Zadání územního plánu

OBECNÍ ÚŘAD VŠECHLAPY
Všechlapy čp. 5, 257 26 Divišov

Všechlapy dne 16. ledna 2009
Vyřizuje: Luboš Kuneš, tel.  60...
a Pavla Bechyňová, tel  72...
    
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU VŠECHLAPY

Obecní úřad Všechlapy, jako pořizovatel územního plánu podle odst. 2 § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v platném znění, na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Všechlapy zpracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání  územního plánu ( dále jen ÚP ) Všechlapy.

Pořizovatel zajistil zveřejnění návrhu zadání územního plánu Všechlapy v souladu s odst. 2 § 47 stavebního zákona.


NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VŠECHLAPY
 BUDE VYSTAVEN K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ
PO DOBU 30 DNŮ ODE DNE VYVĚŠENÍ OZNÁMENÍ O JEHO PROJEDNÁNÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE OBECNÍHO ÚŘADU.

Zpřístupnění celého obsahu návrhu zadání územního plánu je zajištěno:
 - v tištěné podobě na Obecním úřadu Všechlapy,
    doporučujeme využít úřední hodiny, jinak dle dohody ( tel.  60...)
  (úřední hodiny – pondělí od 12.00 – 17.00 hod., pátek od 18.30 – 20.00 hod.)
 - v elektronické podobě na stránkách Obecního úřadu Všechlapy na internetové adrese:
    www.chopos.cz

                                    
Poučení :
Ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání návrhu zadání ÚP na úřední desce Obecního úřadu Všechlapy může každý uplatnit své připomínky.
K připomínkám podaným po lhůtě se nepřihlíží.

Písemnosti můžete předat ve výše uvedené lhůtě písemnou formou na Obecní úřad Všechlapy, Všechlapy čp. 27, 257 26 Divišov.

V případě jakýchkoliv dotazů a upřesňujících informací se můžete v průběhu celého procesu pořizování obracet na Pavlu Bechyňovou, tel.  72..., která je fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti.

 

                                                                                             
             Luboš Kuneš                            starosta obce
                                  

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu  dne:  19.1.2009
Sejmuto dne :


Elektronická úřední deska Obecního úřadu Všechlapy
Vyvěšeno dne : 19.1.2009        Sejmuto dne:

Přílohy:
UAP2_limity-Vsechlapy_A3
Upravené zadání územního plánu Všechlapy

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci