Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu obec Všechlapy na rok 2015 
   
  Výdaje Návrh
   rozpočtu
   2015
Pol. par.  
1032 5021 Obecní lesy - DPP 40 000
1032 5139 Obecní lesy - materiál 20 000
1032 5156 Obecní lesy - poh.hmoty 1 000
1032 5166 Obecní lesy- konzult.a porad.služby 
1032 5169 Obecní lesy- služby 20 000
1032 6121 Obecní lesy - projekt les.cesty 
1032  Les 81 000
2212 5169 Silnice - služba  zimní údržba 25 000
2212 5139 Silnice - materiál 20 000
2212 5171 Silnice - opravy  100 000
2212 6121 komunikace - dotace spoluúčast 
2212  Silnice 145 000
2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 20 437
2310 6121 Vodovod - výstavba 0
2321 5139 odvádění a čištění odpad.vod 0
2321 5171 opravy 0
2321 5362 poplatky 0
2321 6121 Kanalizace - výstavba deštová 200 000
2321  Kanalizace 200 000
3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 8000
3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 15 000
3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 8 000
 5136 Nákup knih 1 000
 5137 DHDM 1 000
3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 1 000
3314 5169 Knihovnické činnosti - služby 0
3314  Knihovna 11 000
3326 5166 Stavba kapličky 
3326 6121 Stavba kapličky 200 000
3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar 10 000
3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 5 000
3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 5 000
3399  Ostatní záležitosti kultury 10 000
3429 5229 Ostatní zájmová činnost 
3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 21 000
3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy 15 000
3631   36 000
3635 6119 Územní plánování - dopl.územ.plán 
3639 5021 Mzdové náklady DPP 30 000
3639 5139 Komunální služby - materiál 5 000
3639 5156 poh.hmoty 
3639 5165 nájemné za půdu 800
3639 5169 služby 10 000
3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování 10 000
3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 28 000
3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky 0
   
   
3639  Komunální služby 53 800
3721 5169 Nebezpečný odpad - služby 8 000
3722 5138 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle 1 000
3722 5139 Sběr a svoz komunálních odpadů - materiál 
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby 70 000
3722   71 000
3725 5169 Tříděný odpad - služby 15 000
3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 30 000
3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000
3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 8 000
3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 10 000
3745 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - služby 0
3745 5171 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - opravy 15 000
3745  Veřejná zeleň 64 000
5512 5137 Požární ochrana - DHM 15 000
5512 5139 materiál 10 000
5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 10 000
5512 5169 služby 5 000
5512 5171 opravy a udržování 5 000
5512 5194 Požární ochrana - věcné dary 3 000
5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 4 000
5512 5362 poplatek 1000
 6123 dopravní prostředky 0
5512  Hasiči 53 000
6115 5021 Ostatní osobní výdaje 
6115 5139 nákupy materiálu 
6115 5173 cestovne 
6115 5175 pohoštění 
6115  Volby zastupitelstvo 
6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 100 000
6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 9 000
6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 10 000
6112  Zastupitelstvo 119 000
6117 5021 Volby - mzda 
6117 5139 Volby - materiál 
6117 5161 Volby - poštovné 
6117 5175 Volby - občerstvení 
6117 5173 Volby - cestovné 
6117  Volby  Evrop.parlamet 
6171 5021 Činnost místní správy - DPP 114 000
6171 5136 knihy, tisk 
6171 5139 Činnost místní správy - materiál 10 000
6171 5151 Činnost místní správy - voda 4 000
6171 5154 Činnost místní správy - el.energie 84 000
6171 5156 Činnost místní správy - poh.hmoty 0
6171 5182 pokladna 
6171 5162 Činnost místní správy - telefon 10 000
6171 5166 Činnost místní správy - poradenské služby 3 000
6171 5167 Činnost místní správy - školení 2 000
6171 5173 Činnos místní správy - cestovné 
6171 5169 Činnost místní správy - služby 25 000
6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 5 000
6171 5172 Činnost místní správy - programové vybavení 0
6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení 10 000
6171 5192 Činnost místní správy - neinv.příspěvky 
6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků 1 000
6171 5363 Činnost místní správy - penále 
6171 6121 přestavba budovy 
6171  Místní správa 268 000
6310 5161 poštovné 1 000
 5163 bank.poplatky 5 000
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000
6320 5163 Pojištění majetku 12 000
6330 5345 Převody vl.rozp.účtům 50 000
6402 5364 vratka dotace 0
6409 5362 Platby daní a poplatků 23 200
  Celkem 1 479 437
  Rozdíl příjmů a výdajů 59 163

    
  Návrh rozpočtu obce Všechlapy na rok 2015  
    
  Příjmy návrh 
     
  DAŇOVÉ   PŘÍJMY  
1111  Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 250 000 
1112  Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 5 000 
1113  Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 25 000 
1121  Daň z příjmů právnických osob 270 000 
1122  Daň z příjmů právnických osob za obce 25 000 
1211  Daň z přidané hodnoty 560 000 
1340  Poplatek za odpady 70 000 
1341  Poplatek ze psů 2 500 
1351  Odvod výtěžku z provoz.loterií 5 000 
1361  Správní poplatky 1000 
1511  Daň z nemovitostí 170 000 
  C E L K E M 1 383 500 
    
  DOTACE  
4111  Neinv.přijaté transfery - sčítání  
4111  Neinv.přijaté transfery - volby   
4112  Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu   
4116  Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp.  
4121  Neinvestiční dotace od obcí  
4122  Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas  
4122  Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace  
4111  Neinv.dotace přijaté z VPS SR  
4134  Převody z rozpočtových účtů 50000 
4222  Dotace od KÚ  
  C E L K E M 50 000 
    
  NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY  
1032 2131 Obecní lesy - nájem pozemek  
1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 85 000 
2212 2321 fi.dar oprava MK  
3639 2131 Dálnice - příjmy z pronájmů  
3639 2119 Věcné břemeno ČEZ  
3639 2322 pojistné  
3639 3111 Komunální služby-prodej pozemku  
3722 2112 Odpady - prodej zboží 1 000 
3725 2324 Odpady - příjem Eko-Kom 7 000 
6171 2111 OÚ - příjem Czech Point 1 000 
6171 2112 prodej pytlů  
6171 2324 OÚ - ost.příjmy  
6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 1000 
 2142 Dividendy 10000 
6310 2324 Úrok ČNB 100 
6409  Ostatní činnosti  
 8901 Fin.dar AVE 0 
  C E L K E M 105 100 
    
  DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 383 500 
  D O T A C E 50 000 
  N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 105 100 
  P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 538 600 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci