Zákon č. 106/1999 Sb. (Postupice)

Žádost o poskytnutí informace - o pozemcích p. č. 1085/1, 1071/3 a 1071/6 v k. ú. Čelivo

Žádost:

1.Tato žádost se týká pozemků p. č. 1085/1 - zahrada o výměře 1 816 m2, p.č. 1071/3 - ostatní plocha o výměře 1.201 m2 a p.č. 1071/6 - ostatní plocha o výměře 3.829 m2, jak jsou tyto zapsány na na listu vlastnictví č. 5, v katastrálním území Čelivo, obec Postupice (společně
dále jen jako „Nemovitosti“).
2. Obecní úřad Postupic zajistil v souladu S § 6 odst. 2 z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona prostřednictvím výkonného pořizovatele, Ing. arch. Zdeňka Kindla, Pravonín 167, 257 09 Pravonín, IČ: 42548250, s nímž jako fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti schválilo uzavření smlouvy na pořízení územního plánu Zastupitelstvo obce Postupice usnesením č. 2/2017 Ze dne 10.2.2017 podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního Zákona. Upravené zadání bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva dne 22.11.2018 - usnesením č. 7/2018. Tímto usnesením se revokovalo usnesení ZO Ze dne 14.12.2019. Důvodem k novému usnesení a schválení upraveného zadání bylo zrušení podmínky KÚ na vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000 (dále jen „Územní plán“)
3. K projednání Územního plánu nadepsaný úřad nařídil několik veřejných projednání, poslední mělo proběhnout dne 16. června 2021 v 16:00 hodin.
4. Žadatel tímto žádá o poskytnutí veškerých námitek, připomínek, návrhů, žádostí či jakýchkoliv jiných obdobných podání, které v souvislosti s Územním plánem ve
vztahu k Nemovitostem Obecní úřad Postupice od počátku zaevidoval (nehledě na kladný či záporný výsledek ieiich vyřízení).

Odpověď:

k Vaší Žádosti ze dne 12.10.2021 o poskytnutí informací ve smyslu zák. 106/1999 Sb. sdělujeme, že ve vztahu k předmětným nemovitostem v k.ú. Čelivo Obecní úřad Postupice v dosavadním průběhu pořizování územního plánu nezaevidoval žádná podání.

V Postupicích 19. 10. 2021

Žádost o poskytnutí informace - pozemek Roubíčkova Lhota

DOTAZ:

 

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o následující informace. 

1/ Žádám o sdělení přesného důvodu, které vedly k návrhu změny využitelnosti pozemku t.č. č. par. 597 kat. území Roubíčkova Lhota ve zveřejněném návrhu územního plánu, kdy jsou v návrhu již zasíťované pozemky nyní navrhovány jako nezastavitelné území. Tato informace nám i přes opakované dotazování obce a Ing. Arch. Russeho nebyla poskytnuta. 

2/ Poskytnutí písemného a zvukového záznamu z plánovaného veřejného projednání návrhu nového územního plánu a to neprodleně, tzn. 1. den po konání veřejného slyšení. 

3/ Kdo byl a je odpovědný zastupitel v záležitosti přípravy nového územního plánu vč. jeho zadání

 

 

ODPOVĚĎ:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Vážený pane,

k Vaší žádosti ze dne 17.10.2019 sdělujeme následující:

1) v rámci ÚP bylo odebíráno větší množství ploch, které původní ÚP vymezoval k zástavbě, důvodem je neodpovídající požadavek na nárůst počtu obyvatel, který nelze demograficky odůvodnit. V době dokončení návrhu ÚP nebylo zapsáno dělení pozemku, v upraveném návrhu ÚP pro VJ již bude zaneseno dle zapsané parcelace.

2) proces proběhne podle stavebního zákona, záznamy se běžně neposkytují - následně lze podle zákona č. 106 zaslat, ale ne ve Vámi požadovaném termínu.

3) 14.12.2017 – 31.10.2018 p. Miloslav Půta - starosta

     31.10.2018 – dosud Ing. Jiří Sternberg - starosta

Poskytnutí informace - Středočeská plynárenská a. s.

DOTAZ:

Vážení,

obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektu:

Středočeská Plynárenská a.s., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, IČO:60193158

 

Ke shora uvedenému subjektu Vás žádám o poskytnutí informace, zda obec Postupice byla ke dni 9.5.2008 akcionářem společnosti.

 

ODPOVĚĎ:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Vážený pane,

k Vaší žádosti ze dne 4.10. 2019 ve věci poskytnutí informací, zda obec Postupice byla akcionářem uvedeného subjektu:

Středočeská Plynárenská a.s., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, IČO:60193158, Vám sdělujeme následující:

Obec Postupice nebyla k uvedenému datu akcionářem společnosti.

Poskytnutí informace - veřejné zakázky

DOTAZ:

Vážení,

obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:27481107

a

DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:26007177

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

 

ODPOVĚĎ:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Vážený pane,

k Vaší žádosti ze dne 19. 8. 2019 ve věci poskytnutí informací zda uvedené subjekty

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177, v minulosti podali vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek a k případnému poskytnutí této nabídky, Vám sdělujeme následující:

Žádný z uvedených subjektů nepodal naší obci nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace - škodlivý ptáci

Žádost:

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:

1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?
3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky "Birdgard"?
4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

 

Odpověď:

Odpověď na otázky

1) ne
2) ne 
3) ne
4) ne
5) ne

Žádost o poskytnutí informace - zpracování osobních údajů

Žádost:

Na základě § 12 zákona 106/1999 Sb. žádám o informaci o zpracování osobních údajů, týkající se mé osoby.

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti podané s odkazem na § 12 zákona č. 101/2000 Sb. o podání informace o  zpracování osobních údajů týkající se Vaší osoby sdělujeme:

Nejsme si vědomi, že by obce Postupice zpracovávala Vaše osobní údaje podle § 4 písmena e) zákona č. 101/2000 Sb.

Žádost o poskytnutí informace - třídění a nakládání s odpady

Žádost:

Dobrý den,

ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,

2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa

a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,

b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty)

c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový, kontejner na šaty, nádoby na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový,  podzemní...)

3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)

4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a tříděného odpadu

 

Odpověď:

K bodu č. 1). Celkem je sváženo cca 550 popelových nádob. Cena vozu viz příloha č. 2, OZV obce Postupice č. 2/2010 o poplatku za komunální odpad. 
Firmy - smluvní vztah 2600 Kč/nádoba 110-120l

K bodu č. 2a). Počet sběrných míst celkem 14
2b) Plast ve směsi, papír, sklo bílé, sklo směsné, kovy, bioodpad
2c) Kontejner na plasty - horní výsyp 24 ks
kontejner na sklo - spodní výsyp 24 ks
kontejner na papír - horní výsyp 7 ks
kontejner na šatstvo - 3 ks

K bodu č. 3) Kontejner na šatstvo 3 ks (2 ks Diakonie Broumov, 1 ks COOP)
Kontejner na plast 3 ks (EKOKOM)
Kontejner na sklo 21 ks (EKOKOM)

K bodu č. 4) TS Benešov

Předpoklad nákladů na r. 2017............................1.265.000,-Kč

Žádost o poskytnutí informace - investiční plány na rok 2017

Žádá:

Prosíme Vás o zaslání investičních plánu Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo jiných veřejných zdrojů.

U těchto projektů žádáme:
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu 
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

 

Odpověď:

Obec Postupice nesestavuje samostatný investiční plán. Veškeré výdaje plánované na rok 2017 lze zjistit z návrhu rozpočtu obce, který je k nahlédnutí na oficiálních stránkách obce Postupice (pod odkazem "Úřední deska").

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci