Program zasedání svazku obcí 5/2016 ve Všechlapech dne 30. 5. 2016 od 16.00 hod.

Program zasedání 5-2016

které se koná ve Všechlapech dne 30.5. 2016

  1. Zahájení zasedání
  2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
  3. Volné téma
  4. Granty a dotace
  5. Úprava rozpočtu
  6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2015
  7. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2015 - zveřejnění na úředních deskách
  8. Skupinový vodovod CHOPOS

 

Příští zasedání v Bílkovicích.