• Obec Třebešice

query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 433 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 433)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-13 21:18:46') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Třebešice

Třebešice

Obec Třebešice se nachází v okrese Benešov.

První dochovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1358.
V obci žije 94 obyvatel. 

Obec se rozkládá v mírné kotlině 5 km od městečka Divišov, 8 km od dálnice D1 (Exit 41 km - Český Šternberk / Divišov), 11 km od Benešova, 13 km od Vlašimi a 45 km jiho-východně od Prahy.

 

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 13. 11. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13. 11. 2018
č. 2-16/18 až 2–23/18

2-16/18   ZO schvaluje program zase­dání.
2-17/18   ZO žádost společnosti Elmoz Czech, s.r.o. projednalo a s návrhem stavby el. přípojky „Třebešice–kNN, NN–č.p. 462“ dle předložené dokumentace, návrhu řešení stavby, nesouhlasí.
2-18/18   ZO projektovou dokumentací k projektu „Rekonstrukce el. vedení NN v obci Třebešice – zdemontování stávajícího venkovní vedení NN a nahrazení zemním kabelem NN“ projednalo a z důvodu neexistence projektové dokumentace k existenci sítí kanalizace na povrchovou vodu a vodovod navrhuje jednání se společností Mašek elektro s.r.o. a ČEZ Distribuce a.s..
2-19/18   ZO NÁVRH rozpočtu na rok 2019 projednalo a se zveřejněním NÁVRHU rozpočtu na rok 2019 souhlasí.
2-20/18   ZO zvolilo pro zastupování obce Třebešice v DSO CHOPOS starostku Hanu Moravcovu a místostarostu Václava Kheka.
2-21/18   ZO schvaluje RO č. 6/2018.
2-22/18   ZO návrh změny č. 2 územního plánu Třebešice projednalo a rozhodlo o pořízení změny č. 2 územního plánu Třebešice. ZO schvaluje podání žádosti o pořízení změny č. 2 územního plánu Třebešice k Městskému úřadu Benešov, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov a jako zástupce pro zastupování obce Třebešice při jednání s příslušnými úřady a dotčenými orgány určuje starostku Hanu Moravcovu.
2-23/18   ZO možnost vydávání občasníku Obecních listů – informačního zpravodaje Obecního úřadu Třebešice projednalo a s vydáním pilotního čísla souhlasí.


Bereme na vědomí
– Oznámení o nuceném přechodu akcií ČS na hlavního akcionáře

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 4. 10. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 4. 10. 2018
č. 57–8/2018 až 61–8/2018

57–8/2018          ZO schvaluje navržený program zasedání.

58–8/2018          ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,00 Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21. 8. 2018, č.j.: KUZL 60663/2018.

59–8/2018          ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.

60–8/2018          ZO schvaluje odměnu starostce ve výši 10.000,00 Kč po zdanění za přípravu oslav výročí obce a dosavadní práci ve volebním období 2014–2018.

61–8/2018          ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku, Č.J.: 236103/2018 – BabyBox.

Bere na vědomí:
–     Pasport komunikací.
–     Informování ze zasedání DSO CHOPOS.
–     Výsledek Společného jednání o upřesnění trasy budoucí komunikace v lokalitě „Za hřištěm“.
–     Přípravu akce „Setkání rodáků 2019“.
–     Aktualizaci dokumentů obce – nové volební období 2018–2022.

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 6. 9. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6. 9. 2018
č. 53–7/2018 až 56–7/2018

53–7/2018          ZO schvaluje navržený program zasedání.

54–7/2018          ZO rekonstrukci, opravu a odbahnění vodní nádrže Dolní Roháček a Horní Roháček projednalo, a schvaluje podání žádosti o dotaci z fondu MZe – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádrží ve vlastnictví obce. OZ schvaluje využít pro podání dotace společnost zabývající se získáváním dotací.

55–7/2018          ZO Strategický plán rozvoje sportu obce Třebešice na období 2019–2023 projednalo a v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schválilo. Zveřejnění na EÚD nebo k nahlédnutí na OÚ Třebešice.

56–7/2018          ZO možnost získání do vlastnictví obce tzv. „přídělovou cestu“ parc. č. 352/39 projednalo a souhlasí s přípravnými kroky.

Bere na vědomí:
–    Dočasná uzavírka místní komunikace – hráz rybníka Židák.
–    Obnova barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého – konečné vyúčtování.
–    Informování ze zasedání DSO CHOPOS + Dotace 2018–2019.

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 9. 8. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 9. 8. 2018
č. 47–6/2018 až 52–6/2018

47–6/2018          ZO schvaluje navržený program zasedání.

48–6/2018          ZO schválilo přijetí dotace na akci „Oslava 660 obce Třebešice“ z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tématického zadání „Podpora hejtmana“ a uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

49–6/2018          ZO Návrh Strategického plánu rozvoje sportu obce Třebešice na období 2019–2023 projednalo a v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schválilo.

50–6/2018          ZO návrh Č.j.: 175103/2018 na pořízení změny ÚP podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednalo, s návrhem souhlasí.

51–6/2018          ZO žádost Č.j. 180103/2018 – Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby projednalo, s uzavřením smlouvy souhlasí a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.

52–6/2018          ZO rozpočtové opatření č. 4/2018 schvaluje.

Bere na vědomí:
–    Vrácená doporučená zásilka – vyjádření k žádosti Č.j.: 144103/2018.

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. 7. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 3. 7. 2018
č. 44–5/2018 až 46–5/2018

44–5/2018     ZO schvaluje navržený program zasedání.

45–5/2018     ZO aktualizaci Strategického rozvojového dokumentu obce Třebešice projednalo a v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schválilo.

46–5/2018     ZO umístění stávajícího velkoobjemového kontejneru za budovu OÚ (na pozemek parc. č. 402/1 – ostatní plocha ve vlastnictví obce) a jeho využití na větve projednalo a schválilo. Vzniklá štěpka bude k dispozici obyvatelům obce.

Bere na vědomí:
–     Termín Volby do Zastupitelstva obce volební období 2018–2022 a Volby do senátu parlamentu ČR I. Kolo.
–     Podmínky pro komplexní pozemkové úpravy – k.ú. Třebešice u Divišova, Obec Třebešice
–     Informování ze zasedání DSO CHOPOS
–     Informování ze Shromáždění starostů – Posázaví o.p.s.
–     Hodnocení akce „660. let od první dochované písemné zmínky o obci Třebešice a 115. let od založení Sboru dobrovolných hasičů Třebešice, Sraz rodáků“.

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 5. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 31. 5. 2018
č. 31-4/2018 až 43-4/2018

31-4/2018  ZO schvaluje navržený program zasedání.

32-4/2018  ZO účetní závěrku za rok 2017 projednalo a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2017 schvaluje bez připomínek.

33-4/2018  ZO Návrh závěrečného účtu projednalo a Závěrečný účet obce za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2017, schvaluje bez výhrad.

34-4/2018  ZO úpravu Jednacího řádu projednalo a doplněk schvaluje.

35-4/2018  ZO úpravu Organizačního řádu Obecního úřadu Třebešice projednalo a doplněk schvaluje.

36-4/2018  ZO rozhodlo o odložení projednávání žádosti Č.j.: 113103/2018 z důvodu geometrického a polohového určení společné hranice pozemku parc. č. 1143/1, parc. č. 575/4 a parc. č. 575/5 a pověřilo starostku pořízením geometrického a polohového zaměření.

37-4/2018  ZO žádost Posázaví o.p.s. a „VRV+DHI“ projednalo a nesouhlasí s umístěním navrhovaného opatření na pozemku parc. č. 537/4 a parc. č. 534/7 ve vlastnictví obce Třebešice v rámci projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy – dotčené povodí Křešický potok“.

38-4/2018  ZO návrh Č.j.: 132103/2018 na pořízení změny ÚP podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednalo, s návrhem souhlasí.

39-4/2018  ZO přijetí darů na realizaci oslav „660. let od první dochované písemné zmínky o obci Třebešice a 115. let od založení Sboru dobrovolných hasičů Třebešice, Sraz rodáků“ projednalo a s přijetím darů souhlasí.

40-4/2018  ZO vícepráce na zakázce vchodové dveře do OÚ projednalo a s navýšením ceny o 495,00 Kč souhlasí.

41-4/2018  ZO rozpočtové opatření č. 3/2018 schvaluje.

42-4/2018  ZO dočasnou deponii recyklátu projednalo a rozhodlo o dočasném uložení na pozemek parc. č. 402/1 – ostatní plocha, vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov na LV 10001. Likvidace deponie v rozmezí 14 dní až 3 týdny, využití na opravu výtluků a udržovací práce, po likvidaci deponie uvedení povrchu pod deponií do původního stavu.

43-4/2018  ZO stanovuje počet členů zastupitelstva obce Třebešice na volební období 2018-2022 na 7 členů.

 

Bere na vědomí:
–    Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2017
–    Informování ze zasedání DSO CHOPOS
–    Obnova barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého – průběh obnovy a dokončení obnovy

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.4.2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26.4.2018
č. 24-3/2018 až 30-3/2018

24-3/2018       ZO schvaluje navržený program zasedání.

25-3/2018       ZO návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2019 – 2020 projednalo a střednědobý výhled rozpočtu obce Třebešice na rok 2019–2020 schvaluje.

26-3/2018       ZO Obecně závaznou vyhlášku Obce Třebešice č. 1/2018 o nočním klidu projednalo a OZV č. 1/2018 schvaluje.

27-3/2018       ZO návrh Č.j.: 100103/2018 na pořízení změny ÚP podle ustanovení § 46 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednalo, s návrhem nesouhlasí.

28-3/2018       ZO žádost Č.j.: 103103 o podporu Linky bezpečí, z.s. projednalo a s podporu neschvaluje.

29-3/2018       ZO návrh společnosti CETIN na zrušení přívodu pevné linky do Obce Třebešice a následné odstranění sloupů telefonního vedení projednalo a s návrhem souhlasí.

30-3/2018       ZO projednání žádosti Č.j.: 113103/2018 odložilo na další zastupitelstvo z důvodu doplnění informací.

Bere na vědomí:
-      Informování ze zasedání DSO CHOPOS
-      GDPR – aktuální připravenost obce
-      Obnova barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého – informování o průběhu obnovy.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.3.2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.3.2018
č. 12-2/2018 až 23-2/2018

12-2/2018       ZO schvaluje navržený program zasedání.

13-2/2018       ZO návrh OZV o nočním klidu projednalo a s návrhem souhlasí.

14-2/2018       ZO žádost Č.j.: 78103/2018 o odkoupení části pozemku ve vlastnictví obce, parc. č. 402/1, projednalo a prodej části pozemku neschvaluje.

15-2/2018       ZO návrh Č.j.: 86103/2018 na pořízení změny ÚP podle ustanovení § 46 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednalo, s návrhem souhlasí a pověřuje starostku v souladu se Zásadami postupu při pořizování změn Územního plánu Třebešice jednáním s příslušnými odbory Městského úřadu Benešov.

16-2/2018       ZO se zněním smlouvy s TS Vlašim na odvoz komunálního a tříděného odpadu pro rok 2018 souhlasí a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

17-2/2018       ZO cenovou nabídku na výrobu a instalaci vchodových dveří do budovy OÚ Třebešice projednalo a s nabídkou souhlasí.

18-2/2018       ZO návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Třebešice na rok 2019 - 2020 projednalo a s návrhem souhlasí.

19-2/2018       ZO rozpočtové opatření č. 1/2018 schvaluje..

20-2/2018       ZO pasport VO a technického stavu VO projednalo a přijímá nezbytná opatření k nápravě stavu.

21-2/2018       ZO návrh na nezbytné úpravy zabezpečení osobních údajů v rámci GDPR projednalo, úpravy schvaluje a pověřuje starostku zajištěním úprav.

22-2/2018      ZO v souladu se Směrnicí o postupech při zadávání veřejné zakázky, čl. III, odst. 3, bod A) předložené nabídky na obnovu barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého projednalo, posoudilo efektivnost nabídek a za zhotovitele vybralo společnost KK Stavební firma Karel Křeček.

23-2/2018       ZO návrh na vyřazení označeného majetku ve vlastnictví obce projednalo a vyřazení schvaluje.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 8.2.2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.2.2018
č. 1-1/2018 až 11-1/2018

1-1/2018     ZO schvaluje navržený program zasedání.

2-1/2018     ZO rozpočtové opatření č. 1/2018 schvaluje.

3-1/2018     ZO žádost spolku LUNGTA projednalo a připojení se ke kampani neschvaluje.

4-1/2018     ZO podání žádosti o dotaci na projekt „Úprava veřejného prostranství“ze Středočeského Fondu obnovy schvaluje.

5-1/2018     ZO podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova hřbitovní zdi a hřbitovní kaple“ z dotačního titulu MZE - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny schvaluje.

6-1/2018     ZO podání žádosti o dotaci na „pořádání kulturní akce – výročí obce, SDH a sraz rodáků“ z Fondu hejtmanky kraje schvaluje

7-1/2018     ZO návrh projednalo a Zásady postupu při pořizování změn územního plánu Třebešice schvaluje.

8-1/2018     ZO návrh projednalo a zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v domě č.p. 39 jako prodejnu schvaluje.

9-1/2018     ZO návrh projednalo a jednorázově navýšit odměnu o 500,00 Kč z rozpočtu obce všem členům OVK schvaluje.

10-1/2018   ZO žádost projednalo a finanční příspěvek členům SDH Třebešice na pořízení 5 ks slavnostní uniformy + 1ks pánského saka schvaluje.

11-1/2018   ZO nabídku společnosti JUSTO Nový domov projednalo a vyčlenění pozemků jako „pastevní“ neschvaluje.


Bere na vědomí
-     Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst, č.j. 33100/2018
-     Zpráva z jednání s ČEZ Distribuce o úpravě stávajícího el.vedení
-     Zpráva ze zasedání DSO CHOPOS
-     Konečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
-     Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2017 – zákon č. 106/1999 Sb.

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.12.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 28.12.2017
č. 58-12/2017 až 58-12/2017

58-12/2017       ZO schvaluje navržený program zasedání.

59-12/2017   ZO nabídku od DSZ Struhařov na uzavření nové nájemní smlouvy na zemědělské pozemky projednalo a pověřuje starostku obce Hanu Moravcovou uzavřením smlouvy na 10 let.

 

 

Bere na vědomí
-  Zprávu ze zasedání DSO CHOPOS
-  Výsledky výběrového řízení na projekt „Technika pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS“

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.12.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 14.12.2017
č. 50-11/2017 až 57-11/2017

50-11/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

51-11/2017    ZO rozpočet obce Třebešice na rok 2018 projednalo, nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky a ZO rozpočet pro rok 2018 schválilo jako schodkový, rozdíl bude hrazen ze zůstatku roku 2017.

52-11/2017    ZO návrh projednalo a zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory, prodejnu, v domě č.p. 39 v Třebešicích schvaluje.

53-11/2017    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017.

54-11/2017    ZO žádost Ochrany fauny ČR o.p.s. projednalo a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,00 Kč.

55-11/2017    ZO žádost organizace RUAH o.p.s. projednalo a schvaluje finanční příspěvek na podporu činnosti – krytí provozních nákladů ve výši 3.000 Kč.

56-11/2017    ZO žádost OSH Benešov projednalo a poskytnutí účelové neinvestiční dotace neschvaluje

57-11/2017    ZO schvaluje za zdroje vody pro hašení požárů vodní plochy Roháček (49.7746436N, 14.8303572E) a Židák (49.7770075N, 14.8304744E).

 

Bere na vědomí
-   Společné projednání oslav 660. let obce a 115. let SDH a sraz rodáků
-   Plán inventur Obce Třebešice za rok 2017 - příkaz starostky k provedení inventur

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11.2017
č. 44-10/2017 až 49-10/2017

44-10/2017  ZO schvaluje navržený program zasedání.

45-10/2017  ZO žádost POSÁZAVÍ o.p.s. projednalo a poskytnutí neinvestiční dotace neschvaluje.

46-10/2017  ZO pasportizaci veřejného osvětlení projednalo a realizaci společností SATHEA schvaluje.

47-10/2017  ZO aktualizaci pojistné smlouvy Obce Třebešice projednalo a aktualizaci schvaluje.

48-10/2017  ZO nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/41, Praha 2 - podíl id. 1/3 pozemku - parc.č. 481/8 (výměra dle KN 889 m2) v k.ú. Třebešice u Divišova, obec Třebešice a pozemek parc.č. 492/1 (výměra dle KN 177 m2) v k.ú. Třebešice u Divišova, obec Třebešice za cenu 12.000,00 Kč a podmínek uvedených v kupní smlouvě projednalo a nabytí předmětných pozemků schvaluje.

49-10/2017  ZO žádost pana Jiřího Straky, bytem Vlašimská č.ev. 38, Benešov, projednalo a výjimku z ÚP obce Třebešice, aby u nově vznikajících pozemků určených pro zástavbu byla výměra menší než 800 m2 v návaznosti ÚP obce Třebešice neschvaluje.

 

Bere na vědomí

-    Informování ze zasedání DSO CHOPOS - GDPR - pověřenec od 05/2018.

 

 

Hana Moravcová
starostka obce

 

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.10.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 7.9.2017 
č. 40-9/2017 až 43-9/2017

40-9/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

41-9/2017    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.

42-9/2017    ZO stanovuje odměnu podle nařízení vlády č.318/2017 Sb. za výkon funkce místostarosta jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 1.1.2018.

43-9/2017    ZO stanovuje odměnu podle nařízení vlády č.318/2017 Sb. za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12.000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 1.1.2018.

 

Bere na vědomí

-   Dílčí přezkoumání hospodaření obce.
-   Prohlášením STAN.
-   Webhosting, webové stránky.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 2.11.2017.

 

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 7.9.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 7.9.2017 
č. 35-8/2017 až 39-8/2017

35-7/2017     ZO schvaluje navržený program zasedání.

36-7/2017     ZO rozhodlo o odložení realizace obnovy Barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého na rok 2018 04-05.

37-7/2017     ZO podmínky výběrového řízení vyhlášené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej pozemků v majetku státu v k.ú. Třebešice projednalo a rozhodlo  o účasti Obce Třebešice ve výběrovém řízení.

38-7/2017     ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.

39-7/2017     ZO možnost podat žádost o dotaci na rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí projednalo a podání žádosti o dotaci schvaluje.

Bere na vědomí

-   Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.

-   Informace ze zasedání DSO CHOPOS.

-   Ukončení spolupráce se společností Webnode.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 13.9.2017.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.7.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25.7.2017 
č. 32-7/2017 až 34-7/2017

32-7/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

33-7/2017    ZO rozhodlo o odložení výběru dodavatele na obnovu Barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého na další zasedání.

34-7/2017    ZO posoudilo cenové nabídky na výspravu komunikace (výtluky, praskliny) a na základě předložených nabídek schvaluje jako nejvýhodnější nabídku od společnosti Dana Vrbová - WOFOR, IČ: 48928895 za cenu 38.350,00 bez DPH.

Bere na vědomí

- Zasedání DSO CHOPOS 29.8.2017 v Třebešicích.
- Novelu zákona o pohřebnictví – zákon č. 193/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb o pohřebnictví s účinností od 1.9. 2017.
- Dílčí přezkoumání hospodaření obce za 1 ½ 2017 které proběhne 20. září od 8.00.
- Volby do PS, které proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 28.7.2017.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 13.6.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13.6.2017 
č. 25-6/2017 až 31-6/2017

25-6/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

26-6/2017    ZO účetní závěrku za rok 2016 projednalo a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2016 schvaluje bez připomínek.

27-6/2017    ZO Návrh závěrečného účtu projednalo a Závěrečný účet obce za rok 2016, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2016, schvaluje bez výhrad.

28-6/2017    ZO Návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů s JPO Divišov projednalo a uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů s JPO Divišov včetně ročního příspěvku schvaluje a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

29-6/2017    ZO podání žádosti o dotaci z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova na projekt “Revitalizace veřejného prostranství a obnova Barokní výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého” projednalo a podání žádosti o dotaci schvaluje.

30-6/2017    ZO možnost poskytnutí finančního příspěvku určeného k hrazení části poplatku za komunální odpad projednalo a možnost poskytnutí finančního příspěvku neschvaluje.

31-6/2017    ZO možnost Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Třebešice u Divišova, Obec Třebešice projednalo a zahájení jednání o Komplexní pozemkové úpravě k.ú. Třebešice u Divišova, Obec Třebešice schvaluje.

Bere na vědomí

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2016.
- Obnova barokní výklenkové kaple sv.Jana Nepomuckého.
- Informace ze zasedání DSO CHOPOS.
- Účast zástupců SDH Třebešice na Hasičských slavnostech Litoměřice 2017.
- Plnění rozpočtu obce 2017.
- Vysazení lípy u příležitosti rodinného setkání.
- Veřejné projednávání návrhu ÚP Struhařov.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 19.6.2017.

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE - prodej části obecního pozemku p.č. 1133/2 a p.č. 449 - narovnání stavu

ČÍSLO JEDNACÍ: 23103/2017 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE

Věc: prodej části obecního pozemku p.č. 1133/2 a p.č. 449 – narovnání stavu

Obec Třebešice, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a obecních zřízení a dále se zákonem č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím a na základě usnesení č. 18-4/2017 ze dne 30.3.2017  zveřejňuje záměr prodat část majetku ve vlastnictví obce Třebešice v k.ú. Třebešice u Divišova.

Z důvodu narovnání stavu hodlá obec Třebešice prodat geodetickým odměřením z parcely p.č. 1133/2 a p.č. 449, pozemky zapsané na LV č. 10001 pro obec Třebešice, nově vzniklý pozemek „1133/7“ o výměře 93 m2 do vlastnictví L.B.

Náklady související s vyhotovením Geometrického dělícího plánu a náklady spojené se zapsáním do Katastru nemovitostí půjdou k tíži nabyvatele.

Záměr o prodeji pozemku bude zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce po dobu 15 dnů před rozhodnutím starostky obce.

1. O prodeji rozhodne na základě pověření ZO starostka obce Třebešice.
2. Cena prodeje byla ZO stanovena na cenu 100,00 m2/rok.
3. Případné připomínky je možno předložit pouze v tomto řízení, které probíhá od 20. dubna 2017.
4. Informace se poskytují na telefonu 731 000 871 nebo ústně na OÚ.

mapa

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 4.4.2017.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.3.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 30.3.2017 
č. 13-4/2017 až 21-4/2017

13-4/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

14-4/2017    ZO žádost o občasné parkování projednalo a žádosti se rozhodlo nevyhovět.

15-4/2017    ZO žádost o vyjádření k územnímu souhlasu projednalo a žádosti se rozhodlo vyhovět..

16-4/2017    ZO změnu systému na svoz směsného komunálního odpadu a sběr tříděného odpadu projednalo a změnu systému schvaluje a pověřuje starostku podpisem smlouvy a přípravou OZV „Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, tříděného odpadu a bio odpadu“.

17-4/2017    ZO nabídku společnosti TS Production.cz na letní kino projednalo a využití nabídky neschvaluje.

18-4/2017    ZO žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1133/2 a p.č. 449 projednalo a zveřejnit záměr na prodej části obecního pozemku p.č. 1133/2 - 45 m2 a z p.č. 449 - 48 m2 za stanovenou cenu 100,00 m2 schvaluje a pověřuje starostku, po uplynutí 15ti denní lhůty, v této věci rozhodnout.

19-4/2017    ZO možnost vykoupení pozemků v exekuci projednalo a s možností pokusit se získat pozemky do vlastnictví obce souhlasí. ZO pověřuje starostku k získání potřebných podkladů.

20-4/2017    ZO žádost organizace RUAH o.p.s. projednalo a finanční příspěvek na podporu činnosti – krytí provozních nákladů ve výši 10.000 Kč schvaluje.

21-4/2017    ZO návrh rozpočtového opatření č.2 projednalo a rozpočtové opatření č.2 schvaluje. 

Bere na vědomí

- Návrh a termín oslav „660. let obce - setkání rodáků a přátel Třebešic“ a „115. výročí SDH Třebešice“ v roce 2018.
- Mapový podklad „ochranné pásmo zámku Třebešice“.
- Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy – POSÁZAVÍ.
- Přijatá opatření k zabezpečení části pozemku p.č. 46/1 (soukromý pozemek) proti zajíždění linkových autobusů a úpravu terénu.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 4.4.2017.

Oznámení o zveřejnění - DSO CHOPOS

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS na aktuální účetní období
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018 

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html

 • Dále zde budou zveřejněny:
 • Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další účetní období
 • chválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválená rozpočtová opatření dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS


Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.2.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 27.2.2017 
č. 7-3/2017 až 12-3/2017

7-3/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

8-3/2017    ZO žádost projednalo a schvaluje zveřejnit Záměr na povolení parkování na pozemku p.č. 1134/1 v k.ú. Třebešice a to za plnou sazbu dle OZV o veřejném prostranství ve výši 1.500 Kč/rok.

9-3/2017    ZO vydává "Zákaz rozdělání a manipulaci s ohněm včetně svíček v obecním lese v k.ú. Třebešice u Divišova pod pokutou 50.000 Kč". S výjimkou pálení zbytků po těžbě po předchozím ohlášení na HZS SK. Dodržování zákazu bude průběžně kontrolováno.

10-3/2017    ZO nabídku společnosti EON projednalo a využití nabídky neschvaluje.

11-3/2017    ZO přijímá opatření k vyřešení vzniklé situace tak, aby napříště nedocházelo k zajíždění linkových autobusů na travnatou část pozemku p.č. 46/1 v blízkosti autobusové zastávky.

12-3/2017    ZO schválilo revokaci usnesení č. 8-3/2017 o zveřejnění záměru na povolení občasného parkování na pozemku p.č. 1134/1 v k.ú. a opakované projednání žádosti odložit na další zasedání.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 5.3.2017.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.1.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26.1.2017 
č. 4-2/2017 až 6-2/2017

4-2/2017    ZO vícenáklady nad rámec smlouvy o dílo Zpracování změny č.1 územního plánu Třebešice schvaluje.

5-2/2017    ZO rozpočtové opatření č.1/2017 schvaluje.

6-2/2017    ZO žádost spolku LUNGTA projednalo a připojení se ke kampani neschvaluje.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 30.1.2017.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 11.1.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.1.2017 
č. 1-1/2017 až 3-1/2017

1-1/2017    ZO Třebešice schvaluje Rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny č.1 územního plánu Třebešice, které podle § 53 odst. 1 stavebního zákona předložil pořizovatel (MěÚ Benešov - Odbor výstavby a územního plánování, oprávněná osoba Ing. Klára Duchoslavová), a které je přílohou č.1 zápisu zasedání ZO.

2-1/2017    ZO Třebešice ověřuje soulad změny č.1 územního plánu Třebešice s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem KÚSK.

3-1/2017    ZO Třebešice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci, předpisů a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád“) vydává formou opatření obecné povahy změnu č.1 územního plánu Třebešice.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 12.1.2017.

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE - prodloužení pronájmu části obecního pozemku p.č. 418/2 o výměře 30 m2

ČÍSLO JEDNACÍ:  582912/2016

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE

Věc: prodloužení pronájmu části obecního pozemku

Obec Třebešice, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a obecních zřízení a dále se zákonem č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím a na základě usnesení 7/11-2016 ze dne 29.12.2016 zveřejňuje záměr na prodloužení pronájmu části obecního pozemku v k.ú. Třebešice u Divišova, p.č. 418/2, zapsaný na LV č. 10001 pro obec Třebešice, o výměře 30 m2 na další období, tj dobu 5ti let panu J.K.

Záměr o prodloužení nájmu bude zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím starostky obce.

1. O prodeji rozhodne na základě pověření ZO starostka obce Třebešice.
2. Na základě usnesení ZO se pronájem prodlužuje na dobu určitou - 5 let.
3. Cena pronájmu byla ZO stanovena na cenu 10,00 m2/rok.
4. Případné připomínky je možno předložit pouze v tomto řízení, které probíhá od 17. ledna 2017.
Informace se poskytují na telefonu 731 000 871 nebo ústně na OÚ.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 2.1.2017.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.12.2016

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29.12.2016 

1/11    ZO záměr projednalo a rozhodlo pronajmout nebytové prostory v budově OÚ Třebešice 39 (prostory prodejny s vybavením) v roce 2017 paní Vlastě Nohové za stejných podmínek jako v roce 2016.

2/11    ZO záměr směnit část majetku ve vlastnictví obce Třebešice (182 m2 z parcely p.č. 537/4 orná půda) za část majetku ve vlastnictví akciové společnosti DZS Struhařov (108 m2 z parcely p.č. 64 trvalý travní porost, 45 m2 z parcely p.č. 611 trvalý travní porost, 29 m2 z parcely p.č. 612/4 trvalý travní porost), vše v k.ú. Třebešice u Divišova ve prospěch obslužné komunikace p.č. 1118/1 - narovnání stavu projednalo a směnu pozemků v rozsahu dle Geometrického plánu č. 150-60/2016 schvaluje.

3/11    ZO záměr na odkoupení částí majetku ve vlastnictví soukromých vlastníků (163 m2 z parcely p.č. 612,3 trvalý travní porost a 122 m2 z parcely p.č. 612/1 trvalý travní porost), vše v k.ú. Třebešice u Divišova ve prospěch obslužné komunikace p.č. 1118/1 - narovnání stavu projednalo a odkoupení pozemků v rozsahu dle Geometrického plánu č. 147-58/2016 schvaluje.

4/11    ZO záměr na prodej části majetku ve vlastnictví obce Třebešice (664 m2 z parcely p.č. 1118/1 ostatní plocha - ostatní komunikace) - narovnání stavu projednalo a prodej pozemku v rozsahu dle Geometrického plánu č. 147-58/2016 schvaluje.

5/11    ZO rozpočet obce Třebešice na rok 2017 projednalo, nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky a ZO rozpočet pro rok 2017 schválilo jako vyrovnaný, přičemž závazným ukazatelem jsou paragrafy.

6/11    ZO rozpočtové opatření č. 5/2015 projednalo a úpravu rozpočtu k 31.12.2016 schvaluje.

7/11    ZO návrh projednalo a zveřejnit záměr na prodloužení pronájmu části obecního pozemku p.č. 418/2 o výměře 30 m2 na dobu 5ti let za stanovenou cenu pronájmu 10,00 m2/rok schvaluje.

BERE NA VĚDOMÍ

- Aktuální situací týkající se Změny č.1 ÚP Třebešice.
- Realizaci projektu „Pasport Kaple se zázemím pro hřbitov“ na místním hřbitově a náklady s tím spojené.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 2.1.2017.

Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecního lesa

V rámci zajištění transparentnosti a rovného přístupu při vyřizování žádostí o palivové dřevo ZO Třebešice ZO na svém zasedání 12.5.2016 schválilo níže uvedená pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecního lesa. Obec Třebešice, jako vlastník lesa, umožní zájemcům o dřevo na topení provádět samovýrobu dřeva a odkup zpracovaného dřeva za stanovených podmínek.

Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám vyrobí (vytěží), přiblíží a odveze dřevo, které mu určí správce lesa po domluvě se starostkou (nebo pověřeným zástupcem). Veškeré práce provádí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Účelem samovýroby je zpracovat méně hodnotné dřevo např. v probírkách, mladých lesních porostech do 40 let, vývraty, zlomy, souše, stromy napadené kůrovcem, ….

Samovýroba dřeva není nároková a je zadávána pouze tehdy, když dřevo této kvality bude v lese k dispozici. Zájemci však mj. nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav lesa, poškozovat cesty nebo stromy, rušit zvěř nebo ptactvo při hnízdění a kladení mláďat, v době zvýšeného lovu vysoké a černé zvěře. Samovýroba je prováděna celoročně.

Samovýrobou rozumíme těžbu dřeva ponechaného tomu, kdo dřevo vytěží zcela, nebo zčásti, za stanovenou úplatu.

Samovýrobce je fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v obci Třebešice nebo vlastní v k.ú. Třebešice nemovitost.

Samovýroba slouží pro zásobování obyvatelstva především palivovým dřívím a provádí se v souladu s pravidly pro povolování těchto těžeb.

O samovýrobu palivového dříví je nutno požádat pouze a jen výhradně na Obecním úřadě obce Třebešice.

I. OBECNÉ INFORMACE

1)   Pro zájemce o samovýrobu palivového dřeva je na úřadě obce zřízen pořadník.

2)   Do pořadníku je zařazen každý občan, na základě podání písemné žádosti (žádost obdrží na obecním úřadu).

3)   Obec tuto žádost zaregistruje, opatří datem převzetí, pořadovým číslem/rok a zařadí do pořadníku nevyřízených žádostí. Pořadí určuje datum podání písemné žádosti.

4)   Na základě žádosti a podle pořadového čísla nabídne obecní úřad zájemci místo a druh porostu, ve kterém lze samovýrobu palivového dřeva realizovat.

5)   Obecní úřad vydá samovýrobcům „Povolení na samovýrobu dřeva“ (dále jen „Povolení“), které bude obsahovat: jméno a příjmení žadatele, porostní skupinu, počet vyznačených stromů dle dřevin, množství palivového dřeva ke zpracování pro jednotlivé zájemce.

6)   Pokud zájemci bude provádět samovýrobu druhá osoba, musí její jméno uvést v žádosti. Tato oprávněná osoba svůj souhlas potvrdí v žádosti svým podpisem. (viz. Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek).

7)   Na jednu žádost bude umožněno žadateli vytěžit maximálně 2 prm (1 prm - jeden prostorový metr) palivového dřeva. V případě většího zájmu ZO určí maximální množství palivového dřeva ke zpracování pro jednotlivé zájemce.

8)   Žádosti nelze do pořadníku podávat za každou osobu žijící ve společné domácnosti (jedna domácnost = jedna žádost).

9)   Přednost v pořadníku dostane žadatel, jehož požadavek nebyl vyřízen v minulém roce.

10) Pořadník přechází z jednoho roku do dalšího roku.

II. ORGANIZACE SAMOVÝROBY PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

1)   Samovýrobce při provádění samovýroby zodpovídá za dodržování obecně platných předpisů BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí, dodržování zadaného bezpečného technologického postupu, odbornou a zdravotní způsobilost svou i osob, které mu pomáhají, používání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek, dobrý technický stav používaných nástrojů a nářadí, používání biologicky odbouratelných olejů k mazání řetězů motorových pil. Samovýrobce nebude v lese pracovat osamoceně a bude dbát na dodržování bezpečné vzdálenosti při těžbě a přibližování dříví.

2)   Samovýrobu palivového dřeva i jeho odvoz lze provádět pouze v množství a na místě uvedeném v „Povolení“, které musí mít samovýrobce při této činnosti u sebe.

3)   Je přísně zakázáno vyřezávat cokoliv jiného, než je určeno v „Povolení“.

4)   Žádosti o samovýrobu budou jednotlivě projednány úřadem obce, v případě nutnosti i s lesním hospodářem.

5)   Po změření dřeva (Čl. III.,odst.6.) vystaví obec doklad na odprodej dřeva. Potvrzení je podklad k úhradě palivového dřeva.

III. POVINNOSTI ŽADATELE PŘI PRÁCI V LESE

1)   Samovýrobu palivového dřeva musí žadatel provádět na vyznačených stromech určených k samovýrobě odborným lesním hospodářem.

2)   Mimo vytyčený dílec a vyznačených stromů nesmí těžit.

3)   V prostoru samovýroby musí provést úklid jak větví, tak nepořádku, který případně způsobil (odpadky, pet lahve, apod.).

4)   Dokončit práce v dohodnutém termínu.

5)   Oznámit pověřenému zástupci obce, který je uveden v povolení, ukončení prací.

6)   Dřevo bude srovnáno do měřitelných hrání v lese a jeho odvoz z lesa lze provést po změření odborným lesním hospodářem nebo pověřeným zástupcem obce. Měření je v jednotce prostorový metr = 1 pm.

7)   Zajistit si včasný odvoz vytěženého dřeva.

8)   Odvoz vytěženého dřeva je nutné provádět v takové době, aby nedocházelo k poškozování lesních cest a znečišťování místních i státních komunikací.

IV. STANOVENÁ CENA A PLATBA ZA PALIVOVÉ DŘEVO

1)   Cena za samovýrobu palivového dřeva je stanovena na 100 Kč za 1 pm.

2)   Ceník za palivové dřevo získané samovýrobou na kalendářní rok se může každoročně upravovat.

3)   Platba za dřevo bude provedena do 7 dnů od ukončení samovýroby a přeměřením dřeva zástupcem na obecním úřadu Třebešice.

V. VYŘAZENÍ Z POŘADNÍKU

1)   Vyřazen bude zájemce, který má vůči obci neuhrazené pohledávky, porušil pravidla samovýroby, úmyslně poškodil nebo znehodnotil majetek obce.

2)   Vyřazení z pořadníku je na dobu 2 let.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2)   Požadované množství dřeva je přímo odvislé od množství vhodného dřeva k samovýrobě v lese v daném roce.

3)   Práce v lesích při samovýrobě dřeva koná samovýrobce na vlastní nebezpečí.

4)   Porušení výše uvedených pravidel samovýroby se bude trestat vykázáním z lesa bez nároku na náhradu za vytěžené dřevo a pokutou.

5)   Samovýroba dřeva bez platného povolení bude považována za škodu (krádež) obecního majetku a předána k řešení Policii ČR.

 

Změny, doplňky či vydání nové směrnice pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecního lesa podléhá schválení zastupitelstvem obce.

Směrnice pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecního lesa zpracovala Hana Moravcová, starostka obce dne 26.9.2016.

Tato směrnice pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecního lesa byla projednána a schválena ZO Třebešice dne 26.9.2016 a nabývá účinnosti dnem 26.9.2016.

         

otisk úředního razítka

        Václav Khek                                                                            Hana Moravcová

       místostarosta                                                                                starostka

 

Jednací řád Zastupitelstva obce Třebešice

Zastupitelstvo obce Třebešice se usneslo podle ust. § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na tomto svém jednacím řádu.

Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání a průběh jednání zastupitelstva obce, způsob jeho usnášení a kontrolu plnění jím přijatých usnesení, jakož i další otázky související s organizací a vlastním průběhem jednání zastupitelstva obce.

O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje zastupitelstvo obce v souladu se zákony.

1) ZASEDÁNÍ OZ svolává a řídí (předsedá) starostka obce v souladu se zněním §103 odst. 5 zák. č.128/2000 Sb. V případě nepřítomnosti starostky plní úkoly stanovené tímto jednacím řádem místostarosta/tka obce. Starostka je povinna svolat zasedání ZO požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZO nebo hejtman kraje. V tomto případě se zasedání zastupitelstva obce musí konat nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena OÚ. Nesvolá-li starostka zasedání zastupitelstva obce učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

2) ZO ROZHODUJE o všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Rozhodovat o zadávání zakázek resp. koupi a prodeji movitého majetku ve prospěch obce se svěřuje starostce obce do výše 80 tis. Kč bez DPH, u stavebních prací 100 tis. Kč bez DPH.

3) PRO ZASTUPITELE plyne povinnost se zasedání účastnit dle znění § 83 odst. 1 zákona s tím, že má právo využít § 83 odst. 2 a jeho rámec tak, jak je v ustanovení uvedeno.

4) Z JEDNÁNÍ ZO je možné neúčast omluvit, pokud budou sděleny starostce nebo místostarostovi její důvody. Neúčast lze nahlásit osobně nebo telefonicky nejpozději však před zahájením zasedání.

5) ÚČAST, případně neúčast omluvená či neomluvená je vždy zaprotokolována v zápisech jednotlivých zasedání orgánu obce.

6) ČETNOST ZASEDÁNÍ:

 1. a)   ZO se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce se začátkem v 19,30 h (případně v jiný čas dle okolností),
 2. b)   mimořádná - dle naléhavosti a nutnosti.

7) ZPŮSOB SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ:

 1. a)   písemným oznámením na ÚD a EÚD,
 2. b)   telefonickým, elektronickou poštou, prostřednictvím Facebooku nebo ústním sdělením termínu v případě mimořádných zasedání svolaných z mimořádných důvodů, nejméně však čtyři dny před vlastním zasedáním tj. nejpozději v pondělí v týdnu kdy se zasedání koná.

8) SDĚLOVÁNÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ OZ v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím dle zákona č.106/1999 Sb.,:

 1. a)   na ÚD v obci Třebešice, nejpozději sedm dní před zasedáním,
 2. b)   na EÚD www.obectrebesice.cz s odkazem „úřední deska“,
 3. c)   interně - pouze ZO el. poštou na osobní e-mailové adresy, sms zprávou nebo prostřednictvím Facebooku.

9) ZASEDÁNÍ JSOU VŽDY VEŘEJNÁ v souladu s obecním zřízením a zákonem o svobodném přístupu k informacím.

                Místo konání:     - pro standardní zasedání kancelář v budově OÚ v Třebešice,

- pro „veřejné schůze“ sál v 1.patře v budově OÚ

10) PRAVIDLA VLASTNÍHO PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:

 1. a)   zasedání zastupitelstva zpravidla řídí starostka obce nebo jím pověřený člen zastupitelstva,
 2. b)   předsedající dbá na to, aby jednání ZO mělo pracovní charakter a věcný průběh, řídí hlasování, zajišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání,
 3. c)   na počátku zasedání předsedající určí zapisovatele a dva ověřovatele zápisu

- stabilně je za účelem provedení zápisu ze zasedání OZ v Třebešicích určen člen ZO nebo starostka obce.

- v případě nepřítomnosti pověřeného člena ZO nebo starostky je vybrán zapisovatel předsedajícím z přítomných členů.

 1. d)   právo vystoupit v diskusi má občan obce, který dosáhl věku 18 let nebo fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost a čestný občan obce (dále jen „občan“).
 2. e) diskusní příspěvky občanů se řídí pořadím přihlášení se do diskuse. Občan vyčká výzvy předsedajícího.
 3. f)    doba diskusního vystoupení se omezuje na pět minut, předsedající je oprávněn přerušit diskusní příspěvek občana i před uplynutím této doby pokud se občan podstatným způsobem odchýlí od tématu.
 4. g)   k připuštění dalších příspěvků téhož občana ke stejnému bodu je třeba souhlasu ZO.
 5. h)   požádá-li na zasedání ZO o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno
 6. i)    osoba, která se chystá pořizovat zvukový či obrazový záznam veřejného zasedání je povinna tuto skutečnost předem sdělit předsedající (starostce) a přítomným osobám.

11) MIMOŘÁDNÉ DOPLNĚNÍ PROGRAMU na základě požadavku zastupitelů či předsedů výborů a komisí (předkladatel bodu programu) - využití možnosti předložit bod do jednání:

Pro občany - předložit bod do programu má možnost každý občan obce na základě písemného vznesení podnětu k projednání či na základě písemné žádosti a to vždy s dostatečným předstihem – nejpozději s datem doručení na adresu obce odpovídajícímu pondělí v daném týdnu, kdy se zasedání OZ koná.

Pro zastupitele – předložit bod do programu nejpozději do pondělí v týdnu, kdy se zasedání koná. Mimořádně, v případě naléhavosti se provede změna (začlenění bodu) do programu zasedání v době před schválením programu.

12) SCHVÁLENÍ PROGRAMU - předsedající seznámí zastupitele s návrhem programu zasedání a případnými návrhy na doplnění programu. O programu zasedání rozhodne zastupitelstvo hlasováním, dále předsedající informuje o schopnosti zasedání zastupitelstva se usnášet, program bude obsahovat zejména zásadní záležitosti, které jsou nutné řešit v rámci pravomocí OZ vymezené zákonem a jsou nad rámec kompetencí starostky, místostarosty a pracovníků OÚ nebo v případech, kdy k výkonu kompetencí je potřebné rozhodnutí OZ.

13) VLASTNÍ PROJEDNÁVÁNÍ DLE POSLOUPNOSTI PROGRAMU

 1. a)   pokud člen ZO před zahájením jednání nebo v jeho průběhu sdělí předsedajícímu skutečnosti nasvědčující střetu jeho zájmů s určitou záležitostí projednávanou v programu zasedání, předloží věc zastupitelstvu k rozhodnutí, zda existuje důvod pro vyloučení člena zastupitelstva z projednávání a rozhodování v této záležitosti,
 2. b)   na každém zasedání ZO podává starostka obce zprávu o své činnosti od posledního zasedání zastupitelstva,
 3. c)   úvodní slovo k předkládaným materiálům stručně uvede předkladatel,
 4. d)   následuje rozprava, do které se přihlašují členové zastupitelstva do jejího ukončení zvednutím ruky. Slovo uděluje předsedající v pořadí, ve kterém se o slovo přihlásili, předkladateli udělí slovo během rozpravy, kdykoli o to požádá. Bez ohledu na pořadí musí být přednostně uděleno slovo tomu členovi ZO, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo porušení zákona v průběhu jednání, což signalizuje „T“, vytvořenými dlaněmi obou rukou zvednutými nad hlavou, v zájmu plynulého projednávání konkrétního bodu tento jednací řád umožňuje jednotlivým účastněným vznášet připomínky v časově omezené době v trvání pěti minut,
 5. e) členové zastupitelstva mají právo ve stanoveném bodu programu vznášet ústní dotazy, připomínky a podněty na starostku, na výbory a komise,
 6. f)    rozpravu ukončí předsedající po vyčerpání příspěvků všech přihlášených,
 7. g)   hlasování se provádí veřejně zdvihnutím ruky hlasujícího, předsedající vznese otázku jejímž předmětem je podstata řešené věci: Kdo je pro…? | Kdo je proti…? | Zdržel se někdo hlasování?,
 8. h)   průběh hlasování zapisovatel zaznamená do zápisu,
 9. i)    předsedající prohlásí zasedání ZO za ukončené byl-li program jednání, schválený ZO, vyčerpán, nebo poklesl-li počet přítomných členů pod 50% všech členů ZO nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti, znemožňující nerušené jednání, v těchto případech svolá starostka do 15 dnů náhradní zasedání,
 10. j)    nedílnou součástí každého zápisu ze zasedání je písemné vyhotovení Usnesení OZ s přiděleným číslem totožným s číslem zápisu, které podepisuje starostka a ověřovatelé zápisu.
 11. k)   usnesení vždy obsahuje věcné zaznamenání faktů o nichž OZ rozhodlo, které schválilo, které bere na vědomí.

14) ZÁVĚR ZÁPISU MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI:

 1. a)   hodinu skončení zasedání,
 2. b)   podpis starostky v případě její nepřítomnosti podpis místostarosty (předsedajícího),
 3. d)   podpisy dvou ověřovatelů zápisu.

15) Každý zápis se stává součástí složky Zápisy ze zasedání OZ. Archiv je vedený OÚ.

16) Zveřejňování na ÚD se provádí Usnesením ZO.

17) Vyvěšení na EÚD se provádí uvedením Usnesením ZO v el. podobě bez náležitých podpisů a razítka a má váhu originálu do složky http://www.obectrebesice.cz/obecni-urad a uvedením Zápisu ze zasedání ZO v el. podobě bez náležitých podpisů a razítka a má váhu originálu do složky http://www.obectrebesice.cz/obecni-urad/zapisy-ze-zasedani-zo/archiv/.

18) OÚ zveřejní Usnesení ZO v zákonné lhůtě do sedmi dnů od zasedání OZ na ÚD i EÚD.

 

Změny, doplňky či vydání nového jednacího řádu podléhají schválení zastupitelstvem obce.

Tento jednací řád byl projednán a schválen ZO Třebešice dne 26.9.2016 a nabývá účinnosti dnem 26.9.2016.

         

otisk úředního razítka

        Václav Khek                                                                                 Hana Moravcová

       místostarosta                                                                                    starostka

 

Směrnice o postupech při zadávání veřejné zakázky

 1.   Dělení zakázky dle předmětu

1)      Na dodávky

2)      Na stavební práce

3)      Na služby

II. Dělení zakázky dle předpokládané hodnoty

 

Veřejné zakázky na dodávky a služby

Veřejné zakázky na stavební práce

Nadlimitní veřejná zakázka

nad finanční limit platného předpisu

nad finanční limit platného předpisu

Podlimitní veřejná zakázka

do finančního limitu platného předpisu

do finančního limitu dle platného předpisu

Veřejná zakázka malého rozsahu

do 2 000 000 Kč

do 6 000 000

Dělení zakázky malého rozsahu (dále ZMR) dle předpokládané ceny

1)      VZMR 1. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH nepřesahuje 200 000 Kč, a v případě stavebních prací nepřesahuje 600 000 Kč.

2)     VZMR 2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje 200 000 Kč, resp. v případě stavebních prací 600 000 Kč a zároveň nepřesahuje 2 000 000 Kč a v případě stavebních prací nepřesahuje 6 000 000 Kč.

III. Postup a požadavky při zadávání zakázky

1)      Nadlimitní zakázky - zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách

2)      Podlimitní zakázky - zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách

3)      Zakázky malého rozsahu

 1. A)     Postup při zadávání ZMR 1. kategorie - zadavatel vyzve osobně nebo písemně dodavatele o předložení nabídky. Nabídky (rozpočty) mohou být pořízeny z internetu či internetových obchodů. Forma nabídek písemná či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena zastupitelstvem obce, nebo pověřenou osobou, případně hodnotící komisí. Zveřejnění pomocí úřední desky formou zápisu ze zasedání zastupitelstva nebo samostatně. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek: 

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobně členěný),
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.
 1. B)     Postup při zadávání ZMR 2. kategorie - zadavatel vyzve osobně nebo písemně dodavatele o předložení nabídky. Pro posouzení efektivnosti nabídky je možné předložit rozpočet získaný z internetu či internetového obchodu. Předložené nabídky mohou být vyhotoveny písemně či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena zastupitelstvem obce, pokud není ustanovena zvláštní výběrová komise nebo pověřená osoba. Zveřejnění pomocí úřední desky formou zápisu ze zasedání zastupitelstva, nebo samostatně. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek: 

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobněji členěný),
 • nabídka musí obsahovat splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona 134/2016 o zadávání
 • veřejných zakázek,
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno

 

Výsledek výběru nejlepší nabídky s odůvodněním bude zveřejněn v zápise ze zasedání zastupitelstva obce nebo v zápise výběrové komise, případně v zápise pověřené osoby, pokud byla ustanovena.

IV. Výjimky z působnosti směrnice

1)      Zadávání zakázek v souvislosti s živelnou či jinou pohromou.

2)      Zadávání zakázek ve výjimečných předpisech v souvislosti s urychleným řešením nečekané události (např. poruchy, opravy, škody na obecním majetku).

3)      Zadávání zakázek podléhajícím pravidlům dotačním fondů.

4)      Zadávání zakázek podle § 29 Zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

5)      Zadávání zakázek do výše 80 tis. Kč bez DPH, u stavebních prací 100 tis. Kč bez DPH, která je v kompetencích starosty (dle Jednacího řádu Zastupitelstva obce Třebešice bod II. ze dne 26.9.2016).

V. Závěrečná ustanovení

1)      Zadavatel bude při výběru klást důraz na transparentnost, přiměřenost. Ve vztahu k dodavateli se bude ctít zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace. Při výběru bude kladen důraz na efektivitu, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků.

2)      Kritériem (pokud není stanoveno jinak) pro výběr zhotovitele či dodavatele bude nejnižší nabídková cena nikoliv však na úkor kvality = Základním hodnotícím kritériem je celková ekonomická výhodnost nabídky.

 

Změny, doplňky či vydání nové směrnice o postupech při zadávání veřejné zakázky podléhá schválení zastupitelstvem obce.

Tato směrnice o postupech při zadávání veřejné zakázky byla projednána a schválena ZO Třebešice dne 26.9.2016 a nabývá účinnosti dnem 26.9.2016.

         

otisk úředního razítka

        Václav Khek                                                                                    Hana Moravcová

       místostarosta                                                                                        starostka

 

Směrnice - Sazebník úhrad za poskytování informací

Směrnice stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“)

I. Náklady na pořízení kopií

1.   Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

a) jednostranná  …………………………………………   4,- Kč

b) oboustranná   …………………………………………   5,- Kč

2.   Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4:

a) jednostranná    ………………………………………    5,- Kč

b) oboustranná  …………………………………………    6,- Kč

3.   Za tisk na barevné tiskárně (formát A4, jednostranný)

jedna stránka     …………………………………………    6,- Kč

4.   Za poskytnutí kopie v jiném formátu, nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována sazba dle individuální kalkulace.

5.   V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanový ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

II. Náklady na opatření technických nosičů dat

1.   1 ks CD    ……………………………………………………    20,- Kč

2.   1 ks DVD    …………………………………………………    20,- Kč

3.   1 ks disketa  ………………………………………………    10,- Kč

4.   Jiný technický nosič dat ……………………………     podle pořizovací ceny

 

III. Náklady na odeslání informací žadateli

1.   Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty. Náklady na balné účtovány nebudou.

2.   V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

 

IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

1.   V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 200 Kč.

2.   Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

 

V. Ostatní ustanovení

1.   Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

2.   Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starostka obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

3.   Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách, nebo převodem na bankovní účet obce Třebešice.

 

Změny, doplňky či vydání nové směrnice sazebník úhrad za poskytování informací podléhá schválení zastupitelstvem obce.

Tato směrnice sazebník úhrad za poskytování informací byla projednána a schválena ZO Třebešice dne 26.9.2016 a nabývá účinnosti dnem 26.9.2016.

         otisk úředního razítka

        Václav Khek                                                                                    Hana Moravcová

       místostarosta                                                                                        starostka

Povinné informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Úplný oficiální název povinného subjektu
Obec Třebešice

2. Důvod a způsob založení
Obec Třebešice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce
Jednací řád

4. Kontaktní údaje | úřední hodiny
Obecní úřad Třebešice
Třebešice 39
257 26 Divišov

mobilní telefon: +420 731 000 871
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.obectrebesice.cz 

4.1. Úřední hodiny
PONDĚLÍ         17.00 - 19.00
STŘEDA          17.00 - 20.00
 
4.2. Další elektronické adresy
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Bankovní spojení
Česká spořitelna, číslo účtu: 320071369/0800 

6. Identifikační číslo organizace
IČ:  00473375
 
7. Daňové identifikační číslo
DIČ:   

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů
Úřední deska

8.2. Rozpočet
Rozpočty obce
Závěrečné účty

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba.
Obec Třebešice poskytuje informace tímto způsobem:

1) zveřejněním (z vlastní iniciativy obce)

 • na úřední desce OÚ
 • na internetových stránkách obce

2) na základě žádosti

 • ústní = (bez práva na odvolání a soudní přezkum, žádost se neeviduje)
 • písemné nebo telekomunikačním zařízením za podmínek, že

          - platí lhůty k vyřízení a právo žadatele na odvolání
          - žadatel si musí informaci osobně převzít

Obec Třebešice neposkytuje tyto informace:

 • jejichž poskytnutí vylučuje zákon (např. §§ 7 - 11 zákona 106/99 Sb.)
 • podklady k průběhu veřejných zakázek obce
 • informace z vnitřních předpisů úřadu
 • informace z vedených registrů (obyvatel, přestupků,dlužníků) pokud to výslovně neumožňuje zákon

Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení:

 • 3 dny - po obdržení žádosti úřad sdělí,že věc nepatří do působnosti OÚ a věc se proto odkládá,
 • 7 dní - po obdržení žádosti úřad sdělí,že požadovaná informace je zveřejněna a kde,
 • 7 dní - po obdržení žádosti úřad vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy,
 • 15 dní - po doručení žádosti úřad vydá informaci (tuto lhůtu lze prodloužit o maximálně 10 dní s tím,že žadatel je o prodloužení lhůty informován)
 • 15 dní - po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí může žadatel podat odvolání,
 • 15 dní - po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán

Obdrženou písemnou žádost o informaci lze vyřídit tímto způsobem:

 • poskytnutím informace- tj. poskytnutím písemného dokladu, ústní odpovědí nebo nahlédnutím do písemností,
 • odložením žádosti- je-li žádost neúplná, žadatel ji přes výzvu nedoplnil nebo se žádost nevztahuje k působnosti obce,
 • odmítnutím žádosti - pokud žadateli nevyhovíme rozhodnutím s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona 106/1999 Sb.
 • nečinností - pokud úřad neodpoví na písemnou žádost do lhůty stanovené zákonem je to považováno za zamítnutí žádostí s právem na odvolání - tento způsob nebude v podmínkách Obecního úřadu v Třebešicích využíván.

Rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti k podání požadované informace vydává Obecní úřad Třebešice.
Rozhodnutí podepisuje starostka obce.

9.1. Žádost o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
ústně v kanceláři úřadu
písemně - osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu Obecní úřad Třebešice, Třebešice 39, 257 26 Divišov
e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
datovou schránkou s97jdyu
  úřední hodiny
  PONDĚLÍ         17.00 - 19.00
  STŘEDA          17.00 - 20.00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty
- Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
- Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
- Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
- Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
- Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
- Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
- Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
- Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
- Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny
- Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
- Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat
- o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne
- kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno
- Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
- Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
- Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
- Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace
- Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

 1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

- Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

 1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

- Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

-  Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 

 1. probíhajícím trestním řízení,
 2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 3. plnění úkolů zpravodajských služeb
 4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

- Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské"), je-li v držení

 1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

- Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat
- označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
- musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
- je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
- musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:

 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu
- Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
- Povinný subjekt žádost odloží, pokud:

 1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.

- Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví
- pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
- odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne
- o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Opravné prostředky 
Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání
- Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
- Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
- O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
- Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
- Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost 
- Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
 2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

- Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
- Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
 2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

- O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
- Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
- Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. 

POZN. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

11. Formuláře
Formuláře

12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody na řešení životních situací

13. Předpisy

13.1 Nejdůležitější používané předpisy 

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
- zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
- zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
- zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
- zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
- zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- Platné obecně závazné vyhlášky

13.2. Vydané právní předpisy
Obec Třebešice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Obecně závazné vyhlášky
Předpisy obce

14. Úhrady za poskytování informací

14.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad 

14.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

15. Licenční smlouvy

15.1. Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16. Výroční zprávy za dva kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva dle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999 za rok 2017 

a) Počet podaných žádostí o informace   1
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí   0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu   0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů  0
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona   žádné

Výroční zpráva dle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999  za rok 2016

a) Počet podaných žádostí o informace   0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí   0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu   0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů   0
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona   žádné

17. Seznam rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Spolky a sdružení

 

Kontakty

Oficiální název  Obec Třebešice
Kontaktní adresa  Obecní úřad Třebešice
  Třebešice 39, 257 26 Divišov
Telefon 731 000 871
E-mail na OÚ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Úřední hodiny Po 17:00 - 19:00  v ostatní dny dle domluvy
  St    17:00 - 20:00
Bankovní spojení   0320071369/0800
IČ | DIČ 00473375 | CZ00473375
ID datové schránky    s97jdyu
   
Statistické údaje  
Počet částí 1
Katastrální výměra 417 ha
Nadmořská výška 431 m n. m.
Počet trvale přihlášených obyvatel k 1.1.2017 91
Pošta Divišov
Zdravotnické zařízení Divišov
Policie Vlašim
Škola, školka Divišov
Veřejná knihovna ano
Zastávka linky místního významu v obci ano
Sbor dobrovolných hasičů ano

 

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.


Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.


Úřední hodiny:

Pondělí   17.00 - 19.00
Středa     17.00 - 20.00


Výpisy z veřejných evidencí:           Výpisy z neveřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík                             - Rejstříku trestů
- Živnostenský rejstřík                       - Výpis z bodového hodnocení řidiče
- Katastr nemovitostí


Ceník: 
ceny za jednotlivé služby na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík - IČ subjektu
Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí

Rejstřík trestů - Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/


CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

1/2018 - Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

Č.J.: 29106/2018 | 15. 1. 2018
Věc: Pověřenec pro ochranu osobních údajů podle GDPR 
Žádost o informaci o stavu implementace v rámci činnosti Vaší obce

Vážení,
obracíme se na Vás v souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které je často označováno jako GDPR (General Data Protection Regulation) (dále jen „nařízení“).

Nařízení představuje komplexní právní úpravu mimořádné závažnosti. Jak uvádí ministerstvo vnitra ČR v Metodickém doporučení k činnosti obcí k organizačně-technickému zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení „Ode dne 25. května 2018, …, jsou mimo jiné všechny obce povinny mít tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů a plnit další povinnosti s tímto související. Každou obec je totiž nutné chápat jako „orgán veřejné moci“ ve smyslu čl. 37 obecného nařízení, jemuž nařízení povinnost zřídit funkci pověřence ukládá. „Orgánem veřejné moci“ jsou v podmínkách obcí nepochybně též školy ve formě školské právnické osoby či příspěvkové organizace, neboť i ty jsou nadány pravomocí rozhodovat o právech a povinnostech fyzických osob. Povinnost mít pověřence nařízení vztahuje dále i na ty instituce nebo subjekty, jejichž hlavní činnost (a) vyžaduje pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ve velkém měřítku (např. provozovatelé městské hromadné dopravy, kteří provádí evidenci cestujících) nebo (b) spočívá v rozsáhlém zpracování citlivých údajů (např. nemocnice nebo sociální zařízení, provozovatelé městské hromadné dopravy). Všechny tyto subjekty tedy budou muset mít s účinností od 25. května 2018 pověřence pro ochranu osobních údajů.“

Pověřenec je novou funkcí zavedenou Nařízením a jeho úkolem je zajišťovat soulad činnosti obce s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Pověřenec má být kvalifikovanou osobou znalou právních předpisů. Pověřencem může být buď interní pracovník obce, nebo externě spolupracující osoba (např. advokát nebo advokátní kancelář). V případě vlastních zaměstnanců je potřeba zabezpečit odborné zaškolení a následné kvalifikační kurzy či testování znalostí, v případě externího dodavatele je nezbytné uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence. Pověřence je možné sdílet, jinými slovy, jedna osoba může vykonávat funkci pověřence jak pro obec a zároveň pro jí zřízené organizace, tak i pro několik obcí dohromady).

V rámci monitoringu implementace GDPR v České republice ve veřejném sektoru bychom chtěli Vaši obec požádat o informaci, zda bude řešit výkon funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí interního pracovníka nebo externě spolupracující osoby? 


Č.J.: 29106/2018 | 18. 1. 2018
Poskytnutí informace

Obec Třebešice k Vaší žádosti o poskytnutí informace sděluje, že výkon funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů bude obec řešit pomocí sdíleného pracovníka v rámci dobrovolného svazku obcí, jehož je členem.

 

6/2017 - Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

Č.J.: 159106/2017 | 1. 11. 2017
Vážená paní, vážený pane, obracím se na Vás s žádostí o spolupráci na výzkumu, který realizujeme v rámci projektu „Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce“ podpořeného z Evropského sociální fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Jednou z aktivit projektu je i zmapování zastoupení žen a mužů na uvolněných a neuvolněných pozicích ve městech, obcích a městských částech/obvodech ve Středočeském kraji.
Vzhledem k tomu, že data týkající se uvolněných a neuvolněných zastupitelů a zastupitelek, stejně jako starostů a starostek, nejsou v České republice systematicky sledována a zveřejňována, dovoluji si požádat o spolupráci Vás.
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace: jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek ve vašem zastupitelstvu.

Informaci žádám zaslat elektronicky na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně klasickou poštou na adresu: xxx
Za jejich poskytnutí předem děkuji. Pokud máte zájem o závěry analýzy, dejte mi prosím vědět, rádi Vám je zašleme. Závěry budou hotové, jakmile budeme mít zpracovaná data, což bude nejpozději do konce roku 2017.

Č.J.: 159106/2017 | 1. 11. 2017
Poskytnutí informace ze dne

Obec Třebešice k Vaší žádosti o poskytnutí informace sděluje, že nikdo ze zastupitelstva obce není uvolněný/á zastupitel/ka.

5/2017 - Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

Č.J.: 151106/2017 | 23. 10. 2017
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:

- která osoba má vůči obci pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou
- počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 31. září 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

Údaje dle § 14 zákona č. 106/1999 Sb. jsou následující: xxxxxx, 22. října 2017


Č.J.: 151106/2017 | 30. 10. 2017

Poskytnutí informace ze dne 30.10.2017
Obec Třebešice k Vaší žádosti o poskytnutí informace sděluje, že žádná osoba nemá vůči obci pohledávku. 
Obec Třebešice v období od 1. ledna 2016 do 31. září 2017 uzavřela jednu darovací smlouvu dle zák. č. 89/2012 Sb.

4/2017 - Informace týkající se způsobu třídění a nakládání s odpady v obci

ŽÁDOST:
Č.J.: 26106/2017/OUT | 29. 3. 2017

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
V Tetčicích dne 25. března 2017
Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,

2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa
a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový,
kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),

3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)

4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické formě do datové schránky xxx. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Č.J.: 26106/2017/OUT | 10. 4. 2017

Věc: Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K Vámi podané žádosti ze dne 29.3.2017 o informaci Vám sděluji následující:
1)
a.   počet svozových míst komunálního odpadu: 47
b.   Obec Třebešice nemá v danou chvíli Obecně závaznou vyhlášku určující výši poplatků. Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je dána ceníkem společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu dle frekvence vyvážení a v návaznosti na vlastnictví nádoby 110 l kov, a to následovně: 2x 470,00 Kč; 3x 587,00 Kč; 14x 830,00 Kč; 2x 970,00 Kč; 23x 1.170,00 Kč; 1x 1.504,00 Kč.

2)
a.   počet sběrných míst: 2
b.  tříděný odpad: papír, PET, sklo bílé, sklo barevné, drobný kov; BIO odpad; odpad ze hřbitova
c.   počet nádob: 1x nádoba 110 l kovová; 1x kontejner 1.100 l kovový; 5x nádoba 1.500 l plast; 1x velkoobjemový kontejner 2,5 t kovový

3)
1x kontejner 1.100 l kovový … Technické služby Vlašim s.r.o.
2x nádoba 1.500 l plast … EKO-KOM, a.s.

4) Svozová společnost zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu: Technické služby Vlašim s.r.o.

3/2017 - Informace týkající se způsobu třídění a nakládání s odpady v obci

ŽÁDOST:
Č.J.: 25106/2017/OUT | 28. 3. 2017

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
V Tetčicích dne 25. března 2017
Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,

2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa
a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový,
kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),

3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)

4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické formě do datové schránky xxx. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Č.J.: 25106/2017/OUT | 10. 4. 2017

Věc: Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K Vámi podané žádosti ze dne 28.3.2017 o informaci Vám sděluji následující:
1)
a.   počet svozových míst komunálního odpadu: 47
b.   Obec Třebešice nemá v danou chvíli Obecně závaznou vyhlášku určující výši poplatků. Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je dána ceníkem společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu dle frekvence vyvážení a v návaznosti na vlastnictví nádoby 110 l kov, a to následovně: 2x 470,00 Kč; 3x 587,00 Kč; 14x 830,00 Kč; 2x 970,00 Kč; 23x 1.170,00 Kč; 1x 1.504,00 Kč.

2)
a.   počet sběrných míst: 2
b.  tříděný odpad: papír, PET, sklo bílé, sklo barevné, drobný kov; BIO odpad; odpad ze hřbitova
c.   počet nádob: 1x nádoba 110 l kovová; 1x kontejner 1.100 l kovový; 5x nádoba 1.500 l plast; 1x velkoobjemový kontejner 2,5 t kovový

3)
1x kontejner 1.100 l kovový … Technické služby Vlašim s.r.o.
2x nádoba 1.500 l plast … EKO-KOM, a.s.

4) Svozová společnost zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu: Technické služby Vlašim s.r.o.

2/2017 - Žádost o poskytnutí informace - investiční plány

ŽÁDOST:
Č.J.: 13105/2017/OUT | 17. 2. 2017

Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

Žadatel: Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou: Mgr. Miroslava Šindelářová, Istav Media, s.r.o.
Adresa sídla: Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

Žádá: Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

U těchto projektů žádáme o:
- název projektu - stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 

Způsob poskytnutí informace:
- zaslat pomocí datové schránky na ID: dc6q2wa
- nebo na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 16. 02. 2017

Mgr. Miroslava Šindelářová ISTAV Research manager
Istav Media, s.r.o. Nádražní 762/32 150 00 Praha 5 - Smíchov
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   web: www.istav.cz

 

ODPOVĚD:
Č.J.: 13105/2017/OUT | 9. 3. 2017

Věc: Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K Vámi podané žádosti o informaci Vám sděluji následující:

V době podání Vaší žádosti není známo, že by v blízké době obec Třebešice realizovala nějaký stavební projekt hrazený z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných zdrojů.

Pokud by se tak stalo, byla by realizace včetně harmonogramu schvalována zastupitelstvem obce. Zápis spolu se záměrem by byl zveřejněn na úřední desce, včetně umístění na elektronickou úřední desku.

1/2017 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 2. 2017

ŽÁDOST:
Č.J.: 18105/2017/OUT | 1. 3. 2017

Žádost o Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o kopii originálu zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 27. 2. 2017. Jsem vlastníkem nemovitosti v obci Třebešice. Zápis ze zasedání pošlete, prosím, naskenovanou na mail.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ODPOVĚĎ:
Č.J.: 18105/2017/OUT | 3. 3. 2017

Věc: Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K Vámi podané žádosti o informaci ze dne 1. 3. 2017 uvádíme následující:
V příloze zasíláme kopii Zápisu ze zasedání zastupitelstva obec Třebešice ze dne 27. 2. 2017.
Originál je uložen na Obecním úřadu Třebešice, Třebešice 39 a je k dispozici k nahlédnutí.
Dále uvádíme, že zápis je zveřejněn na webové stránce obce Třebešice: www.obectrebesice.cz / Obecní úřad / Zápisy se zasedání ZO / Archiv.

Historie obce

Tam, kde se dnes říká „v Ohradách“, stávala ve XIII. stol. tvrz zvaná Debrník a kolem ní se rozkládala ves Třebešice. Asi čtvrt hodiny na západ od této vsi stojí kostel slohu románského, který je asi tak starý jako tvrz debrnická.

Ve starých listinách uvádí se tento kostel pode jménem Debrník (asi podle léčivé rostliny bedrník, která zde tehdy snad hojné míře rostla). V soupisu kostelů, který kolem roku 1350 dal poříditi první arcibiskup pražský, Arnošt z Pardubic, jest uveden kostel Debrník jako farní kostel. Patřil do arciděkanství kouřimského a k děkanství štěpánovskému. Že byl farním kostelem, vysvítá z toho, že roku 1384 odvedl 9 grošů královského desátku.

Zakladateli tohoto kostela byli vladykové usedlí na tvrzi Debrník. Nejstaršími nám známými z rodu těchto vladyků jsou bratří Valkoun, Jan a Jaroslav z Třebešic, kteří s Vikéřem vladykou z Bílkovic jako patronové kostela debrnického učinili návrh, aby po smrti faráře Petra byl potvrzen za faráře z Debrníku kněz Havel z Domačína, což se stalo 10. prosince 1358.

Roku 1364 zemřel zde farář Václav a za něho byl ustanoven kněz Martin z Podháje. Od roku 1377 až  roku 1380 byl zde farářem kněz Václava, který se stal farářem v Líbeznících.

Roku 1405 panoš Ctibor z Moravčin u Vlašimi, jako vykonavatel poslední vůle dvou svých bratří a sestry, vykázal na spásu duše své i řečených pokrevenců a předků svých faráři Zdislavovi a jeho nástupcům roční důchod půl kopy grošů pražských.

Při kostele Debrnikém bývalo i střídnictví, což vysvítá z toho, že 5. října roku 1408 Jan řečený Podnávec z Těptína, vladyka z Bílkovic, odkázal dvě kopy grošů, kterýž úrok měl odváděti panoš Slávek seděním na Březině. Roku 1413 Anna z Třebešic, vdova po Vchýnovi z Třebešic, odkázala své věnné dědictví na Třebešicích a Debrnici svým synům Jarošovi, Janovi a Uhánovi z Třebešic.

V husitských dobách přidrželi se osadníci debrničtí učení M.J.Husa a kalichu. Po utišení bouří husitských sídlil na Třebešicích rytíř Valkoun z Třebešic, který roku 1448 s lidem svým pomáhal panu Jiřímu z Poděbrad dobýti Prahy. Rod rytířů z Třebešic na Třebešících vymřel během XV. století a na Třebešicích se usadili cizí rodové. Roku 1544 dal do obnovených desek zemských vložiti své dědictví v Třebešicích rytíř Václava záhora ze Záhoří a to: v Třebešicích tvrz, dvůr poplužní a celou ves. V Debrníku dva dvory kmetcí (selské) s podacím právem kostelním, v Březině díl, v Slotějově pusté kmetcí dvory, kterých více jak 25 let užíval po Janu Mračském z Dubé a Janu Sulkovi z Hrádku. Rytíři Záhorové nepochybně přišli do Třebešic z Čeňovic, neboť tam se tento rod připomíná. U hájovny Březiny je les Slotějov. Na jeho místě stála asi ves Slotějov, která již roku 1544 byla pustá.

Rytíři Záhorové asi té doby opustili starou tvrz a vystavěli blíže kostela nový hrad, který nazvali Třebešice. Toto jméno se během času přeneslo i na kostel a jméno Debrník kleslo v zapomenutí. "Hrad Třebešice" prošel mnohými úpravami do podoby barokního zámku, který v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí stejně jako přilehlý park a rybníky.

Po Václavu Záhorovi nastoupil jeho syn Adam Záhora a po něm Jan Záhora ze Záhoří a na Třebešicích, který v úterý po sv. Vavřinci roku 1598 odkázal svůj statek třebešický bratřím Lukaveckým z Lukavce a na Souticích. Jan, Petr, Jindřich, Matěj a Jiřík, bratří Lukavečtí z Lukavce, prodali v pondělí po památce sv. Janu Křtiteli roku 1599 své dědictví, které jim roku 1598 odkázal Jan Záhora ze Záhoří, a to tak, že jim všechněm společně náleželo a to: tvrz Třebešice se dvorem a s kostelním právem podacím, vesnice Třebešice a Litichovice s příslušenstvím rytíři Václavu staršímu Věžníkovi z Věžník a na Věžnících. Tento starý rytířský a později hraběcí rod psal se z Věžník podle své tvrze, která stála ve Věžnících u Městečka. V erbu Věžníkové měli: hlavu bílého věžníka čili chrta se zlatým obojkem k pravé straně obráceného v poli modrém a nad přilbou jako klenot tutéž hlavu věžníkovu. Václav z Věžník zemřel roku 1603. Synové jeho Markvart a Václav rozdělili se o otcovské dědictví tak, že Markvart obdržel Věžníky a Václav Třebešice. Třebešický statek tenkráte obsahoval: Třebešice dvůr, pivovar, mlýn Klinotovský, 13 statků a celé podací právo kostelní. V Slověncích 1 člověka, v Bílovicích 10 statků a dvůr panský, v Takoníně 6, v Radošovicích 5, v Litichovicích 8, v Bojkovicích 10 statků a potok Chotýšku.

V úterý po památce J. Husa roku 1620 přikoupil Václav z Věžník ku svému panství třebešickému statek Chotýšanský od paní Johanny Chobotské z Chýš a z Ergerku, vdovy po Vilémovi Chobotském z Ostředka. Tak spjaty jsou dějiny Třebešic s dějinami Chotýšan. Až do roku 1624 skvěl se na zdejším kostele kalich, neboť osadníci i držitelé statku třebešického byli kališníky, to je, přijímali pod způsobou chleba a vína. Téhož roku opustil poslední kališnický farář zdejší faru, protože tak nařizoval mandát bělohorského vítěze Ferdinanda II. Jisto je, že tenkráte mnoho zdejších osadníku trpělo pro svoji víru i několik jich tajně uprchlo do ciziny. Kostel Třebešický jako kostel filiální byl svěřen pod správu děkanům divišovským. Po Václavu z Věžník dědil Třebeišice jeho syn rytíř Odolan z Važník na Třebivlicích a Třebešicích, rada císaře Ferdinanda III., který měl za manželku dceru Adama Kuplíře ze Sulevic, s níž obdržel Třebivlice, a proto se také na Třebivlicích a Třebešicích. Odolan z Věžník prodal dne 1. července 1651 statek třebešický, totiž sídlo, ves s filiálním kostelem, Litichovice a 4 grunty v Bejkovicích rytíři Tomáši Sohierovi z Windmühle, měšťanu pražskému a jeho manželce Otilii, dceři Serváce Engla z Engelflussu a na Mníšku. Paní Otilie Sohierová zemřela dne 17. ledna roku 1657 a je pochována ve zdejším kostele. Protože ke koupi statku třebešického půjčil tchán Tomáše Sohiera poustoupili statek třebešický Janu Tomáši Sohierovi z Windmühle, svému synu.

Rytíř Tomáš Sohier z Windmühle a na Třebešicích, který byl nejvyšším laitenentem Wernierského regimentu kyrysníků, zemřel 9. ledna roku 1679 a pochován je ve zdejším kostele. O tomto rytíři se zachovala tato lidová pověst: Když pan Sohier jako podplukovník u kyrysníků sloužil a proti Turkům bojoval, upadl do zajetí. Turci ho nutili, aby přijal jejich víru. Posléze mu určili, aby se do druhého dne rozmyslil, jinak, že bude prodán do otroctví. Rytíř v noci tvrdě usnul. Když ráno se probudil, seznal, že je v lese a na svobodě. Po chvíli spatřil sedláka, kolem se ubírajícího. Otázal se ho, kde by byl? I dozvěděl se, že je „na Boukovci“, nedaleko svého zámku třebešického. Aniž by šel nejprve domů, putoval i s okovy na Sv. Horu. Jakmile tam vstoupil do kostela, spadly mu okovy s nohou. Na památku obětoval ony okovy a pln radosti vrátil se do Třebešic.

Sohierové přikoupili ke statku třebešickému statek čeňovický. Oba tyto statky zdědila Marie Magdalena, rozená svobodná paní Sohierová, která se provdala za Františka Bechyně z Lažan a na Rozsochatci. Po její smrti roku 1704 prodal František Bechyně po ní zděděné statky a to: Třebešice a Čeňovice Juditě Alžbětě provdané i rozené hraběnce z Götzu, choti Jana Maxmiliána hraběte z Götzu, majitele panství Šternberského, který byl apelačním radou a tajným radou císaře Karla VI. Jejich dceru Marii Barboru z Götzu pojal za manželku František Antonín hrabě z Roggendorfu. A tak tomuto hraběti připadlo panství šternberské a třebešické. Týž zemřel již roku 1739, velice svůj majetek zadluživ. Vdova po něm a jeho dědička, hraběnka Marie Barbora z Rogendorfu, prodala dne 30. června 1752 statek třebešický a čeňovický, k nimž od panství šternberského přidala dvůr Vysokou Lhotu, vesnice Libež, Nemíž a Slověnice pod jménem statku vysokolhotského klášteru Emauzskému v Praze, protože tento klášter veselému panstvu půjčil 7.000 zl. a dobře si je na jejich majetku pojistil. Tak za 7.000 zl. stal se majitelem statku třebešického, čeňovického a vysokolhotského klášter emauzský a drží statky ty dosud.

Roku 1752 byl ustanoven v Třebešicích ředitelem panství a farářem P. Columbán David, za něhož postavena byla první dřevěná školní budova blíže nynějšího 8. čís. pop. a prvním učitelem na ní byl ustanoven Jan Chlumecký.

Kostel třebešický měl značný počet šperků („uniones“), neznámo však, od koho darovaných. Jelikož kostel byl bez klenby a měl již chatrnou střechu, opat emauzský Anselm Winter žádal roku 1768 za dovolení, aby šperky tyto byly prodány a výtěžek, aby obrácen směl býti na sklenutí a opravu kostela; konsistoř žádané dovolení k tomu udělila.

Roku 1771 zemřel P. Columbán David a pochován je po pravé straně hlavního oltáře ve zdejším kostele. Na místě zbořeného 10. pop. čísla stojí dnes 43. pop. čísla  a naproti němu stál pivovar, který se zde připomíná již roku 1603. Voda k vaření piva brala se ze studny, která se jmenuje „Barbora.“ Ta patřila k čís. 10 a nyní k čís. 11. za to dostávali majitelé těchto čísel pivo, pro které si chodili do pivovaru s „lineárem“ (pravítkem), na němž jim pan starý udělal za máz velký a za žejdlík malý vrub. Když byl lineár popsán, vruby se spočítaly, počet zanesl do knihy, lineár se pořízl a pro pivo se chodilo dále.

Ale ještě větším dobrodiním pro obec bylo založení lihovaru v nynějším pop. č. 3., kde jestě dnes čteme na štítě nápis v řeči samospasitelné (německé) Spiritus Aparát. Staří lidé dosud říkají, že chodí do „aparátu“.

Občané se uchylovali k silnějšímu trunku a hodovali mu a kartám tak důkladně, že mnoho usedlostí bylo následkem předlužení prodáno ve veřejné dražbě. V obci bývaly časté pračky i vražda se stala v hostinci čí. pop. 3. dne 24./XII. 1872 zabit Václav Janda.

Aby milostivá vrchnost poddané své na uzdě držela, měla dosti drábů a jim pomáhal i vrátný ze zámku.

Dosud žije dcera posledního vrátného Františka Nohy, stařenka Anna Heřmanová, která vypravuje, že jejímu otci říkali „Honzo, křič!“. Býval starý Noha dobrák od kosti. Když dával tělesný pardus (trest), říkal poddanému: „Honzo, křič“! a to proto, aby křikem vypláceného byla milostivá vrchnost dohnána k útrpnosti, nebo aby se zdálo, že vrátný řádně koná svoji povinnost.

Roku 1797 postavena byla dřevěná školní budova, která měla č. p. 2.  a stála proti zámku. Dodnes vidíme kamenné schody, které vedly k této budově, v níž se vyučovalo do roku 1830, kdy vystavěna byla školní světnice v zámeckém dvoře, ale učitelé bydleli v č. p. 2. až do roku 1865. Potom tam bydlela vdova po vrátném Františku Nohovi a truhlář Pěnkava. Domek tak sešel, že roku 1882 musel býti zbořen.

Roku 1829 byla přistavěna část kostela ke straně západní.

Roku 1865 upravena byla školní budova z obecního špýcharu o jednom poschodí.

Roku 1879 bývalý konvent emauzský odevzdal klášter a statky své benediktínům berounským.

Roku 1876 byla jednotřídní zdejší škola proměněna na školu dvoutřídní a prvním řídícím učitelem byl jmenován dosavadní její správce Antonín Pavlovský.

Roku 1887 byla škola rozšířena na trojtřídní školu. Protože budova školní byla malá, byla k ní roku 1899 přistavěna třída, kabinet, schodiště a záchody.

Roku 1922 bylo pro školu koupeno rozsáhlé letní cvičiště.

 

Pod Blaníkem, rok 1922 (sborník)

Barokní zámek Třebešice

"Třebešický zámek je velmi cennou kulturní památkou českého venkova. Jsou v něm dochované konstrukce starší renesanční tvrze a tak lze na památce dokumentovat postupný vývoj panských sídel majitelů vesnice a statku. Třebešický zámek je významným dokladem historického a stavebního vývoje od prostší tvrze v pohodlnější zámek ve středověké vesnici." (citace z oficiálních stránek Zámek Třebešice).

Římskokatolický kostel Všech svatých

Zakladateli tohoto kostela byli vladykové usedlí na tvrzi Třebešice. Kostel byl postaven v románském slohu a kruhová apsida potvrzuje značnou starobylost. V soupisu kostelů, který nechal první arcibiskup pražský, Arnošt z Pardubic, pořídit někdy kolem r. 1350, je uveden kostel Debrník (ve starých listinách byl kostel uváděn pod tímto jménem) jako farní kostel. Patřil k Arcidiakonátu kouřimskému a k děkanství Štěpánovskému. V době husitské se osadníci přidrželi kalicha. Od r. 1624 je duchovní správa vykonávaná z Divišova, neboť na základě dekretu císaře Ferdinanda II. opustil Třebešice poslední nekatolický kazatel. Roku 1752 připadly Třebešice do vlastnictví Emauzského opatství benediktinů a v roce 1760 otevřel klášter v Třebešicích školu. R. 1768 byl starý dřevěný strop na kostele nahrazen novou klenbou, současně byla zhotovena nová střecha. Později, r. 1829 byla přistavěna další část lodi, dnešní kůr. R. 1901 byla ke kostelu přistavěna sakristie a předsíň.

R. 1787 byla v Třebešicích zřízena tzv. lokálie, která byla r. 1857 povýšena na farnost. Duchovní správu od této doby vykonávali až do r. 1880 emauzští benediktini. Poté se zde střídali různí kněží jako faráři. Jako jeden z posledních to byl především P. Prokop Holý, který také fakticky ještě bydlil na "faře", umístěné v polovině budovy třebešického zámku. Zde také 21.3.1944 zemžel. Později je farnost už trvale spravována z Divišova.

Z farní kroniky vyplývá, že farnost v minulých dobách vykazovala značnou duchovní čilost. Nasvědčuje tomu i primice P. Jaroslava Frka OP, kterou zde měl 11. července 1937, když byl předtím na kněze vysvěcen v Olomouci.

Velké opravy i úpravy interiéru prodělal kostel v době působení P. Miroslava Vágnera. V r. 1973 byl pořízen nový obětní stůl, současně byla nově pokryta střecha. V r. 1974 provedena nová elektroinstalace, vnitřek kostela vymalován a ve spolupráci s akad. sochařem K. Stádníkem celkově velmi vkusně upraven. V r. 1975 zhotovena nová střecha věže, včetně fasády, nové okenice a lavice. R. 1983 pořízen nový zvon ke cti sv. Vojtěcha, do předsíně dána nová žulová podlaha. V r. 2000 zhotovena nová střecha věže včetně nového nátěru fasády horní části věže. Koncem r. 2001, "přičiněním" malého tornáda, které se 31. května přehnalo krajem a j. m. značně poničilo střechu lodi, byla zhotovena střecha nová.

 

Třebešický mlýn - také "Ješulka" nebo "Bandasův mlýn"

Mlýn stával asi 0,5 km jihozápadně od obce. Období zániku po roce 1950.

Č.p. 34 - O tomto mlýnu děje se již zmínka r. 1603, že patřil za Václava ryt. mladšího z Věžník panství třebešickému a je tu jmenován "mlýn Klinotovský". Majiteli tohoto mlýnu byli: Černý, který jej prodal Žežulkovi a ten zase Sylabovi. Za tohoto majitele tento dřevěný mlýn r. 1812 vyhořel a Sylaba jej prodal manželům Jiřímu a Kateřině Langveilovým, od nichž jej koupili manželé Antonín a Kateřina Janovští r. 1845. Ti jej r. 1881 postoupili své dceři Josefině provdané za Jana Bandasa ze Březí u Říčan a ten jej dal svému synu Linhartovi, který má za manželku Marii Heřmanovou z Bílkovic. Jan Bandas byl od r. 1903 - 1912 míst. škol. dozorcem, je starostou sboru zdejších dobrovol. hasičů a to od jeho založení, starostou v místním spořitel. a založním spolku. 

Pamětní kniha obce Třebešic, 1922-1923

 

Na obraze je mlýn zachycen těsně před zbořením. Obraz uložen v soukromé sbírce, F. Kusala - 1949.

(Fotografie obrazu poskytnuta od pana Rudolfa Šimka, obraz získal od "dědečka", který na mlýně pobýval za války a obraz se mu podařilo koupit někdy v roce 2005 na bleším trhu.)

Pivovar

pivovar byl založen před rokem 1530, zrušen asi roku 1895 

    * Záhorové ze Záhoří

    * Jan Záhora ze Záhoří

    * Jan Lukavecký z Lukavce

    * Markvart a Václav st. Věžníkové rytíři z Věžník

    * Václav ml. Věžník rytíř z Věžník

    * Odolan Věžník rytíř z Věžník

    * královská komora

    * Tomáš Sohier z Windmühle

    * Anna Polyxena z Windmühle

    * Leopold Jakub Gerard

    * Marie Barbora hraběnka z Roggendorfu

    * Benediktinský klášter u Nanebevzetí panny Marie v Praze - Emauzích

    * Klášter Berounských benediktínů u Nanebevzetí panny Marie v Praze

 

Na místě zbořeného č.p. 10 stojí dnes č.p. 43 a naproti němu stával pivovar, který se zde připomíná již roku 1603 (založení pivovaru před rokem 1530). Voda k vaření brala se ze studny, která se jmenuje "Barbora". Ta patřila k číslu 10 a nyní k číslu 11. Za to dostávalimajitelé těchto čísel pivo, pro které si chodili do pivovaru s "lineárem" (pravítkem), na němž jim pan starý udělal za máz velký a za žejdlík malý vrub. Když byl lineár popsán, vruby se spočítaly, počet zanesl do knihy, lineár se pořízl a pro pivo se chodilo dále. Roku 1856 uvařeno bylo ve zdejším pivováře 650 věder piva za 2637 zl. (Orth-Sládek - Topografie Čech.)

Pamětní kniha obce Třebešic, 1922-1923

 

SDH Třebešice kronika

Sbor dobrovolných hasičů Třebešice založen 14 členy  L.P. 14. 6. 1903
12.6.1904  -  svěcení hasičské stříkačky
12.6.1921  -  svěcení hasičské kolny
Od r. 1903 do r. 1921 SDH Třebešice přítomno hašení 15 požárů v obci a okolí.
3.6.1923  -  konání Župního hasičského sjezdu a cvičení v Třebešicích na památku 25. výročí hasičské župy Divišovské
rok 1925  -  sbor čítal 30 členů místních obyvatel
rok 1926 -  zemřel Jan Bandas, 1. starosta sboru
Tímto rokem začíná tradice účasti hasičského sboru na všech pohřbech v obci.
12.12.1926 -  zimní cvičení s hasičskou stříkačkou
19.7.2936 -  na schůzi místního sboru dobrovolných hasičů, za účasti továrníka Ebereta z Prahy byla projednána koupě motorové stříkačky za obnos 30 500 Kčs
28.9.1946 -  účet za 18 pracovních oděvů s čapkami od Václava Cudlína z Divišova
14.12.1965 -  podána žádost o nákupu nové stříkačky
Jaro 1968 -  úprava požární zbrojnice - strop, střecha, podlaha. Oprava hráze vodní nádrže
19.12.1970 -  nákup nových hasičských obleků
5.1.1973    poděkování „IM MEMORIAM“: Fr.Vašíček – 40let, J.Khek – 30let, J.Sysel – 30let,  M.Hampl – 25let
8.2.1973 -  sběr šrotu po obci za niž byly koupeny nové vycházkové uniformy. Brigáda na výstavbě nové silnice do Býkovic
13.12.1974 -  projednání nákupu nových hadic a kanistrů
25.6.1978 -  Khek Jan zvítězil na soutěži v kategorii jednotlivců
16.5.1981 -  historické vítězství - 1. místo na hasičské soutěži
2.12.19889 -  projednávání výstavby sušáků na hadice
SDH Třebešice po roce 1989
30.11.2002 -  příprava na 100. výročí založení místního SDH
14.6.2003 -  pořádána soutěž ke 100. výročí založení sboru SDH Třeběšice - 3. místo
30.11.2007 -  založeno dívčí družstvo v počtu 9 členek
23.2.2008 -  brigáda – čištění místní požární nádrže
17.5.2008 -  okrsková soutěž Ostředek - 3. místo
16.8.2008 -  pořádána soutěž se stříkačkami PS 8 ke 105. výročí založení SDH Třebešice, společně se 650 lety Obce - 2. místo
29.11.2008 -  na valné hromadě obdržel sbor prapor k výročí vzniku SDH
25.4.2009 -  noční námětové cvičení Třemošnice
27.6.2009 -  111 let SDH Býkovice – 2. + 6. místo
4.7.2009 -  PS 8 Třemošnice – 1. místo Ženy
24.4.2010 -  noční námětové cvičení Ostředek
15.5.2010 -  Hasičský den Drahňovice
3.7.2010 -  Čechtice – 3. místo
V roce 2011 nákup nových hasičských obleků.
11.5.2011 -  námětové cvičení Český Šternberk – doprava  vody na hrad
18.6.2011 -  Třemošnická 8, účast dvou družstev   – 3. a 5. místo
2.7.2011 -  Čechtice, účast ženy, muži   – 3. místo Ženy PS-12
V roce 2012 účast sboru na hasičských cvičeních
15.5.2012 -  Samechov
9.6.2012 -  Třemošnice
16.6.2012 -  120 let SDH Bedrč
23.6.2012 -  Postupice
18.5.2013 -  pořádána soutěž k 110. výročí založení SDH Třebešice
Podzim 2013 rozpadá se dívčí družstvo.
10.10.2015 -  Okrskové cvičení Lbosín, rozhledna Špulka
V roce 2015 brigády v obci - likvidace náletových křovin.
28.5.2016 -  130 let SDH Sázava

 

Zastupitelé

Starostka: Hana Moravcová; Tel.: +420 731 000 871
Místostarosta: Václav Khek
   
Finanční výbor: Petr Drahota, předseda
Lukáš Nesvorný, Marie Macháčková
Tento výbor je obec povinna zřídit dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Výbor zodpovídá za kontrolu hospodaření obce.
   
Kontrolní výbor: Václav Klokočník, předseda
Petra Bauerová, Ivana Novotná, Marie Kheková
Tento výbor je obec povinna zřídit dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Výbor zodpovídá za hospodaření a řádné zacházení s obecním majetkem, vykonává inventury, řídí péči o zeleň a kontroluje změny v obci, zejména "černé" stavby a skládky.
 
Účetní: Marie Kunešová  

Obecní knihovna

Obecní knihovna je zřízena v budově obecního úřadu, zřizovatelem je obec Třebešice.

V knižním fondu jsou knihy pro děti a mládež, literatura pro dospělé a literatura naučná. V knihovně naleznete staré klasiky i současné autory. Z časopisů jsou k dispozici Květy a Zahrádkář.

Pro doplnění nabídky knih z vlastního knižního fondu využívá knihovna 2x ročně výměnný fond souborů knih z Městské knihovny v Benešově. 

Knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje, poskytované příjemci formou regionálních funkcí.

Běžná půjčovní doba:
každá lichá neděle od 13.00 do 14.00 hodin 
- v jiném termínu dle domluvy  +420 605 820 467

Registrační poplatek: 20,- Kč / rok 

Pověřenec

Služby pověřence pro nás vykonává DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov, ID datové schránky: c5n4gyv, IČ 69000948, DIČ CZ69000948.

Osobou pověřence je Mgr. Pavel Goby, tel. 601 376 380, mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zástupcem pověřence je  Ing. Miroslav Kratochvíl, tel. 777 193 556, mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Další články...

 1. 2018

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci