query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 391 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 391)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-11-16 12:32:47') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Zákon č. 106/1999 Sb. (Vranov)

Poskytnutí informace - zveřejněný platný územní plán Vranov

Žádost:

Věc: Žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní, vážený pane,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí této informace:

  • Na jaké internetové adrese je k nahlédnutí úplný a platný územní plán Vaší obce? 

 

Odpověď:

Věc: Žádost o poskytnutí informace

Tímto Vám odpovídám na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ze dne 28. 6. 2018 přijatou dne 4. 7. 2018 pod č. j. 320/2018, která se týká poskytnutí informace na jaké internetové adrese je k nahlédnutí úplný a platný územní plán obce Vranov. Platný územní plán obce Vranov nenaleznete na žádné internetové adrese. Je možný k nahlédnutí v tištěné podobě na MěÚ Benešov, odbor stavebního a územního plánování v úřední dny pondělí, středa, čtvrtek. Je možné do něj nahlédnout i na obecním úřadě ve Vranově v úřední dny každou středu od 17 – 19h.

V současné době má obec Vranov rozpracovaný nový územní plán, který po dokončení bude vyvěšen na internetových stránkách obce Vranov.

 

Poskytnutí informace o pohledávkách a darovacích smlouvách

Dotaz:
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím
Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:
- která osoba má vůči obci pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou, která je po splatnosti více jak 30 dnů
- počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

Odpověď:

Věc: Žádost o poskytnutí informace

Tímto Vám odpovídáme na Vaši žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 11. 2017 2017

přijatou dne 8. 11. 2017 pod č. j. 649/2017.

  1. Která osoba má vůči obci pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou, která je posplatnosti více jak 30 dní.

Osoba M. V. má vůči obci pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou ve výši 2.100,-Kč.

  1. Počet uzavřených darovacích smluv od 1.ledna 2016 do 1 října 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

Obec Vranov neuzavřela od 1.1.2016 – 1.10.2017 žádnou darovací smlouvu.

 

Poskytnutí informace o uvolněných a neuvolněných zastupitelích obce

Žádost:

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s žádostí o spolupráci na výzkumu, který realizujeme v rámci projektu "Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce" podpořeného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Jednou z aktivit projektu je i zmapování zastoupení žen a mužů na uvolněných a neuvolněných pozicích ve městech, obcích a městských částech/obvodech ve Středočeském kraji.

Vzhledem k tomu, že data týkající se uvolněných a neuvolněných zastupitelů a zastupitelek, stejně jako starostů a starostek, nejsou v České republice systematicky sledována a zveřejňována, dovoluji si požádat o spolupráci.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace: jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek ve vašem zastupitelstvu.

 

Odpověď:

Tímto Vám odpovídám na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ze dne 31. 10. 2017 přijatou dne 1. 11. 2017 pod č. j. 645/2017, která se týká poskytnutí a zaslání jmen a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek v zastupitelstvu obce Vranov.
Zastupitelé i zastupitelky obce Vranov jsou neuvolněnými členy zastupitelstva.

 

Poskytnutí informace ohledně škodlivých ptáků

Žádost:

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

Obracíme se na vás podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:

1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak -jak?
3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky "Birdgard"?
4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škody způsobené ptáky?

 

Odpověď:

Tímto Vám odpovídám na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 8. 2017 přijatou dne 23. 8. 2017 pod č. j. 483/2017, která se týká zodpovězení následujících otázek. Předem Vás chci upozornit, že žádáte poskytnutí informace podle neexistujícího zákona 106/99 sb., nicméně jsem to vyhodnotil jako překlep.

1) Obec Vranov nemá problémy s holuby, špačky, kormorány a ni jinými škodlivými ptáky.
2) Nebráníme se nijak proti škodlivým ptákům
3) Nesetkali jsme se s plašiči škodlivých ptáků zn. Birdgard.
4) Neposkytujeme žádné dotace na obranu proti škodlivým ptákům.
5) Neposkytujeme náhrady škod způsobené ptáky.

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci