Obecně závazná vyhláška č.4/2011

OBEC  VŠECHLAPY

Obecně závazná vyhláška
obce Všechlapy

č.  4/2011,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 
 
 
Zastupitelstvo obce Všechlapy schválilo dne 19. 12. 2011 podle § 84 odst. 2, písm. h) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,                  a v souladu s ustanovením § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
  
Čl. 1 
Základní ustanovení
 
Touto obecně závaznou vyhláškou se v obci Všechlapy zavádí a stanovuje poplatek za komunální odpad vznikající na území obce (dále jen „poplatek“), včetně způsobu jeho výběru a oznamovací a registrační povinnosti plátce poplatku.

Čl. 2
Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost

1. Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

2. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí do 28. února 2012 prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce, a to za každou jím spravovanou nemovitost, a dále pak do 30-ti dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.

3. Správu poplatku vykonává obec prostřednictvím svého obecního úřadu.

4. Poplatek je příjmem obce.
  
Čl. 3
Výše poplatku

Výše poplatku je stanovena,  podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládání s odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti, v příloze č.2 k této obecně závazné vyhlášce.


Čl. 4
Splatnost poplatku
 
Plátce poplatku hradí poplatek vypočtený podle Čl.3 této vyhlášky nejdéle  do         30. června příslušného kalendářního roku.


 
Čl. 5
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.
 

 

 

                                                           
…….…………………..                                                             ……....……………….    
Ing. Václav Aubrecht           Luboš Kuneš 
      místostarosta                                                                            starosta

 

 


Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..    
 
Příloha č.1
k obecně závazné vyhlášce č.  4/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 
 
Náležitosti “PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU”

A. NEMOVITOST

Část obce:   Číslo popisné/evidenční:  Číslo parcelní:


B. POPLATNÍK

Příjmení a jméno: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: *)
  
  
  
  
  
  
  


*) nevyplňuje se, pokud je adresa shodná s bodem A


C. VÝŠE POPLATKU
 
Výše poplatku:

 

 

 

 

V………………….. dne …………………

Podpis...................................................

 

 

 

 


 

Příloha č.2
k obecně závazné vyhlášce č. 4/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad


Roční poplatek

    - nádoba o objemu 110 litrů, frekvence svozu 1x týdně :                              1 .000,-

Osoba samostatně žijící s trvalým pobytem v obci má nárok na finanční příspěvek od obce ve výši 50% z této částky.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci