query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 21 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 21)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-27 14:59:54') ORDER BY c.lft, a.created DESC , a.created

Úřad, služby, dokumenty

Rozpočtové opatření č. 3/2019 (2)

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 26. 11. 2019

paragraf 2310 položka 6121                - 16 537 465 Kč
  položka 4121             -  1 642 278 Kč
přijaté dotace vodovod                                         - 14 895 188 Kč

 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1

5138                Zboží                                                                                     + 100 000 Kč

5137                Drobný hm. dlouhodobý majetek                                              - 290 158 Kč

6125                Výpočetní technika                                                                - 80 000 Kč

4121                Příspěvky od obcí                                                                    + 119 850 Kč

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 2/2018

CHOPOS – úprava rozpočtu č. 2 ke dni 4. 9. 2018

 

Paragraf

položka

 Popis

6330 4134 převody mezi účty +20 000,-
6330 5345 převody mezi účty +20 000,-
2143 5137 navýšení položky +20 000,-
3722 5137 navýšení položky +52 000,-
3722 5139 navýšení položky +10 000,-
2310 5167 navýšení položky +35 300,-
2310 5021 snížení položky - 48 700,-
0000 4121 navýšení položky +70 238,70

 

Schváleno dne 4. 9. 2018, usnesením č. 7/2018.

Rozpočtové opatření č. 1/2018

CHOPOS – úprava rozpočtu č. 1 ke dni 24. 4. 2018

Výdaje

Paragraf

položka

 Popis

3722

6122

Stroje, přístroje a zařízení - řádek obsahuje (výdaj) částku, která vychází z uzavřených smluv na pořízení kontejnerů, drtiče a štepkovače.

- 2356 000,00

 

Příjmy

Snížení příjmů

Obec

položka 4121

Kozmice

- 21 692,00

Litichovice

- 12 331,00

Popovice

- 20 027,00

Český Šternberk

- 15 561,00

Drahňovice

- 13 737,00

Pozn. Zmíněné obce nebudou využívat služeb společného svazkového pověřence GDPR. O výše uvedené částky se snižují rozpočtované příjmy. Službu pověřence si zajistí individuálně.

Zvýšení příjmů

Paragraf

položka

 popis

3639

2111

Příjem z vlastní činnosti

+ 250 000,00

 

 

Úvěr na předfinancování projektu

„Technika pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS“

+ 1 917 600,00 Kč

Pozn: navýšení příjmů z vlastních činností z důvodu dodržení přebytkového rozpočtu a úvěru na předfinancování nákupu štěpkovače, drtiče a kontejnerů.

 Schváleno dne 24. 4. 2018, usnesením č. 4/2018.

Rozpočtové opatření č. 3

CHOPOS – úprava rozpočtu č. 3 ke dni 28. 11. 2017

Pol.

Par.

popis

změna

2111

3639

faktury

+10 000,-

2141

6310

úroky

+ 20,-

2329

3639

SMO – příjmy

+257 672,-

5031

3639

odvody soc. zabezp. apod.

+ 20 000,-

5139

3639

kanc. potř.

+ 6 000,-

5156

3639

PHM

+ 5 000,-

5161

2143

poštovné

+ 1 500,-

5163

2143

pojištění rozhledny

+ 600,-

5163

3639

pojištění auta, poplatky, úroky

+ 15 000,-

5164

2310

nájem

+ 2 000,-

5169

2143

rozhledna, zabezpečení, kamera, akce Půlnočnívýstup

+ 30 000,-

5169

2310

elektřina vodovod

+ 10 000,-

5169

3639

služby, profil zadavatele, parkování apod.

+ 35 000,-

8115

0000

převod v rámci rozpočtu

- 174 958,-

2112

2143

příjem tržby

+ 45 966,-

5137

2143

Špulka, EET pokladna

+ 18 600,-

5138

2143

zboží

+ 10 000,-

 Schváleno dne 28. 11. 2017, usnesením č. 9/2017.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci