Rozpočet na rok 2015 - I. úprava

Návrh rozpočtu obce Všechlapy na rok 2015   
     
  Příjmy rozpočet 2015 1. úprava rozpočtu 
    2015 
  DAŇOVÉ   PŘÍJMY   
0000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 250 000  250 000,00
0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 5 000  5 000,00
0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 25 000  25 000,00
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 270 000  270 000,00
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 25 000 20 000 45 000,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 560 000  560 000,00
0000 1334 Převod za odnětí půdy do ROB  11 840 11 840,00
0000 1340 Poplatek za odpady 70 000  70 000,00
0000 1341 Poplatek ze psů 2 500 500 3 000,00
0000 1351 Odvod výtěžku z provoz.loterií 5 000  5 000,00
0000 1361 Správní poplatky 1000  1 000,00
0000 1511 Daň z nemovitostí 170 000  170 000,00
000  C E L K E M 1 383 500 32 340 1 415 840,00
  DOTACE   0,00
0000 4111 Neinv.přijaté transfery - sčítání   0,00
0000 4111 Neinv.přijaté transfery - volby    0,00
0000 4112 Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu  54 400  54 400,00
0000 4116 Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp.   0,00
0000 4121 Neinvestiční dotace od obcí   0,00
0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas   0,00
0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace   0,00
0000 4111 Neinv.dotace přijaté z VPS SR   0,00
0000 4223 Investiční dotace Min.pro místní rozvoj UZ 17928  399000 399 000,00
0000 4222 Dotace od KÚ   0,00
  C E L K E M 54 400 399 000 453 400,00
0  Celkem 1 437 900 431 340 1 869 240
  NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY   0,00
1032 2131 Obecní lesy - nájem pozemek   0,00
1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 85 000  85 000,00
103  Lesní hospodářství 85 000  85 000,00
3326 3121 přijatý dar - Kaplička  90 000 90 000,00
332  Ochran pam.péče kult. Nár.,hist. 0 90 000 90 000,00
3639 2131 Dálnice - příjmy z pronájmů  37 000 37 000,00
3639 2119 Věcné břemeno   1 000 1 000,00
3639 2322 pojistné   0,00
3639 3111 Komunální služby-prodej pozemku   0,00
363  Komunální služby a územní rozvoj 0 38 000 38 000
3722 2112 Odpady - prodej zboží 1 000  1 000,00
3725 2324 Odpady - příjem Eko-Kom 7 000 1 500 8 500,00
372  Nakládání s odpady 8 000 1 500 9 500,00
6171 2111 OÚ - příjem Czech Point 1 000  1 000,00
6171 2112 prodej pytlů   0,00
6171 2324 OÚ - ost.příjmy   0,00
617  Regionální a místní správa 1 000 0 1 000,00
6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 1000  1 000,00
6310 2142 Dividendy 10000 2750 12 750,00
6310 2324 Úrok ČNB 100  100,00
631  Obec. Příjmy a výdaje z fin.operací 11100 2750 13 850,00
6330 4134 převody z rozpočtových účtů 50000 0 50 000,00
633  Převod vl.fondům v rozp.úz.úrovně 50 000 0 50 000,00
  C E L K E M 155 100 132 250 287 350
     
  DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 383 500 32 340 1 415 840
  D O T A C E 54 400 399 000 453 400
  N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 155 100 132 250 287 350
  P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 593 000 563 590 2 156 590

  Výdaje Návrh  1.úprava
   rozpočtu  rozpočtu
   2015 
Pol. par.   
1032 5021 Obecní lesy - DPP 40 000 
1032 5139 Obecní lesy - materiál 20 000 
1032 5156 Obecní lesy - poh.hmoty 1 000 
1032 5166 Obecní lesy- konzult.a porad.služby  
1032 5169 Obecní lesy- služby 20 000 1 000
1032 6121 Obecní lesy - projekt les.cesty  
1032  Lesní hospodářství 81 000 1 000
2212 5169 Silnice - služba  zimní údržba 25 000 
2212 5139 Silnice - materiál 20 000 
2212 5171 Silnice - opravy  100 000 
2212 6121 komunikace - dotace spoluúčast  
221  Pozemní kumunikace 145 000 0
2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 20 437 
222  Silniční doprava 20 437 
3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 8000 2 700
3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 15 000 
311  Předškolní a základní vzdělávání 23 000 2 700
3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 8 000 
3314 5136 Nákup knih 1 000 
3314 5137 DHDM 1 000 
3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 1 000 
3314 5169 Knihovnické činnosti - služby 0 
331  Kultura - knihovna 11 000 0
    
3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar 10 000 
333  Činnost registr.církví,nábo. Spol. 10 000 0
3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 5 000 
3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 5 000 
339  Ostatní záležitosti kultury 10 000 0
3429 5229 Ostatní zájmová činnost  10 000
342  Zájmová činnost a rekreace 0 10 000
3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 21 000 
3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy 15 000 
3639 5021 Mzdové náklady DPP 30 000 
3639 5139 Komunální služby - materiál 5 000 15 000
3639 5156 poh.hmoty  2 000
3639 5165 nájemné za půdu 800 
3639 5169 služby 10 000 
3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování 10 000 
3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 28 000 300
3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky 0 1 680
363  Komunální služby a územní rozvoj 119 800 18 980
3721 5169 Nebezpečný odpad - služby 8 000 
3722 5138 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle 1 000 
3722 5139 Sběr a svoz komunálních odpadů - materiál  0
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby 70 000 
3725 5169 Tříděný odpad - služby 15 000 
372  Nakládání s odpady 94 000 0
3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 30 000 
3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000 
3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 8 000 
3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 10 000 
3745 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - služby 0 
3745 5171 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - opravy 15 000 
374  Ochrana přírody a krajiny 64 000 0
5512 5137 Požární ochrana - DHM 15 000 
5512 5139 materiál 10 000 
5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 10 000 
5512 5169 služby 5 000 
5512 5171 opravy a udržování 5 000 
5512 5194 Požární ochrana - věcné dary 3 000 
5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 4 000 
5512 5362 poplatek 1000 
551  Požární ochrana 53 000 0
6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 100 000 
6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 9 000 
6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 10 000 
611  Zatupitelské orgány 119 000 0
6171 5021 Činnost místní správy - DPP 114 000 
6171 5136 knihy, tisk  
6171 5139 Činnost místní správy - materiál 10 000 
6171 5151 Činnost místní správy - voda 4 000 
6171 5154 Činnost místní správy - el.energie 84 000 
6171 5156 Činnost místní správy - poh.hmoty 0 
6171 5182 pokladna  
6171 5162 Činnost místní správy - telefon,internet 10 000 
6171 5166 Činnost místní správy - poradenské služby 3 000 
6171 5167 Činnost místní správy - školení 2 000 
6171 5173 Činnos místní správy - cestovné  
6171 5169 Činnost místní správy - služby 25 000 
6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 5 000 
6171 5172 Činnost místní správy - programové vybavení 0 
6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení 10 000 
6171 5192 Činnost místní správy - neinv.příspěvky  8 000
6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků 1 000 
6171 5363 Činnost místní správy - penále  
6171 6121 přestavba budovy  
617  Regionální a místní správa 268 000 8 000
6310 5161 poštovné 1 000 
6310 5163 bank.poplatky 5 000 
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000 0
6320 5163 Pojištění majetku 12 000 0
632  Pojištění funkčně nespecifik. 12 000 0
6330 5345 Převody vl.rozp.účtům 50 000 
633  Finanční operace 50 000 0
6402 5364 vratka dotace 0 
6409 5362 Platby daní a poplatků 23 200 20 000
640  Ostatní činnosti 23 200 20 000
  Kapitálové výdaje  
2321 6121 Budovy - odvádění odapdních vod 200 000 
3326 6121 Budovy - kaplička 200 000 90 000
3412 6121 Budovy - hřiště 0 600 000
 6121 Kapitálové výdaje celkem 400 000 690 000
 , Běžné výdaje celkem 1 109 437 60 680
  Výdaje celkem 1 509 437 750 680
    
  Schváleno zastupitelstvem:  18.9.2015
    
    
    
  Rozdíl příjmy - výdaje -83 563 187 090

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci