Rozpočet na rok 2015 - II. úprava

 II.úprava rozpočtu 2015 - obec Všechlapy 
    
   Výdaje 2. úprava rozpočtu
    
    
UZ Pol. par.  
 1032 5021 Obecní lesy - DPP 
 1032 5139 Obecní lesy - materiál 
 1032 5156 Obecní lesy - poh.hmoty 
 1032 5169 Obecní lesy- služby 
 1032  Lesní hospodářství 0
 2212 5169 Silnice - služba  zimní údržba 
 2212 5139 Silnice - materiál 
 2212 5171 Silnice - opravy  
 221  Pozemní kumunikace 0
 2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 
 222  Silniční doprava 0
 3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 
 3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 
 311  Předškolní a základní vzdělávání 0
 3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 
 3314 5136 Nákup knih 
 3314 5137 DHDM 
 3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 
 331  Kultura - knihovna 0
 3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar 
 333  Činnost registr.církví,nábo. Spol. 0
 3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 
 3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 
 339  Ostatní záležitosti kultury 
 3429 5229 Ostatní zájmová činnost 
 342  Zájmová činnost a rekreace 
 3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 
 3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy 
 3639 5021 Mzdové náklady DPP 
 3639 5139 Komunální služby - materiál 
 3639 5156 poh.hmoty 
 3639 5165 nájemné za půdu 
 3639 5169 služby 
 3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování 
 3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 7 980
 3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky 
 363  Komunální služby a územní rozvoj 7 980
 3721 5169 Nebezpečný odpad+objemný 3 000
 3722 5138 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle 
 3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby popelnice 12 000
 3725 5169 Tříděný odpad - služby separovaný odpad 5 000
 372  Nakládání s odpady 20 000
 3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 
 3745 5132 Ochranné pomůcky 
 3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 
 3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 
 3745 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - služby 
 3745 5171 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - opravy 
 3745 5175 péče o vzhled obce - občerstvení 1 500
 374  Ochrana přírody a krajiny 1 500
 5512 5137 Požární ochrana - DHM 
93 5512 5137 Požární ochrana -DHIM (dočerpání dotace rok 2014) 
 5512 5139 materiál 
 5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 
 5512 5169 služby (technická, přezutí gum) 
 5512 5171 opravy a udržování 
 5512 5194 Požární ochrana - věcné dary 1 000
 5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 
 5512 5362 poplatek 
 551  Požární ochrana 1 000
 6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 
 6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 
 6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 
 611  Zatupitelské orgány 0
 6171 5021 Činnost místní správy - DPP 
 6171 5136 knihy, tisk 
 6171 5137 nákup DHIM (kamna,tiskárna) 20 000
 6171 5139 Činnost místní správy - materiál 
 6171 5151 Činnost místní správy - voda 
 6171 5154 Činnost místní správy - el.energie 
 6171 5156 Činnost místní správy - poh.hmoty 
 6171 5162 Činnost místní správy - telefon,internet 2 200
 6171 5166 Činnost místní správy - poradenské služby 
 6171 5167 Činnost místní správy - školení 
 6171 5173 Činnos místní správy - cestovné 
 6171 5169 Činnost místní správy - služby 
 6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 
 6171 5172 Činnost místní správy - programové vybavení 
 6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení 
 6171 5182 Pokladna 
 6171 5192 Činnost místní správy - neinv.příspěvky 
 6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků 
 6171 5363 Činnost místní správy - penále 1 100
 617  Regionální a místní správa 23 300
 6310 5161 poštovné 
 6310 5163 bank.poplatky 
 6310 5163 bank.poplatky 
 6310 5163 bank.poplatky 
 6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0
 6320 5163 Pojištění majetku 
 632  Pojištění funkčně nespecifik. 0
 6330 5345 Převody vl.rozp.účtům 
 633  Finanční operace 0
 6402 5364 vratka dotace 
 6409 5362 Platby daní a poplatků 
 640  Ostatní činnosti 0
   Kapitálové výdaje 
 2321 6121 Budovy - dešťová kanalizace 04204 
 3326 6121 Budovy - kaplička 04203 
 3412 6121 Budovy - hřiště 04205 40 000
 3412 6121 Budovy - hřiště, 
  6121 Kapitálové výdaje celkem 40 000
  , Běžné výdaje celkem 53 780
   Výdaje celkem 93 780
    
    
   Příjmy 2. úprava rozpočtu
     
   DAŇOVÉ   PŘÍJMY 
 0000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 
 0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 
 0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1 000,00
 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 
 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 
 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 
 0000 1334 Převod za odnětí půdy do ROB 
 0000 1340 Poplatek za odpady 
 0000 1341 Poplatek ze psů 
 0000 1351 Odvod výtěžku z provoz.loterií 
 0000 1361 Správní poplatky 
 0000 1511 Daň z nemovitostí 2 000,00
 000  C E L K E M daňové příjmy 3 000
   DOTACE 
 0000 4111 Neinv.přijaté transfery - sčítání 
 0000 4111 Neinv.přijaté transfery - volby  
 0000 4112 Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu  
 0000 4116 Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp. 
 0000 4121 Neinvestiční dotace od obcí 
 0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas 
 0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace 
 0000 4111 Neinv.dotace přijaté z VPS SR 
 0000 4216 Investiční dotace Min.pro místní rozvoj UZ 17928 0,00
 0000 4222 Dotace od KÚ 
   C E L K E M dotace 0
 0  Celkem 3 000
   NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY 
 1032 2131 Obecní lesy - nájem pozemek 1 490,00
 1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 
 103  Lesní hospodářství 1 490
 3326 3121 přijatý dar - Kaplička 
 332  Ochran pam.péče kult. Nár.,hist. 0
 3639 2131 Dálnice - příjmy z pronájmů 
 3639 2119 Věcné břemeno  10 000,00
 3639 2322 pojistné 
 3639 3111 Komunální služby-prodej pozemku 
 363  Komunální služby a územní rozvoj 10 000
 3722 2112 Odpady - prodej pytlů 
 3725 2324 Odpady - příjem Eko-Kom 
 372  Nakládání s odpady 0
 6171 2111 OÚ - příjem Czech Point 
 6171 2324 OÚ - ost.příjmy 
 617  Regionální a místní správa 0
 6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 
 6310 2142 Dividendy 
 6310 2324 Úrok ČNB 
 631  Obec. Příjmy a výdaje z fin.operací 0
 6330 4134 převody z rozpočtových účtů 
 633  Převod vl.fondům v rozp.úz.úrovně 0
   C E L K E M nedaňové příjmy 11 490
    
   DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 000
   D O T A C E 0
   N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 11 490
   P Ř Í J M Y   C E L K E M 14 490

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci