Závěrečný účet obce za rok 2013

Závěrečný účet obce za rok 2013

 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2013 dne  10.12.2012              .

                 v  tis. Kč
                                                   Schválený rozpočet                  Rozpočet po změnách                     Skutečnost

Saldo příjmů a výdajů               0,00                             1 975,31                                    2 030,24

 Obec v roce 2013 plánovala vyrovnaný  rozpočet. Skutečné hospodaření obce bylo ke dni 31.12.2013 uzavřeno kladným saldem ve výši  2 030,24 tis.Kč, které bylo navýšeno přijetím dotace na opravu místních komunikací po povodních v závěru. Dotace bude čerpána v roce 2014. 

 

          Přehled základních druhů příjmů a výdajů obce
a o finančních položkách
                                                                                                                                         v tis. Kč
      Schválený rozpočet    Rozpočet po změnách            Skutečnost
Daňové příjmy                 982,50              1 266,53             1 266,19
Nedaňové příjmy                 127,50                 200,35                    199,90
Kapitálové příjmy                     0,00                          0,00                    0,00
Přijaté dotace                     0,00              1 820,80             1 821,02
Příjmy celkem
po konsolidaci              1 110,00              3 287,48             3 286,92
Běžné výdaje                  909,00               1 072,37              1 028,29
Kapitálové výdaje                  201,00                  240,00                 228,57 
Výdaje celkem
po konsolidaci                1 110,00                1 312,37              1 256,87
            Podrobný rozpočet obce v členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1
   Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M.
        Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2013 změnu rozpočtu celkem 3 rozp. opatřeními.             
Lze konstatovat, že poměr mezi rozpočtovými příjmy a výdaji tak, jak byl vyčíslen
ve schváleném rozpočtu nebyl dodržen, neboť došlo k navýšení příjmů a snížení výdajů.

 

Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu
Příjmy:
položka           v tis. Kč
           1111 navýšení daně ze záv.činnosti                o      74
           1112  snížení daně z příj.fyz.osob                 o      26
           1121 navýšení daně z příj.práv.osob                o       54
           1211 Navýšení daně z přid.hodnoty                o     130
           1511 Navýšení daně z nemovitosti                o       25 
           6310 Navýšení příjmů z divident                o       51 

 

 

Výdaje:
paragraf           v tis. Kč
  
            1032 navýšení – služby -les            o         60
            3314 navýšení – oprava knihovny              o         29
            3326  snížení – nerealizovaná výstavbu kapličky              o       195
            3631  navýšení – veřejné osvětlení - rozšíření              o       118
            3639  navýšení – výstavba kůlny               o       164


Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovali v roce 2013
paragraf          v tis. Kč
3631 Veřejné osvětlení 113
3639 Výstavba kůlny 117


Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2013 a jejich čerpání

položka  skutečnost
v tis. Kč čerpání
v tis. Kč
4111 Volby             23,20          23,20
4116 Dotace na opravu místních komunikací po povodni         1 743,00 Bude čepáno
V roce 2014

 

Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce

Podrobně je uvedeno v příloze č.2 - Rozvaha Obce  Úč  OÚPO  3 -02

Peněžní prostředky                  v tis. Kč
Celkem - účty                  2 938,89
Základní běžný účet KB                  1 131,49
Záladní běžny účet ČNB                  1 807,40
Pohledávky                       87,96
zálohy provozní (el.energie, tisk )                       71,91
pohledávky za rozpočtové příjmy                         5,63
z toho : neuhrazené faktury                         5,63
             Náklady příštích období                       10,42
Závazky                 1 838,54
Daň z příjmů                      23,18
krátkodobé závazky                        8,44
dohadné účty pasivní                      63,92
Záloha dotace na opravu místní komunikace                  1 743,00     

 

 

 
 
III. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi

 Obec je členem 2 svazků obcí.

 Benebus - který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti.
Příspěvek obce na činnost svazku činil v roce 2013 částku 15,79  tis.Kč. Jiný majetek obec do svazku nevložila.

 Chopos - v roce 2013 obec poskytla svazku  členský příspěvek ve výši 22,50 tis. Kč
a investiční příspěvek na stavbu rozhledny Špulka ve výši 20,00 tis. Kč.


IV. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

 Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření
Středočeský kraj
Krajský úřad - odbor kontroly 
Zborovská 11, Praha 5.
 Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny tyto chyby a nedostatky:

Přezkoumání hospodaření uzavřel krajský úřad s následujícím závěrem:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných
při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
( § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

Podrobně je uvedeno v příloze č.3 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

V. Závěr

 Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2013 hospodařila v souladu se schváleným
rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo obce.
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb., v platném znění, za rok 2013 souhlasit bez výhrad.
Přílohy 1-3 k závěrečnému účtu jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.

 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 16.5.2014  nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne 18.5.2014

Ve  Všechlapech    dne 28.4.2014

Zpracovala: Kofroňová Jana

 

                                    
Luboš Kuneš    starosta obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci