Interní směrnice č. 1/2021

Interní směrnice
č. 1/2021

o postupech při zadávání veřejné zakázky
 CHOPOS, Chotýšany 54, 256 01 Benešov, IČ: 69000948

Článek 1
Dělení zakázky dle předmětu

 • na dodávky
 • na stavební práce
 • na služby
 • Článek 2

Dělení zakázky dle předpokládané hodnoty

Veřejné zakázky

dodávky/služby

stavební práce

Nadlimitní veřejná zakázka

nad finanční limit platného předpisu

nad finanční limit platného předpisu

Podlimitní veřejná zakázka

do finančního limitu platného předpisu

do finančního limitu dle platného předpisu

Veřejná zakázka malého rozsahu

do 2 000 000 Kč

do 6 000 000 Kč

 

Dělení zakázky malého rozsahu (dále ZMR) dle předpokládané hodnoty

 • ZMR 1. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH nepřesahuje 200 000 Kč,
  a v případě stavebních prací nepřesahuje 600 000 Kč.
 • ZMR 2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje 200 000 Kč, resp.
  v případě stavebních prací 600 000 Kč a zároveň nepřesahuje 2 000 000 Kč a v případě stavebních prací nepřesahuje 6 000 000 Kč.

Článek 3

Postupy a požadavky při zadávání zakázky

 • Nadlimitní zakázky

         Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

 • Podlimitní zakázky

         Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

 • Zakázky malého rozsahu
 • Postup při zadávání zakázek ZMR 1. kategorie

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně dodavatele o předložení nabídky. Nabídky (rozpočty) mohou být pořízeny z internetu či internetových obchodů. Forma nabídek písemná či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena výběrovou komisí nebo pověřenou osobou, případně hodnotící komisí. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobně členěný),
 • splnění dalších požadavků, pokud bude výzvou stanoveno. 
 • Postup při zadávání zakázek ZMR 2. kategorie

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně dodavatele o předložení nabídky. Pro posouzení efektivnosti nabídky je možné předložit rozpočet získaný z internetu či internetového obchodu. Předložené nabídky mohou být vyhotoveny písemně či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena výběrovou komisí nebo pověřenou osobou. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobněji členěný),
 • nabídka musí obsahovat splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek,
 • splnění dalších požadavků, pokud bude výzvou stanoveno.

  

Článek 4

Výjimky z působnosti směrnice 

 • Zadávání zakázek v souvislosti s živelní či jinou pohromou.
 • Zadávání zakázek ve výjimečných případech v souvislosti s urychleným řešením nečekané události (např. poruchy, opravy, škody na majetku).
 • Zadávání zakázek podléhajících pravidlům dotačních fondů.
 • Zadávání zakázek podle § 29 Zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
 • Zadávání zakázek do výše 100 000 Kč bez DPH na služby, dodávky a do výše 300 000 Kč bez DPH na stavební práce, které je v kompetencích manažera svazku (dle Usnesení výboru svazku č. 9/2016 ze dne 25. 10. 2016).

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 • Zadavatel bude při výběru klást důraz na transparentnost, přiměřenost. Ve vztahu k dodavateli bude ctít zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace. Při výběru bude kladen důraz na efektivitu, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků.
 • Zadavatel je při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona.
 • Kritériem pro výběr zhotovitele a zadání zakázky bude ekonomická výhodnost nabídky,
  nejnižší nabídková cena (pokud není stanoveno jinak).
 • Směrnice byla schválena výborem svazku dne 26. 1. 2021.

 

Článek 6

Účinnost

Směrnice nabývá účinnosti dne 26. 1. 2021

      
             Jiří Černý, místopředseda                                           Ing. Libor Matoušek, předseda
                                                                                                          

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci