Úřad, služby, dokumenty

Rozpočtové opatření č. 4/2023 (2)

Paragraf

položka

UZ

důvod

příjmy

výdaje

3722

2111

 

Příjem z vlastní činnosti - svoz bioodpadu

+150 000,-

 

3722

6122

 

kontejnery

 

+300 000,-

2143

2111

 

příjmy Špulka za ele.

 + 100 000,-

 

2143

2112

 

říjmy zboží Špulka

+100 000,-

 

3639

2111

 

příjmy CHOPOS

+300 000,-

 

6330

4134

 

Převod mezi účty

+284 707,23

 

6330

5345

 

Převod mezi účty

 

+ 284 707,23

2143

5137

 

Drobný majetek Špulka

 

+ 5 000,-

2143

5138

 

Nákup zboží Špulka

 

+50 000,-

2143

5154

 

Elektřna Špulka

 

+10 000,-

2143

5156

 

PHM

 

+ 4 000,-

2143

5169

 

Služby Špulka

 

+ 50 000,-

2143

5362

 

DPH vratka

 

-980 000,-

2310

5134

 

Oděvy vodovod

 

+10 000,

2310

5139

 

Mat. vodovod

 

+800 000,-

2310

5161

 

Poštovné vodovod

 

+ 4 000,-

2310

5172

 

program. Vybavení vodovod

 

+52 000.-

2310

5367

 

Vratka Teplýšovice

 

+1 355 918,68

2310

6349

 

Storno položky

+1 338 355,-

 

3639

5154

 

Ele. energie CHOPOS

 

+80 000,-

3639

5163

 

Pojištění CHOPOS

 

+5 000,-

3722

5137

 

Drobný majetek odpady

 

+30 000,-

3722

5163

 

Pojištění odpady

 

+11 000,-

3722

5171

 

Opravy odpady

 

+10 000,-

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Paragraf

položka

UZ

důvod

příjmy

výdaje

3639

5172

 

webové stránky

 

+250 000,-

 

4121

 

webové stránky

+180 000,-

 

6330

5345

 

převod mezi účty

 

 363 442,-

6330

4134

 

převod mezi účty

 363 442,-

 

Rozpočtové opatření č. 2/2023

Paragraf

položka

UZ

důvod

příjmy

výdaje

6330

5345

 

převod mezi účty

 

2 300 000,00

6330

4134

 

převod mezi účty

2 300 000,00

 

2310

5156

 

PHM a maziva

 

           + 90 000,00

2310

5169

 

nákup ostatních služeb

 

           600 000,00

2310

6121

 

stavby

 

+ 200 000,00

3722

5139

 

nákup materiálu

 

15 000,00

2310

2111

 

příjmy z vlastní činnosti - služby

1 500 000,00

 

Rozpočtové opatření č. 1/2023

Paragraf

položka

UZ

důvod

příjmy

výdaje

6330

5345

 

převod mezi účty

 

1 093 235,00

6330

4134

 

převod mezi účty

1 093 235,00

 

3722

6122

 

stroje, přístroje a zařízení

 

           + 1 520 000,00

2310

6122

 

stroje, přístroje a zařízení

 

       + 1 800 000,00

2310

2111

 

příjmy z vlastní činnosti - služby

+ 400 000,00

 
 

4121

 

neinvestiční příspěvek od obcí

3 002 869,00

 
 

8113

 

krátkodobá finační výpomoc od obcí

1 800 000,00

 

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Paragraf

položka

UZ

důvod

příjmy

výdaje

0000

4116

13013

koordinátor doplacení dotace

100 067,06

0

0000

4221

 

investiční příspěvek obcí vodovod

500 000,-

0

0000

4121

 

neinvestiční příspěvek obcí vodovod

-500 000,-

0

6330

4134

 

převod mezi účty

3 001 929,61

0

2143

5011

 

mzdy na Špulce

 

15 000,-

2143

5362

 

platba daní

 

-150 000,-

2310

5137

 

drobný majetek vodovod

 

175 000,-

2310

5139

 

materiál vodovod

 

60 000,-

2310

5163

 

pojištění vodovod zvýšení oproti rozpočtu *

 

17 000,-

2310

5175

 

vodovod otevření vodovodu

 

33 000,-

2310

5362

 

platba daní

 

1 000,-

2310

6121

 

vodovod stavba

 

800 000,-

3639

5362

 

platba daní

 

2 000,-

3722

5137

 

drobný majetek doprava

 

10 000,-

6330

5345

 

převod mezi účty

 

3 001 929,61

0000

4222

 

dotace na realizaci projektu „Skupinový vodovod CHOPOS

1 406 238,-

0

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Paragraf

položka

 úprava k 31. 5. 2022

původní

úprava

2310

2111

Příjmy vodovod - služby ČSSZ

0 Kč

386 029 Kč

2310

6122

Stroje, přístroje a zařízení

40 000 Kč

100 000 Kč

2310

5137

Drob. hm. dlouhodobý majetek 

10 000 Kč

100 000 Kč   

2310

2112

Příjmy z vlastní činnosti

0 Kč

350 000 Kč

2310

5139

Materiál nákup

0 Kč

200 000 Kč

Interní směrnice č. 1/2021

Interní směrnice
č. 1/2021

o postupech při zadávání veřejné zakázky
 CHOPOS, Chotýšany 54, 256 01 Benešov, IČ: 69000948

Článek 1
Dělení zakázky dle předmětu

 • na dodávky
 • na stavební práce
 • na služby
 • Článek 2

Dělení zakázky dle předpokládané hodnoty

Veřejné zakázky

dodávky/služby

stavební práce

Nadlimitní veřejná zakázka

nad finanční limit platného předpisu

nad finanční limit platného předpisu

Podlimitní veřejná zakázka

do finančního limitu platného předpisu

do finančního limitu dle platného předpisu

Veřejná zakázka malého rozsahu

do 2 000 000 Kč

do 6 000 000 Kč

 

Dělení zakázky malého rozsahu (dále ZMR) dle předpokládané hodnoty

 • ZMR 1. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH nepřesahuje 200 000 Kč,
  a v případě stavebních prací nepřesahuje 600 000 Kč.
 • ZMR 2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje 200 000 Kč, resp.
  v případě stavebních prací 600 000 Kč a zároveň nepřesahuje 2 000 000 Kč a v případě stavebních prací nepřesahuje 6 000 000 Kč.

Článek 3

Postupy a požadavky při zadávání zakázky

 • Nadlimitní zakázky

         Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

 • Podlimitní zakázky

         Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

 • Zakázky malého rozsahu
 • Postup při zadávání zakázek ZMR 1. kategorie

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně dodavatele o předložení nabídky. Nabídky (rozpočty) mohou být pořízeny z internetu či internetových obchodů. Forma nabídek písemná či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena výběrovou komisí nebo pověřenou osobou, případně hodnotící komisí. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobně členěný),
 • splnění dalších požadavků, pokud bude výzvou stanoveno. 
 • Postup při zadávání zakázek ZMR 2. kategorie

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně dodavatele o předložení nabídky. Pro posouzení efektivnosti nabídky je možné předložit rozpočet získaný z internetu či internetového obchodu. Předložené nabídky mohou být vyhotoveny písemně či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena výběrovou komisí nebo pověřenou osobou. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobněji členěný),
 • nabídka musí obsahovat splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek,
 • splnění dalších požadavků, pokud bude výzvou stanoveno.

  

Článek 4

Výjimky z působnosti směrnice 

 • Zadávání zakázek v souvislosti s živelní či jinou pohromou.
 • Zadávání zakázek ve výjimečných případech v souvislosti s urychleným řešením nečekané události (např. poruchy, opravy, škody na majetku).
 • Zadávání zakázek podléhajících pravidlům dotačních fondů.
 • Zadávání zakázek podle § 29 Zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
 • Zadávání zakázek do výše 100 000 Kč bez DPH na služby, dodávky a do výše 300 000 Kč bez DPH na stavební práce, které je v kompetencích manažera svazku (dle Usnesení výboru svazku č. 9/2016 ze dne 25. 10. 2016).

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 • Zadavatel bude při výběru klást důraz na transparentnost, přiměřenost. Ve vztahu k dodavateli bude ctít zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace. Při výběru bude kladen důraz na efektivitu, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků.
 • Zadavatel je při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona.
 • Kritériem pro výběr zhotovitele a zadání zakázky bude ekonomická výhodnost nabídky,
  nejnižší nabídková cena (pokud není stanoveno jinak).
 • Směrnice byla schválena výborem svazku dne 26. 1. 2021.

 

Článek 6

Účinnost

Směrnice nabývá účinnosti dne 26. 1. 2021

      
             Jiří Černý, místopředseda                                           Ing. Libor Matoušek, předseda
                                                                                                          

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci