Závěrečný účet obce za rok 2012

Závěrečný účet obce za rok 2012

 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2012 dne    19.12.2011              .

                 v  tis. Kč
                                                   Schválený rozpočet                  Rozpočet po změnách                     Skutečnost

Saldo příjmů a výdajů               107,63                             498,65                                    521,35

 Obec v roce 2012 plánovala přebytkový  rozpočet.Skutečné hospodaření obce bylo ke dni 31.12.2012 uzavřeno kladným saldem ve výši 521,35 tis.Kč. 

 

          Přehled základních druhů příjmů a výdajů obce
a o finančních položkách
                                                                                                                                         v tis. Kč
      Schválený rozpočet    Rozpočet po změnách            Skutečnost
Daňové příjmy                 869,00              1 171,52             1 171,51
Nedaňové příjmy                 179,00                 113,38                    114,48
Kapitálové příjmy                     0,00                        25,20                  25,20
Přijaté dotace                     0,00                   79,92                  79,92
Příjmy celkem
po konsolidaci              1 048,00              1 390,02             1 391,11
Běžné výdaje                  890,37                  890,37                 868,76
Kapitálové výdaje                    50,00                      1,00                     1,00 
Výdaje celkem
po konsolidaci                  940,37                  891,37                 869,76
            Podrobný rozpočet obce v členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1
   Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M.
        Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2012 změnu rozpočtu celkem 2 rozp. opatřeními.             
Lze konstatovat, že poměr mezi rozpočtovými příjmy a výdaji tak, jak byl vyčíslen
ve schváleném rozpočtu nebyl dodržen, neboť došlo k navýšení příjmů a snížení výdajů.

 

Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu
Příjmy:
položka           v tis. Kč
           1111 navýšení daně ze záv.činnosti                o      42
           1112  navýšení daně z příj.fyz.osob                 o      10
           1121 navýšení daně z příj.práv.osob                o       39
           1211 Navýšení daně z přid.hodnoty                o       31
           1511 Navýšení daně z nemovitosti                o     136 
           2211 snížení příjmů za prodej dřeva                o    -128 

 

 

Výdaje:
paragraf           v tis. Kč
  
            1032 snížení – služby -les            o        -80
            3631 navýšení – elektrická energie VO              o           9
            3722  navýšení – odvoz kom.odpadu              o         35
            5512  snížení – DHDM hasiči              o         20
            6171  snížení – el.energie,               o         20


Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovali v roce 2012
paragraf          v tis. Kč
  
  
Obec v roce 2012 nerealizovala žádné investiční akce.


Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2012 a jejich čerpání

položka  skutečnost
v tis. Kč čerpání
v tis. Kč
              4111 Volby             19,82          18,82

 

Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce

Podrobně je uvedeno v příloze č.2 - Rozvaha Obce  Úč  OÚPO  3 -02

Peněžní prostředky                  v tis. Kč
základní běžný účet                     908,65
ostatní běžné účty                     908,65 
                         0
                        0  
Pohledávky                     105,50
zálohy provozní (el.energie, tisk )                       69,63
pohledávky za rozpočtové příjmy                       35,87
z toho : neuhrazené faktury                       35,87
             poplatky za odpady                      
Závazky                      99,52
Daň z příjmů                      26,03
krátkodobé závazky                      11,91
dohadné účty pasivní                      61,58

 


 
 

 

III. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi

 Obec je členem 2 svazků obcí.

 Benebus - který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti.
Příspěvek obce na činnost svazku činil v roce 2012 částku 13,51  tis.Kč. Jiný majetek obec do svazku nevložila.


 Chopos - v roce 2012 obec poskytla svazku  členský příspěvek ve výši 30,40 tis. Kč.


IV. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

 Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření
Středočeský kraj
Krajský úřad - odbor kontroly 
Zborovská 11, Praha 5.
 Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny tyto chyby a nedostatky:


Přezkoumání hospodaření uzavřel krajský úřad s následujícím závěrem:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky .
( § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

Podrobně je uvedeno v příloze č.3 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

V. Závěr

 Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2012 hospodařila v souladu se schváleným
rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo obce.
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny  chyby a nedostatky. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb., v platném znění, za rok 2012 souhlasit bez výhrad.
Přílohy k závěrečnému účtu jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.

 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 14.4.2013 nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne  15.4.2013.
 

Ve  Všechlapech    dne 27.3.2013

Zpracovala: Kofroňová Jana

 

                                    
Luboš Kuneš    starosta obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci