová kanalizace 04204 30 000 
3326 6121 Budovy - kaplička 04203 140 000 
5512 6121 Budova - hasičárna 04206 540 000 
3631 6121 Veřejné osvětlení 04207  
 6121 Kapitálové výdaje celkem 710 000 0
 , Běžné výdaje celkem 960 500 99 600
  Výdaje celkem 1 670 500 99 600
    
    
  Příjmy  
     
  DAŇOVÉ   PŘÍJMY  
0000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 250000 
0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 0 
0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 26000 
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 270000 
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 45000 600
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 560000 
0000 1334 Převod za odnětí půdy do ROB 0 
0000 1340 Poplatek za odpady 70000 
0000 1341 Poplatek ze psů 3000 
0000 1351 Odvod výtěžku z provoz.loterií 5000 
0000 1361 Správní poplatky 500 
0000 1511 Daň z nemovitostí 180000 
000  C E L K E M daňové příjmy 1 409 500 600
  DOTACE  
0000 4111 Neinv.přijaté transfery - sčítání  
0000 4111 Neinv.přijaté transfery - volby   
0000 4112 Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu  55000 
0000 4116 Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp.  
0000 4121 Neinvestiční dotace od obcí  
0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas  
0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace  
0000 4111 Neinv.dotace přijaté z VPS SR  
0000 4216 Investiční dotace Min.pro místní rozvoj UZ 17928  
0000 4222 Dotace od KÚ  
  C E L K E M dotace 55 000 0
0  Celkem 1 464 500 600
  NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY  
1032 2131 Obecní lesy - nájem pozemek 2500 
1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 121100 0,00
103  Lesní hospodářství 123 600 0
3326 3121 přijatý dar - Kaplička  
332  Ochran pam.péče kult. Nár.,hist. 0 0
3639 2131 Dálnice - příjmy z pronájmů 60000 
3639 2119 Věcné břemeno   
3639 2322 pojistné  
3639 3111 Komunální služby-prodej pozemku  
363  Komunální služby a územní rozvoj 60 000 0
3722 2112 Odpady - prodej pytlů 100 
3725 2324 Odpady - příjem Eko-Kom 8000 
372  Nakládání s odpady 8 100 0
6171 2111 OÚ - příjem Czech Point 1000 
6171 2324 OÚ - ost.příjmy  
617  Regionální a místní správa 1 000 0
6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 200 
6310 2142 Dividendy 13000 
6310 2324 Úrok ČNB 100 
631  Obec. Příjmy a výdaje z fin.operací 13300 0
6330 4134 převody z rozpočtových účtů  
633  Převod vl.fondům v rozp.úz.úrovně  
  C E L K E M nedaňové příjmy 206 000 0
    
  DAŇOVÉ PŘÍJMY  1 409 500 600
  Přijaté transféry  55 000 0
  N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 206 000 0
  P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 670 500 600
    
  Rozdíl příjmy-výdaje 0 -99 000
    
  Vyvěšeno: 20.12.2015 3.4.2016
  Schváleno: 20.12.2015 3.4.2016

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 - obec Všechlapy 
   
  Výdaje 
   
   
Pol. par.  
1032 5021 Obecní lesy - DPP 16 800
1032 5139 Obecní lesy - materiál 11 000
1032 5156 Obecní lesy - poh.hmoty 1 000
1032 5169 Obecní lesy- služby 51 200
1032  Lesní hospodářství 80 000
2212 5169 Silnice - služba  zimní údržba 25 000
2212 5139 Silnice - materiál 30 000
2212 5171 Silnice - opravy  0
221  Pozemní kumunikace 55 000
2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 22 000
222  Silniční doprava 22 000
3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 10 700
3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 15 000
311  Předškolní a základní vzdělávání 25 700
3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 7 200
3314 5136 Nákup knih 1 000
3314 5137 DHDM 1 000
3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 1 000
331  Kultura - knihovna 10 200
3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar 
333  Činnost registr.církví,nábo. Spol. 0
3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 3 000
3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 6 000
339  Ostatní záležitosti kultury 9 000
3429 5229 Ostatní zájmová činnost 10 000
342  Zájmová činnost a rekreace 10 000
3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 22 000
3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy 15 000
3639 5021 Mzdové náklady DPP 20 000
3639 5139 Komunální služby - materiál 15 000
3639 5156 poh.hmoty 2 000
3639 5165 nájemné za půdu 800
3639 5169 služby 10 000
3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování 0
3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 30 000
3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky 0
363  Komunální služby a územní rozvoj 114 800
3721 5169 Nebezpečný odpad+objemný 11 000
3722 5138 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle 500
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby popelnice 80 000
3725 5169 Tříděný odpad - služby separovaný odpad 27 000
372  Nakládání s odpady 118 500
3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 33 000
3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000
3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 8 000
3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 6 000
3745 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - služby 
3745 5171 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - opravy 
3745 5175 péče o vzhled obce - občerstvení 1 500
374  Ochrana přírody a krajiny 49 500
5512 5137 Požární ochrana - DHM 0
5512 5137 Požární ochrana -DHIM (dočerpání dotace rok 2014) 0
5512 5139 materiál 5 000
5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 10 000
5512 5169 služby (technická, přezutí gum) 6 000
5512 5171 opravy a udržování 3 000
5512 5194 Požární ochrana - věcné dary 4 000
5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 4 000
5512 5362 poplatek 0
551  Požární ochrana 32 000
6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 91 200
6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 8 300
6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 10 500
611  Zatupitelské orgány 110 000
6171 5021 Činnost místní správy - DPP 114 000
6171 5136 knihy, tisk 
6171 5137 nákup DHIM (kamna,tiskárna) 
6171 5139 Činnost místní správy - materiál 6 000
6171 5151 Činnost místní správy - voda 4 000
6171 5154 Činnost místní správy - el.energie 84 000
6171 5156 Činnost místní správy - poh.hmoty 
6171 5162 Činnost místní správy - telefon,internet 10 800
6171 5166 Činnost místní správy - poradenské služby 2 000
6171 5167 Činnost místní správy - školení 2 000
6171 5173 Činnos místní správy - cestovné 
6171 5169 Činnost místní správy - služby 15 000
6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 10 000
6171 5172 Činnost místní správy - programové vybavení 
6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení 5 000
6171 5182 Pokladna 
6171 5192 Činnost místní správy - neinv.příspěvky 7 500
6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků 1 000
6171 5363 Činnost místní správy - penále 
617  Regionální a místní správa 261 300
6310 5161 poštovné 500
6310 5163 bank.poplatky 6 500
6310 5163 bank.poplatky 300
6310 5163 bank.poplatky 200
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 500
6320 5163 Pojištění majetku 11 000
632  Pojištění funkčně nespecifik. 11 000
6330 5345 Převody vl.rozp.účtům 
633  Finanční operace 0
6402 5364 vratka dotace 
6409 5362 Platby daní a poplatků 44 000
640  Ostatní činnosti 44 000
  Kapitálové výdaje 
2321 6121 Budovy - dešťová kanalizace 04204 30 000
3326 6121 Budovy - kaplička 04203 140 000
3412 6121 Budovy - hřiště 04205 0
3412 6121 Budovy - hřiště, 
5512 6121 Budova - hasičárna 04206 540 000
 6121 Kapitálové výdaje celkem 710 000
 , Běžné výdaje celkem 960 500
  Výdaje celkem 1 670 500
   
   
  Příjmy 
    
  DAŇOVÉ   PŘÍJMY 
0000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 250000
0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 0
0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 26000
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 270000
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 45000
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 560000
0000 1334 Převod za odnětí půdy do ROB 0
0000 1340 Poplatek za odpady 70000
0000 1341 Poplatek ze psů 3000
0000 1351 Odvod výtěžku z provoz.loterií 5000
0000 1361 Správní poplatky 500
0000 1511 Daň z nemovitostí 180000
000  C E L K E M daňové příjmy 1 409 500
  DOTACE 
0000 4111 Neinv.přijaté transfery - sčítání 
0000 4111 Neinv.přijaté transfery - volby  
0000 4112 Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu  55000
0000 4116 Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp. 
0000 4121 Neinvestiční dotace od obcí 
0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas 
0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace 
0000 4111 Neinv.dotace přijaté z VPS SR 
0000 4216 Investiční dotace Min.pro místní rozvoj UZ 17928 
0000 4222 Dotace od KÚ 
  C E L K E M dotace 55 000
0  Celkem 1 464 500
  NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY 
1032 2131 Obecní lesy - nájem pozemek 2500
1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 121100
103  Lesní hospodářství 123 600
3326 3121 přijatý dar - Kaplička 
332  Ochran pam.péče kult. Nár.,hist. 0
3639 2131 Dálnice - příjmy z pronájmů 60000
3639 2119 Věcné břemeno  
3639 2322 pojistné 
3639 3111 Komunální služby-prodej pozemku 
363  Komunální služby a územní rozvoj 60 000
3722 2112 Odpady - prodej pytlů 100
3725 2324 Odpady - příjem Eko-Kom 8000
372  Nakládání s odpady 8 100
6171 2111 OÚ - příjem Czech Point 1000
6171 2324 OÚ - ost.příjmy 
617  Regionální a místní správa 1 000
6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 200
6310 2142 Dividendy 13000
6310 2324 Úrok ČNB 100
631  Obec. Příjmy a výdaje z fin.operací 13300
6330 4134 převody z rozpočtových účtů 
633  Převod vl.fondům v rozp.úz.úrovně 
  C E L K E M nedaňové příjmy 206 000
   
  DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 409 500
  D O T A C E 55 000
  N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 206 000
  P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 670 500
   
  Rozdíl příjmy-výdaje 0
   
  Vyvěšeno: 22.11.2015
  Schváleno: 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci