• Kostel sv. Jakuba Staršího
 • Popovice u hřbitova
 • Věžníčky
 • Sluneční hodiny v Popovicích
 • Popovický rybník
 • Popovice
 • Obecní úřad
 • Popovice
 • Mladovický rybník

query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 31 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 31)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-08-18 03:23:42') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Popovice

Popovice

Správní území obce Popovice se rozkládá na výměře 1171,48 ha na jednom katastrálním území Popovice u Benešova.

Ve správním území obce jsou tyto místní části:
 - Kamenná Lhota        
 - Kondratice           
 - Mladovice       
 - Pazderná Lhota      
 - Popovice     
 - Věžníčky

V obci žije 275 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1295.

Jednání Zastupitelstva obce Popovice 22. 8. 2019

OZNÁMENÍ

Obec Popovice oznamuje , že dne 22.8.2019 od 18.00 hodin

se uskuteční jednání Zastupitelstva obce Popovice v kanceláři OÚ Popovice.

 

Program vyvěšen dne 14.8.2019. Je zveřejněn též na úřední

elektronické desce Obce Popovice na http://www.popoviceobec.cz/ .

 

 

 

Program :
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva.

2) Volba ověřovatelů zápisu.

3) Schválení Rozpočtového opatření č.5.

4) Projednání a schválení vydání Obecně závazně vyhlášky č.1/2019 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí .

5) Projednání informací ve věci žaloby pro odstranění oplocení z obecního pozemku p.č. 2447/1 v k.ú. Popovice u Benešova v osadě Kamenná Lhota. Projednání podmínek možného odprodeje přihrazené části pozemku p.č.2447/1.

6) Veřejné osvětlení Kamenná Lhota a společný vodovod Mladovice , Kamenná Lhota. Projednání dalšího postupu v těchto projektech .

7) Projednání využití obecního pozemku p.č.1616/6 v k.ú. Popovice u Benešova.

8) Připomínky zastupitelů, došlá pošta, závěr.

  

Na jednání zveme naše občany.

                  

                                             František Páv, starosta obce Popovice    

Puma americká

Zdravím Vás vážení občané.

Jistě jste někteří četli v regionálním tisku nebo na sociálních sítích, že v našem kraji se pohybuje puma americká, která je na svobodě od 12. července letošního roku. Tato informace byla včera rozšířena o zprávu na FCB, že zvíře bylo spatřeno myslivcem ve správním obvodu Postupice. Na základě informace od tamního starosty Vás upozorňuji na tuto skutečnost a vyzývám k větší opatrnosti při pohybu ve volné přírodě, zejména dětí. Nikdo v tuto chvíli neví, kde se zvíře pohybuje. Vzhledem k jeho rychlosti může místo výskytu měnit poměrně rychle. Předejte prosím tuto informaci svým známým a sousedům. Ne všichni využívají tento způsob komunikace. Pokud zjistím nějaké nové zprávy, budu Vás informovat. Přesto přeji krásnou dovolenou, ať ji trávíte kdekoliv.

S pozdravem F.Páv, starosta obce.

Jednání Zastupitelstva obce Popovice

O Z N Á M E N Í

 

Obec Popovice oznamuje, že dne 19.2.2019 od 18.00 hodin se uskuteční jednání Zastupitelstva obce Popovice v kanceláři OÚ

Popovice.

Program vyvěšen dne 11.2.2019. Je zveřejněn též na úřední elektronické desce Obce Popovice na http://www.popoviceobec.cz/ .

 

Program:  

1) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva.

2) Volba ověřovatelů zápisu.

3) Prezentace dárkových knih.

4) Projednání a schválení podání žaloby na odstranění stavby na p.č.2447/1 v k.ú. Popovice u Benešova.

5) Projednání a schválení budoucích smluv s firmou ČEZ distribuce a s občany o zřízení věcných břemen na obecních pozemcích dotčených akcí přeložení el.vedení do země v osadě Kamenná Lhota. Schválení zhotovitele tvorby projektu přípolože kabeláže veřejného osvětlení.

6) Schválení strategie rozvoje sportu Obce Popovic.

7) Projednání  žádostí občanů o příspěvek na poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2019.

8) Projednání žádosti firmy REMA AOS, a.s.

9) Projednání korespondence týkající se oplocení kolem nemovitosti čp.43 Popovice.

10) Rozpočtové opatření č.1.

11) Projednání možné koupi kombinovaného sporáku do obecního hostince.

12) Projednání žádosti OS SDH Benešov o příspěvek na činnost.

13) Projednání žádosti o dar  o.p.s. RUAH Benešov.

14) Projednání Nařízení vlády č.202/2018 ze 4.9.2018.

15) Projednání možnosti osazení některých úseků komunikací měřiči rychlosti.

16) Projednání zpracování studie návrhu úpravy  pozemku kolem pomníku padlých v Popovicích.

17) Projednání a schválení příspěvku na činnost TJ Sokol a SDH Popovice.

18) Schválení vstupu obce Mrač do DSO CHOPOS.

19) Připomínky zastupitelů, došlá pošta, závěr.

                  

 

Zveme na jednání občany.                   František Páv, starosta Obce Popovice

Poplatky v obce Popovice pro rok 2019

Zdravím Vás vážení občané.

 

Zasílám několik informací týkající se poplatků v Obci Popovice pro rok 2019. Dle rozhodnutí Zastupitelstva obce Popovice na svém jednání dne 17.12.2018 se výše všech poplatků  nemění.

 

 • Sazby poplatku za svoz komunálního odpadu : 

 

nádoba 120 L

 • týdenní svoz ............................……2200,-Kč

 

 • kombinovaný /od 1.5.-30.9. 14-tidenní jinak týdenní svoz………………1900,-Kč
 • 14 -ti denní svoz /každou sudou středu/………….……………………………1500,-Kč
 • chataři zkrácený režim od 1.4. do 31.10. 1x za 14 dní /v sudou středu/……..900,-Kč

    nádoba 240 L 

 • týdenní svoz………………………………………..........…………………3400.-Kč
 • kombinovaný /od 1.5.-30.9. 14-tidenní jinak týdenní svoz………..…………. 2900,-Kč
 • 14 -ti denní svoz /každou sudou středu/………….………………………..………2300,-Kč

 

2)      Poplatky za psy :  za jednoho psa …………………………………….. 100,-Kč / je-li majitelem psa důchodce poplatek činí 50,-Kč/

                             za každého dalšího 200,-Kč / i majitelé psů důchodci/

 

3)      Vodné – vodovod Popovice ………………………….9,-Kč/mᶟ

              vodovod Mladovice…….…………..…….11,-Kč/mᶟ

 

Poplatky se začínají vybírat v úřední den a to ve středu 9.ledna 2019 od 08.00 – 10.00 hod. a od 18.00 do 20.00 hodin.

Svoz komunálního odpadu na loňské svozové známky do 30.ledna 2019!!!

 

Přeji Vám klidné odpoledne. S pozdravem F.Páv, starosta obce Popovice.

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce  http://chopos.cz/obecni-urad-popovice/uredni-deska-popovice.html, internetových stránkách obce http://chopos.cz/obecni-urad-popovice/popovice-rozpocty.html a http://chopos.cz/obecni-urad-popovice/popovice-zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Popovice je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Popovice 78, 257 02 Popovice, v úředních hodinách: čtvrtek     18.00- 20.00.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

 

 

 

Popovická lípa

Lípa jako národní symbol byla zvolená v roce 1848 na všeslovanském sjezdu v Praze, který měl za cíl sjednotit všechny Slovany žijící v rakouské monarchii. Lípa v sobě uchovává nejen vznešenost, ale také moudrost a láskyplnou kvalitu energie. Pro svou mohutnost je spojována také s životní energií.

V loňském roce jsme si i v Popovicích připomněli 100 let od založení Československého státu. Je tomu právě letos také 100 let, co  v naší obci a osadách vysázeli předkové lípy, které tuto událost měly navěky připomínat. V Popovicích je ještě pár takovýchto velikánů v dobrém stavu a ze strany obce je o ně pečováno. Právě jeden takový skvost se nachází v Popovicích u uzavřeného mostu přes říčku Chotýšanka. V roce 2017 byla lípa podrobena zkoumání jejího „zdravotního stavu“ a odborníky bylo konstatováno, že není třeba kácet , pouze ořezat suché větve a zpevnit tři hlavní kmeny koruny. Obec do této operace investovala téměř 15 000,-Kč a bylo jasné, že lípa se kácet nebude. I po odborném ořezu se lípa opět na jaře 2018 mohutně zazelenala a později jako každoročně  jsme cítili medovou vůni jejich květů.

Jaké je naše letošní překvapení, když naše lípa opět mohutně zazelenala a po čase začíná hnědnout a osychat. Už se zřejmě nedočkáme jejího plného rozkvětu, vůně a bzukotu včel na květech.

Po opětovné prohlídce stavu stromu odborníkem z Českého svazu ochránců přírody byl z hrůzou zjištěno, že lípa byla několikrát v místě kořenů navrtána a zřejmě byla do otvorů aplikována neznámá chemická látka, která strom pozvolna ničí. Případem se zabývá i Policie České republiky. Z praxe je známo, že zjistit viníka je v těchto případech velmi těžké. Ovšem není zase tak složité se zamyslet, komu mohla v tomto případě lípa vadit, že našel odvahu strom pomalu zlikvidovat. Čeho dalšího je takovýto člověk ještě schopen? Zodpovězení těchto otázek nechám na Vás vážení občané. Jisté je však to, že pokud strom příští jaro znovu neobrazí, bude na základě pravomocného rozhodnutí ve správní řízení pokácen. A příští  podzim už si vítr nebude pohrávat se spadaným listím podél břehu Chotýšanky. A konečně nebude třeba listí uklízet, že?

Přeji Vám hezký den a už snad žádné takovéto zprávy. S pozdravem F.Páv, starosta obce Popovice.


 

Beseda s kronikou

V pátek 9. listopadu 2018 pokračovaly v Popovicích oslavy 100 let od založení ČSR dalším pořadem. Tentokrát se občané sešli v obecním hostinci Pod Hrází.  Shlédli a vyslechli vyprávění paní kronikářky Mgr. Voříškové a pana Ing. Ludvíka Hocka o životě v Popovicích a okolí od začátku I. světové války až po rok 1945, tak jak je zaznamenali místní kronikáři.

Beseda byla doplněna projekcí dobových fotografií, pohlednic a kreseb, které poskytli občané. Po více než dvou hodinách starosta obce František Páv poděkoval oběma přednášejícím za zajímavé vyprávění a uvedl, že obec hodlá v těchto besedách pokračovat. Na závěr přítomní shlédli videoreportáž Martina Páva z 27. 10. 2018, kdy obec zahájila oslavy 100 let vzniku ČSR.

Oslavy 100. výročí ČSR v Popovicích

V sobotu 27.10.2018 probíhaly v celé republice oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky. Popovice nezůstaly stranou a jako většina obcí uspořádaly skromnou oslavu. Od 14.00 hodin byla v kostele Sv.Jakuba Staršího v Popovicích zahájena bohoslužba paterem Košmidkem, který požehnal praporu a znaku Obce Popovice. Po bohoslužbě se vydal průvod tvořený dobrovolnými hasiči, členy TJ Sokol , členy Mysliveckého sdružení Skála a také občany k nedalekému pomníku uctít památku padlých v I. a II. světové válce. Při vzpomínkové akci byl položen věnec k pomníku a promluvil starosta obce F.Páv. Ve svém projevu mimo jiné  zdůraznil, že důležitým momentem v současném životě je připomínat si hlavní mezníky vzniku a vývoje Československé a České republiky. Nezapomínat a nebát se vyslovovat slova vlast, vlastenectví. A v tomto duchu vychovávat i další generace.

Po projevu starosty obce byl vzpomínkový akt zakončen zpěvem československé hymny , kterou zazpívala Kateřina Ševidová a řada přítomných.

Večer pak v sále obecního hostince proběhl zábavný program v podání Banjobandu Ivana Mládka.

Obec Popovice děkuje všem , kteří pomáhali celý den připravovat. Poděkování patří také všem přítomným , kteří si udělali čas a přišli uctít památku padlých hrdinů a také důstojně oslavili tak významné výročí české státnosti.

František Páv, starosta obce

foto p. Jaroslav Böhm

Upomínkové předměty obce Popovice

Vážení občané . Obec Popovice nechala zhotovit upomínkové předměty, které budou k dostání přímo na obecním úřadě a v obecním hostinci v Popovicích.

V jednání je i rozšířit prodej i na poště v Popovicích.

Vlaječka se znakem obce …………………………..75,- Kč
Pamětní mince ………………………...240,- Kč


Magnetka ……………………...60,- Kč

Pouze pamětní mince je v omezeném množství 50 ks.

 

S pozdravem F.Páv,starosta obce.

 

Kontakty

Oficiální název Obec Popovice
Kontaktní adresa Obecní úřad Popovice
  Popovice 78
  257 02 Popovice
Telefony obecní úřad     317 796 619
  starosta František Páv     608 350 950
E-mail OÚ

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny středa    8.00-10.00 a 18.00- 20.00
Bankovní spojení 0320050349/0800 - pro styk s veřejností
Číslo účtu u ČNB 94-1014121/0710 - pro styk s institucemi
00508411
DIČ CZ00508411

 

Vyhláška č. 1/2000

Vyhláška č. 1/2000
o místních poplatcích nahrazuje
vyhlášku č. 1/95


Obecní zastupitelstvo obce Popovice schválilo dne 20. Prosince 1999 podle §16, 14 a 36 Zákona o obcích č. 367/1990 Sb. a ve znění pozdějších předpisů změnu čl. 3 odst. 4 vyhlášky č. 1/95.


Sazba poplatků ze psů činí:
a) za jednoho psa 100,- Kč
b) za každého druhého psa a dalšího 200,- Kč
c) u osob uvedených v odst. š čl. 3 se snižuje uvedená částka za jednoho psa o 50%.

Tato obecní vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2000.

Vyvěšeno dne 7.12.1999
Sejmuto dne 30.12.1999

starosta
zástupce starosty

Vyhláška č. 1/1996

Vyhláška č. 1/96
o čistotě a veřejném pořádku obce Popovice


Úvodní ustanovení
Obecní zastupitelstvo schválilo vyhlášku o čistotě a pořádku v obci podle §16 a §36 odst. 1, písm. f a §14 odst. 1, písm. o, i, r zákona č. 367/90 Sb o obcích, ve znění pozdějších předpisů dne 10. června 1996.

Čl. I

Vyhláška stanovuje pravidla chování, jejichž dodržování je potřebné z důvodu zachování čistoty a pořádku, která nejsou obsažena v právních předpisech vyšší právní moci. Účelem vyhlášky je zajištění jak veřejného pořádku tak i bezpečnosti a zdraví občanů a chránit přírodu a zdravé prostředí.

Čl. II

Ustanovení této vyhlášky se vztahují na všechny občany, na fyzické i právnické osoby oprávněné k podnikání, na osoby přechodně pobývající v k.ú. obce a na návštěvníky obce i osad.

Čl. III
Ochrana životního prostředí

1) Ochrana životního prostředí před znečišťováním a poškozováním je upravena v zákoně č. 114/1973 Sb. o životním prostředí.
2) Zejména upozorňujeme, že ochrana vod před znečišťováním je upravena v zákoně č. 138/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství ve znění pozdějších předpisů.
Není dovoleno např.:
- vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod v rozporu s ustanoveními vodního zákona
- mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo v místech, kde by mohlo dojít k ohrožení nezávadnosti vod
- znečišťování povrchových nebo podzemních vod
- jakékoliv ohrožení zdravotní nezávadnosti vod.

Čl. IV
Nakládání s odpady

1) Nakládání s odpady je upraveno zákonem č. 238/1991 Sb. o odpadech. Zbavovat se komunálních odpadů mohou občané jen v místech k tomu určených, t.j. ukládat do kontejnerů - viz místní vyhláška o odpadech.
2) Podnikatelé jsou povinni zajistit nezávadnou likvidaci odpadů na svůj náklad.
Je zakázáno např.:
- zakládat kdekoliv neoprávněnou skládku
- odkládat odpadky mimo vyhrazená místa
- ukládat do kontejnerů takové odpadky, které nedovoluje místní vyhláška o odpadech..

Čl. V
Užívání veřejných prostranství

1) Veřejná prostranství jsou ta místa v obci, která slouží veřejnému užívání. Patří mezi ně místní komunikace, silnice, chodníky, návsi, veřejná zeleň apod.
Podle §17 zákona o obcích je na takových místech zakázáno z důvodu ochrany veřejného pořádku:
- znečišťování veřejných prostranství odhazováním odpadků, nedopalků cigaret apod.
- volné pobíhání psů a domácího zvířectva
- nepovolené stání motorových vozidel.
2) Vlastních nemovitosti odpovídá za čistotu veřejných prostranství přiléhajících k jeho nemovitosti a má povinnosti úklidu.
3) Kácení bez povolení, lámání a jiné poškozování stromů a keřů je zakázáno. Viz §87 odst. 2, písm. e) a §87 odst. 3, písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Čl. VI
Pobíhání psů

1) Vlastníci psů jsou povinni, v rámci zachování čistoty a bezpečnosti, dbát o to, aby psi nepobíhali volně po veřejných prostranstvích a tyto neznečišťovali a neohrožovali zdraví a bezpečnosti spoluobčanů.
2) Za volné pobíhání psů v obci zodpovídá vlastních psa po všech stránkách a nese též plnou zodpovědnost za případné pokousání psem.

Čl. VII
Chov zvířat

1) Chov domácích zvířat je upraven zvláštními předpisy, zejména zákonem č. 215/1992 Sb. o veterinární péči, zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a zákonem č. 17/1992 o životním prostředí a vodoprávními předpisy.
Pro stavby určené k chovu zvířat platí příslušné stavební předpisy.
2) Chovatelé zvířat jsou povinni zajistit, aby zvířata nevnikala na veřejná prostranství a neohrožovala bezpečnost. To platí v plné míře pro slepice.

Čl. VIII

Sankce za porušení povinností ukládají kompetentní orgány dle zvláštních předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti za 15 dnů po vyvěšení.

Vyvěšeno dne 11.6.1996
Sejmuto dne 15.7.1996

starosta
zástupce starosty

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.


Úřední hodiny:
Čtvrtek
    18:00 - 20:00
Pátek       16:30 - 18:30 (pokladna a písemná podání občanů)


Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče


Ceník: 
ceny za jednotlivé služby na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
- Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Elektronická podatelna pro obec Popovice

Adresa pro elektronickou podatelnu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 
Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna  a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše  uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny obecního úřadu Popovice, Popovice 78, 257 02 Popovice, a to  ve středu 8:00-10:00 a 18:00-20:00
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT  (prostý text)
*.RTF  (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)   
*.PDF  (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.
 

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

1. Název

Obec Popovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Popovice v souladu s ústavním zákonem číslo 1/1993 Sb. (ústava České republiky) základním územním samosprávným územním společenstvím občanů.

Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů. Podle § 1, odstavce 1, písmena a) zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona, tj. 24. listopadu 1990.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.
1)obec jako právnická osoba
2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
3)Každá obec má svůj obecní úřad
4) v naší obci je to Obecní úřad Popovice.

1) zákon čís. 1/1993 Sb. (ústava ČR) článek 101
2) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), § 18, odst. 1, písm. C)
3) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), § 4, odst. 1
4) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), §

3. Organizační struktura

Obec Popovice

 Zastupitelstvo

Ø  Finanční výbor

Ø  Kontrolní výbor

Ø  Kulturního a sociálního výboru

v Příspěvkové organizace

v Zřizované organizace podle jiného zákona

Ø  Jednotka sboru dobrovolných hasičů Obce Popovice podle zákona č. 133/1985 Sb.

 

Jednací řád OZ

4. Kontaktní spojení

Popovice 78
257 02 Popovice
Telefon: 317 796 619
Mobilní telefon: 608 350 950
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW
: www.popoviceobec.cz
ID Datové schránky: 4cha8vy

4. 1 Kontaktní poštovní adresa

Popovice 78
257 02 Popovice
Kód adresy: 14380137

4. 2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Popovice 78
257 02 Popovice

4. 3 Úřední hodiny

středa  8.00 hod. - 10.00 hod.       18.00 hod. - 20.00 hod.

4. 4 Telefonní čísla

starosta: František Páv, 608 350 950
místostarosta: Jiří Voříšek

4. 5 Čísla faxu

subjekt nepoužívá fax

4. 6 Adresa internetové stránky

www.popoviceobec.cz

4. 7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. 8 Další elektronické adresy

subjekt nepoužívá další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna a.s., Tyršova 162  Benešov
číslo hlavního bankovního účtu pro styk s veřejností:
0320050349/0800
číslo účtu u ČNB pro styk s institucemi:
94-1014121/0710

6. IČ

00508411

7. DIČ

CZ00508411

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska 

Strategie obce Popovice

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok 2016

9. Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst. 5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1. 1. 2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
 1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
 1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
 1. probíhajícím trestním řízení,
 2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 3. plnění úkolů zpravodajských služeb
 4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské"), je-li v držení
 1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj. že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno, o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
 1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance svazku obcí
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena. 

Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé, pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

 
Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)

Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.

Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

 

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny OÚ a to ve čtvrtek od 8:00 hod. do 10:00 hod. a od 18:00 hod. do 20:00 hod. a v pátek od 16:30 hod. do 18:30 hod.
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT (prostý text)
*.RTF (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)  
*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.

Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

-

13. Popisy postupů – návody pro řešení životní situace

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

-

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

14.2 Vydané právní předpisy

Obec Popovice vydává mj. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Vyhlášky

Směrnice

15. Úhrady za poskytování informací

-

15. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

-

16. 1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16. 2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro obec poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Ji

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které se vydává po vyplnění a ověření žádosti.

Informace a pokyny

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení.

Návod a postupy k vydání uživatelského jména a hesla:
K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí OÚ Popovice, Popovice 78, 257 02 Popovice – kancelář starosty.
Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Doporučení:
1. Seznámit se s podmínkami vydání uživatelského jména a hesla, viz tato stránka.
2. Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si
z něj opisy a výpisy.
3. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu
pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo
v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat:
a) Osobně u evidenčního orgánu,
b) Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
c) Elektronicky pomocí e-podatelny OÚ na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Na základě podané žádosti bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo.
Přístupové údaje budou žadateli předány podle způsobu podání žádosti s výjimkou žádosti podané podle bodu 3 písm. a). Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno!
5. Zveřejnit lze pouze údaje uvedené v registru, které se týkají veřejného funkcionáře – v podmínkách obce se jedná o člena zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a člena zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.
6. Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru.
7. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
8. Každý má právo oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti (§ 67 zákona o přestupcích).

Poučení:
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50 000 Kč.
Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.
Přidělené uživatelské jméno a heslo opravňuje po dobu, na které bylo vystaveno, nahlížet do registru na jeho stránkách z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.
Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů a to na dobu nejméně pět let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména.


Dokumenty v registru jsou uveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný volně dostupný prohlížeč.


Čestné prohlášení - formulář
Žádost o elektronické nahlédnutí do registru
Nahlížení do registru

Zastupitelé

Starosta obce  František Páv 
Místostarosta obce  Jiří Voříšek
Předseda finančního výboru  Karel Hendrych 
Členové finančního výboru František Pecinovský
  Miloš Dvořák
Předseda kontrolního výboru  Jaroslav Fejtek 
Členové kontrolního výboru Václav Merxbauer
  Jiří Voříšek
   Václav Merxbauer 
Předsedkyně kulturního výboru Ivana Vincíbrová 
Členové kulturního a sociálního výboru Monika Pávová
  Jana Zachová
Zastupitel JUDr. Martin Vychopeň

Malovaná opona bývalého divadelního spolku SDH PopoviceV loňském roce vydalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze /NIPOS/ již druhé vydání Malované opony divadel českých zemí II. Mezi desítkami opon divadelních spolků v celé zemi je i opona divadelního spolku v Popovicích z roku 1904. Opona byla součástí bývalého divadelního spolku Sboru dobrovolných hasičů v Popovicích. Díky vazbě pracovnice Ministerstva kultury na sousední obec Jankov a její shlédnutí představení současného divadelního spolku při TJ Sokol Popovice byl autory knihy osloven starosta obce F. Páv o spolupráci při dokumentaci divadelní opony. Její osud byl mnohdy na vážkách, zejména při rekonstrukcí střechy obecního hostince na sklonku 20. století, kdy z půdy hostince byly vyvezeny na skládku veškeré pozůstatky tehdejší divadelní techniky. Opona v té době již byla uložena na bezpečné místo, kde setrvala až do doby než byla kolem roku 2006 převezena do  budovy OÚ Popovice, kde je prodělala drobné rekonstrukce p. Mrvou a je vystavena v bývalé volební místnosti. Věřím, že kniha zaujme pro své zdařilé zpracování jak textové tak obrazové části.
Text a foto : F. Páv.Historie Popovic

Popovice leží asi 12 km od Benešova na dvou silnicích, z Bystřice a z Postupic. Za nimi je východní okraj Středočeské pahorkatiny. Nadmořská výška 435 m. Podle sčítání obyvatelstva v r.1980 měly Popovice jako část obce Postupice 189 obyvatel v 61 domech. V roce 1930 tu bylo 510 obyvatel v 86 domech. Obyvatel tedy ubylo.

Minulost Popovic je spojena s historií zdejší vodní tvrze, která stojí západně od farního kostela sv.Jakuba apoštola, za velkým rybníkem. Někdejší panské sídlo má tři křídla, která k sobě přiléhají tupými úhly. Zadní strana malého dvora je uzavřena zdí, jež tu zbyla z původního ohrazení tvrze. Na fasádách architektonické fragmenty z jednotlivých vývojových fází stavby: pozdně gotická okénka, renesanční sgrafita. Tvrz byla postavena v 1.polovině 14. století jako věžovitá, doložena v l. 1354-1375, kdy byla v majetku Ondřeje z Popovic. Dobyta v r.1420 Mikulášem z Husi. Od r.1488 po dobu asi 100 let v držení Popovských z Bezejovic, za nichž proběh.la renesanční přestavba. Za barokní přestavby na zámeček řádu křížovníků s červenou hvězdou snížena věž, postaven nový západní palác.

Kostel sv. Jakuba apoštola se připomíná už v r.1358 a 1406. Kostel byl původně gotický , v roce 1761 byl přestavěn na nynější podobu. Z původní gotické stavby se zachovalo zdivo kostelíka a nepochybně i věže. Presbytář je na východní straně trojboký, má křížovou žebrovou klenbu. Žebra mají v průřezu tvar otupeného, na stranách vyhloubeného klínu.

V r.1797 byly Popovice přikoupeny k sousednímu panství Jemništi (majitelka Marie Gabriela, rozená Černínová, po druhé provdaná za hraběte Jindřicha z Rottenhanu, známého šlechtického podnikatele).

Za Rottenhana se dostal statek Popovice do historie zdejšího textilního průmyslu. Když už provozu nestačily jím založené bavlnářské manufaktury v Postupicích a na Podlesí, byly zřízeny pobočné provozovny v sousedních Popovicích. Pro obydlí správce manufaktury a odborného mistra bylo použito popovické vodní tvrze, kde až dosud bydlel místní duchovní. Zde byl současně i sklad materiálu a výrobků. Vlastní provozovny byly v budovách někdejšího panského dvora, nově byla uprostřed dvora postavena patrová budova pro tkalcovnu a mezi kostelem a tvrzí menší přízemní budova. Byty cizích pracovníků byly upraveny ve starém špýcharu, stojícím dodnes na severním okraji dvorského prostoru. Tkalcovství zde bylo za různých podnikatelů provozováno do r.1842, kdy zdejší tkalcovna zaměstnávala 42 osob. Další její osudy nejsou známy. Tkalcovství totiž ve 40.letech prožívalo těžkou krizi, kterou vůbec nemohli překonat domáčtí tkalci a z podniků jenom ty, které včas nahradily staré stavy modernějšími. Někdejších továrních budov v Popovicích bylo potom s výjimkou školního objektu užíváno k hospodářským účelům velkostatku. Budova bývalé tkalcovny byla zbořena v r.1896.

Do osudu Popovic silně zasáhla katastrofální povodeň v r.1906. Hráze rybníků v Popovicích, Mladovicích v Nové Vsi, Lísenci a Postupicích se protrhly, voda smetla vše, co jí stálo v cestě. Pro pomoc postiženým bylo ustaveno nouzové komité.Cesty a mosty byly servány, že bylo nutno udělat provizoria. Na tyto práce sem bylo posláno vojsko. Silně poškozena byla pole i luka, hluboké rokle na polích bylo nutno zavážet.

Podle sčítání lidu v r. 1930 měla katastrální obec tyto osady: Mladovice, Kamenná Lhotka, Věžnička, Pazderná Lhotka, Kondratice a samoty Polívka, Peklo a Leč. Celkem tu bylo 1002 obyvatel, z čehož v osadě Popovice 520, v ostatních osadách 482.

Obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím. V osadě Popovice bylo 79 domů, 1 hospodářský lihovar, 1 mlýn, 3 hostince, 3 obchody smíšeným zbožím, 3 řezníci, 2 kováři, 1 truhlář, 1 pekař, 1 obuvník, 1 sedlář, 1 kolář, 1 holič, 1 pokrývač, 4 tesaři, 2 krejčí, 1 porodní asistentka a několik zedníků. Byly tu 2 spořitelní spolky, tělocvičná jednota Sokol a sbor dobrovolných hasičů. Ještě 3 hokynáři, 1 automobilová doprava. Škola byla šestitřídní obecná, kostel řím.katol. a fara, poštovní a telegrafní úřad, četnická stanice o 2 mužích.

Ostatní osady: Mladovice 27 domů, 1 smíšený obchod, hostinec a mlýn. Kamenná Lhotka 20 domů, 1 pokrývač, 1 bednář. Věžničky 20 domů, 2 obchodníci dobytkem. Pazderná Lhotka 8 domů. Kondratice 5 domů. Polívka 2 domy, z toho 1 hájovna lesní. Peklo 3 domy. Leč 5 domů. Výměra celé katastrální obce byla 1174 ha.

Jak v Ottově slovníku naučném.

Popovice - farní ves v Čechách, hejtmanství a okres Benešov, pošta Postupice. V roce 1890 měla ves 70 domů a 603 obyvatel. V obci byl (a doposud je) kostel sv. Jakuba z roku 1781. Byla zde obecná škola se 6 třídami.
Dominantou obce je zámeček (přestavěná vodní tvrz) s poplužním dvorem a lihovarem Zdeňka ze Šternberka.
 
Ottův slovník naučný

Vodní tvrz v Popovicích

Západně od kostela v Popovicích stojí při mlýnském rybníku, jehož voda jindy příkopy okolo tvrze nadýmala, stavení v 18. století přestavěné.

Skládá se ze tří křídel přiléhajících k sobě tupými úhly a zadní stranu skrovného dvora uzavírá stará hrubá zeď. Přízemi zachovalo starožitnou způsobu, okna jsou kamennými veníři vroubena, dveře do končitého oblouku sklenuté a pod tím vším jsou prostranné sklepy. V prvním patře bývaly vysoké světnice, z nichž některé jsou pusté. Nejzajímavější z nich jest prvotní stará tvrz, nárožní pokoj, starožitným způsobem klenutý a při něm stará komora, obsahující rozličné tajné skrýše ve zdech a klenutích.

Nejstarší známý držitel a patron kostela byl Ondřej, který žil v 1etech 1354-1375. Roku 1370 založil s Bohunkem z Tehova stálou mši při zdejším kostele a byl nazýván pánem hradu.  Po něm následoval neznámý držitel, od něhož koupil Popovice král Václav pro Reuvalda z Ústupenic za jeho služby. Od něho je dostal roku 1393 jeho syn Reuvald. Ale zanedlouho je koupil zase král Václav a daroval je roku 1400 klášteru Zbraslavskému. Avšak i ten Popovice po krátkém držení prodal. V letech 1402 až 1414 je vlastnil Václav ze Všeradic, jenž sem v těch letech faráře podával. Po prudkých roztržkách, které měl s farářem, urovnán roku 1406 dne 5. listopadu na návsi v Popovicích. Každý z nich přikázán do svých mezí a faráři mimo to uloženo sloužiti mši na tvrzi, kdyby pán si toho přál a dovolení k tomu dosáhl.

V pamětech se vypravuje, že Mikuláš z Husi roku 1420 tvrze Popovic dobyl a odtud k Leštnu (dnes Líšnu) táhl. Obyčejně se to vykládá na naše Popovice. Roku 1440 seděl tu nějaký Janek, jenž byl r. 1448 při dobytí měst Pražských.

Snad také sem patří Oldřich z Popovic, jenž držel roku 1450 s jednotou Poděbradskou. Nedlouho potom usadili se tu Popovští z Bezejovic. V řadě známých je první Jan roku 1488 a druhý Přech  r. 1526. Tento si roku 1542 Popovice v obnovené desky zemské vložil a roku 1548 několik vesnic v okolí přikoupil. Přech zemřel nedlouho po r. 1549, zůstavil dceru Mandalénu, která byla vdána za Kryštofa Skuhrovského z Skuhrova. Po její smrti dědili po ní dcery Anna a Barbora a synové Václav (zemřel r. 1574), Smil, Mikuláš (zemřel r. 1570), Oldřich. Ti, kteří z nich byli živi zůstali a Jan Vchynský jako dědic Mikulášův prodali Popovice (1574) Šebestiánovi z Říčan. Tento byl dobrý hospodář , jenž kolik vesnic v okolí získal. Po jeho smrti Jan syn r.. 1594 Popovice ujal a k zaplacení jich některé vesnice odprodal. Jan psal se pak nejstarším a zemřel okolo roku 1620 zastaviv vdovu Reginu ze Skuhrova (druhou manželku) a syny Oldřicha, Václava a Heřmana.

Tito prodali Popovice roku 1628 Markétě rozené Vrchotické z Loutkova, manželce Oldřichově a tato zase roku 1630 Krystianovi svobodnému pánu z Ilova, jenž je držel nedlouho; neb roku 1634 s jinými přívrženci Valdštejnovými zavražděn.  Statek Popovice pak postoupen roku 1639 vdově po něm Anně Albertině opět vdané Briaumontové rozené hraběnce z Fyrstemberka proti zaplaceni dluhů 19.506 k. m. obnášejících. Avšak že paní tato nebyla s to úkol tento vykovati, prodány Popovice (1653) Jiřímu Šťastnému Jaroslavovi Vítovi ze Rzavého, avšak od toho puštěny hned r. 1654 Anně Celárové rozené Kořenské z Terešova.

Dědici této stali se vnukové její, a Popovic zejména starší z nich František Albrecht Manerbio de Mantua (1659) a ten pak prodal je roku 1663 Janovi Vilémovi z Gerštorfu. Tento zemřel po roce a dědici stali se vnukové a vnučky jeho (Jana Bzenského z Prorubě a Anny Marie z Gerštorfu děti a bratr a sestra Vlkové z Kvítkova); ti prodali Popovice Janovi Jiřímu Olbramovi Brandlinskému  ze Štěkně. Tento jej držel do smrti a po něm (asi do roku 1681) synové Jan Rudolf a Leopold. Když tento roku 1687 zemřel, následoval onen sám a byv roku 1699 do stavu panského povýšen, seděl tu až do roku 1723. Tehdy koupil Popovice Rudolf z Bynu pro svou manželku Johanku rozené hraběnce Bredovou. Tato prodala Popovice řádu  křížovníků s červenou hvězdou (1732) a těm patřily do r. 1797. Toho roku připojeny k Jemništi.

 
August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze v Čechách

TJ Sokol Popovice

Počátky popovického Sokola sahají do dvacátých let minulého století. Nejdříve se místní členové soustředili na pořádání seznamovacích akcí či tanečních vystoupení, při kterých byl předně vysvětlován význam a cíl tohoto sdružení. V Popovicích se členové scházeli a cvičili v sále místního hostince, který byl upraven tak, aby vyhovoval potřebám cvičení, které probíhalo dvakrát týdně. V této době byly děleny oddíly Sokola na žactvo, dorost, oddíl mužů a žen. Časem se zastoupení v řadách místního Sokola zvyšovalo, a tak přišla myšlenka na vybudování venkovního cvičiště.

V současnosti má TJ Sokol Popovice devítičlenný výbor, fotbalový mládežnický tým, dvě mužstva dospělých hrající IV. a ll. třídu okresního přeboru a hokejové mužstvo hrající okresní hokejovou soutěž na stadionech v Benešově a ve Vlašimi. Fotbalové hřiště je situováno na konci vesnice směrem na Postupice. Na opačném konci vesnice se nachází rozsáhlé zázemí bývalé ledové plochy, na které se odehrávaly domácí zápasy místního hokejového mužstva, které zde hrálo až do roku 2008.

TJ Sokol Popovice pořádá každoročně kulturní a společenské akce. První akcí roku bývá sportovní ples, kde dochází k vyhlášení nejlepšího sportovce roku předešlé sezóny. Nedílnou součástí práce Sokola je i zajištění maškarního karnevalu pro nejmenší. První letní prázdninový víkend patří nohejbalovému turnaji, který TJ Sokol pořádá společně s obcí Popovice. Po ukončení jarní části sezóny se během letní přestávky každoročně pořádá pouťový fotbalový turnaj.

Při příležitosti ukončení starého roku a přivítání nového pořádá TJ Sokol každým rokem silvestrovský večírek. Každým rokem vymýšlí nová témata, videoprojekce... Silvestrovské akce mají v Popovicích veliký ohlas a vytváří si zde za pomoci organizačního týmu určitou tradici.

Historie hasičského sboru v Popovicích

V roce 1886, když byly naplněny stodoly rolníků, zvláště ten rok bohatou úrodou, vznesla se nad Popovicemi krutá bouře a blesk zapálil stodolu u Rálků č.p. 26. Oheň zajisté by byl strávil veškerý jeho majetek, kdyby usilovným pobízením občanů p. farářem Janem Veberem a nájemcem místního dvora Bemardem Priestrem, aby donášeli vodu Filipu Bondymu, který seděl na střeše, majetek částečně uchránil. Po ohni rokováno o tom, aby v rozsáhlé obci zdejší zřízen byl sbor dobrovolných hasičů a hned přikročeno k práci

V ten čas byl starostou obce Josef Hübsch, který s farářem Janem Veberem, řídícím učitelem Janem Kábou a nájemcem dvora Bemardem Priestrem, sezvali několik pokrokových občanů k starostovi na schůzi, kde učitel Theodor Pivoňka vysvětlil nutnost zřízení hasičského sboru. Na této schůzi přítomni byli, kromě již jmenovaných Jan Hruška, starý z Popovic, Antonín Kouba, starý z Popovic, Vojtěch Hocek, hokynář z Popovic, Jan Hruška z Věžniček, Jan Červ, rolník z Pazdemé Lhoty, Jan Bach rolník z Věžniček,učitelé Jan Kovář a Vincenc Vurm, Josef Škarda, mlynář z Popovic, Filip Bondy obchodník z Popovic, Jan Bach, Jan Bach Hokynář z Popovic, Antonín Dvořák, rolník z Popovic a Jan Brabenec, rolník z Popovic. Usneseno žádati o stanovy, které vypůjčeny od hasičského sboru v Maršovicích. Poté usneseno zakoupiti od firmy R. Smekal v Praze stříkačku, jejím zakoupením pověřeni Bemard Priestr a Antonín Kouba. Hned v následujících dnech byla stříkačka, s dodáním do stanice Bystřice, za 460 zl. koupena.

 Tak byl učiněn první krok k založení sboru dobrovol. hasičů v Popovicích. V krátkém čase došly žádané stanovy, které byly podle vzoru vypůjčených sestaveny a svolána první ustavující valná hromada, která se konala dne 6. března 1887. První v této valné hromadě, v níž po zvolení volební komise, dálo se přihlášení členů zakládajících příspěvkem jednou pro vždy 10 zl. Zakládajících přihlásilo se tehdy 9, a sice Jan Veber, Jan Kába, Theodor Pivoňka, Jan Kovář, Bemard Priester, Jan Škarda, Filip Bondy, Vojtěch Hocek a Jan Bach. Za starostu spolku zvolen pan farář Jan Veber, náměstkem Bemard Priester. Při první výborové schůzi pak zvolen jednatelem Jan Kovář, pokladníkem Jan Kába a hospodářem Josef Skarda. Prvním velitelem sboru byl zvolen učitel Theodor Pivoňka a cvičitelem učitel Vincenc Vurm. Pokladna sboru dělila se na dvě části a sice pokladnu sborovou a pokladnu bratrskou. Účelem pokladny sborové bylo spravovati jmění sboru, bratrská pak vydržovala pány hasiče při různých sborových výletech, vycházkách a jiných hasičských podnicích. Jak zprvu poukázáno, byla zakoupena stříkačka, dále 2 žebříky, 22 plátěných košů na vodu, hadice, 1 pochodeň. Stříkačka byla pro první čas uložena ve stodole Josefa Škardy, který měl též v opatrování výzbroj a nářadí.

 Sbor byl přihlášen do svazku župy Ostromeč, tato pak sbor přihlásila k Zemské ústřední hasičské jednotěPrvní požár, kde sbor zasahoval vznik16. srpna 1887, blesk zapálil část budovy velkostatku, zvanou Ovčín. O tom, že začátky činnosti sboru nebyly lehké svědčí stav jmění koncem roku 1887, kdy příjem byl 255,05 zl., vydání 400,94 zl. Schodek tedy činil145,05 zl. V této době měl sbor 9 členů zakládajících, 15 přispívajících a 22 činných. Dne 7 .září 1890 se konal v Popovicích sjezd župy Ostromeč a cvičení za účasti sborů z Poříčí, Benešova, Nesvačil a Mokré Lhoty. Bylo to první veřejné vystoupení a zároveň první podnik sboru. V roce 1897 se sbor zúčastnil požáru u Šimonů na Věžničkách. Sbor dopravil sám bez přípřeže stříkačku z Popovic až na místo požáru. Dostalo se mu za to veřejné uznání. V roce 1902 sbor zvolil zábavní výbor a založil vlastní knihovnu. Knihovna měla zpočátku 17 svazků, ale v krátkém čase zmohutněla a plnila své poslání. Bylo usneseno vybírati při každé schůzi 2 haléře na knihovnu. Kromě knihovny začal sbor provozovat i další kultumí činnost, a t ochotnické divadlo. První bylo sehráno dne 11. května 1902, divadlo pak bylo hráno i v letech následujících. V roce 1904 namaloval učitel Hodík oponu pro divadelní hry , která zachycuje Popovice ještě před povodní. 0 tom, že sbor pamatoval i na vlastní vzdělávání členů, svědčí zápis v kronice z roku 1903, kdy velitel sboru přednášel "0 důležitosti dobrovolného hasičstva a jejich úkolech, o bezpečnostní službě v obci a o strategii a taktice při požáru.

Jednou z nejhorších událostí v obci byla velká povodeň dne 17 .června 1906, kdy došlo v důsledku silných dešťů k protržení hráze rybníka a dolní část obce se tak proměnila v mohutný prudký veletok, jenž strhával vše, co se mu postavilo do cesty. Povodeň si vyžádala 5 lidských životů a další ztráty na zvířectvu a majetku. Záchranných prací se zúčastnil všestranně i hasič- ský sbor. Velitel Fr. Dvořák a Václav Fejtek prožili jednu z nejstrašnějších nocí, když začala průtrž mračen ujali se záchranných prací a horlivostí by málem přišli o životy .V poslední chvíli se vyšplhali na mohutný strom pod hrází a oba byli nuceni setrvat zde až do 11. hodiny noční. Oba byli očitými svědky celé katastrofy. Hmotných škod nebyl ušetřen ani sbor, kdy voda odplavila a poškodila mnoho nářadí a také 280 svazků knihovny . Dne 9. června 1907 se konalo v Popovicích okrskové cvičení za účasti 12 sborů z župy Benešovské, Votické a Podblanické. V létech 1908-13 činnost sboru stagnovala, stejně tak v létech 1. sv. války (1914-18), kdy bylo nejdůležitější zachovat sbor vůbec při životě. Osm členů sboru odešlo do války a jeden z nich, Karel Hocek, ve válce padl.

 Z válečných let stojí za zmínku stavba nového hasičského skladiště v roce 1915. 28. října 1918, v den samostatnosti, byl konán slavnostní průvod obcí a po tomto datu obnovil sbor svou činnost. Vedení se ujaly mladší síly a tím započala nová éra hasičského sboru. Bohužel, tímto zápis v kronice končí. Další činnost sboru pak je zaznamenána jen podle knih zápisů ze schůzí, které však jsou rozdílné podle toho, jak jednatel pečlivě prováděl zápisy, v mnoha případech jsou však velice stručné a zprávy činovníků na valných hromadách nejsou zaznamenávány. V roce 1925 byl ke sboru Popovice přijat hasičský sbor Věžničky. Koncem téhož roku byla zakoupena nová motorová stříkačka, která byla obecním zastupitelstvem slavnostně předána sboru 13. června 1926. Slavnostního předání se zúčastnily okolní sbory a bylo při něm provedeno cvičení. Z let 1935-65 nejsou k dispozici ani knihy zápisů a tudíž není ani přehled o činnosti sboru. Další zprávy pokračují až rokem 1966, kdy byla v Popovicích konána okresní soutěž požámích družstev za účasti 29 družstev. Na závěr soutěže provedlo domácí družstvo ukázkový zásah na hořící objekt. V šedesátých a sedmdesátých létech se do činnosti organizace zapojoval také zájmový kroužek mladých požárníků a každoročně se zúčastňoval okresních soutěží s velmi dobrými výsledky .

Sedmdesátá léta byla určitým vrcholem práce s mládeží. V roce 1971 zde bylo uspořádáno okresní kolo soutěže mladých požárníků za účasti 27 družstev. V tomto roce získal sbor novou motorovou stříkačku PPS 12, v následujícím roce pak nákladní auto Tatra 805 od ministerstva obrany. Ještě v roce 1972 při soutěži požárních družstev v Jankově zvítězil a postoupil do okresního kola. Kolektiv mladých požárníků pod vedením Rudolfa Kunického a Karla Zelenky obsadil pak v okresním kole soutěže 3 .místo a v roce 1973 na soutěži v Ouběnicích 1. a 3 .místo. V roce 1974 kolektiv mladých požárníků reprezentoval okres Benešov na oslavách 110. výročí založení prvního hasičského sboru v Čechách ve Velvarech. V roce 1975 obsadil v okresní soutěži první místo a za odměnu sbor pro kolektiv zájezd do Krkonoš. V roce 1976 bylo utvořeno i soutěžní družstvo žen. Jejich vstup do soutěží byl výborný a na okresní soutěži v Bystřici obsadily 2. místo, stejně jako družstvo mužů. Nejlepšího výsledku dosáhla tato družstva v roce 1978, kdy po vítězství v okrskové soutěži postoupila do okresního kola v Miličíně, kde obě družstva získala první místo. V přeboru jednotlivců se pak Vladimír Dvořák ml. umístil na druhém místě. Miluše Dvořáková tuto soutěž vyhrála a po vítězství i v krajském kole postoupila do národní soutěže, kde obsadila velmi pěkné 4. místoV roce 1981 prováděl sbor přestavbu požární zbrojnice, kde bylo odpracováno 1 283 hodin, nejvíce Jos. Dvořák, Jar. Hocek, Vl. Dvořák, Petr Vilímek, Václ. Kautský a Miloš Dvořák. V roce 1983 byl v obci vybudován vodovod na němž se významně podíleli členové sboru. Členská základna k 1. lednu 1999. Celkový počet 32 členů, z toho 1 žena.

Výbor SDH v roce 1999: starosta Miroslav Červ, nám. starosty Václav Kautský, velitel Milan Peterka, zást. velitele Karel Hendrych, strojník Miloš Dvořák, ref prevence Jiří Voříšek, jednatel František Páv, hospodář Karel Hendrych, člen výboru Petr Vilímek, předseda KRK Petr Pitelka, členové Ladislav Prikner a Miloš Dvořák.

Poskytnutí informace k volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20.-21. 10. 2017 a volbám do PS PČR ve dnech 25. 10.-26. 10. 2013 a volbám prezidenta ČR ve dnech 12. 1.-13.1. a 26. 1. - 27. 1. 2018

Žádost:

Dobrý den,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací vztahujících se k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaným ve dnech 20.10. – 21.10.2017:

1) Věk, pohlaví, nominující politická strana předsedy OVK a dále informaci o tom, zda byl totožný předseda OVK u voleb do PSP konaných dne 25.10. – 26.10.2013,

2) věk, pohlaví a nominující politická strana ostatních členů OVK,

3) věk, pohlaví, délku trvání pracovního poměru zapisovatele a dále informaci o tom, zda vykonával funkci zapisovatele poprvé,

4) běžný účel budovy, ve které byla volební místnost umístěna (např. hospoda, škola, úřad, domov důchodců),

 

a to pro okrsek č. 1.

Dále žádám o sdělení, kolik voličských průkazů bylo vydáno pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 a kolik z nich nebylo včas doručeno. Pro každý nedoručený volební průkaz uveďte, z jakého důvodu nebyl včas doručen.

Dále žádám o sdělení, kolik voličských průkazů bylo vydáno pro volby Prezidenta republiky konané v roce 2018 a kolik z nich nebylo včas doručeno. Pro každý nedoručený volební průkaz uveďte, z jakého důvodu nebyl včas doručen.

Odpověď

GDPR

Osobou pověřence :             Monika Pávová,  mail -   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Koordinátor sociální práce

    

Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852

 

KOORDINÁTOR SOCIÁLNÍ PRÁCE

 

Vážení občané, dobrovolný svazek obcí CHOPOS vytváří od 1. 6. 2019 na svém území podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb občanů našich členských obcí. Tuto činnost vykonává koordinátor sociální práce, který má k tomu vydaná pověření od starostů všech obcí.

Osobou koordinátora je Mgr. Pavel Goby, na kterého se můžete obracet se svými dotazy na řešení vašich různých složitých či nenadálých životních situací nebo situací vašich blízkých. Takové situace mohou potkat kohokoliv z nás, a proto je koordinátor připraven vám poradit a pomoci v jejich řešení. Koordinátorovi můžete zavolat nebo napsat mail, domluvit si schůzku buď u sebe doma, na obecním úřadě, nebo kdekoliv jinde, kde vám to bude vyhovovat.

 

Kontaktní údaje na koordinátora:

Mgr. Pavel Goby, kancelář Křižíkova 1424, 256 01 Benešov, telefon 601 376 380, mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Více informací se dozvíte z přiloženého letáčku zde

 

                                                        

 

 

 

Informace

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci