Hasičské sbory

SDH Teplýšovice - historie

Sbor byl založen v roce 1908. V roce 1909 byla pořízena ruční stříkačka a postavena požární zbrojnice. Po té si sbor pořídil pracovní a vycházkové stejnokroje a ostatní výzbroj. V době 1. světové války odešli mnozí hasiči na vojnu a za ně nastoupili občané starší. Po válce se sbor omladil a dále plnil své úkoly při hašení požárů doma i v okolí. V roce 1938 si sbor koupil motorovou stříkačku, ale i ruční stříkačka u mnoha požárů ještě dobře sloužila. V roce 1957 byla postavena nová požární zbrojnice, jelikož dosavadní již nevyhovovala potřebám a nebylo možno zde uskladnit veškerou techniku a výzbroj. V roce 1971 byla koupena ještě dokonalejší motorová stříkačka i motorové vozidlo, takže sbor pracoval již s moderní požární technikou, která vyžadovala i odbornou obsluhu a údržbu. Starší požárníci odešli na odpočinek a nastoupila mladší generace, která plní své poslání dobrovolných hasičů i nadále.

Hasičský sbor v Teplýšovicích - navštivte webové stránky SDH Teplýšovice.

SDH Čeňovice

Čeňovice jsou malá víska asi 10 km východně od Benešova. Za více než 600 let svého trvání byly většinou součástí panství Třeběšického, krátce patřily i Štemberkům, místní statek pak od konce 18.století až do období po roce 1945 patřil klášteru v Emausích na Novém městě Pražském. Podle pramenů z 18. a 19.století spadaly Čeňovice do katastru obce Třeběšice, na počátku 20.století byly uváděny jako samostatná obec. V současné době jsou již několik let součástí obce Teplýšovice. Mnoho hasičských sborů v okolí má za sebou již více než sto let práce. Sbor v Čeňovicích je z tohoto hlediska relativně mladý. Jiná byla i situace, ve které vznikal. Byl založen v době těsně po druhé světové válce, která znamenala pro naši republiku nejen atmosféru budování a obnovy , ale i mnoho revolučních změn. Doba poznamenala také vztahy mezi lidmi na venkově, což bylo znát z některých záznamů v dochované knize zápisů ze schůzí. Ustavující schůze sboru se konala 4. prosince 1947 .Zúčastnili se jí okresní místostarosta hasičstva p. Bartošovský a kulturní referent p. Brandl. Ti seznámili zakládající členy s posláním sboru a se stanovami. Poté proběhly volby do výboru.

Prvním starostou sboru byl zvolen František Ottl (tuto funkci vykonával až do roku 1972), dalšími členy výboru se stali místostarosta Josef Škvor, jednatel Vlas- timil Čemík, pokladník Josef Dřízal, vzdělavatel Josef Benák, velitel Jan Papež, jeho zástupce Jan Stojánek, zbrojmistr Josef Svoboda a strojmistr Josef Dvořák. Sbor byl začleněn do okrsku Kozmice a již v počátcích byla jeho činnost poměrně pestrá. Ve spolupráci s hasiči z Vranova a mládežnickými spolky z Okrouhlice bylo sehráno několik divadelních představení, každoročně se v místním hostinci konal hasičský ples. Díky podobným akcím stav pokladny rostl a dovolil zakoupit výstroj pro členy požárního družstva. Ti prováděli různá cvičení, především prostná a pořadová, neboť sbor ještě neměl vlastní stříkačku. Ta mu byla přidělena až v roce 1951, podle dochovaných zápisů však nebyla v příliš výkonná a odrazovala některé členy od cvičení. 23. února 1952 je zaznamenán první zásah u ohně. Družstvo v počtu 6 mužů se dostavilo k požáru družstevního stohu v Teplýšovicích. I přes některé počáteční potíže se sbor rozrůstá, v roce 1952 bylo přijato 10 nových členů, celkem jich k 1.lednu 1953 měl 29. Činnost čeňovických hasičů byla v těchto letech "zpestřena" například účastí na pochodu míru, v prvomájových průvodech a v agitačních skupinách Národní fronty .Sbor ale pracuje dál i na poli požární ochrany , konají se preventivní prohlídky a žňové hlídky, požární družstvo se připravuje na soutěže. Výsledky z těchto soutěží se nedochovaly, uvádí se však, že kvůli zařazení otázek z oblasti politické se družstvo zpočátku nechtělo účastnit. I nadále se ale konají různé kulturní a společenské akce.

V padesátých letech v Čeňovicích několikrát vystoupila známá kapela J .Hotového z Prahy . V roce 1959 získal sbor stříkačku od hasičů z Čerčan tzv. "Ebertku-16". Díky tomu stoupl zájem hasičů o soutěže a tak již na počátku šedesátých let byly zaznamenány úspěchy na soutěžích, mimo jiné i vítězství na okrskové soutěži. Od poloviny 50. let se zápisy zmiňují i o přípravě výstavby požární zbrojnice. Ta byla zahájena až v letech šedesátých, dokončena byla v roce 1969. V témže roce byla místním národním výborem zakoupena i nová stříkačka PS-12. V duchu staré hasičské tradice byly stříkačka i zbrojnice slavnostně vysvěceny . Od roku 1972 do roku 1992 byl starostou sboru (tehdy ještě předsedou ZO ČSPO) Josef Dřízal. V těchto letech se sbor ještě více zapojil do soutěží a dosahoval dobrých výsledků. Vrcholem tohoto období bylo l.místo v okresní soutěži v kategorii nad 35 let v roce 1992. Významná byla i spolupráce hasičů s obcí.

V 70.1etech se členové sboru podíleli na výstavbě prodejny, v polovině let osmdesátých pak na stavbě hostince. Ten je zároveň slouží jako "síň tradic" sboru a jsou zde vystaveny poháry a diplomy z mnoha soutěží. V 80.1etech došlo ke sloučení několika okrsků na okrsek Bořeňovice, později byl přejmenován na okrsek Struhařov, jak jej známe dodnes. Po roce 1989 sbor zaznamenal další oživení činnosti. Bylo přijato mnoho nových členů, hlavně z řad mládeže. Starostou sboru se v roce 1992 stal Karel Benák. Omladila se i soutěžní družstva, podařilo se sestavit dokonce družstvo žen. Spolu s tím se začaly nacvičovat nové metody v požárním útoku. Zdrojem cenných zkušeností byla i účast na pohárových soutěžích v Křižanově a Českém Krumlově. To vše přineslo své ovoce a náš sbor si v kategorii mužů od roku 1993 drží první místo v okrskové soutěži. Družstvo mužů se pravidelně účastní i okresního kola, v rostoucí konkurenci bylo největším úspěchem 6. místo v roce 1995. Ženy zaznamenaly největší úspěchy v prvních čtyřech ročnících divišovského memoriálu, kde dvakrát obsadily druhé místo a dvakrát zvítězily .Zvýšená účast na nejrůznějších soutěžích přinesla i problémy se stříkačkou, kterou má sbor již třicet let a tak byl zakoupen novější stroj. Poslední desetiletí ale nebyly jen soutěže, v roce 1990 zasahovali hasiči z Čeňovic při požáru seníku v Teplýšovicích, o rok později se podařilo odvrátit požár "panské" stodoly přímo v Čeňovicích, v roce 1998 přibyl do našich záznamů i technický zásah -vyprošťování havarovaného auta z rybníka. V roce 1997 odstoupil ze zdravotních důvodů Karel Benák z funkce starosty sboru, na jeho místo byl zvolen Jiří Čemík. V současné době má sbor 60 členů. Z nich více než polovina jsou mladí hasiči a hasičky do 35 let.

To je doufejme dostatečnou zárukou toho, aby úsilí těch, kteří sbor před více než padesáti lety zakládali, nepřišlo nazmar . Závěrem je na místě připomenout práci jednoho ze zakládajících členů našeho sboru, p.Josefa Škvora. Dlouhá léta byl velitelem sboru, v současné době již téměř dvacet let vykovává funkci velitele okrsku Struhařov .Za jeho přínos k rozvoji hasičstva v našem kraji byl při příležitosti jeho životního jubilea v roce 2000 navržen na titul "Zasloužilý hasič". Členská základna k 1. lednu 1999. Celkový počet 60 členů, z toho 15 žen a 1 mladý hasič.

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci