Rozpočet na rok 2014 - I. úprava

Rozpočet obce Všechlapy rok 2014  
    
  Příjmy Schválený 1.úprava
    rozpočet rozpočtu
  DAŇOVÉ   PŘÍJMY  
1111  Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 215 000 215 000
1112  Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 5 000 5 000
1113  Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 25 000 25 000
1121  Daň z příjmů právnických osob 205 000 205 000
1122  Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000 23 200
1211  Daň z přidané hodnoty 437 690 437 690
1340  Poplatek za odpady 70 000 70 000
1341  Poplatek ze psů 2 500 2 500
1351  Odvod výtěžku z provoz.loterií 4 000 4 000
1361  Správní poplatky 1000 1 000
1511  Daň z nemovitostí 150 000 150 000
  C E L K E M 1 135 190 1 138 390
    
  DOTACE  
4111  Neinv.přijaté transfery - sčítání  
4111  Neinv.přijaté transfery - volby   
4112  Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu   54 400
4116  Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp.  
4121  Neinvestiční dotace od obcí  
4122  Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas  
4122  Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace  
4111  Neinv.dotace přijaté z VPS SR  
4134  Převody z rozpočtových účtů 50000 50 000
4222  Dotace od KÚ  
  C E L K E M 50 000 104 400
    
  NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY  
1032 2131 Obecní lesy - nájem pozemek 0 0
1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 85 000 85 000
2212 2321 fi.dar oprava MK  
3639 2131 Dálnice - příjmy z pronájmů 0 1 000
3639 2119 Věcné břemeno ČEZ 0 
3639 2322 pojistné 0 
3639 3111 Komunální služby-prodej pozemku 0 
3722 2112 Odpady - prodej zboží 1 000 1 000
3725 2324 Odpady - příjem Eko-Kom 5 000 5 000
6171 2111 OÚ - příjem Czech Point 100 100
6171 2112 prodej pytlů  110
6171 2324 OÚ - ost.příjmy 0 
6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 2000 2 000
 2142 Dividendy 10000 10 000
6310 2324 Úrok ČNB 10 500
6409  Ostatní činnosti  
 8901 Fin.dar AVE 4 000 4 000
  C E L K E M 103 110 104 710
    
  DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 135 190 1 138 390
  D O T A C E 50 000 104 400
  N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 103 110 104 710
  P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 288 300 1 347 500

    
  Výdaje Schválený 1.úprava
   rozpočet rozpočtu
    
    
1032 5021 Obecní lesy - DPP 55 000 55 000
1032 5139 Obecní lesy - materiál 60 000 60 000
1032 5156 Obecní lesy - poh.hmoty 500 500
1032 5166 Obecní lesy- konzult.a porad.služby 0 
1032 5169 Obecní lesy- služby 0 20 000
1032 6121 Obecní lesy - projekt les.cesty 0 0
1032  Les 115 500 135 500
2212 5021 Silnice - DPP zimní údržba 0 
2212 5139 Silnice - materiál 20 000 20 000
2212 5171 Silnice - opravy 40 000 40 000
2212 6121   
2212  Silnice 60 000 60 000
2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 17 000 17 000
2310 6121 Vodovod - výstavba  
2321 5139 odvádění a čištění odpad.vod 1 000 1 000
2321 5171 opravy 5 000 5 000
2321 5362 poplatky  
2321 6121 Kanalizace - výstavba  
2321  Kanalizace 6 000 6 000
3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 15000 15 000
3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 25 000 25 000
3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 8 000 8 000
 5136 Nákup knih  
 5137 DHDM 2 000 2 000
3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 1 000 1 000
3314 5169 Knihovnické činnosti - služby 1 000 1 000
3314  Knihovna 12 000 12 000
3326 5166 Stavba kapličky  
3326 6121 Stavba kapličky 200 000 200 000
3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar 10 000 10 000
3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 5 000 5 000
3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 5 000 5 000
3399  Ostatní záležitosti kultury 10 000 10 000
3429 5229 Ostatní zájmová činnost  
3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 20 000 20 000
3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy 15 000 15 000
3631   35 000 35 000
3635 6119 Územní plánování - dopl.územ.plán  
3639 5137 Komunální služby DHDM  
3639 5139 Komunální služby - materiál 5 000 5 000
3639 5156 poh.hmoty  500
3639 5165 nájemné za půdu 800 800
3639 5169 služby 10 000 10 000
3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování 10 000 10 000
3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 25 000 25 000
3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky 0 
3639 6121 Kůlna  
3639 6341 Rozhledna  
3639  Komunální služby 50 800 51 300
3721 5169 Nebezpečný odpad - služby 10 000 10 000
3722 5138 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle 2 000 2 000
3722 5139 Sběr a svoz komunálních odpadů - materiál 0 0
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby 68 000 68 000
3722   70 000 70 000
3725 5169 Tříděný odpad - služby 15 000 15 000
3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 30 000 30 000
3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000 1 000
3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 8 000 8 000
3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 10 000 10 000
3745 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - služby 0 0
3745 5171 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - opravy 3 000 3 000
3745  Veřejná zeleň 52 000 52 000
5512 5137 Požární ochrana - DHM 20 000 20 000
5512 5139 materiál 8 000 8 000
5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 7 000 7 000
5512 5169 služby 5 000 5 000
5512 5171 opravy a udržování  
5512 5194 Požární ochrana - věcné dary  0
5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 3 000 4 000
5512 5362 poplatek 0 1 000
 6123 dopravní prostředky 0 60 000
5512  Hasiči 43 000 105 000
6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 100 000 100 000
6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 15 500 15 500
6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 10 000 10 000
6112  Zastupitelstvo 125 500 125 500
6117 5021 Volby - mzda  
6117 5139 Volby - materiál  
6117 5161 Volby - poštovné  
6117 5175 Volby - občerstvení  
6117 5173 Volby - cestovné  
6117  Volby  Evrop.parlamet 0 0
6171 5021 Činnost místní správy - DPP 24 000 50 000
6171 5136 knihy, tisk  
6171 5139 Činnost místní správy - materiál 10 000 10 000
6171 5151 Činnost místní správy - voda 4 000 4 000
6171 5154 Činnost místní správy - el.energie 84 000 84 000
6171 5156 Činnost místní správy - poh.hmoty 2 000 2 000
6171 5182 ASI ŠPATNĚ  
6171 5162 Činnost místní správy - telefon 18 000 18 000
6171 5166 Činnost místní správy - poradenské služby 2 000 2 000
6171 5167 Činnost místní správy - školení 2 000 2 000
6171 5173 Činnos místní správy - cestovné  
6171 5169 Činnost místní správy - služby 130 000 104 000
6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 15 000 15 000
6171 5172 Činnost místní správy - programové vybavení 25 000 25 000
6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení 10 000 10 000
6171 5192 Činnost místní správy - neinv.příspěvky  
6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků 1 000 1 000
6171 5363 Činnost místní správy - penále  
6171 6121 přestavba budovy  
6171  Místní správa 327 000 327 000
6310 5161 poštovné 1 500 1 500
 5163 bank.poplatky 6 000 6 000
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 500 7 500
6320 5163 Pojištění majetku 12 000 0
6330 5345 Převody vl.rozp.účtům 50 000 50 000
6402 5364 vratka dotace  
6409 5362 Platby daní a poplatků 20 000 23 200
  Celkem 1 288 300 1 362 000

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci