Rozpočet na rok 2016 - II. úprava

 Rozpočet na rok 2016 - obec Všechlapy   
     
  Výdaje   
     
   Schválený 1 úprava 2. úprava
Pol. par.  rozpočet rozpočtu rozpočtu
1032 5021 Obecní lesy - DPP 16 800  
1032 5139 Obecní lesy - materiál 11 000  
1032 5156 Obecní lesy - poh.hmoty 1 000  
1032 5169 Obecní lesy- služby 51 200 -17000 16000
1032  Lesní hospodářství 80 000 -17 000 16 000
2212 5169 Silnice - služba  zimní údržba 25 000  
2212 5139 Silnice - materiál 30 000  
2212 5171 Silnice - opravy  0  91100
221  Pozemní kumunikace 55 000 0 91 100
2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 22 000  
222  Silniční doprava 22 000 0 0
3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 10 700  
3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 15 000  
311  Předškolní a základní vzdělávání 25 700 0 0
3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 7 200  
3314 5136 Nákup knih 1 000  
3314 5137 DHDM (počítač) 1 000 6 000,00 
3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 1 000  
331  Kultura - knihovna 10 200 6 000 0
3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar   
333  Činnost registr.církví,nábo. Spol. 0 0 0
3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 3 000  
3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 6 000  
339  Ostatní záležitosti kultury 9 000 0 0
3429 5229 Ostatní zájmová činnost 10 000  
342  Zájmová činnost a rekreace 10 000 0 0
3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 22 000  
3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy 15 000  
3639 5021 Mzdové náklady DPP 20 000  
3639 5139 Komunální služby - materiál 15 000  
3639 5156 poh.hmoty 2 000  
3639 5165 nájemné za půdu 800  
3639 5169 služby 10 000  
3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování 0  
3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 30 000 7000 7110
3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky 0  
363  Komunální služby a územní rozvoj 114 800 7 000 7 110
3721 5169 Nebezpečný odpad+objemný 11 000  200
3722 5138 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle 500  
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby popelnice 80 000  4000
3725 5169 Tříděný odpad - služby separovaný odpad 27 000  -4000
372  Nakládání s odpady 118 500 0 200
3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 33 000  
3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000  
3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 8 000 8000 12000
3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 6 000  6000
3745 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - služby  17000 6700
3745 5171 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - opravy   
3745 5175 péče o vzhled obce - občerstvení 1 500  
374  Ochrana přírody a krajiny 49 500 25 000 24 700
5512 5137 Požární ochrana - DHM 0 0 14320
5512 5137 Požární ochrana -DHIM (dočerpání dotace rok 2014) 0  
5512 5139 materiál 5 000  
5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 10 000  -5000
5512 5169 služby (technická, přezutí gum) 6 000  -3120
5512 5171 opravy a udržování 3 000  -3000
5512 5194 Požární ochrana - věcné dary 4 000  -3200
5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 4 000  
5512 5362 poplatek 0  
551  Požární ochrana 32 000 0 0
6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 91 200  
6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 8 300  
6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 10 500  
611  Zatupitelské orgány 110 000 0 0
6171 5021 Činnost místní správy - DPP 114 000  
6171 5136 knihy, tisk  1000 
6171 5137 nákup DHIM (pivní sety, PC)   20000
6171 5139 Činnost místní správy - materiál 6 000  1200
6171 5151 Činnost místní správy - voda 4 000  
6171 5154 Činnost místní správy - el.energie 84 000  
6171 5162 Činnost místní správy - telefon,internet,televize 10 800 0 
6171 5166 Činnost místní správy - poradenské služby 2 000 -1000 
6171 5167 Činnost místní správy - školení 2 000  
6171 5169 Činnost místní správy - služby televize) 15 000 2000 
6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 10 000 70000 
6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení Chopos otevření hřiště 5 000 5000 
6171 5192 Činnost místní správy - neinv.příspěvky 7 500  
6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků 1 000  
617  Regionální a místní správa 261 300 77 000 21 200
6310 5161 poštovné 500  1500
6310 5163 bank.poplatky 6 500  
6310 5163 bank.poplatky 300  
6310 5163 bank.poplatky 200  
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 500 0 1 500
6320 5163 Pojištění majetku 11 000  
632  Pojištění funkčně nespecifik. 11 000 0 0
6330 5348 Převody do vlastní pokladny 0 0 
633  Finanční operace 0 0 0
6409 5362    
6409 5365 Platby daní a poplatků 44 000 1600 
640  Ostatní činnosti 44 000 1 600 0
  Kapitálové výdaje   
2321 6121 Budovy - dešťová kanalizace 04204 30 000  30000
3326 6121 Budovy - kaplička 04203 140 000  35000
5512 6121 Budova - hasičárna 04206 540 000  
3631 6121 Veřejné osvětlení 04207   200000
 6121 Kapitálové výdaje celkem 710 000 0 265 000
 , Běžné výdaje celkem 960 500 99 600 161 810
  Výdaje celkem 1 670 500 99 600 426 810
     
     
  Příjmy   
      
  DAŇOVÉ   PŘÍJMY   
0000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 250000  
0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 0  
0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 26000  
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 270000  
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 45000 600 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 560000  
0000 1334 Převod za odnětí půdy do ROB 0  
0000 1340 Poplatek za odpady 70000  
0000 1341 Poplatek ze psů 3000  
0000 1351 Odvod výtěžku z provoz.loterií 5000  
0000 1361 Správní poplatky 500  
0000 1511 Daň z nemovitostí 180000  
000  C E L K E M daňové příjmy 1 409 500 600 0
  DOTACE   
0000 4111 Neinv.přijaté transfery - sčítání   
0000 4111 Neinv.přijaté transfery - volby    
0000 4112 Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu  55000  
0000 4116 Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp.   
0000 4121 Neinvestiční dotace od obcí   
0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas   
0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace   
0000 4111 Neinv.dotace přijaté z VPS SR   
0000 4216 Investiční dotace Min.pro místní rozvoj UZ 17928   
0000 4222 Dotace od KÚ   
  C E L K E M dotace 55 000 0 0
0  Celkem 1 464 500 600 0
  NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY   
1032 2131 Obecní lesy - nájem pozemek 2500  
1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 121100 0,00 
103  Lesní hospodářství 123 600 0 0
3326 3121 přijatý dar - Kaplička   29650
332  Ochran pam.péče kult. Nár.,hist. 0 0 29 650
3639 2131 Dálnice - příjmy z pronájmů 60000  
3639 2119 Věcné břemeno    
3639 2322 pojistné   
3639 3111 Komunální služby-prodej pozemku   
363  Komunální služby a územní rozvoj 60 000 0 0
3722 2112 Odpady - prodej pytlů 100  
3725 2324 Odpady - příjem Eko-Kom 8000  
372  Nakládání s odpady 8 100 0 0
6171 2111 OÚ - příjem Czech Point 1000  
6171 2324 OÚ - ost.příjmy   
617  Regionální a místní správa 1 000 0 0
6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 200  
6310 2142 Dividendy 13000  
6310 2324 Úrok ČNB 100  
631  Obec. Příjmy a výdaje z fin.operací 13300 0 0
6330 4134 převody z rozpočtových účtů   
633  Převod vl.fondům v rozp.úz.úrovně   
  C E L K E M nedaňové příjmy 206 000 0 29 650
     
  DAŇOVÉ PŘÍJMY  1 409 500 600 0
  Přijaté transféry  55 000 0 0
  N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 206 000 0 29 650
  P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 670 500 600 29 650
     
  Rozdíl příjmy-výdaje 0 -99 000 
     
  Vyvěšeno: 20.12.2015 3.4.2016 11.8.2016
  Schváleno: 20.12.2015 3.4.2016 11.8.2016

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci