Obecně závazná vyhláška č.1/2011

OBEC  VŠECHLAPY

Obecně závazná vyhláška
obce  Všechlapy
č. 1/2011,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všechlapy

 

Zastupitelstvo obce Všechlapy schválilo a vydává dne 19.12.2011 v souladu s ust.  § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 17 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb.,                   o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všechlapy  (dále též jen „vyhláška“).


Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce  Všechlapy (dále jen "obec"), přičemž touto obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2
Třídění komunálních odpadů
1) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území obce třídit na následující složky:

a) papír,
b) plasty,
c) sklo,
d) nápojové kartony,
e) železo,  příp. jiné kovy,
f) nebezpečný odpad,
g) objemný odpad,
h) směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g).


Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad dle odst. 1 písm. a), b), c), d) této obecně závazné vyhlášky je shromažďován do zvláštních nádob, které jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) papír – sběrné nádoby MODRÉ  barvy;
b) plasty – sběrné nádoby ŽLUTÉ  barvy;
c) sklo – sběrné nádoby ZELENÉ  a BÍLÉ barvy;
d) nápojové kartony – sběrné nádoby ORANŽOVÉ barvy.

2) Sběrné nádoby na vytříděné složky (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) jsou umístěny v obci dle vydaného seznamu lokalit.


Čl. 4
Sběr a svoz  železa, příp. jiných kovů

Sběr a svoz železa, příp. jiných kovů je zajišťován minimálně jednou ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány oznámením obecního úřadu.


Čl. 5
Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány oznámením obecního úřadu.


Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně jednou ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány oznámením obecního úřadu. 


Čl. 7
Shromažďování směsného odpadu

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou typizované sběrné nádoby o objemu 110 l  určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

2) Stanoviště  sběrných  nádob je místo, kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Zavedený systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všechlapy se nevztahuje na odpady stavební a demoliční. Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů pro komunální odpad a ani do nádob určených pro zbytkový (komunální) odpad. Likvidaci stavebního a demoličního odpadu si osoba, provádějící činnost, při které tento odpad vznikl, zajišťuje sama na svoje náklady, v souladu se zákonem.


Čl. 9
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

 

................................... ..........................................
 Ing.Václav Aubrecht        Luboš Kuneš
        místostarosta        starosta

           


Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………………….   

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci