Zákon č. 106/1999 Sb. (Vranov)

Žádost o poskytnutí informace - Zápis a poklady pro zasedání Zastupitelstva obce Vranov konaného dne 28. 7. 2021

Žádost
Odpověď
1._Žádosti_pozemky
2._Žádost_o_příspěvek
3._Smlouva_o_příspěvku
4._Prodej_majetku_obce_Vranov
5._Prodej_majetku_obce_Vranov
6._Směna_majetku_Vranov
Zápis_ze_zasedání_č.4.28.7.2021
Rozhodnutí_o_částečném_neposkytnutí_č.j._727.2021
Výzva_k_doplnění_č.j._727.2021

Odpověd na výzvu k doplnění:

 

Dobrý den, pane starosto,

reaguji na Váš přípis č. j. 727/2021 „Výzva k upřesnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“. V dané věci mě v návaznosti na mnou podanou žádost o poskytnutí informace doručenou elektronicky (mailem) dne 10. 8. 2021 (č. j. 727/2021) vyzýváte k doplnění elektronického podpisu.

V této souvislosti si Vás dovoluji informovat o tom, že jednak Vámi uváděný zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu byl již v roce 2016 zrušen a je tudíž neplatný a dále z platné právní úpravy provedené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v žádném případě nevyplývá, že by žádost o informace podaná elektronicky (e-mailem) vyžadovala elektronický podpis.

V ust. § 13 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím je uvedeno, že „Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.“

Pro Vaši informaci mohu uvést např. výklad odborného komentáře uvedeného ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím, v němž je v této souvislosti uvedeno: „Protože žádost o informace není podáním podle § 37 či § 45 spr. řádu a samotný zákon o svobodném přístupu k informacím nevyžaduje, aby žádost o informace byla podepsána, nemusí písemná žádost obsahovat podpis osoby, která žádost podává. Žádost o informace lze proto podat i prostým e-mailem bez elektronického podpisu.“ (Zákon o svobodném přístupu k informacím, Praktický komentář, JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.)

Dále lze odkázat na veřejně dostupnou metodiku vypracovanou Ministerstvem vnitra ČR, Odbor legislativy a koordinace předpisů nazvanou „Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu“, v níž je mj. uvedeno, že „Žádost o poskytnutí informace (§ 13 zákona o svobodném přístupu k informacím) může být podána i bez uznávaného elektronického podpisu, a proto je i bez uznávaného elektronického podpisu žádostí řádnou a úřad ji musí bezodkladně vyřídit zákonem předvídaným způsobem.“

Stejně tak lze uvést veřejně dostupné obecné informace jiných orgánů veřejné správy – viz např. zde https://justice.cz/chci-zadat-o-informace-podle-zakona-c-1061999, kde je taktéž uvedeno, že „žádosti podané elektronicky nemusí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem“.

S ohledem na uvedené mám tedy za to, že mnou podaná žádost obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím a obec Vranov jako povinný subjekt je povinna ji v zákonné lhůtě vyřídit. Obec Vranov jako povinný subjekt v rámci uvedené žádosti disponuje dostatečnými údaji o žadateli (mé osobě) a postup dle ust. § 14 odst. 5 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím tedy není jakkoliv odůvodněn.

V případě, že budete trvat na uvedeném doplnění, očekávám v nejbližší době Vaše písemné věcné odůvodnění tohoto postupu s odkazem na platná a účinná ustanovení příslušných právních předpisů. V případě neodůvodněného neposkytnutí informace v zákonné lhůtě jsem připraven využít právní prostředky, které mi zákon o svobodném přístupu poskytuje.

Žádost o informace - Projekty: Zateplení budovy obecního úřadu a Zateplení budovy kulturního domu

Žádost:

Žádám vás o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., Zateplení budovy obecního úřadu, účelový znak 90877 a 15835

Žádám vás o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., Zateplení budovy kulturního domu, účelový znak 90877 a 15835

Žádám o veškerou dokumentaci, vztahující se k těmto dvěma investičním akcím:
- Schválení záměru ZO Vranov,
- Schválení žádosti o dotace z MŽP ZO Vranov,
- Schválení žádosti o dotace z EU přes SFŽP ZO Vranov,
- Stavební povolení záměrů,
- Stavební dokumentaci,
- Výběrová řízení na dodavatele děl ZO Vranov; zadávací dokumentaci, vypsání (otisky úřední desky), všechny došlé nabídky, protokoly výběrové komise,
- Výběrová řízení na dodavatele interiérových prací,
- Schválení nabídek a smluv s dodavateli děl ZO Vranov,
- Předávací protokoly děl mezi dodavateli a statutárním orgánem obce Vranov,
- Veškerou finanční dokumentaci; faktury, dodací listy, skládkové listy,
- Stavební deníky,
- Výběrová řízení na technické dozory zastupující obec Vranov,
- Fakturaci od technických dozorů,
- Vyúčtování dotace od MŽP,
- Vyúčtování dotace EU (přes SFŽP).


Odpověď:

Odpověď
Odpověď

Zateplení budovy obecního úřadu
Přílohy:
Seznam dokumentů
Příloha č. 1,2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6.1
Příloha č. 6.2
Příloha č. 6.3
Příloha č. 6.4
Příloha č. 6.5
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Příloha č. 12
Příloha č. 13
Příloha č. 14,15

Zateplení budovy kulturního domu
Přílohy:
Seznam dokumentů
Příloha č. 1,2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6.1
Příloha č. 6.2
Příloha č. 6.3
Příloha č. 6.4
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Příloha č. 12
Příloha č. 13
Příloha č. 14,15

Žádost o informace - akcionáři společnosti Středočeská Plynárenská, a. s.

Žádost:

Žádám o poskytnutí informace o tom, zda Vaše obec byla ke dni 9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a. s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ: 142 01 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10) IČO: 601 93 158 (dále jen "Společnost") z titulu vlastnictví akcií z jakékoli z emisí akcií emitovaných Společností (ISIN C20005078659 a 770950002269).

Pokud Vaše obce byla akcionářem Společností k datu 9. května 2008, žádám současně o poskytnutí informace o počtu akcií Společnosti, které Vaše obec k uvedenému datu vlastnila.

Shora uvedené informace prosím poskytněte i v případě, že Vaše obec vlastnické práva ke shora uvedeným akciím Společnosti dne 9. května 2008 pozbyla (tj. i v případě, že dotčené akcie Společnosti byly dne 9. května 2008 převedeny z titulu majitele cenných papírů vedeného pro Vaši obec Střediskem cenných papírů na účet třetí osoby).

 

Odpověď:

 

Dne 4. 10. 2019, pod č. j. 539/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov žádost o
poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 4. 10. 2019, která se týká poskytnutí informace o tom, zda naše obec byla ke dni 9.
května 2008 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie,
s.r.o.), se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, 142 01 ( dnes Limuzská 3135/12,
Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 601 93 158 z titulu vlastnictví akcií z jakékoli z emisí
akcií emitovaných Společností (ISIN CZ 0005078659 a 770950002269)

 

Vzhledem k malému rozsahu požadované informace, byla tato informace zproštěna od
poplatku.

 

Obec Vranov nebyla akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy
Energie, s.r.o.), se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, 142 01 ( dnes Limuzská
3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 601 93 158 z titulu vlastnictví akcií z jakékoli
z emisí akcií emitovaných Společností (ISIN CZ 0005078659 a 770950002269)

Žádost o informace - veřejné zakázky

Žádost:

obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím ve věci subjektů 

Domistav CZ a.s.​, se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 
27481107 

DOMISTAV HK s.r.o.​, se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 
26007177. 

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda 
uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku 
ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky. 

Ke všem uvedeným písemnostem mi postačí anonymizovaná podoba. 

Odpověď:

Obě výše uvedené firmy v minulosti nepodali žádnou nabídku Obci Vranov.

 

Žádost o informace - o prodeji pozemků p. č. 445 a 448

Žádost:

Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto,

dne 20. 6. 2018 byl zastupitelstvem Obce Vranov, Vranov č. p. 16, 257 22 Čerčany, schválen prodej pozemků p. č. 445 a p. č. 448, katastrální území Vranov u Čerčan (785351) o výměře 73 m2 a 75 m2, způsob využití zastavěná plocha, nádvoří, které byly dne 25. 10. 2018 prodány z vlastnictví Obce Vranov právnické osobě za cenu 500,- Kč/m2.

Žádám Vás o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to:

- zaslání otisku úřední desky se zveřejněním záměru prodeje těchto pozemků
- zaslání kupní smlouvy a znaleckého posudku či jiného titulu, na základě kterého byla stanovena cena těchto pozemků
- zaslání nájemních smluv mezi Obcí Vranov a právnickou osobou za roky 2018, 2017, 2016, 2015 a 2014 vztahujících se k uvedeným pozemkům, včetně uvedení částek a dalších podmínek, za kterých byly tyto pozemky pronajímány

 

Odpověď:

Dne 10. 7. 2019, pod č. j. 402/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov žádost o  poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 10. 7. 2019, která se týká poskytnutí informace a to o prodeji pozemků p. č. 445 a p. č. 448 v k. ú. Vranov.

Vzhledem k malému rozsahu požadované informace, byla tato informace zproštěna od poplatku.

- Otisk úřední desky se zveřejněním záměru prodeje viz. příloha č. 1 a č. 2
- Kupní smlouva viz. příloha č. 3
- Znalecký posudek neexistuje, cena byla stanovena dle nejvyšší nabídky uchazeče
- Pozemky nebyly do doby prodeje pronajímány 

 

Žádost o informace - o převodu pozemku p. č. 177/2

Žádost:

Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto,

 

dle veřejně dostupných informací na katastru nemovitostí aktuálně probíhá převod vlastnického práva k pozemku p. č. 177/2, katastrální území Vranov u Čerčan (785351), o výměře 631 m2, způsob využití neplodná půda, ostatní plocha. Dosavadním vlastníkem a převodcem je Obec Vranov, nabyvatelem je soukromá osoba.

Žádám Vás o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, a to:

- specifikujte, na základě jakého titulu je převod prováděn
- zašlete datum schválení prodeje či směny zastupitelstvem obce
- jde-li o úplatný převod, zašlete kupní smlouvu a znalecký posudek či jiný titul, na základě kterého byla stanovena cena pozemku
- byl-li pozemek směněn, zašlete smlouvu o směně pozemku a znalecký posudek či jiný titul, na základě kterého byl stanovena cena obou pozemků, které byly předmětem směny

Rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace:
S odkazem na §8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, byly naplněny
důvody pro neposkytnutí informace v tom, že  některé z vyžádaných dokumentů,  obsahují citlivé
informace, které byly anonymizovány.
Z výše uvedených důvodů Obecní úřad Vranov rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.

Odpověď:

Dne 10. 7. 2019, pod č. j. 403/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov žádost o
poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 10. 7. 2019, která se týká poskytnutí informace a to o prodeji pozemku p. č. 177/2
o výměře 631 m2 v k. ú. Vranov.

 

Vzhledem k malému rozsahu požadované informace, byla tato informace zproštěna od
poplatku. Vzhledem k tomu, že kupní smlouva, jejíž kopii mimo jiné požadujete, obsahuje
citlivé údaje, byly tyto informace odepřeny. Rozhodnutí o částečném neposkytnutí
informace Vám bylo zasláno samostatně v písemné podobě. 

 

- Převod je prováděn za účelem úpravy hranic dle stávajícího oplocení, které bylo    
   vybudováno předky současného uživatele, a které byly zjištěny při přesném 
  geodetickém vytyčení, které si nechal provést skutečný uživatel pozemku.
- Schválení prodeje proběhlo 24.4.2019
- Otisk úřední desky se zveřejněním záměru prodeje viz. příloha č.1 a č.2
- Kupní smlouva viz. příloha č. 4
- Znalecký posudek neexistuje, cena byla stanovena dle nejvyšší nabídky uchazeče 

Vyjádření odboru výstavby
                                                                                                            

 

Žádost o poskytnutí informace - o pozemku p. č. 2063/3

Žádost:

Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto,

dne 31. 5. 2017 byl zastupitelstvem Obce Vranov, Vranov č. p. 16, 257 22 Čerčany, schválen prodej pozemku p. č. 2063/3, katastrální území Vranov u Čerčan (785351) o výměře 16 m2, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha, který byl dne 19. 9. 2017 prodán z vlastnictví Obce Vranov z cenu 150,- Kč/m2.

Žádám Vás o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to:

- zaslání otisku úřední desky se zveřejněním záměru prodeje tohoto pozemku
- vyjádření odboru výstavby a územního plánování, odboru dopravy a oddělení silničního správního úřadu k oddělení pozemku, prodeji a zúžení obecní komunikace
- povolení zaplocení tohoto pozemku Obecním úřadem Vranov, Vranov č. p. 16, 257 22 Čerčany
- zaslání kupní smlouvy a znaleckého posudku či jiného titulu, na základě kterého byla stanovena cena tohoto pozemku

 

Odpověď:

Dne 10. 7. 2019, pod č. j. 401/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov žádost o
poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 10. 7. 2019, která se týká poskytnutí informace a to o prodeji pozemku p. č.2063/3 
v k. ú. Vranov o výměře 16m2.

 

Vzhledem k malému rozsahu požadované informace, byla tato informace zproštěna od
poplatku. Vzhledem k tomu, že kupní smlouva, jejíž kopii mimo jiné požadujete, obsahuje
citlivé údaje, byly tyto informace odepřeny. Rozhodnutí o částečném neposkytnutí
informace Vám bylo zasláno samostatně v písemné podobě. 

 

- Otisk úřední desky se zveřejněním záměru prodeje viz. příloha č. 1 a č. 2
- Vyjádření odboru výstavby a územního plánování viz příloha č.3
-  vyjádření odboru  dopravy a silničního správního úřadu neexistuje
-  Povolení zaplocení tohoto pozemku, se s ohledem na stáří oplocení nedochovalo
-  Kupní smlouva, notářský zápis viz. Příloha č.4
- Znalecký posudek neexistuje, cena byla stanovena dle nejvyšší nabídky uchazeče

Žádost o informace - zápisy 2017, 2018, 2019

Žádost:

žádám Vás  o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a to zápisů z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vranov, Vranov č. p. 16, 257 22 Čerčany za roky 2017, 2018 a 2019 až do dnešního dne.

Odpověď 1:

Dne 15. 5. 2019, pod č. j. 291/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov, žádost o  poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 15. 5. 2019, která se týká poskytnutí informace a to zápisů z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vranov, Vranov č. p. 16, 257 22 Čerčany za roky 2017, 2018
a 2019 až do dnešního dne.

Vzhledem k tomu, že ve své žádosti požadujete velký rozsah informací, Obec Vranov v souladu s §14, odst. 7, písmeno c) zákona o poskytování informací č.106/1999, prodlužuje lhůtu vyřízení odpovědi na Vaši žádost o 10 dní.

Odpověď 2:

dne 15. 5. 2019 byla na obecním úřadě ve Vranově přijata Vaše žádost o podání informace pod č.j  291/2019.  V souladu s § 14 odstavec 5 zákona 106/1999/Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám tímto oznamuji, že Vámi požadované informace jsou připraveny a budou odeslány dle Vašeho požadavku na Vaši emailovou adresu, po uhrazení částky 80,- Kč za odeslání  40 stran (1strana A4 / 2Kč), dle platného ceníku. Úhradu možno provést převodem na účet 9825121/0100 KB Benešov, variabilní symbol 2912019106, nebo v pokladně Obecního úřadu ve Vranově v úředních hodinách.

Poučení: Pokud do 60 dnů ode dne oznámení nebude požadovaná částka uhrazena, bude Vaše žádost 
odložena (§17 odst. 5 zákona 106/1999 Sb.).

Příloha: Seznam dokumentů a počtu stran

Rozhodnutí o částečném neposkytnutí informací:

S odkazem na §8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byly naplněny důvodu pro neposkytnutí informace v tom, že v zápisech zastupitelstva se objevují citlivé informace o občanech, proto Obecní úřad Vranov poskytne Usnesení ze zápisů za roky 2017, 2018 a 2019, která tyto informace neobsahují.

Přílohy:

Usnesení 2017
Usnesení č. 11/2017, 2. strana
Usnesení 2018
Usnesení 2019

Rozhodnutí o poskytnutí informace - Středočeský kraj
Rozhodnutí o neposkytnutí informace


Zápisy 2017
Zápisy 2018
Zápisy 2019

 

 

Poskytnutí informací - Drhlavský rybník

Žádost

Odpověď:

Dne 6. 2. 2019, pod č. j. 77/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov  žádost o
poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 5. 2. 2019, která se týká poskytnutí informace Výstavba Drhlavského rybníka
s potokem, jak je uvedeno v Závěrečném účtu obce Vranov, r. 2014, účelový znak 90877,
a účelový znak 15827. Žádost obsahuje veškerou dokumentaci vztahující se k tomuto
účelu: 
Schválení záměru ZO Vranov, schválení žádosti o dotaci z MŽP ZO Vranov, schválení
žádosti o dotaci z EU přes SFŽP ZO Vranov, stavební povolení díla, stavební
dokumentaci, výběrové řízení na dodavatele díla ZO Vranov, zadávací dokumentaci,
vypsání (otisk úřední desky), všechny posuzované nabídky, protokol výběrové komise,
schválení nabídky a smlouvy s dodavatelem díla ZO Vranov, smlouvu s dodavatelem díla,
předávací protokol díla mezi dodavatelem a statutárním orgánem obce Vranov, veškerou
finanční dokumentaci, faktury, dodací listy, skládkové listy, stavební deník, výběrové řízení
na technický dozor zastupující obec Vranov, smlouvu mezi obcí Vranov a technickým
dozorem stavby, fakturaci od technického dozoru stavby, vyúčtování dotace MŽP,
vyúčtování dotace EU přes SFŽP.

Poskytnutí informace - O zadávání veřejných zakázek

Žádost:

Žádám vás o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a to vnitřní směrnice vašeho úřadu upravující postup při zadávání zakázek malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odpověď:

Dne 6. 2. 2019, pod č. j. 76/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov  žádost o
poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 5. 2. 2019, která se týká poskytnutí informace a to vnitřní směrnici Obecního  úřadu
Vranov upravující postup při zadávání zakázek malého rozsahu dle ustanovení § 27,
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 

V zákonné lhůtě jste odpověděl na naši výzvu  o doplnění Vaší žádosti o tom, že jste
seznámen s tím, že informace poskytované dle zákona č.106/1999 Sb., Obecním úřadem
Vranov, jsou zpoplatněny dle sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona
č.106/1999 Sb. schválený zastupitelstvem obce Vranov.

 

Vzhledem k malému rozsahu požadované informace, byla tato informace zproštěna od
poplatku.

 

Tímto Vám v příloze zasílám Vámi požadovanou informaci. 

 

Příloha: Interní směrnice č.1/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky, obec
Vranov, Vranov 16, 257 22 Čerčany, IČ 00232980.

Poskytnutí informace - zveřejněný platný územní plán Vranov

Žádost:

Věc: Žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní, vážený pane,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí této informace:

  • Na jaké internetové adrese je k nahlédnutí úplný a platný územní plán Vaší obce? 

 

Odpověď:

Věc: Žádost o poskytnutí informace

Tímto Vám odpovídám na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ze dne 28. 6. 2018 přijatou dne 4. 7. 2018 pod č. j. 320/2018, která se týká poskytnutí informace na jaké internetové adrese je k nahlédnutí úplný a platný územní plán obce Vranov. Platný územní plán obce Vranov nenaleznete na žádné internetové adrese. Je možný k nahlédnutí v tištěné podobě na MěÚ Benešov, odbor stavebního a územního plánování v úřední dny pondělí, středa, čtvrtek. Je možné do něj nahlédnout i na obecním úřadě ve Vranově v úřední dny každou středu od 17 – 19h.

V současné době má obec Vranov rozpracovaný nový územní plán, který po dokončení bude vyvěšen na internetových stránkách obce Vranov.

 

Poskytnutí informace o pohledávkách a darovacích smlouvách

Dotaz:
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím
Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:
- která osoba má vůči obci pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou, která je po splatnosti více jak 30 dnů
- počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

Odpověď:

Věc: Žádost o poskytnutí informace

Tímto Vám odpovídáme na Vaši žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 11. 2017 2017

přijatou dne 8. 11. 2017 pod č. j. 649/2017.

  1. Která osoba má vůči obci pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou, která je posplatnosti více jak 30 dní.

Osoba M. V. má vůči obci pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou ve výši 2.100,-Kč.

  1. Počet uzavřených darovacích smluv od 1.ledna 2016 do 1 října 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

Obec Vranov neuzavřela od 1.1.2016 – 1.10.2017 žádnou darovací smlouvu.

 

Poskytnutí informace o uvolněných a neuvolněných zastupitelích obce

Žádost:

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s žádostí o spolupráci na výzkumu, který realizujeme v rámci projektu "Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce" podpořeného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Jednou z aktivit projektu je i zmapování zastoupení žen a mužů na uvolněných a neuvolněných pozicích ve městech, obcích a městských částech/obvodech ve Středočeském kraji.

Vzhledem k tomu, že data týkající se uvolněných a neuvolněných zastupitelů a zastupitelek, stejně jako starostů a starostek, nejsou v České republice systematicky sledována a zveřejňována, dovoluji si požádat o spolupráci.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace: jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek ve vašem zastupitelstvu.

 

Odpověď:

Tímto Vám odpovídám na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ze dne 31. 10. 2017 přijatou dne 1. 11. 2017 pod č. j. 645/2017, která se týká poskytnutí a zaslání jmen a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek v zastupitelstvu obce Vranov.
Zastupitelé i zastupitelky obce Vranov jsou neuvolněnými členy zastupitelstva.

 

Poskytnutí informace ohledně škodlivých ptáků

Žádost:

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

Obracíme se na vás podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:

1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak -jak?
3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky "Birdgard"?
4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škody způsobené ptáky?

 

Odpověď:

Tímto Vám odpovídám na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 8. 2017 přijatou dne 23. 8. 2017 pod č. j. 483/2017, která se týká zodpovězení následujících otázek. Předem Vás chci upozornit, že žádáte poskytnutí informace podle neexistujícího zákona 106/99 sb., nicméně jsem to vyhodnotil jako překlep.

1) Obec Vranov nemá problémy s holuby, špačky, kormorány a ni jinými škodlivými ptáky.
2) Nebráníme se nijak proti škodlivým ptákům
3) Nesetkali jsme se s plašiči škodlivých ptáků zn. Birdgard.
4) Neposkytujeme žádné dotace na obranu proti škodlivým ptákům.
5) Neposkytujeme náhrady škod způsobené ptáky.

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci