Závěrečný účet obce za rok 2011

Závěrečný účet obce za rok 2011

 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2011 dne                  .

                 v  tis. Kč
                                                   Schválený rozpočet                  Rozpočet po změnách                     Skutečnost

Saldo příjmů a výdajů               466,16                              105,35                                    135,08

 Obec v roce 2011 plánovala přebytkový  rozpočet.Skutečné hospodaření obce bylo ke dni 31.12.2011 uzavřeno kladným saldem ve výši 135,08 tis.Kč. 

 

          Přehled základních druhů příjmů a výdajů obce
a o finančních položkách
                                                                                                                                         v tis. Kč
      Schválený rozpočet    Rozpočet po změnách            Skutečnost
Daňové příjmy                 877,50                 921,50                920,97
Nedaňové příjmy                 230,00                 283,92                    282,93
Kapitálové příjmy                 106,00                      120,60                120,65
Přijaté dotace                   79,80                   60,54                  60,54
Příjmy celkem
po konsolidaci              1 293,30              1 386,56             1 385,09
Běžné výdaje                  827,14                  935,21                 907,39
Kapitálové výdaje                      0                  346,00                 342,61 
Výdaje celkem
po konsolidaci                  827,14               1 281,21              1 250,00
            Podrobný rozpočet obce v členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1
   Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M.
        Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2011 změnu rozpočtu celkem 3 rozp. opatřeními.             
Lze konstatovat, že poměr mezi rozpočtovými příjmy a výdaji tak, jak byl vyčíslen
ve schváleném rozpočtu nebyl dodržen, neboť došlo k navýšení výdajů.

 

Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu
Příjmy:
položka           v tis. Kč
           1111 snížení daně ze záv.činnosti                o     -47
           1112  snížení daně z příj.fyz.osob                 o     -66
           1121 snížení daně z příj.práv.osob                o       11
           1211 Navýšení daně z přid.hodnoty                o     116
           1511 Navýšení daně z nemovitosti                o       38 
           2211 navýšení příjmů za pronájem (reklama dálnice)                o       40 

 

 

Výdaje:
paragraf           v tis. Kč
  
            2310 navýšení – vodovodní řad            o        71
            3631 snížení – elektrická energie VO              o        70
            3635  navýšení – územní plán - doplatek              o        25
            6112  navýšení – mzdy zastupitelstvo ( doplatky z min.let)              o        40
            6171  Navýšení – přestavba budovy, el.energie, služby              o       190


Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovali v roce 2010
paragraf          v tis. Kč
             6171 Přestavba budovy č.5      67
             2310 Vodovod     230

 

Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2009 a jejich čerpání

položka  skutečnost
v tis. Kč čerpání
v tis. Kč
              4111 Sčítání             0,4          0,4

 

Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce

Podrobně je uvedeno v příloze č.2 - Rozvaha Obce  Úč  OÚPO  3 -02

Peněžní prostředky                  v tis. Kč
základní běžný účet                     387,30
ostatní běžné účty                      
z toho : fond na výstavbu kanalizace
             fond na opravu kanalizace                         0
                        0  
Pohledávky                       84,93
zálohy provozní (el.energie, tisk )                       59,43
pohledávky za rozpočtové příjmy                       25,56
z toho : neuhrazené faktury                       25,56
             poplatky za odpady                      
Závazky                    106,48
Daň z příjmů                      50,92
krátkodobé závazky                        9,13
dohadné účty pasivní                      46,43

 


 
 

 

III. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi

 Obec je členem 2 svazků obcí.

 Benebus - který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti.
Příspěvek obce na činnost svazku činil v roce 2011 částku 13,90  tis.Kč. Jiný majetek obec do svazku nevložila.


 Chopos - v roce 2011 obec poskytla svazku  členský příspěvek ve výši 26,83 tis. Kč.


IV. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

 Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření
Středočeský kraj
Krajský úřad - odbor kontroly 
Zborovská 11, Praha 5.
 Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny tyto chyby a nedostatky:


Přezkoumání hospodaření uzavřel krajský úřad s následujícím závěrem:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky .
( § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

Podrobně je uvedeno v příloze č.3 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

V. Závěr

 Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2011 hospodařila v souladu se schváleným
rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo obce.
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny  chyby a nedostatky. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb., v platném znění, za rok 2011 souhlasit bez výhrad.
Přílohy k závěrečnému účtu jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.

 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do……………..…..nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne……………………..
 

Ve  Všechlapech    dne 16.4.2011

Zpracovala: Kofroňová Jana

 

                                    
Luboš Kuneš    starosta obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci