Rozpočet na rok 2013 - III. úprava

Rozpočet obce Všechlapy rok 2013    
      
   Schválený 1.úprava 2.úprava 3.úprava
    rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu
  DAŇOVÉ   PŘÍJMY    
1111  Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 165 000 165 000 165 000 239 000
1112  Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 30 000 30 000 30 000 3 700
1113  Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 20 000 25 000 25 000 22 700
1121  Daň z příjmů právnických osob 169 000 169 000 169 000 223 000
1122  Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000 26 030 26 030 26 030
1211  Daň z přidané hodnoty 350 000 400 000 400 000 480 700
1340  Poplatek za odpady 63 000 63 000 63 000 68 500
1341  Poplatek ze psů 2 500 2 500 2 500 2 400
1351  Odvod výtěžku z provoz.loterií 2 000 5 000 5 000 4 700
1361  Správní poplatky  500 1 000 800
1511  Daň z nemovitostí 171 000 171 000 171 000 195 000
  C E L K E M 982 500 1 057 030 1 057 530 1 266 530
      0
  DOTACE    0
4111  Neinv.přijaté transfery - sčítání    0
4111  Neinv.přijaté transfery - volby   11 810 12 810 12 810
4111 98071 Neinv.přijaté transfery - volby     10 390
4112  Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu   54 400 54 400 54 400
4116  Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp.    1 743 000
4121  Neinvestiční dotace od obcí    0
4122  Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas    0
4122  Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace    0
4111  Neinv.dotace přijaté z VPS SR    0
4134  Převody z rozpočtových účtů   20 000 200
4222  Dotace od KÚ    0
  C E L K E M 0 66 210 87 210 1 820 800
      0
  NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY    0
1032 2131 Obecní lesy - nájem pozemek 1000 1 000 1 000 0
1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 50 000 50 000 50 000 50 000
2212 221 fi.dar oprava MK   20 000 20 000
3639 2131 Dálnice - příjmy z pronájmů 60 000 60 000 60 000 64 500
3639 2119 Věcné břemeno ČEZ 0   0
3639 2322 pojistné 0   0
3639 2324 Fin.dar AVE 4 000 4 000 9 000 8 400
3639 3111 Komunální služby-prodej pozemku 0   0
3722 2112 Odpady - prodej zboží 1 000 1 000 1 000 500
3722 2324 Odpady - příjem Eko-Kom 8 000 0  0
3725 2324 Odpady - příjem Eko-Kom  8 000 8 000 4 000
6171 2111 OÚ - příjem Czech Point 100 100 100 0
6171 2324 OÚ - ost.příjmy 1 000 1 000 1 000 0
6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 2400 2 400 2 400 1 600
 2142 Dividendy   51 340 51 340
6310 2324 Úrok ČNB   10 10
6409  Ostatní činnosti    0
  C E L K E M 127 500 127 500 203 850 200 350
      0
  DAŇOVÉ PŘÍJMY 982 500 1 057 030 1 057 530 1 266 530
  D O T A C E 0 66 210 87 210 1 820 800
  N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 127 500 127 500 203 850 200 350
  P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 110 000 1 250 740 1 348 590 3 287 680

      
        
  Rozpočet obce Všechlapy rok 2013    
      
    Schválený 1.úprava 2.úprava 3.úprava
   rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu
      
      
1032 5021 Obecní lesy - DPP 15 000 15 000 25 000 40 000
1032 5139 Obecní lesy - materiál 10 000 10 000 55 000 55 000
1032 5156 Obecní lesy - poh.hmoty 500 500 500 0
1032 5166 Obecní lesy- konzult.a porad.služby 0   0
1032 5169 Obecní lesy- služby 60 000 60 000 60 000 51 500
1032 6121 Obecní lesy - projekt les.cesty 1 000 1 000 1 000 0
1032   86 500 86 500 141 500 
2212 5021 Silnice - DPP zimní údržba 20 000 20 000 0 0
2212 5139 Silnice - materiál   20 000 0
 5166 konzult.a porad.služby    3 000
2212 5171 Silnice - opravy   40 000 36 000
2212   20 000 20 000 60 000 
2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 13 500 16 800 16 800 15 800
2310 6121 Vodovod - výstavba    0
2321 5139 odvádění a čištění odpad.vod 1 000 1 000 1 000 0
2321 5171 opravy 5 000 5 000 5 000 0
2321 6121 Kanalizace - výstavba   300 000 0
2321  Kanalizace 6 000 6 000 306 000 
3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 13000 20 000 20 000 14 000
3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 24 000 24 000 24 000 18 100
3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 8 000 8 000 8 000 8 000
 5136 knihy    300
3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 1 000 1 000 15 000 11 000
3314 5169 Knihovnické činnosti - služby   25 000 19 000
3314  Knihovna 9 000 9 000 48 000 
3326 5166 Stavba kapličky   5 000 5 000
3326 6121 Stavba kapličky 200 000 200 000 0 0
3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar 10 000 10 000 10 000 10 000
3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 5 000 5 000 5 000 0
3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 5 000 5 000 8 000 8 000
3399  Ostatní záležitosti kultury 10 000 10 000 13 000 
3429 5212 Ostatní zájmová činnost   10 000 10 000
3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 20 000 20 000 20 000 20 000
3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy  15 000 15 000 15 000
 6121     103 000
3631   20 000 35 000 35 000 0
3635 6119 Územní plánování - dopl.územ.plán    0
3639 5137 Komunální služby DHDM   12 000 30 000
3639 5139 Komunální služby - materiál 5 000 5 000 5 000 4 000
 5156 benzín    1 000
3639 5165 nájemné za půdu 800 800 800 800
3639 5169 služby 4 000 4 000 4 000 18 500
3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování 10 000 10 000 10 000 0
3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 30 400 30 400 30 400 22 500
3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky 0 1 000 1 000 500
3639 6121 Kůlna   60 000 117 000
3639 6341 Rozhledna   20 000 0
 6349 Rozhledna    20 000
3639  Komunální služby 50 200 51 200 143 200 
3721 5169 Nebezpečný odpad - služby 10 000 10 000 10 000 4 000
3722 5138 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle  2 000 2 000 1 000
3722 5139 Sběr a svoz komunálních odpadů - materiál 15 000 15 000 15 000 0
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby 60 000 60 000 60 000 71 000
3722   75 000 77 000 77 000 0
3725 5169 Tříděný odpad - služby 10 000 15 000 15 000 13 000
3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 30 000 30 000 30 000 27 000
3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000 1 000 1 000 0
3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 8 000 8 000 10 000 5 500
3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 10 000 10 000 10 000 10 000
3745 5171 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - opravy 1 000 1 000 3 000 11 000
3745  Veřejná zeleň 50 000 50 000 54 000 
5512 5137 Požární ochrana - DHM 20 000 20 000 20 000 0
5512 5139 materiál 8 000 8 000 20 000 19 000
5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 7 000 7 000 7 000 7 000
 5164 nájemné      2 000
5512 5169 služby 2 000 2 000 5 000 4 000
 5171     3 000
5512 5194 Požární ochrana - věcné dary  3 000 3 000 3 000
5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 3 000 7 000 7 000 15 000
5512 5362 poplatek 0   0
5512  Hasiči 40 000 47 000 62 000 15 000
6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 100 000 100 000 100 000 100 000
6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 15 500 15 500 15 500 10 000
6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 10 000 10 000 10 000 10 000
6112  Zastupitelstvo 125 500 125 500 125 500 0
6114 5021 Volby- mzda    8 800
 5139 volby - materiál    750
 5161 volby - poštovné    50
 5173 Volby - cestovné    450
 5175 Volby - občerstvení    650
6114      
6118 5021 Volby - mzda  9 750 9 750 9 750
6118 5139 Volby - materiál  920 920 920
6118 5175 Volby - občerstvení  890 1 280 1 280
6118 5173 Volby - cestovné  1 280 890 890
6118  Volby 0 12 840 12 840 0
6171 5021 Činnost místní správy - DPP 24 000 24 000 24 000 24 000
6171 5139 Činnost místní správy - materiál 25 000 25 000 25 000 9 000
6171 5151 Činnost místní správy - voda 4 000 4 000 4 000 500
6171 5154 Činnost místní správy - el.energie 84 000 84 000 84 000 72 000
6171 5156 Činnost místní správy - poh.hmoty 2 000 2 000 2 000 0
6171 5162 Činnost místní správy - telefon 18 000 18 000 18 000 15 000
6171 5163 Činnost místní správy - pojištění majetku 6 000 6 000 6 000 0
6171 5166 poradenské služby 2 000 2 000 2 000 2 000
 5167 školení    2 000
6171 5169 Činnost místní správy - služby 130 000 130 000 130 000 120 000
6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 15 000 15 000 15 000 2 000
6171 5172 Programové vybavení    0
6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení 10 000 10 000 10 000 10 000
6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků 1 000 1 000 1 000 0
6171 5363 Činnost místní správy - penále  500 500 0
6171 6121 přestavba budovy    0
6171  Místní správa 321 000 321 500 321 500 0
6310 5161 poštovné 1 300 1 300 1 300 1 600
 5163 bank.poplatky 5 000 5 000 5 000 5 000
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 300 6 300 6 300 
6320 5163 Pojištění majetku  5 100 26 000 26 000
6330 5345 Převody vl.rozp.účtům   20 000 200
6402 5364 vratka dotace   1 000 1 000
6409 5362 Platby daní a poplatků  26 030 26 030 26 030
  Celkem 1 110 000 1 158 740 1 589 670 1 327 370

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci