query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 392 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 392)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-10 06:21:28') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Zákon č. 106/1999 Sb. (Všechlapy)

Žádost o poskytnutí informace - počet uzavřených darovacích smluv

Žádost:

Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:
- počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

 

Odpověď:

 

- od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 neuzavřela obec žádnou darovací smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb.

Dopravní značení umístěné na komunikaci

Žádost o poskytnutí informací

Tímto výše uvedený žadatel žádá výše nadepsaný povinný subjekt o poskytnutí informací a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění, kde požadované informace jsou tyto:

 1) žadatel žádá poskytnout kopie všech dokumentů týkající se přenosného DZ B 13 (symbol 7,5t) s dodatkovou tabulkou E 12 s nápisem ,,MIMO VOZIDEL STAVBY A  FIRMY Z. STERNBERGA) a dále DZ B 13 (symbol 22t) s dodatkovou tabulkou E 12 s nápisem ,, JEDINÉ VOZIDLO 40t" v počtu celkem 2 ks a dále DZ B 20a (symbol 30) umístěné na komunikaci na pozemku p.č. KN 1883/1 v k.ú. Všechlapy těsně za křižovatkou s komunikací III. tř. č. 11127 směr Šternov - Radonice, tedy požadavek a důvodnost tohoto DZ, dále stanovisko DI PČR, OOP schvalovacího a stanovovacího procesu, smlouvu o pronájmu DZ, smlouvu na osazení DZ, toto DZ bylo umístěno dne 2. 6. 2017.

Výše požadované žádám poskytnout el. cestou.

ROZHODNUTÍ

Obec Všechlapy, se sídlem Všechlapy 5, 257 26 Divišov, IČ: 00473383 jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržela dne 7. 6. 2017 elektronickou žádost pana xxxxxxxxxxxxx, nar.    xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, elektronická adresa xxxxxxxxxxxxx, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se dopravního značení, umístěného na komunikaci na pozemku p.č. KN 1883/1 v k.ú. Všechlapy.

Obec Všechlapy rozhodla v souladu s ust. § 3 odst. 3 a podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů takto:

Žádost pana xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, o poskytnutí informace, týkající se dopravního značení, umístěného na komunikaci na pozemku p.č. KN 1883/1 v k.ú. Všechlapy se odmítá.

Odůvodnění

Dne 7. 6. 2017 Obec Všechlapy jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržela elektronickou žádost xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, elektronická adresa xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se dopravního značení, umístěného na komunikaci na pozemku p.č. KN 1883/1 v k.ú. Všechlapy.

Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Požadovaná informace však nebyla poskytnuta z důvodu její neexistence ve smyslu §3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to prostřednictvím Obce Všechlapy.

Pozemní komunikace včetně mostu na pozemku parc. č. 1883/1 v k.ú. Všechlapy

Žádost o poskytnutí informace

Odpověď na Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve Všechlapech dne 8. 5. 2017

Vážený pane xxxxxxxxxx,

k Vaší žádosti ze dne 23. 4. 2017 Vám poskytujeme následující informace:

2) V příloze poskytujeme požadovanou kopii Smlouvy podle §51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) ze dne 30. 12. 2013.

4) V příloze poskytujeme požadovanou kopii Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 12. 1997 ze dne 15. 5. 2015 a dále kopii Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 12. 1997 ze dne 22. 12. 2016.

Do roku 2016 činila platba nájemce pronajímateli (Obec Všechlapy) 60.000,- Kč ročně a od roku 2017 činí platba 150.000,- Kč ročně.

5) Obec Všechlapy nehradila v rámci bouracích a stavebních prací při celkové rekonstrukci mostu na pozemku parc. č. 1883/1 v k.ú. Všechlapy žádnou částku.

K bodům 1), 3) a 6) bylo vydáno Rozhodnutí, které bude zasláno do vlastních rukou žadatele.

 

ROZHODNUTÍ

Ve Všechlapech dne 8. 5. 2017

Obec Všechlapy, se sídlem Všechlapy 5, 257 26 Divišov, IČ: 00473383 jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržela dne 23. 4. 2017 elektronickou žádost pana xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, bytemxxxxxxxxxxxx, elektronická adresa xxxxxxxxxxx, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, členěnou na body 1) - 6), týkající se pozemní komunikace včetně mostu na pozemku parc. č. 1883/1 v k.ú. Všechlapy v majetku povinného subjektu.

Obec Všechlapy rozhodla v souladu s ust. § 3 odst. 3 a podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů takto:

Žádost pana xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxxxx, o poskytnutí informace, týkající se pozemní komunikace včetně mostu na pozemku parc. č. 1883/1 v k.ú. Všechlapy v majetku povinného subjektu, se v části bod 1), 3) a 6) odmítá.

Odůvodnění

Dne 23. 4. 2017 Obec Všechlapy jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržela elektronickou žádost xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, elektronická adresa xxxxxxxxx, dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se pozemní komunikace včetně mostu na pozemku parc. č. 1883/1 v k.ú. Všechlapy v majetku povinného subjektu.

V bodech 2), 4) a 5) byly informace poskytnuty dopisem ze dne 8. 5. 2017.

Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

V případě požadované informace:

k bodu 1) žádosti nebyla požadovaná informace poskytnuta z důvodu její neexistence ve smyslu §3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.

k bodu 3) žádosti nebyla požadovaná informace poskytnuta z důvodu její neexistence ve smyslu §3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.

k bodu 6) žádosti nebyla požadovaná informace poskytnuta z důvodu její neexistence ve smyslu §3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to prostřednictvím Obce Všechlapy.

 

Počet svozových míst

Žádost o poskytnutí informací

Odpověď na Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane xxxxxxxxxx,

k Vaší žádosti ze dne 25. 3. 2017 Vám poskytujeme následující informace:

1) V obci se nachází 80 svozových míst komunálního odpadu. Místní poplatek za svoz komunálního odpadu činí na rok 2017 1000,- za 1 nádobu, pro samostatně žijící trvale hlášené osoby nad 70 let činí poplatek 500,- za 1 nádobu.

 2) a. V obci se nacházejí 2 sběrná místa tříděného odpadu. Sběrný dvůr se na území obce nenachází.
     b .Na území obce se třídí tyto druhy odpadu: papír, plasty, sklo.
     c. Celkem se v obci nachází 5 kontejnerů, 1100 l – plastový.

3) Obec využívá pro třídění odpadů 3 kontejnery (1100 l – plastové) ve vlastnictví AVE     CZ odpadové hospodářství s.r.o.

4) Na území obce zajišťuje svoz komunálního a tříděného odpadu společnost AVE CZ     odpadové hospodářství s.r.o.

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci