Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2017 - NÁVRH

Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_obce_Petroupim_za_rok_2017.pdf1.

 

                Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2017 - NÁVRH

 

 

 

Finanční hospodaření obce Petroupim v roce 2017

 

 

V zákonném termínu zveřejněný návrh rozpočtu zastupitelstvo obce schválilo dne 5. 12. 2016

Rozpočet obce Petroupim na rok 2017 schválilo zastupitelstvo obce dne 28.12. 2016.

 

Obec hospodařila od počátku roku s níže uvedenou podobou rozpočtu pro

rok 2017.

 

Schválený rozpočet

Celkové příjmy                                                                   4.100.000,00 Kč

Celkové výdaje                                                                   4.100.000,00  Kč

 

 

Do hospodářského roku obec vstoupila s finanční rezervou:

stav na bankovním účtu k 31.12.2016                                  1.833.559,98 Kč

V průběhu hospodářského roku obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo celkem deset rozpočtových opatření.

 

Upravený rozpočet

Celkové příjmy                                                                     6.466.610,00 Kč

Celkové výdaje                                                                     6.825.580,00 Kč

 

Poslední úprava rozpočtu schválena zastupitelstvem obce vykázala výsledný účet hospodaření:

 

Skutečnost

Celkové příjmy                                                                      6.466.647,22 Kč

Celkové výdaje                                                                      6.825.539,39 Kč

 

 

 

Obec Petroupim v roce 2017 ukončila hospodaření s výsledkem :

 

                                                                                                -   358.892,17 Kč

 

Tento rozdíl byl pokryt přebytkem peněz na účtu obce z roku 2016.

                                                          2.

 

 

Obec je zřizovatelem:

Příspěvková organizace Mateřská škola Petroupim

Obec použila v průběhu roku své kontrolní mechanismy k dohledu nad rozpočtovou kázní organizace. Se svěřenými prostředky organizace hospodařila dle schválených směrnic.

 

Hospodaření:  náklady                                           2.493.259,17 Kč

                         výnosy                                             2.552.349,27 Kč

                                                          

 

Příspěvek na provoz od obce                                     250.000,00 Kč

 

Místní organizace, spolky, sdružení

 

Obec podporovala Sbor dobrovolných hasičů jak finančně, tak i materiálně.

Spolupráce je na velice dobré úrovni.

Finanční příspěvek od obce pro Sbor činil                     16.867,00 Kč.

 

 

Členství v zájmových sdružení obcí

Obec Petroupim je členem Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS. Členství v tomto svazku umožňuje obci zabezpečit dopravní obslužnost ve svém správním území.

                                                    

Výdaje spojené s členstvím:

Příspěvek na dopravní obslužnost: 309 obyvatel x 190,- Kč          58.710,00 Kč

Příspěvek na činnost:                       309 obyvatel x 1,00 Kč                 309,00 Kč

Celkem:                                                                                                59.019,00 Kč

 

 

V roce 2017 byla obec nadále členem svazku obcí CHOPOS.

Členství v tomto svazku pomáhá obci v její činnosti a získávání dotací, které by se jí jako samostatné nepodařilo získat.

 

Příspěvek na činnost CHOPOS:                                     55.000,00   Kč

Podle počtu obyvatel:                                                         1.236,00   Kč

Rozhledna Špulka – rezervní fond oprav                         3.936,52  Kč  

Navýšený příspěvek na obyvatele                                    12.360,00   Kč 

2% z dotace                                                                        39.354,00   Kč

                                                         

Celkem:                                                                             111.886,52  Kč

 

 

 

                                                           3.

 

 

Obec Petroupim je členem Dobrovolného svazku obcí Obecní lesy Benešovska.

 

Výsledek hospodaření pro obec Petroupim v roce 2017

Příjmy                                                                                   116.324,50   Kč

Výdaje                                                                                   172.085,00   Kč

Rozdíl                                                                                     -55.760,50   Kč      

                                                           

 

Výsledek hospodaření za rok 2017 dle výkazu zisku a ztrát k proplacení

v roce 2018                                                                              9.613,07   Kč  

 

 

 

 

 

V roce 2017 byla provedena vrtaná studna U vodárny na Petroupci.

Náklady:

projektová dokumentace                                                                  9.680, -Kč

zhotovení vrtané studny                                                               132.616,- Kč

záhlaví vrtu, čerpadla                                                                     55.715,- Kč

zajílování vrtu                                                                                            21.175,- Kč

Celkem                                                                                         219.186,- Kč

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

V roce 2017 získala obec finanční prostředky na opravu komunikace Za školou.

Název veřejné zakázky: Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 1 C Za školou

Náklady obce:                                                                             967.890,40 Kč

Dotace SR/MMR                                                                        967.700,00 Kč

 

Na tuto akci navazovala oprava komunikace po hrázi rybníka.

Náklady obce:                                                                              312.230,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    4.

 

 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

V souladu se zákonem o obcích 128/2000 Sb.,dle § 42 až 45 požádal starosta obce v řádném termínu odbor kontroly KÚ Středočeského kraje o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 dle ustanovení zákona č.420/2004 Sb. Kontrola byla provedena dne 1. 6. 2018, a to za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

 

 

                                                                    

 

 

 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

            Finanční výkazy za rok 2017

 

 

Vyvěšeno: 11. 6. 2018                                                          

 

Sejmuto: 27. 6. 2018

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

Celý Návrh závěrečného účtu obce Petroupim, včetně finančních výkazů a zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu

v úředních hodinách.

 

 

 

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci