Obecně závazná vyhláška č.6/2016

OBEC  VŠECHLAPY

Obecně závazná vyhláška
obce Všechlapy

č. 6/2016
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce Všechlapy se na svém zasedání dne  11.8.2016  usneslo vydat na základě § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
             Čl. 1

       Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:

- rušení nočního klidu,
- hudební produkce živé nebo reprodukované hudby na volném prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání

 

Čl. 2
 
Omezení činností

1. Noční klid je dobou od 22.00 hod.do 06,00 hod. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

2. Hudební produkce živé nebo reprodukované hudby lze provozovat na volném prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání, pouze po schválení obecním úřadem na základě písemné žádosti.

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 26.8.2016.

 

Ing. Václav Aubrecht        Luboš Kuneš
    místostarosta                           starosta


Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.8.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 25.8.2016

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci