Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010

 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2010 dne 27.12.2009.

                 v  tis. Kč
                                                   Schválený rozpočet                  Rozpočet po změnách                     Skutečnost

Saldo příjmů a výdajů               0,00                              -160,90                                    -74,85

 Obec v roce 2010 plánovala vyrovnaný  rozpočet.Skutečné hospodaření obce bylo ke dni 31.12.2010 uzavřeno záporným saldem ve výši –74,85 tis.Kč. 

 

          Přehled základních druhů příjmů a výdajů obce
a o finančních položkách
                                                                                                                                         v tis. Kč
      Schválený rozpočet    Rozpočet po změnách            Skutečnost
Daňové příjmy                 905,00                 882,11                882,11
Nedaňové příjmy                 150,00                   91,51                  91,51
Kapitálové příjmy                   90,00                      16487                164,87
Přijaté dotace                   95,80                 107,56                107,56
Příjmy celkem
po konsolidaci              1 240,80              1 246,05             1 246,05
Běžné výdaje               1 125,80               1 003,65                 917,60
Kapitálové výdaje                  115,00                  403,30                 403,30 
Výdaje celkem
po konsolidaci               1 240,80               1 406,95              1 320,90
            Podrobný rozpočet obce v členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1
   Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M.
        Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2010 změnu rozpočtu celkem 1 rozp. opatřeními.             
Lze konstatovat, že poměr mezi rozpočtovými příjmy a výdaji tak, jak byl vyčíslen
ve schváleném rozpočtu nebyl dodržen, neboť došlo ke snížení příjmů a navýšení výdajů.

 

Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu
Příjmy:
položka           v tis. Kč
           1111 snížení daně ze záv.činnosti                o     -40
           1112  snížení daně z příj.fyz.osob                 o     -86
           1121 snížení daně z příj.práv.osob                o       11
           1211 Navýšení daně z přid.hodnoty                o      94
           1032 Snížení příjmů za prodej dřeva                o     -82 
           3639 Příjmy z prodeje pozemků                o      75

 

 

Výdaje:
paragraf           v tis. Kč
  
            2212 navýšení – koupě pozemku            o        71
            3631 navýšení – elektrická energie              o        63
            3635  navýšení – územní plán              o       112
            3745  navýšení – mzdy veř.zeleň              o         62
            5512  Navýšení – hasiči              o         27
            6171  snížení – činnost místní správy              o        156

 

Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovali v roce 2010
paragraf          v tis. Kč
             1032 Nákup pozemku    150
             3635 Územní plán     227

 

Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2009 a jejich čerpání

položka  skutečnost
v tis. Kč čerpání
v tis. Kč
              4111 Volby             28          28

 

Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce

Podrobně je uvedeno v příloze č.2 - Rozvaha Obce  Úč  OÚPO  3 -02

Peněžní prostředky                  v tis. Kč
základní běžný účet                     252,21
ostatní běžné účty                      
z toho : fond na výstavbu kanalizace
             fond na opravu kanalizace                         0
                        0  
Pohledávky                      
zálohy provozní (el.energie, tisk )                       33,70
pohledávky za rozpočtové příjmy                       85,00
z toho : neuhrazené faktury                       85,00
             poplatky za odpady                      
Závazky 
 
krátkodobé závazky                      49,95

 


 
 

 

 

III. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi

 Obec je členem 2 svazků obcí.

 Benebus - který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti.
Příspěvek obce na činnost svazku činil v roce 2010 částku 9,72  tis.Kč. Jiný majetek obec do svazku nevložila.


 Chopos - v roce 2010 obec poskytla svazku  členský příspěvek ve výši 6,96 tis. Kč.

 

IV. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010


 Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření
Středočeský kraj
Krajský úřad - odbor kontroly 
Zborovská 11, Praha 5.
 Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny tyto chyby a nedostatky:

Zjištěné chyby a nedostatky:

• Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 84 odst.2, neboť:
Nebylo doloženo schválení rozpočtových opatření.
Nápravné opatření: rozpočtové opatření bylo předloženo a dodatečně schváleno zastupitelstvem dne


• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst.1 písm.f), neboť:
Opravný doklad č. 920003 z 31.12.2010 neobsahoval podpisové záznamy osoby odpovědné za zaúčtování a za účetní případ – tímto dokladem bylo provedena náprava
nedostatků zjištěných při předchozím přezkoumání.
Nápravné opatření: doklad byl podepsán hlavní účetní a starostou obce


• §30 odst. 1 a 4, neboť:
Nebyl vyhotoven inventurní soupis k účtu 031, který by obsahoval rozpis jednotlivých
pozemků včetně výměr a ocenění. Dále nebyl zjištěn skutečný stav účtu 069 k 31.12.2010
byly vykázány i akcie STP v hodnotě 18 000,-Kč prodané v roce 2008.
Nápravné opatření: prodané akcie byly odúčtovány dokladem číslo
Inventurní soupis k účtu 031 byl vyhotoven podle výpisu z KN

 

• § 7 odst. 1 a 2, neboť:
Účetnictví nebylo vedeno tak, aby účetní uzávěrka sestavená na jeho základě podávala
Věrný a poctivý obraz. Bylo manipulováno s účetní závěrkou zaslanou do CSUIS.
Ve výkazu předaném do CSUIS byly vykázány rozdílné zůstatky účtů oproti výkazu
který byl založen k účetní uzávěrce na obci.
Nápravné opatření: Bylo přijato systémové opatření, že bude účtováno v souladu
s platnými zákony, tak aby účetní uzávěrka podávala věrný a poctivý obraz.

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, neboť:
Daň z příjmů z odměny členů volební komise byla nesprávně počítána z hrubé odměny
Namísto správného počítání srážkové daně ze superhrubé odměny.

Daň z příjmů z odměn neuvolněných členů zastupitelstva ( v roce 2009) byla nesprávně počítána z hrubé odměny, správně se sráží z tzv. superhrubé mzdy.
Nápravné opatření: byla provedena rekonstrukce mezd za rok 2009 a 2010 ve mzdovém programu Pohoda. Na základě přepočtu bude dodatečně odvedena dań z příjmů a zdravotní pojištění. Termín pro odvodů daní a zdravotního pojištění je do 30.6.2011

• ČSÚ 701 –704 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ČSÚ 703, neboť:
K 30.11.2010 bylo nesprávně účtováno o přijatých dotacích.
Nápravné opatření: Bylo přijato systémové opatření, že v dalším období bude účtováno v souladu s platnou legislativou.

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 1 a 2,
neboť:
Účetnictví nebylo vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala
věrný a poctivý obraz.
Ve Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2010 byla vykázána hospodářská činnost.
Nápravné opatření: Bylo přijato systémové opatření k vedení účetnictví. Na účty hospodářské činnosti nebude účtováno, neboť obec nemá hospodářskou činnost.

Přezkoumání hospodaření uzavřel krajský úřad s následujícím závěrem:

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
( § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

V. Závěr

 Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2010 hospodařila v souladu se schváleným
rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změnu schválilo zastupitelstvo dodatečně.
 Zjištěné nedostatky za předchozí období budou napraveny do …..
Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny  chyby a nedostatky. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb., v platném znění, za rok 2010 souhlasit s výhradami.

 


 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do…18.5.2011…..nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne……22.5.2011……..
 

Ve  Všechlapech    dne 26.4.2010

Zpracovala: Kofroňová Jana, na základě výkazů, které byly předány bývalou  účetní paní Ing. Zuzanou Vojtovou.

 


                                    
Luboš Kuneš    starosta obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci