• Obec Třebešice

Třebešice

Třebešice

Obec Třebešice se nachází v okrese Benešov.

První dochovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1358.
V obci žije 94 obyvatel. 

Obec se rozkládá v mírné kotlině 5 km od městečka Divišov, 8 km od dálnice D1 (Exit 41 km - Český Šternberk / Divišov), 11 km od Benešova, 13 km od Vlašimi a 45 km jiho-východně od Prahy.

 

Informace k poplatku za komunální odpad a psy pro rok 2021

INFORMACE K POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSY PRO ROK 2021

Příslušnou částku pro rok 2021 za popelnice, dle Vámi vybrané frekvence počtu svozů, a příslušnou částku podle počtu psů můžete uhradit v hotovosti na Obecním úřadě Třebešice nebo převodem na účet obce.

Úřední hodiny:
Pondělí         od 17:00 do 19:00 hod.
Středa          od 17:00 do 20:00 hod.
Mimořádně v sobotu 09.01.2021 od 9:00 do 11:00 hod.
                 v sobotu 23.01.2021 od 9:00 do 11:00 hod.

Platba na účet obce:
Číslo účtu: 320071369/0800

» Popelnice
Variabilní symbol: číslo popisné nebo evidenční dané nemovitosti
Do zprávy pro příjemce: jméno, příjmení a vybraná frekvence svozů

» Psi
Do zprávy pro příjemce: jméno, příjmení a adresa držitele psa

Bez uvedení variabilního symbolu a zprávy pro příjemce nelze platbu identifikovat.

Uhradit poplatky je, dle platné vyhlášky obce, nutné nejpozději do 31.03.2021, po tomto datu bez uhrazeného poplatku nebude svozová firma popelnice vyvážet.
 Komunální odpad – nádoba 110 litrů                                             výše poplatku
 43 svozů / rok (jedna nádoba)  svoz kombinovaný                         1 900,00 Kč
 43 svozů / rok (druhá nádoba)  svoz kombinovaný                         1 548,00 Kč
 26 svozů / rok                         svoz 1x za 14 dní                          1 351,00 Kč
 12 svozů / rok                         svoz 1x za měsíc                             907,00 Kč
 květen – říjen včetně              1x za 14 dní (rekreační objekty)        907,00 Kč

Sazba poplatku za psa dle platné vyhlášky obce.
                                                             výše poplatku
za jednoho psa                                          75,00 Kč
za druhého a každého dalšího psa         100,00 Kč
ZTP/P                                                    ozvobozeno
(osvobození od poplatku potvrdit na OÚ Třebešice, kopii postačuje vložit do schránky na OÚ nebo kopii či fotografii zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s nařízením

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID - 19, s platností ode dne 21.10.2020 do odvolání, zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb, v prostředcích veřejné dopravy, nádražích, nástupištích, v motorových vozidlech, na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází k přítomnosti více než dvou osob.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 5/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona:

1. s účinností ode dne 21. 9. 2020 do odvolání nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na hromadných akcích typu slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Tento zákaz se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
c) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
d) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
e) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

2. s účinností ode dne 19. 9. 2020 ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 4/2020 vyhlášené dne 11. září 2020 pod č.j. KHSSC 46879/2020, kterým byla s účinností ode dne 14. 9. 2020 pro území všech okresů Středočeského kraje nařízena mimořádná opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod.

Nařízení KHS včetně odůvodnění

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 08.09.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE
Z 8. ZÁŘÍ 2020

č. 6-37/2020 až 6-45/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

6-37/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zasedání.
Hlasování: 6/0/0

6-38/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice žádost Policie ČR projednalo a rozhodlo, že aktualizovat OZV 9/2015 TECHNO zatím nebude.
Hlasování: 0/6/0

6-39/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice rozhodlo, že se k žádosti Ing. E.V. a Ing. I.V. o vyjádření k žádosti o podporu z fondu Záchrany architektonického dědictví pro rok 2021 nebude vyjadřovat, protože nebyly doplněny podklady, o které byli žadatelé opakovaně žádáni.
Hlasování: 0/6/0

6-40/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 4/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

6-41/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh na vyřazení nefunkčního a nevratně poškozeného majetku ve vlastnictví obce projednalo a vyřazení schvaluje. Soupis je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 8. září 2020.
Hlasování: 6/0/0

6-42/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt: Výměna oken na OÚ Třebešice a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: 6/0/0

6-43/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje výrobu praporu pro SDH.
Hlasování: 6/0/0

6-44/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice rozhodlo o neschválení realizace historické mapy obce.
Hlasování: 0/6/0

6-45/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje Pasport komunikací obce Třebešice.
Hlasování: 6/0/0

Zastupitelstvo bere na vědomí
–  Došlou korespondenci.
–  Finanční záležitosti, plnění rozpočtu.
–  Volby do zastupitelstva Středočeského kraje.
–  Informování ze zasedání DSO CHOPOS.
–  Řád veřejného pohřebiště.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.06.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE Z 23. ČERVNA 2020
č. 5-31/2020 až 5-36/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

5-31/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

5-32/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice žádost společnosti Centrum české historie o finanční příspěvek projednalo a s příspěvkem z rozpočtu obce Třebešice nesouhlasí.
Hlasování: 6/0/0

5-33/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice účetní závěrku za rok 2019 projednalo a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2019 schvaluje bez připomínek.
Hlasování: 6/0/0

5-34/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice Návrh závěrečného účtu projednalo a Závěrečný účet obce za rok 2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2019, schvaluje bez výhrad.
Hlasování: 6/0/0

5-35/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 3/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

5-36/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje, na základu Zápisu o výběru dodavatele, výběr dodavatele na zakázku „Výměna oken na OÚ Třebešice“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: 6/0/0

Zastupitelstvo bere na vědomí
–  Došlou korespondenci.
–  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2019.
–  Finanční záležitosti, plnění rozpočtu.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.05.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE Z 21.05.2020
č. 4-26/2020 až 4-30/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

4-26/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zase­dání.
Hlasování: 7/0/0

4-27/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice žádost Ing. I.V. o vyjádření ke stavbě plotu k dodatečné žádosti o povolení projednalo a ke stavbě plotu, oplocení pozemků parc. č. 459/5, č. 459/3, č. 459/7 a st. 141, v souladu s poskytnutým zákresem nemá námitky. Zastupitelstvo obce Třebešice vyjadřuje námitku a nesouhlas k již realizované výsadbě jehličnatých stromů bezprostředně za plotem, a to z důvodu, že se jedná o výsadbu v těsné blízkosti s příjezdovou komunikací do obce, silnicí III. tř. 11120 ve vlastnictví KSÚS, p.o., a současně z důvodu, že se z části jedná o výsadbu v intravilánu obce Třebešice, k.ú. Třebešice u Divišova.
Hlasování: 7/0/0

4-28/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice žádost Ing. I.V. o vyjádření ke stavbě plotu k žádosti o stavební povolení projednalo a ke stavbě plotu, oplocení pozemků parc. č. 459/4 a č. 466, v souladu s poskytnutým zákresem, nemá námitky. Zastupitelstvo obce Třebešice, v souladu s ustanovením § 1017, odst. 1, NOZ, vyjadřuje námitku a nesouhlas s výsadbou stromů bezprostředně k hranici pozemku parc. č. 1144, účelová veřejně přístupná komunikace ve vlastnictví Obce Třebešice, k.ú. Třebešice u Divišova.
Hlasování: 7/0/0

4-29/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice Žádost o finanční příspěvek pro „Charita Vlašim“ projednalo a příspěvek neschvaluje.
Hlasování: 7/0/0

4-30/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice „Dohodu o provedení práce – Péče o veřejnou zeleň“ pro Václava Kheka, odměna 100,00 Kč/hodina, projednalo a dohodu o provedení práce schvaluje.
Hlasování: 6/0/1

Zastupitelstvo bere na vědomí
–  Došlou korespondenci.
–  Finanční záležitosti, plnění rozpočtu.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.4.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE Z 16.4.2020
č. 3-18/2020 až 3-25/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

3-18/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

3-19/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo, z důvodu bezpečnosti, výměnu 8 stožárů VO v části obce k „Bandasáku“ ve výši 53.678,00 Kč.
Hlasování: 6/0/0

3-20/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020.
Hlasování: 6/0/0

3-21/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice projednalo návrh zadání Pasportu místních komunikací a rozhodlo podat žádost na zahájení správního řízení.
Hlasování: 6/0/0

3-22/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice zjištění, že došlo k zaslepení větve dešťové kanalizace vedoucí souběžně s příjezdovou komunikací do obce č. 11120 - parc. č. 1142 a dále po pozemku parc. č. 1134/1 a 391/2 a ústící do rybníka „Židák“ - parc. č. 394/1, a její částečné odstranění ze směru od rybníka projednalo a schvaluje pozastavení Pasportu dešťové kanalizace v obci Třebešice do vyřešení situace.
Hlasování: 6/0/0

3-23/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice nesouhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu obce Třebešice na rok 2020 pro Linku bezpečí, z.s.
Hlasování: 6/0/0

3-24/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice bere na vědomí Oznámení o právním zastoupení Ing. I.V. a Ing. E.V. JUDr. Markem Hlaváčem, advokátem, a současně projednalo a souhlasí s odpovědí vypracovanou právním zástupcem Obce Třebešice JUDr. Janem Podhorským, advokátem.
Hlasování: 6/0/0

3-25/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice projednalo, bere na vědomí a souhlasí s postoupením došlých oznámení Č.j.: 070100/2020, Č.j.: 077100/2020, Č.j.: 081100/2020 na Odbor správních agend – oddělení přestupků pro nepříslušnost.
Hlasování: 6/0/0

Zastupitelstvo bere na vědomí
–   Plánované rozmístěním VO a realizaci.
–   Žádost o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Aktivity v přírodě a výkon práv v době mimořádných opatření

Povinnost nošení roušky či obdobné ochrany dýchacích cest platí i při aktivitách v přírodě.

Informace Ministerstva zemědělství:

Výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství

16.3.2020

Informace Ministerstva zemědělství: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215.

Výkon práva myslivosti:

Výkon práva myslivosti, zejména individuální lov, péče o zvěř a nezbytné provozní povinnosti uživatelů honiteb jsou v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy, stejně jako jakékoli shromažďování myslivců z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o zvěř a výkon práva myslivosti – lov zvěře, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

 

Výkon rybářského práva:

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

 

Včelařství:

Péče o včelstva – včelařství je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Jakékoli shromažďování (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o včely a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

 

OPATŘENÍ Česká pošta, s.p.

Krizový štáb České pošty dne 18.3.2020 rozhodl o následných opatřeních:

 • Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Omezení otevírací doby do 16 hodin je v jejich kompetenci.
 • Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Víkendové uzavření provozu je v jejich kompetenci.
 • Česká pošta na základě dnešního jednání vlády budou pobočky České pošty od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Požádali jsme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového štábu České pošty.
 • Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje.
 • Co se týká mezinárodní přepravy vybrané země z důvodu jejího omezení a nedostatečných kapacit přestávají přijímat zásilky z dalších zemí. Vyzvali jsme občany, aby nenakupovali zboží na zahraničních e-shopech z dále uvedených zemí a ani si nenechali z těchto zemí od jiných odesilatelů nic zasílat. Z daných lokalit do České republiky s největší pravděpodobností v následujícím období zásilky neodejdou. Zároveň Česká pošta od čtvrtka 19. března 2020 přestává přijímat do své přepravy jakékoli zásilky adresované do následujících zemí - Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Kypr a Gruzie. Česká pošta nemůže garantovat jejich převzetí cílovou zemí. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace nevylučujeme rozšíření seznamu zemí, kam Česká pošta nedoručuje a odkud zásilky do České republiky nepřichází.

O dalších přijatých opatřeních Vás budeme neprodleně informovat.

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 18.3.2020

Vláda ČR nařídila od dnešní půlnoci, 18.3.2020 od 24:00 hod., všem osobám povinnost nosit jakoukoliv ochranu dýchacích cest při pobytu mimo domov (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky), dále pak od čtvrtka 19.3.2020 mezi 10:00 a 12:00 hod. mohou nakupovat v obchodech pouze lidé nad 65 let.

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 18.3.2020

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.3.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE Z 3.3.2020
č. 2-8/2020 až 2-17/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

2-8/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zase­dání.
Hlasování: 5/0/0

2-9/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo umístění pojistkové skříně na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 1132/1 (veřejné prostranství) pro nemovitosti č.p. 16, č.p. 17 a č.p. 31 v rámci akce „Třebešie – TS, kNN“ na místě vlevo ve směru jízdy do kopce.
Hlasování: 5/0/0

2-10/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo akci č. IE-12-6009125 „Třebešice TS, kNN“ v těchto bodech: a) většinová demontáž nadzemního vedení, b) smlouvy na věcné břemeno k hlavním domovním vedením, c) smlouvu na věcné břemeno na páteřní vedení kNN, kVN a pověřuje starostku podpisem smluv.
Hlasování: 5/0/0

2-11/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo žádost o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova – výměna oken na budově Obecního úřadu Třebešice, Třebešice 39.
Hlasování: 5/0/0

2-12/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo dotaci z dotačního programu Výstavba „D-ČOV“ z rozpočtu obce Třebešice na rok 2020 pro pana             . Dotace bude žadateli proplacena dle pravidel pro poskytování dotace k dotačnímu programu výstavba „D-ČOV“ v obci Třebešice z rozpočtu obce Třebešice.
Hlasování: 5/0/0

2-13/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice nesouhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu obce Třebešice na rok 2020 pro společnost TŘI o.p.s.
Hlasování: 5/0/0

2-14/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice vyhlašuje, v souladu s pravidly, prodej palivového dřeva z obecního lesa samovýrobou.
Hlasování: 5/0/0

2-15/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice z důvodu vyřešení odtokového koryta z rybníku Dolní Roháček schválilo zveřejnění záměru na odkoupení části pozemku ve vlastnictví paní              , č. 270/3 o velikosti 38,3 m2, a pana              , parc. č. 273, o velikosti 49,2 m2, vše v k.ú. Třebešice u Divišova, za cenu v místě obvyklou, veškeré náklady bude hradit obec Třebešice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku, aby po uplynutí stanovené lhůty v této věci rozhodla a dále zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smluv.
Hlasování: 5/0/0

2-16/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo žádost o podpoření veřejně prospěšného projektu z projektu „Můj kraj – Participativní rozpočet Středočeského kraje 2020“.
Hlasování: 5/0/0

2-17/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje připojení k akci „Hodina země“ dne 28.3.2020 od 20.30 do 21.30 hod.
Hlasování: 5/0/0

Zastupitelstvo bere na vědomí
–      Pasport komunikací.
–      Pasport dešťové kanalizace.
–      Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti či reálného věcného břemene.
–      Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace na rekonstrukci rybníku Horní Roháček z dotačního programu MZE.
–      Veřejné projednávání Z2 ÚP Třebešice 1.4.2020 od 17.hod.
–      Různé: Došlá korespondence, Hospodaření obce k 29.2.2020, Výsledek rozboru pitné vody Třebešice č.p. 39, Vyrovnání závazku vůči panu              , Zrušení investičního účtu.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.1.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE Z 28.1.2020
č. 1-1/2020 až 1-7/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

1-1/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zase­dání.
Hlasování: 5/0/0

1-2/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020.
Hlasování: 5/0/0

1-3/2020 Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Třebešice na rok 2021–2023.
Hlasování: 5/0/0

1-4/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo neinvestiční dotaci společnosti RUAH o.p.s. ve výši 3.000,00 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

1-5/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo cenovou nabídku na výrobu vchodových dveří k nebytovým prostorám v budově č.p. 39, dveře budou identické s vchodovými dveřmi do budovy OÚ, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

1-6/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice nesouhlasí s příspěvkem na osvětově – preventivní projekt IV-Nakladatelství s.r.o.
Hlasování: 5/0/0

1-7/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice nesouhlasí s umístěním reklamy v kalendáři od společnosti Kalousková s.r.o.
Hlasování: 5/0/0

 

Zastupitelstvo bere na vědomí
–  Došlou poštou Č.j.: 011100/2020 kterou na OÚ Třebešice podali manželé   .
–  Došlou poštou Č.j.: 017100/2020 kterou na OÚ Třebešice podali manželé    a místní šetření dne 6.2.2020 od 16,30 h.
–  Edukační program MVČR.
–  Informování ze zasedání DSO CHOPOS. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.12.2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 30.12.2019
č. 11-75/19 až 11-84/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

11-75/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

11-76/19  Zastupitelstvo obce rozpočet obce Třebešice na rok 2020 projednalo, nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky a ZO rozpočet pro rok 2020 schválilo jako schodkový.
Hlasování: 6/0/0

11-77/19  Zastupitelstvo obce návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Třebešice na rok 2021–2023 projednalo a s návrhem souhlasí.
Hlasování: 6/0/0

11-78/19  Zastupitelstvo obce předpokládané oprávněné náklady obce vyplývající z režimu nakládání s komunálním odpadem při zachování rozvržení na jednotlivé poplatníky projednalo a Přílohu č. 2 k OZV obce Třebešice 1/2019 schválilo. Výše poplatku pro rok 2020 byla stanovena následovně: 43 svozů/rok = 1.700,00 Kč; 43 svozů/rok (druhá nádoba) = 1.384,00 Kč; 26 svozů/rok = 1.101,00 Kč; 12 svozů/rok = 607,00 Kč; rekreační objekty období 05-10 včetně = 607,00 Kč.
Hlasování: 4/2/0

11-79/19  Zastupitelstvo obce žádost OSH Benešov o podporu aktivit projednalo a poskytnutí neinvestiční dotace neschvaluje.
Hlasování: 6/0/0

11-88/19  Zastupitelstvo obce žádost Ochrany fauny ČR o.p.s. o podporu aktivit projednalo a poskytnutí neinvestiční dotace neschvaluje.
Hlasování: 5/1/0

11-81/19  Zastupitelstvo obce rozpočtové opatření č. 5/2019 projednalo a úpravu rozpočtu k 31.12.2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

11-82/19  Zastupitelstvo obce projednání Úpravy projektu - oprava odtokového koryta + Doplnění žádosti o dotaci z důvodu doplnění informací odložilo na další zasedání ZO.
Hlasování: 6/0/0

11-83/19  Zastupitelstvo obce žádost obce Třebešice, Č.j.: 302102/2019, o povolení vyřezání náletových křovin z účelové komunikace, tzv. „Rokle“, parc. č. 1144, vedené jako ostatní plocha – ostatní komunikace v souladu s Usnesením ZO č. 10-71/19 ze dne 3.12.2019 projednalo, s prořezáním a úpravou souhlasí a zahajuje řízení o povolení.
Hlasování: 6/0/0

11-84/19  Zastupitelstvo obce stanovuje cenu za pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 39 na částku 3.500,00 Kč měsíčně a pověřuje starostku podpisem smlouvy, nájemce viz Usnesení ZO 10-74/19 ze dne 3.12.2019.
Hlasování: 6/0/0

Bereme na vědomí
–  Novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ze dne 9.12.2019 o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC.
–  Plán inventur obce Třebešice za rok 2019, jmenování inventarizační komise.
–  Informování ze zasedání DSO CHOPOS. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.12.2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 3. 12. 2019
č. 10-62/19 až 10-74/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

10-62/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

10-63/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh rozpočtu projednalo a se zveřejněním návrhu rozpočtu na rok 2020 souhlasí.
Hlasování: 0/6/0

10-64/19  Zastupitelstvo obce Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebešice projednalo a OZV č. 2/2019 schvaluje.
Hlasování: 0/6/0

10-65/19  Zastupitelstvo obce Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu projednalo a OZV č. 3/2019 schvaluje.
Hlasování: 0/6/0

10-66/19  Zastupitelstvo obce Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku ze psů projednalo a OZV č. 4/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

10-67/19  Zastupitelstvo obce Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného projednalo a OZV č. 5/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

10-68/19  Zastupitelstvo obce Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství projednalo a OZV č. 6/2019 schvaluje.
Hlasování: 0/6/0

10-69/19  Zastupitelstvo obce Třebešice předpokládané oprávněné náklady obce vyplývající z režimu nakládání s komunálním odpadem při zachování rozvržení na jednotlivé poplatníky projednalo a rozhodnutí odložilo na další zasedání.
Hlasování: 6/0/0

10-70/19  Zastupitelstvo obce Třebešice projednalo nárůst průjezdu vozů (těžké techniky) po obci a přijalo systémová opatření.
Hlasování: 6/0/0

10-71/19  Zastupitelstvo obce Třebešice projednalo obnovu účelové komunikace „Rokle“ parc. č. 1144, vedené jako ostatní plocha – ostatní komunikace a obnovu schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

10-72/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh na vyřazení nefunkčního nebo nevratně poškozeného majetku ve vlastnictví obce projednalo a vyřazení schvaluje. Soupis je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 3.12.2019.
Hlasování: 6/0/0

10-73/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh Dodatku č.1. ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje projednalo a Dodatek č.1, zpoplatnění služby za cenu 500,00 Kč/rok bez DPH na nádobu, schvaluje a pověřuje starostku podpisem dodatku.
Hlasování: 6/0/0

10-74/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje nabídku pana Jaroslava Šimka, RED OR WHITE, na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 39. Cena a doba pronájmu bude stanovena po nezbytných úpravách, nutných pro plné užívání prostor.
Hlasování: 6/0/0

Bereme na vědomí
–  Došlou korespondenci.
–  Informování ze zasedání DSO CHOPOS. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.10.2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22. 10. 2019
č. 9-54/19 až 9-61/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

9-54/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

9-55/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh Č.j.: 224103/2019 na pořízení změny ÚP Třebešice, podle ustanovení § 46 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, na vypracování regulačního plánu pro celé území k.ú. Třebešice u Divišova nebo konkrétní lokalitu projednalo a s návrhem nesouhlasí.
Hlasování: 0/6/0

9-56/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh Č.j.: 225103/2019 na pořízení změny ÚP Třebešice, podle ustanovení § 46 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, na zamezení změny využití pozemku parc. č. 462 a parc. č. 463 oproti změně č. 1 ÚP Třebešice projednalo a s návrhem nesouhlasí.
Hlasování: 0/6/0

9-57/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh na pokračování ve změně č. 2 ÚP Třebešice klasickou formou projednalo a s návrhem nesouhlasí.
Hlasování: 0/6/0

9-58/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh na pokračování ve změně č. 2 ÚP Třebešice zkrácenou formou projednalo a návrh, ve stávajícím rozsahu: a) změna funkčního využití pozemku parc.č. 266/2 ze zeleně soukromé na venkovské bydlení, b) změna regulativů výstavby na pozemku parc.č. 462, která umožní výstavbu více RD místo jednoho, c) změna textu v návrhu týkajících se minimální velikosti pozemku nové zástavby (snížení z 800 m2 na 700 m2 pouze ve výjimečných případech), schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

9-59/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje prodej částí obecního pozemku ve vlastnictví obce, parc. č. 449 o velikosti cca 70 m2 a 11 m2, k.ú. Třebešice u Divišova, z podnětu obdržené žádosti Č.j.: 221103/2019. Cena byla stanovena na 100,00 Kč/m2. ZO pověřuje starostku, po předložení dělícího GP podpisem smlouvy. Náklady spojené s GP a převodem pozemku hradí kupující.
Hlasování: 6/0/0

9-60/19  Zastupitelstvo obce Třebešice žádost POSÁZAVÍ o.p.s. o podporu aktivit projednalo a s poskytnutím neinvestiční dotace nesouhlasí.
Hlasování: 0/6/0

9-61/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti obce č.p. 39. Nebytové prostory je možné vidět vždy v době úředních hodin, v jiný termín po předchozí domluvě. Po uplynutí zákonem stanovené lhůty 15 dní rozhodne o pronájmu ZO na nejbližším zasedání následujícím po dni uplynutí zákonem stanovené lhůty.
Hlasování: 6/0/0

Bereme na vědomí
–  Došlou korespondenci.
–  Zahájení řízení o posunutí dopravního značení „začátek“ a „konec“ obce Třebešice. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. 10. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 1. 10. 2019
č. 8-46/19 až 8-53/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

8-46/19  ZO schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

Souhlas obce se zařazením správního území obce do území působnosti MAS Posázaví na období 2021–2027
8-47/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje zapojení správního území obce Třebešice do přípravy Strategie regionu Posázaví na období 2021–2027 včetně strategických plánů Leader.
Hlasování: 6/0/0

8-48/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje zařazení správního území obce Třebešice do území působnosti MAS Posázaví na období 2021–2027.
Hlasování: 6/0/0

8-49/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje zařazení správního území obce Třebešice do území turistické oblasti Posázaví.
Hlasování: 6/0/0

8-50/19  Zastupitelstvo obce Třebešice pověřuje starostku podpisem schvalovacího protokolu.
Hlasování: 6/0/0

8-51/19  ZO souhlasí s předloženou projektovou dokumentací RD O120 (Eko 120) a výstavbou na pozemku č. 261/49, k.ú. Třebešice u Divišova. RD O120 (Eko 120) není v rozporu s platným Územním plánem obce Třebešice.
Hlasování: 5/0/1

8-52/52  ZO schválilo zveřejnění záměru na odprodej částí obecního pozemku ve vlastnictví obce, parc. č. 449 o velikosti cca 70 m2 a 11 m2, k.ú. Třebešice u Divišova, na základě žádosti Č.j.: 221103/2019. ZO pověřuje starostku, po uplynutí zákonem stanovené lhůty 15 dní, rozhodnutím.
Hlasování: 6/0/0

5-53/19  ZO schválilo prodej části pozemku ve vlastnictví obce č. 1134/1 o velikosti cca 12-13 m2 po předložení GP na dělení pozemku. Cena je stanovena 100,00 Kč/m2. Náklady spojené s GP a převodem pozemku hradí kupující.
Hlasování: 5/0/1

Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci.
–   Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2019.
–   Zprávu ze zasedání DSO CHOPOS. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. 9. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 3. 9. 2019
č. 7-37/19 až 7-45/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

7-37/19  ZO schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 7/0/0

7-38/19  ZO schválilo Dotační program z rozpočtu obce na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod.
Hlasování: 7/0/0

7-39/19  ZO schválilo Pravidla pro poskytování dotace k dotačnímu programu výstavba domovních čistíren odpadních vod z rozpočtu obce a Žádost o dotaci.
Hlasování: 7/0/0

7-40/19  ZO schválilo zveřejnění záměru na odprodej části pozemku ve vlastnictví Obec Třebešice č. 1134/1 o velikosti cca 12-13 m2, v k.ú. Třebešice u Divišova na základě žádosti Č.j.: 178103/2019.
Hlasování: 6/0/1

7/41  ZO neschválilo nabídkou individuálního úročení volných finančních prostředků.
Hlasování: 0/7/0

7-42/19  ZO schválilo rámcovou smlouvu o údržbě a revizi elektrických zařízení v majetku obce.
Hlasování: 7/0/0

7-43/19  ZO schválilo cenovou nabídkou na zpracování dokumentace změny č. 2 ÚP Třebešice včetně úplného znění ÚP po vydání změny č. 2, kterou předložila společnost FOGLAR ARCHITECTS, Kubištova 6, Praha 4.
Hlasování: 7/0/0

7-44/19  ZO schválilo cenovou nabídku na pořízení 2 ks PC od společnosti 6PLUS, spol. s r.o., Tyršova 1902, Benešov.
Hlasování: 7/0/0

7-45/19  ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/2019.
Hlasování: 7/0/0

Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci.
–   Strategický rozvojový dokument obce – aktualizace.
–   Plnění rozpočtu.
–   Oprava místní komunikace – výtluky.
–   Povinné čipování psů od 01.01.2020. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 7. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 30. 7. 2019
č. 6-31/19 až 6-36/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

6-31/19  ZO schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 4/0/0

6-32/19  ZO schvaluje projednání dotačního programu z rozpočtu obce na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod „D-ČOV“ na příštím zasedání.
Hlasování: 4/0/0

6-33/19  ZO Žádost o finanční příspěvek „Charita Vlašim“ projednalo a příspěvek neschvaluje.
Hlasování: 4/0/0

6-34/19  ZO schvaluje projednání žádosti o prodej části pozemku ve vlastnictví obce na příštím zasedání.
Hlasování: 6/0/0

6-35/19  ZO připomínku KUSK–odbor životního prostředí projednalo a bere ji na vědomí.
Hlasování: 4/0/0

6-36/19  ZO Třebešice přetrvávající problémy s BIO odpadem projednalo a přijalo opatření.
Hlasování: 4/0/0

Bereme na vědomí
–    Došlou korespondenci.
–    Vytyčování hranic a zaměření vlastnických hranic – pozemek parc. č. 1134/1.
–    Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
–    Výsledek kontroly HZS SK.
–    Omezení provozu obecního úřadu a úředních hodin od 10. 9. do 20. 9. 2019. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 6. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. 6. 2019
č. 5-20/19 až 5-30/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

5-20/19  ZO schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

5-21/19  ZO Třebešice se ztotožňuje s výroky paní starostky Hany Moravcové a souhlasí s nimi.
Hlasování: 5/0/1

5-22/19  ZO Třebešice Žádost o povolení a doplnění žádosti o povolení sjezdu k RD č.p. 52 projednalo a rozhodnutí odkládá do doby doplnění potřebných dokumentů pro rozhodnutí a současně svolává místní šetření za účasti všech dotčených vlastníků a orgánů. O termínu budou všichni písemně informováni.
Hlasování: 6/0/0

5-23/19  ZO Žádost o finanční příspěvek „Klub RADOST“ projednalo a příspěvek neschvaluje.
Hlasování: 6/0/0

5-24/19  ZO Třebešice Žádost o prominutí poplatku ze vstupného pro „spolek Přátelé starého Podskalí“ projednalo a prominutí poplatku schvaluje do roku 2022.
Hlasování: 6/0/0

5-25/19  ZO účetní závěrku za rok 2018 projednalo a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2018 schvaluje bez připomínek.
Hlasování: 6/0/0

5-26/19  ZO Návrh závěrečného účtu projednalo a Závěrečný účet obce za rok 2018, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2018, schvaluje bez výhrad.
Hlasování: 6/0/0

5-27/19  ZO návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 3/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

5-28/19  ZO vydává Nařízením obce Třebešice č. 1/2019 zákaz zalévání, napouštění bazénů a používání pitné vody při stavebních činnostech ze společných zdrojů pitné vody.
Hlasování: 6/0/0

5-29/19  ZO Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebešice projednalo a OZV č. 2/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

5-30/19  ZO Třebešice navýšení odměny pro účetní obce projednalo a odměnu od 1. 7. 2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0 

Bereme na vědomí
–     Došlou korespondenci.
–     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2018.
–     Kůrovcová kalamita na území obce Třebešice.
–     Projekt revitalizace a obnovy – rybník Horní a Dolní Roháček.
–     Domovní čistírny odpadních vod na území obce Třebešice.

 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 4. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22. 4. 2019
č. 4-16/19 až 4-19/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

4-16/19  ZO schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

4-17/19  ZO Třebešice projekt revitalizace a obnovy – rybník Horní a Dolní Roháček projednalo a projekt schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

4-18/19  ZO Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad, změna splatnosti poplatku do 31. 3. běžného roku, projednalo a úpravu termínu splatnosti schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

4-19/19  ZO Třebešice změnu ÚP Třebešice č. 2 projednalo, s navrhovanými změnami souhlasí a schvaluje pořízení změny ÚP Třebešice č. 2 zkrácenou formou. Pro komunikaci s dotčenými orgány a zpracovatelem návrhu změny ÚP Třebešice č. 2 pověřuje starostku Hanu Moravcovou.
Hlasování: 6/0/0 

Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci.
–   Projekt „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“.
–   Vyúčtováním el. energie za rok 2018 a přijatá opatření.
–   Domovní čistírny odpadních vod – výhled do roku 2022.
–   Odložení na další zasedání ZO – Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebešice – úprava.
–   Omezení provozu obecního úřadu a úředních hodin od 6. 5. 2019 do odvolání.

  

Hana Moravcová
starostka obce

Nařízení Středočeského kraje č. 5/2017 - Zákaz rozdělávání ohňů

Český hydrometeorologický ústav vydal v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“ platnou pro Středočeský kraj od 22. 6. – 12.00 hodin do odvolání.

Doba platnosti této výstrahy je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů. V období výstrahy na místech se zvýšeným nebezpečím vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. 

V období výstrahy "NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ" na místech se zvýšeným nebezpečím vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízení Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. 1. 2017, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, které naleznete v přiloženém dokumentu (ke stažení).

Další doporučení ČHMÚ k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:

 • V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
 • Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.
 • Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
 • Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.
 • Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
 • Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
 • Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
 • Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
 • Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 st.C.
 • Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.
   

Dokumenty ke stažení
Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 3. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26. 3. 2019
č. 3-10/19 až 3-15/19

3-10/19    ZO schvaluje program zase­dání.
               Hlasování: 6/0/0

3-11/19    ZO Třebešice „Dohodu o provedení práce – Péče o veřejnou zeleň“ pro pana                  , odměna 100,00 Kč/hodina, projednalo a dohodu o provedení práce schvaluje.
               Hlasování: 5/0/1

3-12/19    ZO Třebešice Smlouvu s TS Vlašim na pronájem kontejneru na směsný plast projednalo, smlouvu schvaluje a pověřuje starostku jejím podpisem.
               Hlasování: 6/0/0

3-13/19    ZO Žádost o finanční podporu Linky bezpečí na rok 2019 projednalo a podporu neschvaluje.
               Hlasování: 6/0/0

3-14/19    ZO Žádost o finanční podporu na výměnu BabyBoxu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie, Benešov projednalo a podporu neschvaluje.
               Hlasování: 6/0/0

3-15/19    ZO návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 2/2019 schvaluje.
               Hlasování: 6/0/0


Bereme na vědomí

–     Prohlášení manželů                     .
–     Došlou korespondenci – žádost Č.j.: 058106/2019–106, Č.j.: 057100/2019–OU, stanovisko pana                 .
–     Pozastavení povolení sjezdu k rodinnému domu č.p. 52 (Č.j.: 057100/2019–OU) do doby doložení dokladů a vyjádření NPÚ Praha.
–     Návrh Závěrečného účtu DSO BENEBUS za rok 2018.
–     Negativní vliv tzv. zábavní pyrotechniky.
–     Zpráva ze zasedání DSO CHOPOS.
–     Zprávu o průběhu příprav podkladů na podání žádosti o dotaci “Oprava a revitalizace rybníků – Roháčky”.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. 3. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 5. 3. 2019
č. 2–6/19 až 2–9/19

2-6/19   ZO schvaluje program zase­dání.
            Hlasování: 5/0/0

2-7/19   ZO žádost o pronájem části pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 572 a parc. č. 576 o výměře 1.110 m2 za účelem využití pro spásání domácími hospodářskými zvířaty projednalo a pronájem schvaluje. Cena pronájmu 10,00/m2/rok. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
            Hlasování: 5/0/0

2-8/19   ZO žádost Č.j.: 037/103/2019-RQ o vyjádření k stavbě hospodářské budovy projednalo a ke stavbě nemá námitky. ZO pověřuje starostku vydáním souhlasného stanoviska.
            Hlasování: 5/0/0

2-9/19   ZO Třebešice stanovuje pozemek parc. č. 1145/3 veřejně přístupnou účelovou komunikací.
            Hlasování: 5/0/0


Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci ze dne 5. 3. 2019 určenou ZO, doručení na OÚ prostřednictvím e–mailu.
–   Projednání – st. parcela č. 61/2, pozemková parcela č. 1134 (1134/1 a 1134/2).
–   Úplná uzavírka silnice č. II/113 z důvodu rekonstrukce mostu v Bílkovicích.
–   Výzvu pro všechny vlastníky lesů – kůrovcová kalamita.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 12. 2. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 12. 2. 2019
č. 1–1/19 až 1–5/19

1-1/19   ZO schvaluje program zase­dání.
            Hlasování: 6/0/0

1-2/19   ZO návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 1/2019 schvaluje.
            Hlasování: 6/0/0

1-3/19   ZO Žádost RUAH o.p.s., Č.j.: 024/103/2019–OU, o finanční příspěvek na rok 2019 projednalo a schvaluje
            příspěvek ve výši 5.000,00 Kč.
            Hlasování: 5/1/0

1-4/19   ZO žádost Č.j.: 029/103/2019/RQ o pronájem části pozemků parc. č. 572 a parc. č. 576 projednalo a
            schválilo zveřejnění záměru.
            Hlasování: 6/0/0

1-5/19   ZO Třebešice schvaluje přistoupení obce Mrač k členství v DSO CHOPOS.
            Hlasování: 6/0/0


Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci.
–   Dotace z Ministerstva obrany – Zabezpečení péče o válečné hroby, příprava podkladů.
–   Zpráva ze zasedání DSO CHOPOS
–   Právní poradna SMO.
–   Seznámení s interním auditem hospodaření s pozemky ve vlastnictví obce.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 12. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 31. 12. 2018
č. 4-34/18 až 4–37/18

4-34/18   ZO schvaluje program zase­dání.
  Hlasování: 6/0/0
4-35/18  ZO projednalo rozpočtové opatření č. 7/2018 a úpravu rozpočtu k 31. 12. 2018 schvaluje.
  Hlasování: 6/0/0
4-36/18  ZO na základě rozhodnutí manželů S. zrušení žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parc. č. 555/2, 563/7 a 558 rozhodlo o zrušení Správní řízení za účasti dotčených orgánů.
  Hlasování: 6/0/0
4-37/18  ZO rozhodlo darovat výtěžek z koncertu 14. 12. ve výši 3.320,00 Kč kostelu Všech svatých v Třebešicích (dobrovolné vstupné).
  Hlasování: 6/0/0


Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci
–   Plán inventur Obce Třebešice za rok 2018, inventarizační komise
–   Informování ze zasedání DSO CHOPOS

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11. 12. 2018
č. 3-24/18 až 3–33/18

3-24/18   ZO schvaluje program zase­dání.
  Hlasování: 7/0/0
3-25/18   ZO rozpočet obce Třebešice na rok 2019 projednalo, nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky a ZO rozpočet pro rok 2019 schválilo jako vyrovnaný.
  Hlasování: 7/0/0
3-26/18   ZO projednalo aktualizace dokumentů obce a aktualizace schvaluje.
  Hlasování: 7/0/0
3-27/18   ZO předpokládané oprávněné náklady obce vyplývající z režimu nakládání s komunálním odpadem při zachování rozvržení na jednotlivé poplatníky projednalo a Přílohu č. 2 k OZV obce Třebešice 2/2017 schválilo. Výše poplatku zůstává stejná jako v roce 2017 a 2018.
  Hlasování: 7/0/0
3-28/18   ZO stanovuje výši náhrad za zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce: a) právnické osoby 7.500,00 Kč, b) u fyzických osob výši náhrady posoudí ZO.
  Hlasování: 7/0/0
3-29/18   ZO žádost POSÁZAVÍ o.p.s. o podporu aktivit projednalo a poskytnutí neinvestiční dotace neschvaluje.
  Hlasování: 7/0/0.
3-30/18   ZO žádost OCHRANA FAUNY o.p.s. o podporu aktivit projednalo a poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.000,00 schvaluje.
  Hlasování: 7/0/0
3-31/18   ZO žádost manželů S. o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parc. č. 555/2, 563/7 a 558 projednalo, kácení nepovoluje a zahajuje Správní řízení za účasti dotčených orgánů.
  Hlasování: 5/0/2
3-32/18   ZO aktualizaci informačního panelu umístěného na rozhledně Špulka projednalo a aktualizaci schvaluje.
  Hlasování: 6/1/0
3-33/18   ZO bere na vědomí jednorázovou výplatu za cenné papíry ČSs. a zrušení majetkového účtu a převod obnosu do ČNB schvaluje.
  Hlasování: 7/0/0


Bereme na vědomí
– Informování ze zasedání DSO CHOPOS

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 13. 11. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13. 11. 2018
č. 2-16/18 až 2–23/18

2-16/18   ZO schvaluje program zase­dání.
2-17/18   ZO žádost společnosti Elmoz Czech, s.r.o. projednalo a s návrhem stavby el. přípojky „Třebešice–kNN, NN–č.p. 462“ dle předložené dokumentace, návrhu řešení stavby, nesouhlasí.
2-18/18   ZO projektovou dokumentací k projektu „Rekonstrukce el. vedení NN v obci Třebešice – zdemontování stávajícího venkovní vedení NN a nahrazení zemním kabelem NN“ projednalo a z důvodu neexistence projektové dokumentace k existenci sítí kanalizace na povrchovou vodu a vodovod navrhuje jednání se společností Mašek elektro s.r.o. a ČEZ Distribuce a.s..
2-19/18   ZO NÁVRH rozpočtu na rok 2019 projednalo a se zveřejněním NÁVRHU rozpočtu na rok 2019 souhlasí.
2-20/18   ZO zvolilo pro zastupování obce Třebešice v DSO CHOPOS starostku Hanu Moravcovu a místostarostu Václava Kheka.
2-21/18   ZO schvaluje RO č. 6/2018.
2-22/18   ZO návrh změny č. 2 územního plánu Třebešice projednalo a rozhodlo o pořízení změny č. 2 územního plánu Třebešice. ZO schvaluje podání žádosti o pořízení změny č. 2 územního plánu Třebešice k Městskému úřadu Benešov, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov a jako zástupce pro zastupování obce Třebešice při jednání s příslušnými úřady a dotčenými orgány určuje starostku Hanu Moravcovu.
2-23/18   ZO možnost vydávání občasníku Obecních listů – informačního zpravodaje Obecního úřadu Třebešice projednalo a s vydáním pilotního čísla souhlasí.


Bereme na vědomí
– Oznámení o nuceném přechodu akcií ČS na hlavního akcionáře

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 4. 10. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 4. 10. 2018
č. 57–8/2018 až 61–8/2018

57–8/2018          ZO schvaluje navržený program zasedání.

58–8/2018          ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,00 Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21. 8. 2018, č.j.: KUZL 60663/2018.

59–8/2018          ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.

60–8/2018          ZO schvaluje odměnu starostce ve výši 10.000,00 Kč po zdanění za přípravu oslav výročí obce a dosavadní práci ve volebním období 2014–2018.

61–8/2018          ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku, Č.J.: 236103/2018 – BabyBox.

Bere na vědomí:
–     Pasport komunikací.
–     Informování ze zasedání DSO CHOPOS.
–     Výsledek Společného jednání o upřesnění trasy budoucí komunikace v lokalitě „Za hřištěm“.
–     Přípravu akce „Setkání rodáků 2019“.
–     Aktualizaci dokumentů obce – nové volební období 2018–2022.

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 6. 9. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6. 9. 2018
č. 53–7/2018 až 56–7/2018

53–7/2018          ZO schvaluje navržený program zasedání.

54–7/2018          ZO rekonstrukci, opravu a odbahnění vodní nádrže Dolní Roháček a Horní Roháček projednalo, a schvaluje podání žádosti o dotaci z fondu MZe – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádrží ve vlastnictví obce. OZ schvaluje využít pro podání dotace společnost zabývající se získáváním dotací.

55–7/2018          ZO Strategický plán rozvoje sportu obce Třebešice na období 2019–2023 projednalo a v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schválilo. Zveřejnění na EÚD nebo k nahlédnutí na OÚ Třebešice.

56–7/2018          ZO možnost získání do vlastnictví obce tzv. „přídělovou cestu“ parc. č. 352/39 projednalo a souhlasí s přípravnými kroky.

Bere na vědomí:
–    Dočasná uzavírka místní komunikace – hráz rybníka Židák.
–    Obnova barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého – konečné vyúčtování.
–    Informování ze zasedání DSO CHOPOS + Dotace 2018–2019.

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 9. 8. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 9. 8. 2018
č. 47–6/2018 až 52–6/2018

47–6/2018          ZO schvaluje navržený program zasedání.

48–6/2018          ZO schválilo přijetí dotace na akci „Oslava 660 obce Třebešice“ z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tématického zadání „Podpora hejtmana“ a uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

49–6/2018          ZO Návrh Strategického plánu rozvoje sportu obce Třebešice na období 2019–2023 projednalo a v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schválilo.

50–6/2018          ZO návrh Č.j.: 175103/2018 na pořízení změny ÚP podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednalo, s návrhem souhlasí.

51–6/2018          ZO žádost Č.j. 180103/2018 – Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby projednalo, s uzavřením smlouvy souhlasí a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.

52–6/2018          ZO rozpočtové opatření č. 4/2018 schvaluje.

Bere na vědomí:
–    Vrácená doporučená zásilka – vyjádření k žádosti Č.j.: 144103/2018.

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. 7. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 3. 7. 2018
č. 44–5/2018 až 46–5/2018

44–5/2018     ZO schvaluje navržený program zasedání.

45–5/2018     ZO aktualizaci Strategického rozvojového dokumentu obce Třebešice projednalo a v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schválilo.

46–5/2018     ZO umístění stávajícího velkoobjemového kontejneru za budovu OÚ (na pozemek parc. č. 402/1 – ostatní plocha ve vlastnictví obce) a jeho využití na větve projednalo a schválilo. Vzniklá štěpka bude k dispozici obyvatelům obce.

Bere na vědomí:
–     Termín Volby do Zastupitelstva obce volební období 2018–2022 a Volby do senátu parlamentu ČR I. Kolo.
–     Podmínky pro komplexní pozemkové úpravy – k.ú. Třebešice u Divišova, Obec Třebešice
–     Informování ze zasedání DSO CHOPOS
–     Informování ze Shromáždění starostů – Posázaví o.p.s.
–     Hodnocení akce „660. let od první dochované písemné zmínky o obci Třebešice a 115. let od založení Sboru dobrovolných hasičů Třebešice, Sraz rodáků“.

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 5. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 31. 5. 2018
č. 31-4/2018 až 43-4/2018

31-4/2018  ZO schvaluje navržený program zasedání.

32-4/2018  ZO účetní závěrku za rok 2017 projednalo a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2017 schvaluje bez připomínek.

33-4/2018  ZO Návrh závěrečného účtu projednalo a Závěrečný účet obce za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2017, schvaluje bez výhrad.

34-4/2018  ZO úpravu Jednacího řádu projednalo a doplněk schvaluje.

35-4/2018  ZO úpravu Organizačního řádu Obecního úřadu Třebešice projednalo a doplněk schvaluje.

36-4/2018  ZO rozhodlo o odložení projednávání žádosti Č.j.: 113103/2018 z důvodu geometrického a polohového určení společné hranice pozemku parc. č. 1143/1, parc. č. 575/4 a parc. č. 575/5 a pověřilo starostku pořízením geometrického a polohového zaměření.

37-4/2018  ZO žádost Posázaví o.p.s. a „VRV+DHI“ projednalo a nesouhlasí s umístěním navrhovaného opatření na pozemku parc. č. 537/4 a parc. č. 534/7 ve vlastnictví obce Třebešice v rámci projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy – dotčené povodí Křešický potok“.

38-4/2018  ZO návrh Č.j.: 132103/2018 na pořízení změny ÚP podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednalo, s návrhem souhlasí.

39-4/2018  ZO přijetí darů na realizaci oslav „660. let od první dochované písemné zmínky o obci Třebešice a 115. let od založení Sboru dobrovolných hasičů Třebešice, Sraz rodáků“ projednalo a s přijetím darů souhlasí.

40-4/2018  ZO vícepráce na zakázce vchodové dveře do OÚ projednalo a s navýšením ceny o 495,00 Kč souhlasí.

41-4/2018  ZO rozpočtové opatření č. 3/2018 schvaluje.

42-4/2018  ZO dočasnou deponii recyklátu projednalo a rozhodlo o dočasném uložení na pozemek parc. č. 402/1 – ostatní plocha, vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov na LV 10001. Likvidace deponie v rozmezí 14 dní až 3 týdny, využití na opravu výtluků a udržovací práce, po likvidaci deponie uvedení povrchu pod deponií do původního stavu.

43-4/2018  ZO stanovuje počet členů zastupitelstva obce Třebešice na volební období 2018-2022 na 7 členů.

 

Bere na vědomí:
–    Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2017
–    Informování ze zasedání DSO CHOPOS
–    Obnova barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého – průběh obnovy a dokončení obnovy

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.4.2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26.4.2018
č. 24-3/2018 až 30-3/2018

24-3/2018       ZO schvaluje navržený program zasedání.

25-3/2018       ZO návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2019 – 2020 projednalo a střednědobý výhled rozpočtu obce Třebešice na rok 2019–2020 schvaluje.

26-3/2018       ZO Obecně závaznou vyhlášku Obce Třebešice č. 1/2018 o nočním klidu projednalo a OZV č. 1/2018 schvaluje.

27-3/2018       ZO návrh Č.j.: 100103/2018 na pořízení změny ÚP podle ustanovení § 46 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednalo, s návrhem nesouhlasí.

28-3/2018       ZO žádost Č.j.: 103103 o podporu Linky bezpečí, z.s. projednalo a s podporu neschvaluje.

29-3/2018       ZO návrh společnosti CETIN na zrušení přívodu pevné linky do Obce Třebešice a následné odstranění sloupů telefonního vedení projednalo a s návrhem souhlasí.

30-3/2018       ZO projednání žádosti Č.j.: 113103/2018 odložilo na další zastupitelstvo z důvodu doplnění informací.

Bere na vědomí:
-      Informování ze zasedání DSO CHOPOS
-      GDPR – aktuální připravenost obce
-      Obnova barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého – informování o průběhu obnovy.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.3.2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.3.2018
č. 12-2/2018 až 23-2/2018

12-2/2018       ZO schvaluje navržený program zasedání.

13-2/2018       ZO návrh OZV o nočním klidu projednalo a s návrhem souhlasí.

14-2/2018       ZO žádost Č.j.: 78103/2018 o odkoupení části pozemku ve vlastnictví obce, parc. č. 402/1, projednalo a prodej části pozemku neschvaluje.

15-2/2018       ZO návrh Č.j.: 86103/2018 na pořízení změny ÚP podle ustanovení § 46 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednalo, s návrhem souhlasí a pověřuje starostku v souladu se Zásadami postupu při pořizování změn Územního plánu Třebešice jednáním s příslušnými odbory Městského úřadu Benešov.

16-2/2018       ZO se zněním smlouvy s TS Vlašim na odvoz komunálního a tříděného odpadu pro rok 2018 souhlasí a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

17-2/2018       ZO cenovou nabídku na výrobu a instalaci vchodových dveří do budovy OÚ Třebešice projednalo a s nabídkou souhlasí.

18-2/2018       ZO návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Třebešice na rok 2019 - 2020 projednalo a s návrhem souhlasí.

19-2/2018       ZO rozpočtové opatření č. 1/2018 schvaluje..

20-2/2018       ZO pasport VO a technického stavu VO projednalo a přijímá nezbytná opatření k nápravě stavu.

21-2/2018       ZO návrh na nezbytné úpravy zabezpečení osobních údajů v rámci GDPR projednalo, úpravy schvaluje a pověřuje starostku zajištěním úprav.

22-2/2018      ZO v souladu se Směrnicí o postupech při zadávání veřejné zakázky, čl. III, odst. 3, bod A) předložené nabídky na obnovu barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého projednalo, posoudilo efektivnost nabídek a za zhotovitele vybralo společnost KK Stavební firma Karel Křeček.

23-2/2018       ZO návrh na vyřazení označeného majetku ve vlastnictví obce projednalo a vyřazení schvaluje.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 8.2.2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.2.2018
č. 1-1/2018 až 11-1/2018

1-1/2018     ZO schvaluje navržený program zasedání.

2-1/2018     ZO rozpočtové opatření č. 1/2018 schvaluje.

3-1/2018     ZO žádost spolku LUNGTA projednalo a připojení se ke kampani neschvaluje.

4-1/2018     ZO podání žádosti o dotaci na projekt „Úprava veřejného prostranství“ze Středočeského Fondu obnovy schvaluje.

5-1/2018     ZO podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova hřbitovní zdi a hřbitovní kaple“ z dotačního titulu MZE - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny schvaluje.

6-1/2018     ZO podání žádosti o dotaci na „pořádání kulturní akce – výročí obce, SDH a sraz rodáků“ z Fondu hejtmanky kraje schvaluje

7-1/2018     ZO návrh projednalo a Zásady postupu při pořizování změn územního plánu Třebešice schvaluje.

8-1/2018     ZO návrh projednalo a zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v domě č.p. 39 jako prodejnu schvaluje.

9-1/2018     ZO návrh projednalo a jednorázově navýšit odměnu o 500,00 Kč z rozpočtu obce všem členům OVK schvaluje.

10-1/2018   ZO žádost projednalo a finanční příspěvek členům SDH Třebešice na pořízení 5 ks slavnostní uniformy + 1ks pánského saka schvaluje.

11-1/2018   ZO nabídku společnosti JUSTO Nový domov projednalo a vyčlenění pozemků jako „pastevní“ neschvaluje.


Bere na vědomí
-     Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst, č.j. 33100/2018
-     Zpráva z jednání s ČEZ Distribuce o úpravě stávajícího el.vedení
-     Zpráva ze zasedání DSO CHOPOS
-     Konečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
-     Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2017 – zákon č. 106/1999 Sb.

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.12.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 28.12.2017
č. 58-12/2017 až 58-12/2017

58-12/2017       ZO schvaluje navržený program zasedání.

59-12/2017   ZO nabídku od DSZ Struhařov na uzavření nové nájemní smlouvy na zemědělské pozemky projednalo a pověřuje starostku obce Hanu Moravcovou uzavřením smlouvy na 10 let.

 

 

Bere na vědomí
-  Zprávu ze zasedání DSO CHOPOS
-  Výsledky výběrového řízení na projekt „Technika pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS“

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.12.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 14.12.2017
č. 50-11/2017 až 57-11/2017

50-11/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

51-11/2017    ZO rozpočet obce Třebešice na rok 2018 projednalo, nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky a ZO rozpočet pro rok 2018 schválilo jako schodkový, rozdíl bude hrazen ze zůstatku roku 2017.

52-11/2017    ZO návrh projednalo a zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory, prodejnu, v domě č.p. 39 v Třebešicích schvaluje.

53-11/2017    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017.

54-11/2017    ZO žádost Ochrany fauny ČR o.p.s. projednalo a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,00 Kč.

55-11/2017    ZO žádost organizace RUAH o.p.s. projednalo a schvaluje finanční příspěvek na podporu činnosti – krytí provozních nákladů ve výši 3.000 Kč.

56-11/2017    ZO žádost OSH Benešov projednalo a poskytnutí účelové neinvestiční dotace neschvaluje

57-11/2017    ZO schvaluje za zdroje vody pro hašení požárů vodní plochy Roháček (49.7746436N, 14.8303572E) a Židák (49.7770075N, 14.8304744E).

 

Bere na vědomí
-   Společné projednání oslav 660. let obce a 115. let SDH a sraz rodáků
-   Plán inventur Obce Třebešice za rok 2017 - příkaz starostky k provedení inventur

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11.2017
č. 44-10/2017 až 49-10/2017

44-10/2017  ZO schvaluje navržený program zasedání.

45-10/2017  ZO žádost POSÁZAVÍ o.p.s. projednalo a poskytnutí neinvestiční dotace neschvaluje.

46-10/2017  ZO pasportizaci veřejného osvětlení projednalo a realizaci společností SATHEA schvaluje.

47-10/2017  ZO aktualizaci pojistné smlouvy Obce Třebešice projednalo a aktualizaci schvaluje.

48-10/2017  ZO nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/41, Praha 2 - podíl id. 1/3 pozemku - parc.č. 481/8 (výměra dle KN 889 m2) v k.ú. Třebešice u Divišova, obec Třebešice a pozemek parc.č. 492/1 (výměra dle KN 177 m2) v k.ú. Třebešice u Divišova, obec Třebešice za cenu 12.000,00 Kč a podmínek uvedených v kupní smlouvě projednalo a nabytí předmětných pozemků schvaluje.

49-10/2017  ZO žádost pana Jiřího Straky, bytem Vlašimská č.ev. 38, Benešov, projednalo a výjimku z ÚP obce Třebešice, aby u nově vznikajících pozemků určených pro zástavbu byla výměra menší než 800 m2 v návaznosti ÚP obce Třebešice neschvaluje.

 

Bere na vědomí

-    Informování ze zasedání DSO CHOPOS - GDPR - pověřenec od 05/2018.

 

 

Hana Moravcová
starostka obce

 

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.10.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 7.9.2017 
č. 40-9/2017 až 43-9/2017

40-9/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

41-9/2017    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.

42-9/2017    ZO stanovuje odměnu podle nařízení vlády č.318/2017 Sb. za výkon funkce místostarosta jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 1.1.2018.

43-9/2017    ZO stanovuje odměnu podle nařízení vlády č.318/2017 Sb. za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12.000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 1.1.2018.

 

Bere na vědomí

-   Dílčí přezkoumání hospodaření obce.
-   Prohlášením STAN.
-   Webhosting, webové stránky.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 2.11.2017.

 

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 7.9.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 7.9.2017 
č. 35-8/2017 až 39-8/2017

35-7/2017     ZO schvaluje navržený program zasedání.

36-7/2017     ZO rozhodlo o odložení realizace obnovy Barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého na rok 2018 04-05.

37-7/2017     ZO podmínky výběrového řízení vyhlášené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej pozemků v majetku státu v k.ú. Třebešice projednalo a rozhodlo  o účasti Obce Třebešice ve výběrovém řízení.

38-7/2017     ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.

39-7/2017     ZO možnost podat žádost o dotaci na rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí projednalo a podání žádosti o dotaci schvaluje.

Bere na vědomí

-   Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.

-   Informace ze zasedání DSO CHOPOS.

-   Ukončení spolupráce se společností Webnode.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 13.9.2017.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.7.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25.7.2017 
č. 32-7/2017 až 34-7/2017

32-7/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

33-7/2017    ZO rozhodlo o odložení výběru dodavatele na obnovu Barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého na další zasedání.

34-7/2017    ZO posoudilo cenové nabídky na výspravu komunikace (výtluky, praskliny) a na základě předložených nabídek schvaluje jako nejvýhodnější nabídku od společnosti Dana Vrbová - WOFOR, IČ: 48928895 za cenu 38.350,00 bez DPH.

Bere na vědomí

- Zasedání DSO CHOPOS 29.8.2017 v Třebešicích.
- Novelu zákona o pohřebnictví – zákon č. 193/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb o pohřebnictví s účinností od 1.9. 2017.
- Dílčí přezkoumání hospodaření obce za 1 ½ 2017 které proběhne 20. září od 8.00.
- Volby do PS, které proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 28.7.2017.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 13.6.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13.6.2017 
č. 25-6/2017 až 31-6/2017

25-6/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

26-6/2017    ZO účetní závěrku za rok 2016 projednalo a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2016 schvaluje bez připomínek.

27-6/2017    ZO Návrh závěrečného účtu projednalo a Závěrečný účet obce za rok 2016, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2016, schvaluje bez výhrad.

28-6/2017    ZO Návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů s JPO Divišov projednalo a uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů s JPO Divišov včetně ročního příspěvku schvaluje a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

29-6/2017    ZO podání žádosti o dotaci z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova na projekt “Revitalizace veřejného prostranství a obnova Barokní výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého” projednalo a podání žádosti o dotaci schvaluje.

30-6/2017    ZO možnost poskytnutí finančního příspěvku určeného k hrazení části poplatku za komunální odpad projednalo a možnost poskytnutí finančního příspěvku neschvaluje.

31-6/2017    ZO možnost Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Třebešice u Divišova, Obec Třebešice projednalo a zahájení jednání o Komplexní pozemkové úpravě k.ú. Třebešice u Divišova, Obec Třebešice schvaluje.

Bere na vědomí

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2016.
- Obnova barokní výklenkové kaple sv.Jana Nepomuckého.
- Informace ze zasedání DSO CHOPOS.
- Účast zástupců SDH Třebešice na Hasičských slavnostech Litoměřice 2017.
- Plnění rozpočtu obce 2017.
- Vysazení lípy u příležitosti rodinného setkání.
- Veřejné projednávání návrhu ÚP Struhařov.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 19.6.2017.

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE - prodej části obecního pozemku p.č. 1133/2 a p.č. 449 - narovnání stavu

ČÍSLO JEDNACÍ: 23103/2017 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE

Věc: prodej části obecního pozemku p.č. 1133/2 a p.č. 449 – narovnání stavu

Obec Třebešice, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a obecních zřízení a dále se zákonem č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím a na základě usnesení č. 18-4/2017 ze dne 30.3.2017  zveřejňuje záměr prodat část majetku ve vlastnictví obce Třebešice v k.ú. Třebešice u Divišova.

Z důvodu narovnání stavu hodlá obec Třebešice prodat geodetickým odměřením z parcely p.č. 1133/2 a p.č. 449, pozemky zapsané na LV č. 10001 pro obec Třebešice, nově vzniklý pozemek „1133/7“ o výměře 93 m2 do vlastnictví L.B.

Náklady související s vyhotovením Geometrického dělícího plánu a náklady spojené se zapsáním do Katastru nemovitostí půjdou k tíži nabyvatele.

Záměr o prodeji pozemku bude zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce po dobu 15 dnů před rozhodnutím starostky obce.

1. O prodeji rozhodne na základě pověření ZO starostka obce Třebešice.
2. Cena prodeje byla ZO stanovena na cenu 100,00 m2/rok.
3. Případné připomínky je možno předložit pouze v tomto řízení, které probíhá od 20. dubna 2017.
4. Informace se poskytují na telefonu 731 000 871 nebo ústně na OÚ.

mapa

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 4.4.2017.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.3.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 30.3.2017 
č. 13-4/2017 až 21-4/2017

13-4/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

14-4/2017    ZO žádost o občasné parkování projednalo a žádosti se rozhodlo nevyhovět.

15-4/2017    ZO žádost o vyjádření k územnímu souhlasu projednalo a žádosti se rozhodlo vyhovět..

16-4/2017    ZO změnu systému na svoz směsného komunálního odpadu a sběr tříděného odpadu projednalo a změnu systému schvaluje a pověřuje starostku podpisem smlouvy a přípravou OZV „Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, tříděného odpadu a bio odpadu“.

17-4/2017    ZO nabídku společnosti TS Production.cz na letní kino projednalo a využití nabídky neschvaluje.

18-4/2017    ZO žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1133/2 a p.č. 449 projednalo a zveřejnit záměr na prodej části obecního pozemku p.č. 1133/2 - 45 m2 a z p.č. 449 - 48 m2 za stanovenou cenu 100,00 m2 schvaluje a pověřuje starostku, po uplynutí 15ti denní lhůty, v této věci rozhodnout.

19-4/2017    ZO možnost vykoupení pozemků v exekuci projednalo a s možností pokusit se získat pozemky do vlastnictví obce souhlasí. ZO pověřuje starostku k získání potřebných podkladů.

20-4/2017    ZO žádost organizace RUAH o.p.s. projednalo a finanční příspěvek na podporu činnosti – krytí provozních nákladů ve výši 10.000 Kč schvaluje.

21-4/2017    ZO návrh rozpočtového opatření č.2 projednalo a rozpočtové opatření č.2 schvaluje. 

Bere na vědomí

- Návrh a termín oslav „660. let obce - setkání rodáků a přátel Třebešic“ a „115. výročí SDH Třebešice“ v roce 2018.
- Mapový podklad „ochranné pásmo zámku Třebešice“.
- Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy – POSÁZAVÍ.
- Přijatá opatření k zabezpečení části pozemku p.č. 46/1 (soukromý pozemek) proti zajíždění linkových autobusů a úpravu terénu.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 4.4.2017.

Oznámení o zveřejnění - DSO CHOPOS

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS na aktuální účetní období
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018 

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html

 • Dále zde budou zveřejněny:
 • Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další účetní období
 • chválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválená rozpočtová opatření dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS


Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.2.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 27.2.2017 
č. 7-3/2017 až 12-3/2017

7-3/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

8-3/2017    ZO žádost projednalo a schvaluje zveřejnit Záměr na povolení parkování na pozemku p.č. 1134/1 v k.ú. Třebešice a to za plnou sazbu dle OZV o veřejném prostranství ve výši 1.500 Kč/rok.

9-3/2017    ZO vydává "Zákaz rozdělání a manipulaci s ohněm včetně svíček v obecním lese v k.ú. Třebešice u Divišova pod pokutou 50.000 Kč". S výjimkou pálení zbytků po těžbě po předchozím ohlášení na HZS SK. Dodržování zákazu bude průběžně kontrolováno.

10-3/2017    ZO nabídku společnosti EON projednalo a využití nabídky neschvaluje.

11-3/2017    ZO přijímá opatření k vyřešení vzniklé situace tak, aby napříště nedocházelo k zajíždění linkových autobusů na travnatou část pozemku p.č. 46/1 v blízkosti autobusové zastávky.

12-3/2017    ZO schválilo revokaci usnesení č. 8-3/2017 o zveřejnění záměru na povolení občasného parkování na pozemku p.č. 1134/1 v k.ú. a opakované projednání žádosti odložit na další zasedání.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 5.3.2017.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.1.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26.1.2017 
č. 4-2/2017 až 6-2/2017

4-2/2017    ZO vícenáklady nad rámec smlouvy o dílo Zpracování změny č.1 územního plánu Třebešice schvaluje.

5-2/2017    ZO rozpočtové opatření č.1/2017 schvaluje.

6-2/2017    ZO žádost spolku LUNGTA projednalo a připojení se ke kampani neschvaluje.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 30.1.2017.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 11.1.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.1.2017 
č. 1-1/2017 až 3-1/2017

1-1/2017    ZO Třebešice schvaluje Rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny č.1 územního plánu Třebešice, které podle § 53 odst. 1 stavebního zákona předložil pořizovatel (MěÚ Benešov - Odbor výstavby a územního plánování, oprávněná osoba Ing. Klára Duchoslavová), a které je přílohou č.1 zápisu zasedání ZO.

2-1/2017    ZO Třebešice ověřuje soulad změny č.1 územního plánu Třebešice s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem KÚSK.

3-1/2017    ZO Třebešice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci, předpisů a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád“) vydává formou opatření obecné povahy změnu č.1 územního plánu Třebešice.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 12.1.2017.

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE - prodloužení pronájmu části obecního pozemku p.č. 418/2 o výměře 30 m2

ČÍSLO JEDNACÍ:  582912/2016

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE

Věc: prodloužení pronájmu části obecního pozemku

Obec Třebešice, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a obecních zřízení a dále se zákonem č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím a na základě usnesení 7/11-2016 ze dne 29.12.2016 zveřejňuje záměr na prodloužení pronájmu části obecního pozemku v k.ú. Třebešice u Divišova, p.č. 418/2, zapsaný na LV č. 10001 pro obec Třebešice, o výměře 30 m2 na další období, tj dobu 5ti let panu J.K.

Záměr o prodloužení nájmu bude zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím starostky obce.

1. O prodeji rozhodne na základě pověření ZO starostka obce Třebešice.
2. Na základě usnesení ZO se pronájem prodlužuje na dobu určitou - 5 let.
3. Cena pronájmu byla ZO stanovena na cenu 10,00 m2/rok.
4. Případné připomínky je možno předložit pouze v tomto řízení, které probíhá od 17. ledna 2017.
Informace se poskytují na telefonu 731 000 871 nebo ústně na OÚ.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 2.1.2017.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.12.2016

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29.12.2016 

1/11    ZO záměr projednalo a rozhodlo pronajmout nebytové prostory v budově OÚ Třebešice 39 (prostory prodejny s vybavením) v roce 2017 paní Vlastě Nohové za stejných podmínek jako v roce 2016.

2/11    ZO záměr směnit část majetku ve vlastnictví obce Třebešice (182 m2 z parcely p.č. 537/4 orná půda) za část majetku ve vlastnictví akciové společnosti DZS Struhařov (108 m2 z parcely p.č. 64 trvalý travní porost, 45 m2 z parcely p.č. 611 trvalý travní porost, 29 m2 z parcely p.č. 612/4 trvalý travní porost), vše v k.ú. Třebešice u Divišova ve prospěch obslužné komunikace p.č. 1118/1 - narovnání stavu projednalo a směnu pozemků v rozsahu dle Geometrického plánu č. 150-60/2016 schvaluje.

3/11    ZO záměr na odkoupení částí majetku ve vlastnictví soukromých vlastníků (163 m2 z parcely p.č. 612,3 trvalý travní porost a 122 m2 z parcely p.č. 612/1 trvalý travní porost), vše v k.ú. Třebešice u Divišova ve prospěch obslužné komunikace p.č. 1118/1 - narovnání stavu projednalo a odkoupení pozemků v rozsahu dle Geometrického plánu č. 147-58/2016 schvaluje.

4/11    ZO záměr na prodej části majetku ve vlastnictví obce Třebešice (664 m2 z parcely p.č. 1118/1 ostatní plocha - ostatní komunikace) - narovnání stavu projednalo a prodej pozemku v rozsahu dle Geometrického plánu č. 147-58/2016 schvaluje.

5/11    ZO rozpočet obce Třebešice na rok 2017 projednalo, nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky a ZO rozpočet pro rok 2017 schválilo jako vyrovnaný, přičemž závazným ukazatelem jsou paragrafy.

6/11    ZO rozpočtové opatření č. 5/2015 projednalo a úpravu rozpočtu k 31.12.2016 schvaluje.

7/11    ZO návrh projednalo a zveřejnit záměr na prodloužení pronájmu části obecního pozemku p.č. 418/2 o výměře 30 m2 na dobu 5ti let za stanovenou cenu pronájmu 10,00 m2/rok schvaluje.

BERE NA VĚDOMÍ

- Aktuální situací týkající se Změny č.1 ÚP Třebešice.
- Realizaci projektu „Pasport Kaple se zázemím pro hřbitov“ na místním hřbitově a náklady s tím spojené.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 2.1.2017.

 • Úřední deska (Třebešice)
 • Aktuality (Třebešice)
 • Rozpočty (Třebešice)
 • Vyhlášky (Třebešice)
 • Směrnice (Třebešice)
 • Závěrečné účty (Třebešice)
 • Povinné údaje (Třebešice)
 • Územní plán (Třebešice)
 • Dotace (Třebešice)
 • Rozvojové dokumenty (Třebešice)
 • Kontakty (Třebešice)
 • Czech Point (Třebešice)
 • Důležité informace (Třebešice)
 • Formuláře ke stažení (Třebešice)
 • Zákon č. 106/1999 Sb. (Třebešice)

  7/2020

  Č.j.: 169106/2020 | 10.07.2020

  Podatel 1): Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx
  Podatel 2): Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx
  Oba právně zast.: JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10, ID datové schránky: zdufgqs
  Příloha: plná moc

  Žádost o zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebešice konaného dne 23.6.2020

  Vážení, obracím se na Vás v zastoupení mých klientů, manželů Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx, s žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ust. §95 zastupitelstvo obce o svém zasedání pořizuje zápis.
  Dne 23.6.2020 se konalo zasedání zastupitelstva obce Třebešice. Tímto uctivě žádáme o zaslání zápisu z tohoto zasedání v elektronické podobě do datové schtánky právního zástupce manželů xxxxxxxxx.
  S úctou a pozdravem 
  Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, v z. JUDr. Marek Hlaváč


  Odpověď:

  Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Obecní úřad Třebešice obdržel dne 10. července 2020 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž požadujete následující informaci:

  • Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebešice konaného dne 23. června 2020.

  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebešice konaného dne 23. června 2020 Vám zasíláme přílohou. (Příloha: Zápis ZO 23062020Příloha: Zápis ZO 23062020 (1))

  S pozdravem, Hana Moravcová, starostka


  6/2020

  Č.j.: 106106/2020/3 | 19.05.2020

  JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10
  K č.j. 106106/2020/2

  "doplnění žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o plnou moc"


  Odpověď:

  Vážený pane doktore,
  dne 27.4.2020 bylo Obecnímu úřadu Třebešice doručeno Vaše podání ze dne 27.4.2020, nazvané jako „Odpověď na dopis ze dne 17.4.2020 (dále jen jako „žádost“), ve kterém uvádíte, že „v reakci na náš dopis ze dne 17.4.2020 upřesňujete, že předmětem Vaší žádosti bylo zaslání veškerých úředních listin, vydaných našim úřadem, resp. veškerými orgány obce Třebešice, jejichž adresátem jsou Vaši klienti, Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, nebo které se přímo dotýkají veškerých pozemků nacházejících se v katastrálním území Třebešice u Divišova, které jsou ve vlastnictví Vašich klientů.“ s tím, že dodáváte, že „tato žádost je podávána ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, (dále jen jako „Žádost“) sdělujeme následující:
  Podáním ze dne 6.5.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 6.5.2020, jste upřesnil, „že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx, nar. dne xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. dne xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx“.
  Dne 19.5.2020 jste Obecnímu úřadu Třebešice doložil plnou moc, ze které vyplývá Vaše oprávnění k zastupování Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
  S ohledem na výše uvedené k uvedené Žádosti podáváme následující informace:
  Vámi požadované „veškeré úřední listiny, vydané našim úřadem, resp. veškerými orgány obce Třebešice, jejichž adresátem jsou Vaši klienti, Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, nebo které se přímo dotýkají veškerých pozemků nacházejících se v katastrálním území Třebešice u Divišova, které jsou ve vlastnictví Vašich klientů“, si můžete vyžádat přímo od svých klientů, neboť tito je jistě mají k dispozici. Tento postup Vám tímto i nyní doporučujeme..

  otisk úředního razítka
  Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

  vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


  5/2020

  Č.j.: 105106/2020/2 | 19.05.2020

  JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10
  K č.j. 105106/2020/2

  "doplnění žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o plnou moc"


  Odpověď:

  ROZHODNUTÍ o odmítnutí žádosti o informace

  Obecní úřad Třebešice (dále jen „povinný subjekt“) příslušný jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) rozhodl o žádosti o poskytnutí informace ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., podle § 15 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., takto:
  Žádost Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, oba právně zastoupeni JUDr. Markem Hlaváčem, advokátem, se sídlem Akademická 663/5, 10800 Praha 10 (dále jen „žadatelé“), ze dne 27.4.2020, která byla doručena povinnému subjektu dne 27.4.2020, doplněná podáním ze dne 6.5.2020, které bylo doručeno povinnému subjektu dne 6.5.2020 a dále doplněná podáním ze dne 19.5.2020, které bylo doručeno povinnému subjektu dne 19.5.2020, o poskytnutí informací, se v celém rozsahu:
  - tj. v části, kde bylo žádáno o sdělení informací k oznámením, vedeným Obecním úřadem Třebešice pod č.j. 070100/2020, č.j.: 077100/2020 a č.j.: 081100/2020
  - tj. v části, kde bylo žádáno o sdělení informací o následujících oznámeních, která vede Obecní úřad Třebešice pod: č.j. 070100/2020, č.j. 077100/2020, č.j. 081100/2020
  - tj. v části, kde bylo žádáno o sdělení, o jaká oznámení se jedná, co je jejich předmětem, zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, či zda-li by mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení
  - tj. v části, kde bylo žádáno o sdělení výsledku žádosti o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020

  o d m í t á.

  Odůvodnění:
  Dne 27.4.2020 bylo Obecnímu úřadu Třebešice doručeno podání žadatelů (vypracované jejich právním zástupcem JUDr. Markem Hlaváčem, advokátem, se sídlem Akademická 663/5, 10800 Praha 10 – dále jen jako „právní zástupce žadatelů“) ze dne 27.4.2020, nazvané jako „Žádost o sdělení informací k oznámením, vedeným Vaším úřadem pod č.j. 070100/2020, č.j.: 077100/2020 a č.j.: 081100/2020“ (dále jen „žádost“), ve kterém se žadatelé ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obrátili na Obecní úřad Třebešice se žádostí „o sdělení informací o následujících oznámeních, která vede Váš úřad pod: č.j. 070100/2020,  č.j. 077100/2020, č.j. 081100/2020“.
  Dále žadatelé žádají „o sdělení, o jaká oznámení se jedná, co je jejich předmětem, zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat mých klientů, Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, či zda-li by moji klienti mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení.“
  Dále žádají „o sdělení výsledku žádosti o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020.“
  Podáním ze dne 6.5.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 6.5.2020, právní zástupce žadatelů upřesnil, „že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx, nar. dne xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. dne xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx“.
  Dne 19.5.2020 právní zástupce žadatelů Obecnímu úřadu Třebešice doložil plnou moc, ze které vyplývá jeho oprávnění k zastupování Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
  K žádosti „o sdělení informací o následujících oznámeních, která vede Váš úřad pod: č.j. 070100/2020,  č.j. 077100/2020, č.j. 081100/2020“ a dále „o sdělení, o jaká oznámení se jedná, co je jejich předmětem, zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat mých klientů, Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, či zda-li by moji klienti mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení.“ povinný subjekt uvádí, že tyto informace odmítá poskytnout, a to
  - z důvodu uvedeného v ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, který stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací – jak je tomu v případě citované žádosti o sdělení informací (viz např. „zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat mých klientů“ či „zda-li by moji klienti mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení“)
  - dále z důvodu uvedeného v ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, který stanoví, že povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, když tato osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, jak je tomu v případě citované žádosti o sdělení informací.
  K žádosti „o sdělení výsledku žádosti o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020“, povinný subjekt uvádí, že Ing. xxxxxxxxxx podal dne 18.3.2020 na Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, k rukám Ing. Jakuba Malečka, žádost o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 604/14, k.ú. Třebešice u Divišova. Obec Třebešice toto podání obdržela dne 19.3.2020 na vědomí, což se dne 16.4.2020 na řádném zasedání Zastupitelstva obce Třebešice stalo. S případnými dotazy týkající se výše uvedeného podání se tak žadatelé musí obrátit na Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, který předmětnou žádost o přešetření šetří.

  Poučení o odvolání:
  Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, prostřednictvím Obecního úřadu Třebešice, Třebešice 39, 25726 Divišov.

  obdrží: - právní zástupce žadatelů JUDr. Marek Hlaváč, advokát, Akademická 663/5, 10800 Praha 10

  otisk úředního razítka
  Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

  vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


  4/2020

  Č.j.: 106106/2020/1 | 06.05.2020

  JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10
  K č.j. 106106/2020/1

  Vážení,
  dovoluji se na Vás obrátit v reakci na Váš dopis ze dne 4. 5. 2020.
  Vzhledem k Vaší žádosti si dovoluji upřesnit, že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx, kdy tato skutečnost zcela zřejmě vyplývala z obsahu předchozího přípisu. Plnou moc přikládám k tomuto přípisu jako přílohu.
  Pro úplnost dodávám, že plná moc klientů již byla přiložena k původní žádosti a tedy nechápu, proč je opětovně požadována.
  Plná moc klientů je přiložena k tomuto přípisu.
  S pozdravem
  Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, i.s. JUDr. Marek Hlaváč, advokát


  Odpověď:

  Vážený pane doktore,
  navazuji na naši předchozí vzájemnou korespondenci – Vaše poslední podání ze dne 06.05.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 06.05.2020, ve kterém uvádíte, že „si dovolujete upřesnit, že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx“ který byl reakcí na naši výzvu ze dne 04.05.2020 Č.j.: 106106/2020/1, uvádíme následující: Bereme tímto na vědomí, že předchozí žádost o poskytnutí informace není podávána Vašim jménem.
  Za situace, jak uvádíte, že je podána nikoli Vašim jménem, nýbrž v zastoupení uvedených osob, jsme však nuceni setrvat na tom, že k uvedené žádosti nebyla připojena plná moc, ze které by vyplývalo Vaše oprávnění k zastupování Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
  Přílohou Vašeho výše uvedeného poslední podání ze dne 06.05.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 06.05.2020, totiž byla plná moc, která Vám byla udělena k zastupování výše uvedených osob ve věci „ohledně pozemků v jejich společném či výhradním vlastnictví v katastrálním území Třebešice u Divišova, obec Třebešice“.
  Z plné moci tedy nevyplývá, že tato by Vám byla udělena v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
  S ohledem na výše uvedené trváme na doložení plné moci, která Vás bude opravňovat k zastupování Vašich uvedených klientů ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
  Pokud nám uvedená plná moc nebude doložena, budou Vaše žádosti v předmětné věci bez dalšího odloženy.
  Podávám Vám tuto zprávu a zůstávám s pozdravem.

  otisk úředního razítka
  Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

  vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


  3/2020

  Č.j.: 105106/2020/1 | 06.05.2020

  JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10
  K č.j. 105106/2020/1

  Vážení,
  dovoluji se na Vás obrátit v reakci na Váš dopis ze dne 4.5.2020.
  Vzhledem k Vaší žádosti si dovoluji upřesnit, že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx.
  Plná moc klientů je přiložena k tomuto přípisu.
  S pozdravem
  Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, i.s. JUDr. Marek Hlaváč, advokát


  Odpověď:

  Vážený pane doktore,
  navazuji na naši předchozí vzájemnou korespondenci – Vaše poslední podání ze dne 06.05.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 06.05.2020, ve kterém uvádíte, že „si dovolujete upřesnit, že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx“ který byl reakcí na naši výzvu ze dne 04.05.2020 Č.j.: 105106/2020/1, uvádíme následující: Bereme tímto na vědomí, že předchozí žádost o poskytnutí informace není podávána Vašim jménem.
  Za situace, jak uvádíte, že je podána nikoli Vašim jménem, nýbrž v zastoupení uvedených osob, jsme však nuceni setrvat na tom, že k uvedené žádosti nebyla připojena plná moc, ze které by vyplývalo Vaše oprávnění k zastupování Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
  Přílohou Vašeho výše uvedeného poslední podání ze dne 06.05.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 06.05.2020, totiž byla plná moc, která Vám byla udělena k zastupování výše uvedených osob ve věci „ohledně pozemků v jejich společném či výhradním vlastnictví v katastrálním území Třebešice u Divišova, obec Třebešice“.
  Z plné moci tedy nevyplývá, že tato by Vám byla udělena v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
  S ohledem na výše uvedené trváme na doložení plné moci, která Vás bude opravňovat k zastupování Vašich uvedených klientů ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
  Pokud nám uvedená plná moc nebude doložena, budou Vaše žádosti v předmětné věci bez dalšího odloženy.
  Podávám Vám tuto zprávu a zůstávám s pozdravem.

  otisk úředního razítka
  Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

  vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


  2/2020

  Č.j.: 106106/2020 | 27.04.2020

  JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10
  K č.j. 097100/2020

  Odpověď na dopis ze dne 17.4.2020
  Vážení,
  dovoluji se na Vás obrátit v reakci na Váš dopis ze dne 17.4.2020.
  Vzhledem k Vaší žádosti si dovoluji upřesnit, že předmětem mé žádosti bylo zaslání veškerých úředních listin, vydaných Vaším úřadem, resp. veškerými orgány obce Třebešice, jejichž adresátem jsou moje klienti, Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, nebo které se přímo dotýkají veškerých pozemků nacházejících se v katastrálním území Třebešice u Divišova, které jsou ve vlastnictví mých klientů.
  Pro úplnost dodávám, že tato žádost je podávána ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  Předem Vám tímto děkuji za spolupráci.
  S pozdravem
  JUDr. Marek Hlaváč, advokát

  Odpověď:

  Vážený pane doktore,
  dne 27.04.2020 bylo Obecnímu úřadu Třebešice doručeno Vaše podání ze dne 27.04.2020, nazvané jako „Odpověď na dopis ze dne 17.4.2020 (dále jen jako „žádost“), ve kterém uvádíte, že „v reakci na náš dopis ze dne 17.4.2020 upřesňujete, že předmětem Vaší žádosti bylo zaslání veškerých úředních listin, vydaných našim úřadem, resp. veškerými orgány obce Třebešice, jejichž adresátem jsou Vaši klienti, Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, nebo které se přímo dotýkají veškerých pozemků nacházejících se v katastrálním území Třebešice u Divišova, které jsou ve vlastnictví Vašich klientů.“ s tím, že dodáváte, že „tato žádost je podávána ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, sdělujeme následující: Z obsahu žádosti není patrno, zda tuto podáváte svým jménem či v zastoupení svých klientů.
  Neboť k uvedené žádosti nebyla připojena plná moc, ze které by vyplývalo Vaše oprávnění k zastupování Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
  Pokud tedy žádost podáváte v zastoupení Vašich klientů (jak tyto jsou uvedeni výše, resp. v samotné žádosti), vyzýváme Vás tímto k doložení uvedené plné moci.
  V případě, že o poskytnutí informace žádáte svým jménem (jak dovozujeme), upozorňujeme Vás na to, že ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, stanoví následující: „Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.“
  Ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, stanoví následující: „Povinný subjekt posoudí žádost a: a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.“
  Ve Vaší žádosti jste, jako žadatel (pokud jím skutečně jste – viz výše), neuvedl datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, nejste-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa Vašeho trvalého pobytu nebo bydliště.
  S ohledem na výše uvedené Vás (pokud jste to vy, kdo je žadatelem), jako žadatele, tímto povinný subjekt v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, vyzývá, abyste svoji, výše uvedenou, žádost doplnil o výše uvedené údaje s tím, že nevyhovíte-li (jako žadatel) této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost povinný subjekt odloží.

  otisk úředního razítka
  Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

  vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


  1/2020

  Č.j.: 105106/2020 | 27.04.2020

  JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10

  Žádost o sdělení informací k oznámením, vedeným Vaším úřadem pod č.j. 070100/2020, č.j.: 077100/2020 a č.j.: 081100/2020

  Vážení,
  dovoluji se na Vás obrátit ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a požádat Vás o sdělení informací o následujících oznámeních, která vede Váš úřad pod:
  - č.j. 070100/2020, - č.j. 077100/2020, - č.j. 081100/2020
  Žádám Vás tímto o sdělení, o jaká oznámení se jedná, co je jejich předmětem, zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat mých klientů, Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, či zda-li by moji klienti mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení.
  Dále Vás žádám o sdělení výsledku žádosti o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020.
  Odpověď na uvedenou žádost je možné zaslat k rukám JUDr. Marka Hlaváče, advokáta, ID datové schránky dzufgqs, se sídlem Akademická 663/5, 108 00 Praha 10.
  Předem Vám tímto děkuji za spolupráci.
  S pozdravem
  JUDr. Marek Hlaváč, advokát

  Odpověď:

  Vážený pane doktore,
  dne 27.04.2020 bylo Obecnímu úřadu Třebešice doručeno Vaše podání ze dne 27.04.2020, nazvané jako „Žádost o sdělení informací k oznámením, vedeným Vaším úřadem pod č.j. 070100/2020, č.j.: 077100/2020 a č.j.: 081100/2020“ (dále jen „žádost“), ve které jste se ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obrátil na Obecní úřad Třebešice se žádostí „o sdělení informací o následujících oznámeních, která vede Váš úřad pod: - č.j. 070100/2020, - č.j. 077100/2020, - č.j. 081100/2020“.
  Dále žádáte „o sdělení, o jaká oznámení se jedná, co je jejich předmětem, zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat mých klientů, Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, či zda-li by moji klienti mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení.“ 
  Dále žádáte „o sdělení výsledku žádosti o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020."
  To vše s tím, že odpověď na uvedenou žádost je možné zaslat k rukám JUDr. Marka Hlaváče, advokáta, ID datové schránky dzufgqs, se sídlem Akademická 663/5, 108 00 Praha 10.
  S ohledem na výše uvedené tímto sdělujeme následující: 
  Ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, stanoví následující: „Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.“
  Ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, stanoví následující: „Povinný subjekt posoudí žádost a: a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.“
  Ve Vaší žádosti jste, jako žadatel, neuvedl datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, nejste-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa Vašeho trvalého pobytu nebo bydliště.
  S ohledem na výše uvedené Vás, jako žadatele, tímto povinný subjekt v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, vyzývá, abyste svoji, výše uvedenou, žádost doplnil o výše uvedené údaje s tím, že nevyhovíte-li (jako žadatel) této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost povinný subjekt odloží.

  otisk úředního razítka
  Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

  vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


   

 • Historie (Třebešice)
 • SDH (Třebešice)
 • Fotogalerie (Třebešice)
 • Autobusové spojení do obce (Třebešice)
 • Zastupitelé (Třebešice)
 • Obecní knihovna (Třebešice)
 • GDPR (Třebešice)
 • Koordinátor sociální práce (Třebešice)

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci