Historie Struhařova

Struhařov, dle starých listin také Strhařov, býval samostatným statkem a náležel roku 1650 Petru Vilémovi z Říčan, který k němu v r.1676 koupil Jezero. Pánové z Říčan postupným přikupováním dalších obcí rozšířili tento majetek ještě o Postupice a Jemniště. V roce 1717 prodali panství Františku Adamovi , hraběti z Trautmannsdorfů. Za tohoto majitele byl v r.1717 vystavěn nový zámek a v r.1740 zřízena v Okrouhlici fara a škola. Po jeho smrti připadlo panství vdově Marii Gabriele, která se posléze vdala za Jindřicha Františka hraběte z Rottenhamů, panství pak zdědila jejich dcera Marie Isabella, provdaná za hraběte Chotka. Chotkovi drželi panství do r. 1829. Po několika majitelích koupil panství v r.1868 Zdeněk ze Šternberku a Šternberkové panství vlastnili až do pozemkové reformy v r.1924, kdy půda byla rozdělena mezi bezzemky a malozemědělce.

Struhařov byl dle katastru z r.1844 sídlem se dvěma návesními prostory, z nichž severní měl v centru umístěnu kapli p.Marie. Oba prostory byly spojeny "ulicovou zástavbou" s převážně podélně orientovanými objekty. Tuto ulici přetínal nad dolní návsí potok. Kolem potoka byly zamokřené louky. Z horní návsi východně vybíhala do svahu nahuštěná zástavba. Tato struktura je zachována dodnes. Dále se obec vyvíjela doplněním zástavby na západní části, kde byl pod obcí situován zemědělský areál, bohužel na pohledově exponovaném místě. Nová zástavba vzniká na severovýchodním okraji obce a na východních pozemcích, kde už byla naplánována nízkoppodlažní zástavba rodinnými domky, avšak uskutečnila se jen zčásti. V centru obce pak byly postaveny bytovky. Dnešní centrum je oproti historické zástavbě posunuto do severovýchodní části obce.

V r.1877 byla vystavěna obecná škola. Stavby v obci kolem r.1924 byly většinou jednopatrové, z toho 34 bylo kryto doškovou střechou. V letech 1920-21 byl vybudován žulový pomník padlým z 1. světové války. V budově školy byla založena obecní knihovna. V roce 1927 započato s čátečnou elektrizací obce. V roce 1931 byl u statku čp.21 postaven na obecní náklady most. V roce 1940 byla v obci zahájena stavba nové obecné školy.

S Benešovem obec spojuje okresní silnice, původně vybudovaná v 60.letech 19.století. a železnice z roku 1894. V r.1934 byla vystavěna státní silnice z Benešova do Vlašimi, v r.1935 pak byla vyasfaltována, místy i vydlážděna.
Podle sčítání z roku 1870 měla obec Struhařov 290 obyvatel, v roce 1881 295 obyvatel, v r.1921 292 osob a v r.1930 283 obyvatel.

Ve vesnici panoval relativně čilý společenský ruch, soustředěný zejména kolem hasičského spolku (plesy, cvičení). Vždy v červenci byla na Hůlrkách pálena hranice na počest Mistra Jana Husa.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci