Zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Všechlapy

Obecní úřad Všechlapy
 Všechlapy čp. 27, 257 26 Divišov
Všechlapy dne 29. října 2010      Vyřizuje: Luboš Kuneš
Naše značka:  425/2010/ÚP/5                                             Pavla Bechyňová
       
 

            
ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ O VYDANÉM
ÚZEMNÍM PLÁNU VŠECHLAPY


Obecní úřad Všechlapy, který je pořizovatelem dokumentace územního plánu podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ( dále též „ stavební zákon“ ) oznamuje , že Zastupitelstvo obce Všechlapy na svém zasedání dne 10. října 2010 vydalo územní plán Všechlapy. Datum nabytí účinnosti územního plánu ( dále též  „ÚP“) Všechlapy vydaného formou opatření obecné povahy je 26. října 2010.

V souladu s § 165 odst.2 stavebního zákona sdělujeme orientační informace o vydaném ÚP Všechlapy.

Návrh územního plánu Všechlapy zhotovila ing. arch. Marie Horváthová, aut. architekt ČKA 03266, 02/2010, upraveno září 2010.
Územní plán řeší celé správní území obce Všechlapy. Členění jednotlivých kapitol územního plánu je v souladu se zněním vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Orientační údaje o opatření obecné povahy ( dále též „OOP“) k vydanému územnímu plánu:

Územní plán řeší celé správní území obce Všechlapy.
Členění jednotlivých kapitol územního plánu je v souladu se zněním vyhlášky č. 500/2006 Sb., ú územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Obsah výrokové části dokumentace:
Vymezení zastavěného území (Zastavěné území obce Všechlapy je vymezeno k 1. 1.2010.)
Koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umístění
Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura
Občanské vybavení
Veřejná prostranství
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů
Koncepce uspořádání krajiny
Územní systém ekologické stability
Prostupnost krajiny
Protierozní opatření
Opatření proti povodním
Koncepce rekreačního využívání krajiny
Plochy pro dobývání nerostů

 

-1-
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
Zastavěné území a zastavěné plochy
Podmínky pro využití ploch
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Veřejně prospěšné stavby
Veřejně prospěšná opatření
Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci
Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití ( nebyly vymezeny)
Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Jednotlivé plochy určené k zástavbě.
Zastavitelné plochy pro bydlení – venkovské( BV) jsou vymezené v lokalitách Z1 až Z9.

Výčet jednotlivých zastavitelných ploch, zastavitelné plochy pro bydlení a označení plochy
 Z1 –BV,  Z2 -BV, ZS,  Z3 -BV,  Z4 - BV, DU,    Z5- BV
 Z6 –BV, Z7- BV, ZS  Z8-SV  Z9- BV
  celkem 6,60 ha.

 Podmínky pro využití ploch byly stanoveny v regulativech tak, aby bylo zohledněno:
 hlavní využití
 přípustné využití
 podmínky prostorového uspořádání
  případně podmíněně přípustné využití
 nepřípustné využití

 Regulativ překryvných funkcí byl vymezen pro Plochy územního systému ekologické stability (ÚSES).

 V územním plánu Všechlapy jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby převážně koridory pro  stavby  dopravní; za veřejně prospěšná opatření se považují úseky územního systému ekologické  stability určené k založení. Přehledný zákres těchto staveb a opatření je obsahem výkresu č. 3  grafické části dokumentace. Dotčení parcelních čísel je součástí výroku.

 Podmínkou pro rozhodování o změnách využití v zastavitelných plochách Z3, Z4, Z7 je
 pořízení územní studie.

 Část odůvodnění obsahuje kapitoly:
 Postup při pořízení územního plánu
 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou  krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona
 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených  orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
 Vyhodnocení splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu
 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

-2-
 
  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - nebylo požadováno
 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky  určené k plnění funkcí lesa

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
 Vyhodnocení připomínek

Výroková část i odůvodnění obsahuje grafické části:
Součástí „výrokové“ části jsou závazné výkresy:
Základní členění území obce, měřítko 1 : 5 000
Hlavní výkres, měřítko 1 : 5 000
Výkres veřejně prospěšných staveb, měřítko 1 : 5 000
Dopravní a technická infrastruktura, měřítko 1 : 5 000.

Část „Odůvodnění“ obsahuje výkresy:
OD-1: Koordinační výkres, měřítko 1 : 5 000
OD-2: Širší vztahy, měřítko 1 : 50 000
OD-3: Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, měřítko 1 : 5 000.

Informujeme Vás, že do vydané územně plánovací dokumentace územního plánu Všechlapy můžete nahlédnout na:
• Obecním úřadu Všechlapy, kde je uložena i dokladová dokumentace
• Městském úřadu Vlašim, odboru výstavby a územního plánování
 (úřadu územního plánování )
• Úřadu městyse Divišov, stavebním úřadu
• Krajském úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje

 

 

 

 

 


                       Luboš Kuneš
                       starosta obce

 

 

 

 

 

-3-

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci