Závěrečný účet obce za rok 2009

Závěrečný účet obce Všechlapy za rok 2009     
     
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009     
     
 Schválený rozpočet Rozpočtové opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2009 % plnění k  upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové přijmy 611 000,00 410 519,57 1 021 519,57 1 001 320,27 100,00
Třída 2 - Nedaňové přijmy 150 000,00 166 910,71 316 910,71 324 910,71 103,00
Třída 3 - Kapitálové přijmy 1 200 000,00 -164 064,00 1 035 936,00 1 035 936,00 100,00
Třída 4 - Přijaté dotace 7 200,00 1 968 423,00 1 975 623,00 1 975 623,00 100,00
Přijmy celkem 1 968 200,00 2 381 789,28 4 349 989,28 4 337 789,98 103,00
Třída 5 Běžné výdaje 806 540,00 -451 757,09 354 782,91 3 557 793,12 100,28
Třída 6 - Kapitálové výdaje 350 000,00 -315 896,23 320 799,82 1 458 485,00 100,00
Výdaje celkem 1 156 540,00 -480 957,27 675 582,73 4 742 392,87 100,28
Saldo: Přijmy- výdaje 811 660,00 2 862 746,55 3 674 406,55 -404 602,89 2,72
Třída 8 - Financování -811 660,00 350 463,45 -461 196,55 404 602,89 -2,72
Financování celkem -811 660,00 350 463,45 -461 196,55 404 602,89 -2,72
Přebytek( - ), ztráta ( + )    404 602,89 
     
     
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2. a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu ( výkaz Fin 2-12M, rozbor čerpání příjmů a výdajů).     
     
     
     
     
     
     
     
2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně     
     
     
Veškeré dotace od Středočeského kraje byly řádně vyúčtovány a žádné finanční prostředky se nevracely zpět na účet Středočeského kraje. Přijatá dotace z MInisterstva pro místní rozvoj byla řádně vyúčtovaná a žádné finančí prostředky se nevracely zpět na účet Ministerstva pro místní rozvoj. Přehled dotací je opět k nahlédnutí na Obecním úřadě po domluvě s panem starostou L.Kunešem     
     
     
     
     
3) Zpáva o výsledku přezkomání hospodaření Obce Všechlapy za rok 2009     
     
     
Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje: paní Jana Hurtíková a pan Petr Venclovský.Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 SB., o přezkoumání hospodaření uzemně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 10.5.2010     
     
     
     
     
Při přezkoumání hospodaření obce Všechlapy byly zjištěny následující chyby a nedostatky.     
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějíších předpisů § 6 odst. 3, neboť:     
Inventarizace majetku a závazků nebyla provedena     
     
§ 3 odst. 1, neboť:     
Nebylo účtováno o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. Na účtu 315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy není vykázána pohledávka za prodej pozemků vyplývající ze smlouvy v celkové výši 316 050,- Kč     
     
§33a odst. 1, neboť:     
Průkaznost účetního záznamu nebyla dodržena. Účetním dokladem č.920007 ze dne 31.12.2008 byla z účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, odúčtovaná částka 2 001 973,82 Kč - nebyl doložen důvod vyřazení z majetku obce.     
     
ČÚS 501 - 522, České účetní standardy ( § 36 odst. 1 zákona o účetnictví)     
ČÚS 518 neboť:     
Bankovní poplatky jsou nesprávně účtovány na účet 420 Služby a nákaldy nevýrobní povahy, správně patří na účet 474 Finanční náklady     
     
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě     
§ 1 odst. 2 neboť:     
Kontrolou bylo zjištěno chybné zaúčtování prodeje akcií na pol. 3111 - prodej pozemků.      
     
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech     
§ 16 odst., 4 neboť:     
Ve výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2008 bylo provedeno rozpočtové opatření, nebylo doloženo jeho schválení zastupitelstvem obce.     
     
§ 17 odst. 7, neboť:     
Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem. Závěrečný účet nebyl uzavřen s celoročním hospodařením, a to bez výhrad nebo souhlasu s výhradami.     
     
Zákon č. 128/200 Sb., o obcích     
§ 38 odst. 1 neboť:     
Obec nevedla evidenci svého majetku     
Obec neevidovala dostatečně knihy přijatých a vydaných faktur.     
Obec nevedla pokladní knuhu.     
Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce je přílohou k závěrečnému účtu. Veškeré podklady jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.     
     
     
     
     
     
Zpracovala: Zuzana Vojtová    Luboš Kuneš  
Všechlapy dne 20.5.2010    starosta obce 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci