Rozpočet na rok 2014 - IV. úprava

Rozpočet obce Všechlapy rok 2014         
           
  Příjmy Schválený 1.úprava 2.úprava rozdíl mezi Skutečnost % čerpání rozdíl skut. 3.úprava 4.úprava
    rozpočet rozpočtu rozpočtu 1.a2.úpravou 1.-10.měsic  1-10.a 2.úpravou rozpočtu 
  DAŇOVÉ   PŘÍJMY  31.3.2014 8.9.2014 v tis. Kč   rozpočtu 21.11.2014 
1111  Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 215 000 215 000 215000  221141 102,8562791  20000 
1112  Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 5 000 5 000 5 000 0,00 2 055 41,1 -2945,00   
1113  Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 25 000 25 000 25 000 0,00 25 654 102,616 654,00  5 000,00 
1121  Daň z příjmů právnických osob 205 000 205 000 205 000 0,00 226 560 110,5170732 21560,00  25 000,00 
1122  Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000 23 200 23 200 0,00 23 180 99,9137931 -20,00   
1211  Daň z přidané hodnoty 437 690 437 690 437 690 0,00 484 696 110,7395645 47006,00  50 000,00 
1340  Poplatek za odpady 70 000 70 000 70 000 0,00 69 500 99,28571429 -500,00   
1341  Poplatek ze psů 2 500 2 500 2 500 0,00 2 520 100,8 20,00   
1351  Odvod výtěžku z provoz.loterií 4 000 4 000 4 000 0,00 4 009 100,225 9,00   
1361  Správní poplatky 1000 1 000 1 000 0,00 -150 -15 -1150,00   
1511  Daň z nemovitostí 150 000 150 000 160 000 10,00 192 181 120,1129813 32180,77  40 000,00 
  C E L K E M 1 135 190 1 138 390 1 148 390 10,00 1 251 346 108,965227 96 815 140 000 
      0,00 0    
  DOTACE    0,00 0    
4111  Neinv.přijaté transfery - sčítání    0,00 0    
4111 98187 Neinv.přijaté transfery - volby    10 200 10,20 20 296 198,9803922 10096,00  10 000,00 
4112  Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu   54 400 54 400 0,00 45 330 83,32720588 -9070,00   
4116  Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp.    0,00 0    
4121  Neinvestiční dotace od obcí    0,00 0    
4122 93 Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas    0,00 0   93 800,00 
4122  Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace    0,00 0    
4111  Neinv.dotace přijaté z VPS SR    0,00 0    
4134  Převody z rozpočtových účtů 50000 50 000 1 850 000 1 800,00 0 0 -1850000,00   
4222  Dotace od KÚ    0,00 0    
  C E L K E M 50 000 104 400 1 914 600 1 810,20 65 626  -1 848 974 103 800 
      0,00     
  NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY    0,00     
1032 2131 Obecní lesy - nájem pozemek 0 0  0,00     
1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 85 000 85 000 85 000 0,00 85 544 100,64 544,00   
2212 2321 fi.dar oprava MK    0,00     
3639 2131 Dálnice - příjmy z pronájmů 0 1 000 136 000 135,00 137 253 100,9213235 1253,00   
3639 2119 Věcné břemeno ČEZ 0   0,00     
3639 2322 pojistné 0   0,00     
3639 3111 Komunální služby-prodej pozemku 0   0,00     42 400,00
3722 2112 Odpady - prodej zboží 1 000 1 000 1 000 0,00 0 0   
3725 2324 Odpady - příjem Eko-Kom 5 000 5 000 7 000 2,00 6 797 97,1 -203,00  2 000,00 
6171 2111 OÚ - příjem Czech Point 100 100 100 0,00 3 844 3844 3744,00  4 000,00 
6171 2112 prodej pytlů  110 500 0,39 440 88 -60,00   
6171 2324 OÚ - ost.příjmy 0  1 000 1,00 1 000 100 0,00   
6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 2000 2 000 2 000 0,00 660 33 -1340,00   
 2142 Dividendy 10000 10 000 10 000 0,00     
6310 2324 Úrok ČNB 10 500 500 0,00 146 29,252 -353,74  150,00 
6409  Ostatní činnosti    0,00     
 8901 Fin.dar AVE 4 000 4 000 4 000 0,00     
  C E L K E M 103 110 104 710 247 100 142,39 235 684  3 584 6 150 
      0,00    249 950 42 400
  DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 135 190 1 138 390 1 148 390 10 1 251 346 109 96 815 140 000 
  D O T A C E 50 000 104 400 1 914 600 1 810 65 626 0 -1 848 974 103 800 
  N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 103 110 104 710 247 100 142 235 684 0 3 584 6 150 
  P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 288 300 1 347 500 3 310 090 1 963 1 552 656 109 -1 748 575 249 950 
           
          
   Rozpočet obce Všechlapy rok 2014      
         
   Výdaje Schválený 1.úprava 2.úprava 3.úprava  
    rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu 3.úprava  4.úprava
        rozpočtu rozpočtu
UZ Pol. par.   31.3.2014 8.9.2014  20.11.2014 29.12.2014
 1032 5021 Obecní lesy - DPP 55 000 55 000 55 000 55000,00   
 1032 5139 Obecní lesy - materiál 60 000 60 000 60 000 60000,00   
 1032 5156 Obecní lesy - poh.hmoty 500 500 500 500,00   
 1032 5166 Obecní lesy- konzult.a porad.služby 0   0,00   
 1032 5169 Obecní lesy- služby 0 20 000 20 000 20000,00   
 1032 6121 Obecní lesy - projekt les.cesty 0 0  0,00   
 1032  Les 115 500 135 500 135 500 135500,00   
 2212 5021 Silnice - DPP zimní údržba 0   0,00   
 2212 5139 Silnice - materiál 20 000 20 000 20 000 20000,00   
27034 2212 5171 Silnice - opravy - dotace 40 000 40 000 40 000 2151906,00  2111906 370000
 2212 6121 komunikace - dotace spoluúčast   1 800 000 0,00  -1800000 
 2212  Silnice 60 000 60 000 1 860 000 1860000,00   
 2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 17 000 17 000 17 000 17000,00   
 2310 6121 Vodovod - výstavba    0,00   
 2321 5139 odvádění a čištění odpad.vod 1 000 1 000 1 000 1000,00   
 2321 5171 opravy 5 000 5 000 5 000 5000,00   
 2321 5362 poplatky   500 500,00   
 2321 6121 Kanalizace - výstavba   50 000 300000,00  250000 
 2321  Kanalizace 6 000 6 000 56 500 56500,00   
 3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 15000 15 000 15 000 15000,00   
 3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 25 000 25 000 25 000 25000,00   
 3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 8 000 8 000 8 000 8000,00   
  5136 Nákup knih   2 000 2000,00   
  5137 DHDM 2 000 2 000 2 000 2000,00   
 3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 1 000 1 000 2 800 3400,00  600 
 3314 5169 Knihovnické činnosti - služby 1 000 1 000 1 000 1000,00   
 3314  Knihovna 12 000 12 000 15 800 15800,00   
 3326 5166 Stavba kapličky    0,00   
 3326 6121 Stavba kapličky 200 000 200 000  0,00   
 3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar 10 000 10 000 10 000 10000,00   
 3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 5 000 5 000 5 000 5000,00   
 3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 5 000 5 000 5 000 5000,00   
 3399  Ostatní záležitosti kultury 10 000 10 000 10 000 10000,00   
 3429 5229 Ostatní zájmová činnost   10 000 10000,00   
 3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 20 000 20 000 20 000 20000,00   
 3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy 15 000 15 000 15 000 15000,00   
 3631   35 000 35 000 35 000 35000,00   
 3635 6119 Územní plánování - dopl.územ.plán    0,00   
 3639 5021 Ostatní osobní výdaje    0,00   12000
 3639 5137 Komunální služby DHDM    0,00   
 3639 5139 Komunální služby - materiál 5 000 5 000 15 000 15000,00   
 3639 5156 poh.hmoty  500 500 2800,00  2300 
 3639 5165 nájemné za půdu 800 800 800 800,00   
 3639 5169 služby 10 000 10 000 10 000 10000,00   
 3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování 10 000 10 000 10 000 10000,00   
 3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 25 000 25 000 27 600 64336,00  36736 
 3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky 0   0,00   
 3639 6121 Kůlna    0,00   
 3639 6341 Rozhledna    0,00   
 3639  Komunální služby 50 800 51 300 63 900 63900,00   
 3721 5169 Nebezpečný odpad - služby 10 000 10 000 10 000 10000,00   
 3722 5138 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle 2 000 2 000 2 000 2000,00   
 3722 5139 Sběr a svoz komunálních odpadů - materiál 0 0  0,00   
 3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby 68 000 68 000 68 000 93000,00  25000 
 3722   70 000 70 000 70 000 70000,00   
 3725 5169 Tříděný odpad - služby 15 000 15 000 15 000 18000,00  3000 
 3725 2324       
 3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 30 000 30 000 30 000 30000,00   
 3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000 1 000 1 000 1000,00   
 3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 8 000 8 000 8 000 8000,00   
 3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 10 000 10 000 10 000 10000,00   
 3745 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - služby 0 0 7 000 17000,00  10000 
 3745 5171 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - opravy 3 000 3 000 20 000 20000,00   
 3745  Veřejná zeleň 52 000 52 000 76 000 76000,00   
93 5512 5137 Požární ochrana - DHM 20 000 20 000 20 000 113800,00  93800 
 5512 5139 materiál 8 000 8 000 8 000 13000,00  5 000 
 5512 5154     0,00   
 5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 7 000 7 000 10 000 13000,00  3 000 
 5512 5169 služby 5 000 5 000 5 000 5000,00   
 5512 5171 opravy a udržování   2 000 12000,00  10000 
 5512 5194 Požární ochrana - věcné dary  0 5 500 7900,00  2 400 
 5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 3 000 4 000 4 000 4000,00   5000
 5512 5362 poplatek 0 1 000 1 000 1000,00   
  6123 dopravní prostředky 0 60 000 60 000 60000,00   
 5512  Hasiči 43 000 105 000 115 500 115500,00   
98187 6115 5021 Ostatní osobní výdaje    8333,00  8333 
98187 6115 5139 nákupy materiálu    660,00  660 
98187 6115 5173 cestovne    431,00  431 
98187 6115 5175 pohoštění    652,00  652 
 6115  Volby zastupitelstvo    0,00   
 6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 100 000 100 000 100 000 100000,00   
 6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 15 500 15 500 15 500 15500,00   
 6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 10 000 10 000 10 000 10000,00   
 6112  Zastupitelstvo 125 500 125 500 125 500 125500,00   
98348 6117 5021 Volby - mzda   8 350 8350,00   
98348 6117 5139 Volby - materiál   770 770,00   
98348 6117 5161 Volby - poštovné   30 30,00   
98348 6117 5175 Volby - občerstvení   440 440,24  0,24 
98348 6117 5173 Volby - cestovné   670 669,76  -0,24 
 6117  Volby  Evrop.parlamet 0 0 10 260 10260,00   
 6171 5021 Činnost místní správy - DPP 24 000 50 000 65 000 65000,00   11000
 6171 5136 knihy, tisk   510 510,00   
 6171 5139 Činnost místní správy - materiál 10 000 10 000 10 000 10000,00   2000
 6171 5151 Činnost místní správy - voda 4 000 4 000 4 000 4000,00   
 6171 5154 Činnost místní správy - el.energie 84 000 84 000 84 000 84000,00   
 6171 5156 Činnost místní správy - poh.hmoty 2 000 2 000 2 000 2000,00   
 6171 5182 pokladna    0,00   
 6171 5162 Činnost místní správy - telefon 18 000 18 000 18 000 18000,00   
 6171 5166 Činnost místní správy - poradenské služby 2 000 2 000 2 000 2000,00   
 6171 5167 Činnost místní správy - školení 2 000 2 000 2 000 2000,00   
 6171 5173 Činnos místní správy - cestovné   2 500 2500,00   
 6171 5169 Činnost místní správy - služby 130 000 104 000 90 000 90000,00   -13000
 6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 15 000 15 000 15 000 15000,00   
 6171 5172 Činnost místní správy - programové vybavení 25 000 25 000 25 000 25000,00   
 6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení 10 000 10 000 10 000 10000,00   
 6171 5192 Činnost místní správy - neinv.příspěvky   2 100 2100,00   
 6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků 1 000 1 000 1 000 1000,00   
 6171 5363 Činnost místní správy - penále    0,00   
 6171 6121 přestavba budovy    0,00   
 6171  Místní správa 327 000 327 000 333 110 333110,00   
 6310 5161 poštovné 1 500 1 500 1 500 1500,00   
  5163 bank.poplatky 6 000 6 000 6 000 6000,00   
 6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 500 7 500 7 500 7500,00   
 6320 5163 Pojištění majetku 12 000 0 0 0,00   
 6330 5345 Převody vl.rozp.účtům 50 000 50 000 50 000 50000,00   
 6402 5364 vratka dotace    0,00   
 6409 5362 Platby daní a poplatků 20 000 23 200 23 200 23200,00   
   Celkem 1 288 300 1 362 000 3 079 770 3 082 770 763 818 387000

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci