Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 - obec Všechlapy 
   
  Výdaje 
   
   
Pol. par.  
1032 5021 Obecní lesy - DPP 16 800
1032 5139 Obecní lesy - materiál 11 000
1032 5156 Obecní lesy - poh.hmoty 1 000
1032 5169 Obecní lesy- služby 51 200
1032  Lesní hospodářství 80 000
2212 5169 Silnice - služba  zimní údržba 25 000
2212 5139 Silnice - materiál 30 000
2212 5171 Silnice - opravy  0
221  Pozemní kumunikace 55 000
2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 22 000
222  Silniční doprava 22 000
3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 10 700
3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 15 000
311  Předškolní a základní vzdělávání 25 700
3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 7 200
3314 5136 Nákup knih 1 000
3314 5137 DHDM 1 000
3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 1 000
331  Kultura - knihovna 10 200
3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar 
333  Činnost registr.církví,nábo. Spol. 0
3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 3 000
3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 6 000
339  Ostatní záležitosti kultury 9 000
3429 5229 Ostatní zájmová činnost 10 000
342  Zájmová činnost a rekreace 10 000
3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 22 000
3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy 15 000
3639 5021 Mzdové náklady DPP 20 000
3639 5139 Komunální služby - materiál 15 000
3639 5156 poh.hmoty 2 000
3639 5165 nájemné za půdu 800
3639 5169 služby 10 000
3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování 0
3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 30 000
3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky 0
363  Komunální služby a územní rozvoj 114 800
3721 5169 Nebezpečný odpad+objemný 11 000
3722 5138 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle 500
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby popelnice 80 000
3725 5169 Tříděný odpad - služby separovaný odpad 27 000
372  Nakládání s odpady 118 500
3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 33 000
3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000
3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 8 000
3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 6 000
3745 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - služby 
3745 5171 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - opravy 
3745 5175 péče o vzhled obce - občerstvení 1 500
374  Ochrana přírody a krajiny 49 500
5512 5137 Požární ochrana - DHM 0
5512 5137 Požární ochrana -DHIM (dočerpání dotace rok 2014) 0
5512 5139 materiál 5 000
5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 10 000
5512 5169 služby (technická, přezutí gum) 6 000
5512 5171 opravy a udržování 3 000
5512 5194 Požární ochrana - věcné dary 4 000
5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 4 000
5512 5362 poplatek 0
551  Požární ochrana 32 000
6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 91 200
6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 8 300
6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 10 500
611  Zatupitelské orgány 110 000
6171 5021 Činnost místní správy - DPP 114 000
6171 5136 knihy, tisk 
6171 5137 nákup DHIM (kamna,tiskárna) 
6171 5139 Činnost místní správy - materiál 6 000
6171 5151 Činnost místní správy - voda 4 000
6171 5154 Činnost místní správy - el.energie 84 000
6171 5156 Činnost místní správy - poh.hmoty 
6171 5162 Činnost místní správy - telefon,internet 10 800
6171 5166 Činnost místní správy - poradenské služby 2 000
6171 5167 Činnost místní správy - školení 2 000
6171 5173 Činnos místní správy - cestovné 
6171 5169 Činnost místní správy - služby 15 000
6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 10 000
6171 5172 Činnost místní správy - programové vybavení 
6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení 5 000
6171 5182 Pokladna 
6171 5192 Činnost místní správy - neinv.příspěvky 7 500
6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků 1 000
6171 5363 Činnost místní správy - penále 
617  Regionální a místní správa 261 300
6310 5161 poštovné 500
6310 5163 bank.poplatky 6 500
6310 5163 bank.poplatky 300
6310 5163 bank.poplatky 200
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 500
6320 5163 Pojištění majetku 11 000
632  Pojištění funkčně nespecifik. 11 000
6330 5345 Převody vl.rozp.účtům 
633  Finanční operace 0
6402 5364 vratka dotace 
6409 5362 Platby daní a poplatků 44 000
640  Ostatní činnosti 44 000
  Kapitálové výdaje 
2321 6121 Budovy - dešťová kanalizace 04204 30 000
3326 6121 Budovy - kaplička 04203 140 000
3412 6121 Budovy - hřiště 04205 0
3412 6121 Budovy - hřiště, 
5512 6121 Budova - hasičárna 04206 540 000
 6121 Kapitálové výdaje celkem 710 000
 , Běžné výdaje celkem 960 500
  Výdaje celkem 1 670 500
   
   
  Příjmy 
    
  DAŇOVÉ   PŘÍJMY 
0000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 250000
0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 0
0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 26000
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 270000
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 45000
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 560000
0000 1334 Převod za odnětí půdy do ROB 0
0000 1340 Poplatek za odpady 70000
0000 1341 Poplatek ze psů 3000
0000 1351 Odvod výtěžku z provoz.loterií 5000
0000 1361 Správní poplatky 500
0000 1511 Daň z nemovitostí 180000
000  C E L K E M daňové příjmy 1 409 500
  DOTACE 
0000 4111 Neinv.přijaté transfery - sčítání 
0000 4111 Neinv.přijaté transfery - volby  
0000 4112 Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu  55000
0000 4116 Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp. 
0000 4121 Neinvestiční dotace od obcí 
0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas 
0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace 
0000 4111 Neinv.dotace přijaté z VPS SR 
0000 4216 Investiční dotace Min.pro místní rozvoj UZ 17928 
0000 4222 Dotace od KÚ 
  C E L K E M dotace 55 000
0  Celkem 1 464 500
  NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY 
1032 2131 Obecní lesy - nájem pozemek 2500
1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 121100
103  Lesní hospodářství 123 600
3326 3121 přijatý dar - Kaplička 
332  Ochran pam.péče kult. Nár.,hist. 0
3639 2131 Dálnice - příjmy z pronájmů 60000
3639 2119 Věcné břemeno  
3639 2322 pojistné 
3639 3111 Komunální služby-prodej pozemku 
363  Komunální služby a územní rozvoj 60 000
3722 2112 Odpady - prodej pytlů 100
3725 2324 Odpady - příjem Eko-Kom 8000
372  Nakládání s odpady 8 100
6171 2111 OÚ - příjem Czech Point 1000
6171 2324 OÚ - ost.příjmy 
617  Regionální a místní správa 1 000
6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 200
6310 2142 Dividendy 13000
6310 2324 Úrok ČNB 100
631  Obec. Příjmy a výdaje z fin.operací 13300
6330 4134 převody z rozpočtových účtů 
633  Převod vl.fondům v rozp.úz.úrovně 
  C E L K E M nedaňové příjmy 206 000
   
  DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 409 500
  D O T A C E 55 000
  N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 206 000
  P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 670 500
   
  Rozdíl příjmy-výdaje 0
   
  Vyvěšeno: 22.11.2015
  Schváleno: 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci