query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 391 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 391)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-16 06:52:48') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Zákon č. 106/1999 Sb. (Vranov)

Žádost o informace - zápisy 2017, 2018, 2019

Žádost:

žádám Vás  o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a to zápisů z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vranov, Vranov č. p. 16, 257 22 Čerčany za roky 2017, 2018 a 2019 až do dnešního dne.

Odpověď 1:

Dne 15. 5. 2019, pod č. j. 291/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov, žádost o  poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 15. 5. 2019, která se týká poskytnutí informace a to zápisů z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vranov, Vranov č. p. 16, 257 22 Čerčany za roky 2017, 2018
a 2019 až do dnešního dne.

Vzhledem k tomu, že ve své žádosti požadujete velký rozsah informací, Obec Vranov v souladu s §14, odst. 7, písmeno c) zákona o poskytování informací č.106/1999, prodlužuje lhůtu vyřízení odpovědi na Vaši žádost o 10 dní.

Odpověď 2:

dne 15. 5. 2019 byla na obecním úřadě ve Vranově přijata Vaše žádost o podání informace pod č.j  291/2019.  V souladu s § 14 odstavec 5 zákona 106/1999/Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám tímto oznamuji, že Vámi požadované informace jsou připraveny a budou odeslány dle Vašeho požadavku na Vaši emailovou adresu, po uhrazení částky 80,- Kč za odeslání  40 stran (1strana A4 / 2Kč), dle platného ceníku. Úhradu možno provést převodem na účet 9825121/0100 KB Benešov, variabilní symbol 2912019106, nebo v pokladně Obecního úřadu ve Vranově v úředních hodinách.

Poučení: Pokud do 60 dnů ode dne oznámení nebude požadovaná částka uhrazena, bude Vaše žádost 
odložena (§17 odst. 5 zákona 106/1999 Sb.).

Příloha: Seznam dokumentů a počtu stran

Rozhodnutí o částečném neposkytnutí informací:

S odkazem na §8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byly naplněny důvodu pro neposkytnutí informace v tom, že v zápisech zastupitelstva se objevují citlivé informace o občanech, proto Obecní úřad Vranov poskytne Usnesení ze zápisů za roky 2017, 2018 a 2019, která tyto informace neobsahují.

Přílohy:

Usnesení 2017
Usnesení č. 11/2017, 2. strana
Usnesení 2018
Usnesení 2019

 

 

Poskytnutí informací - Drhlavský rybník

Žádost

Odpověď:

Dne 6. 2. 2019, pod č. j. 77/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov  žádost o
poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 5. 2. 2019, která se týká poskytnutí informace Výstavba Drhlavského rybníka
s potokem, jak je uvedeno v Závěrečném účtu obce Vranov, r. 2014, účelový znak 90877,
a účelový znak 15827. Žádost obsahuje veškerou dokumentaci vztahující se k tomuto
účelu: 
Schválení záměru ZO Vranov, schválení žádosti o dotaci z MŽP ZO Vranov, schválení
žádosti o dotaci z EU přes SFŽP ZO Vranov, stavební povolení díla, stavební
dokumentaci, výběrové řízení na dodavatele díla ZO Vranov, zadávací dokumentaci,
vypsání (otisk úřední desky), všechny posuzované nabídky, protokol výběrové komise,
schválení nabídky a smlouvy s dodavatelem díla ZO Vranov, smlouvu s dodavatelem díla,
předávací protokol díla mezi dodavatelem a statutárním orgánem obce Vranov, veškerou
finanční dokumentaci, faktury, dodací listy, skládkové listy, stavební deník, výběrové řízení
na technický dozor zastupující obec Vranov, smlouvu mezi obcí Vranov a technickým
dozorem stavby, fakturaci od technického dozoru stavby, vyúčtování dotace MŽP,
vyúčtování dotace EU přes SFŽP.

Poskytnutí informace - O zadávání veřejných zakázek

Žádost:

Žádám vás o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a to vnitřní směrnice vašeho úřadu upravující postup při zadávání zakázek malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odpověď:

Dne 6. 2. 2019, pod č. j. 76/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov  žádost o
poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 5. 2. 2019, která se týká poskytnutí informace a to vnitřní směrnici Obecního  úřadu
Vranov upravující postup při zadávání zakázek malého rozsahu dle ustanovení § 27,
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 

V zákonné lhůtě jste odpověděl na naši výzvu  o doplnění Vaší žádosti o tom, že jste
seznámen s tím, že informace poskytované dle zákona č.106/1999 Sb., Obecním úřadem
Vranov, jsou zpoplatněny dle sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona
č.106/1999 Sb. schválený zastupitelstvem obce Vranov.

 

Vzhledem k malému rozsahu požadované informace, byla tato informace zproštěna od
poplatku.

 

Tímto Vám v příloze zasílám Vámi požadovanou informaci. 

 

Příloha: Interní směrnice č.1/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky, obec
Vranov, Vranov 16, 257 22 Čerčany, IČ 00232980.

Poskytnutí informace - zveřejněný platný územní plán Vranov

Žádost:

Věc: Žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní, vážený pane,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí této informace:

  • Na jaké internetové adrese je k nahlédnutí úplný a platný územní plán Vaší obce? 

 

Odpověď:

Věc: Žádost o poskytnutí informace

Tímto Vám odpovídám na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ze dne 28. 6. 2018 přijatou dne 4. 7. 2018 pod č. j. 320/2018, která se týká poskytnutí informace na jaké internetové adrese je k nahlédnutí úplný a platný územní plán obce Vranov. Platný územní plán obce Vranov nenaleznete na žádné internetové adrese. Je možný k nahlédnutí v tištěné podobě na MěÚ Benešov, odbor stavebního a územního plánování v úřední dny pondělí, středa, čtvrtek. Je možné do něj nahlédnout i na obecním úřadě ve Vranově v úřední dny každou středu od 17 – 19h.

V současné době má obec Vranov rozpracovaný nový územní plán, který po dokončení bude vyvěšen na internetových stránkách obce Vranov.

 

Poskytnutí informace o pohledávkách a darovacích smlouvách

Dotaz:
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím
Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:
- která osoba má vůči obci pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou, která je po splatnosti více jak 30 dnů
- počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

Odpověď:

Věc: Žádost o poskytnutí informace

Tímto Vám odpovídáme na Vaši žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 11. 2017 2017

přijatou dne 8. 11. 2017 pod č. j. 649/2017.

  1. Která osoba má vůči obci pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou, která je posplatnosti více jak 30 dní.

Osoba M. V. má vůči obci pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou ve výši 2.100,-Kč.

  1. Počet uzavřených darovacích smluv od 1.ledna 2016 do 1 října 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

Obec Vranov neuzavřela od 1.1.2016 – 1.10.2017 žádnou darovací smlouvu.

 

Poskytnutí informace o uvolněných a neuvolněných zastupitelích obce

Žádost:

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s žádostí o spolupráci na výzkumu, který realizujeme v rámci projektu "Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce" podpořeného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Jednou z aktivit projektu je i zmapování zastoupení žen a mužů na uvolněných a neuvolněných pozicích ve městech, obcích a městských částech/obvodech ve Středočeském kraji.

Vzhledem k tomu, že data týkající se uvolněných a neuvolněných zastupitelů a zastupitelek, stejně jako starostů a starostek, nejsou v České republice systematicky sledována a zveřejňována, dovoluji si požádat o spolupráci.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace: jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek ve vašem zastupitelstvu.

 

Odpověď:

Tímto Vám odpovídám na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ze dne 31. 10. 2017 přijatou dne 1. 11. 2017 pod č. j. 645/2017, která se týká poskytnutí a zaslání jmen a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek v zastupitelstvu obce Vranov.
Zastupitelé i zastupitelky obce Vranov jsou neuvolněnými členy zastupitelstva.

 

Poskytnutí informace ohledně škodlivých ptáků

Žádost:

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

Obracíme se na vás podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:

1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak -jak?
3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky "Birdgard"?
4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škody způsobené ptáky?

 

Odpověď:

Tímto Vám odpovídám na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 8. 2017 přijatou dne 23. 8. 2017 pod č. j. 483/2017, která se týká zodpovězení následujících otázek. Předem Vás chci upozornit, že žádáte poskytnutí informace podle neexistujícího zákona 106/99 sb., nicméně jsem to vyhodnotil jako překlep.

1) Obec Vranov nemá problémy s holuby, špačky, kormorány a ni jinými škodlivými ptáky.
2) Nebráníme se nijak proti škodlivým ptákům
3) Nesetkali jsme se s plašiči škodlivých ptáků zn. Birdgard.
4) Neposkytujeme žádné dotace na obranu proti škodlivým ptákům.
5) Neposkytujeme náhrady škod způsobené ptáky.

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci