Rozpočet na rok 2012

 Rozpočet obce Všechlapy rok 2012 
   
     
 Výdaje 
   
   
1032  Obecní lesy 125 500
2212  Místní komunikace 20 000
2221  Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 14 000
2321  odvádění a čištění odpad.vod 6 000
3111  Mateřské školy - neinvestiční náklady 13 000
3113  Základní škola - neinvestiční náklady 24 000
3314  Knihovnické činnosti  9 000
3330  Činnosti církví a náboženských spol. 10 000
3399  Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků 10 000
3631  Veřejné osvětlení  10 000
3639  Komunální služby a územní rozvoj  41 866
3721  Nebezpečný odpad  3 000
3722  Sběr a svoz komunálních odpadů  62 000
3725  Tříděný odpad  10 000
3745  Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň  42 000
5512  Požární ochrana 32 000
6112  Zastupitelstvo obce  125 500
6171  Činnost místní správy  356 000
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 500
6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené - daň 20 000
  C E L K E M 940 366


  DAŇOVÉ   PŘÍJMY 
1111  Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 145 000
1112  Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 25 000
1113  Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 15 000
1121  Daň z příjmů právnických osob 150 000
1122  Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000
1211  Daň z přidané hodnoty 350 000
1337  Poplatek za odpady 37 000
1341  Poplatek ze psů 2 000
1361  Správní poplatky 
1511  Daň z nemovitostí 125 000
  C E L K E M 869 000
   
  DOTACE 
4111  Neinv.přijaté transfery - sčítání 
4111  Neinv.přijaté transfery - volby zastup. 
4112  Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu  
4116  Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp. 
4121  Neinvestiční dotace od obcí 
4122  Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas 
4122  Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace 
4111  Neinv.dotace přijaté z VPS SR 
4134  Převody z rozpočtových účtů 
4222  Dotace od KÚ 
  C E L K E M 0
   
  NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY 
1032  Obecní lesy  130 000
2212  Místní komunikace 40 000
3722  Odpady  8 000
6310  Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 1 000
  C E L K E M 179 000
   
  D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 869 000
  D O T A C E 0
  N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 179 000
  P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 048 000

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci