Závěrečný účet za rok 2016 - Návrh

Protokol_o_schvaleni_ucetni_zaverky_MS.pdf

Protokol_o_schvaleni_ucetni_zaverky_obce_Petroupim.pdf

Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_obce_Petroupim_za_rok_2016.pdf

Ucetni_vykazy_rok_2016.pdf                                             1.

 

               Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016 -  Návrh

 

 

Finanční hospodaření obce Petroupim v roce 2016

 

 

V zákonném termínu zveřejněný návrh rozpočtu zastupitelstvo obce schválilo dne 7. 12. 2015

Rozpočet obce Petroupim na rok 2016 schválilo zastupitelstvo obce dne 28.12. 2015.

 

Obec hospodařila od počátku roku s níže uvedenou podobou rozpočtu pro

rok 2016.

 

Schválený rozpočet

Celkové příjmy                                                                 3.700.000,00 Kč

Celkové výdaje                                                                3.700.000,00 Kč

 

 

Do hospodářského roku obec vstoupila s finanční rezervou:

stav na bankovním účtu k 31.12.2015                                 1.122.040,28 Kč

V průběhu hospodářského roku obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo celkem deset rozpočtových opatření.

 

Upravený rozpočet

Celkové příjmy                                                                   5.346.590,00 Kč

Celkové výdaje                                                                   4.734.320,00 Kč

 

Poslední úprava rozpočtu schválena zastupitelstvem obce vykázala výsledný účet hospodaření:

 

Skutečnost

Celkové příjmy                                                                   5.346.588,36 Kč

Celkové výdaje                                                                    4.735.068,66 Kč

 

 

 

Obec Petroupim v roce 2016 ukončila hospodaření s výsledkem:

Přebytek ve výši                                                                     611.519,70 Kč

 

 

 

 

 

 

                                                           2.

 

 

Obec je zřizovatelem:

Příspěvková organizace Mateřská škola Petroupim

Obec použila v průběhu roku své kontrolní mechanismy k dohledu nad rozpočtovou kázní organizace. Se svěřenými prostředky organizace hospodařila dle schválených směrnic.

 

Hospodaření: náklady                                          2.314.443,49 Kč

                         výnosy                                         2.382.773,80 Kč

                                                          

 

Příspěvek na provoz od obce                                     220.000,00   Kč

 

Místní organizace, spolky, sdružení

 

Obec podporovala Sbor dobrovolných hasičů jak finančně, tak i materiálně.

Spolupráce je na velice dobré úrovni.

Finanční příspěvek od obce pro Sbor činil 21.136,- Kč.

 

 

Členství v zájmových sdružení obcí

Obec Petroupim je členem Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS. Členství v tomto svazku umožňuje obci zabezpečit dopravní obslužnost ve svém správním území.

                                                    

Výdaje spojené s členstvím:

Příspěvek na dopravní obslužnost: 295 obyvatel x 190,- Kč         56.050,00 Kč

Příspěvek na činnost:                     295 obyvatel x 1,00 Kč               295,00 Kč

Celkem:                                                                                               56.345,00 Kč

 

 

V roce 2016 byla obec nadále členem svazku obcí CHOPOS.

Členství v tomto svazku pomáhá obci v její činnosti a získávání dotací, které by se jí jako samostatné nepodařilo získat.

 

Příspěvek na činnost CHOPOS:                                    48.000,00 Kč

Podle počtu obyvatel:                                                       1.152,00 Kč

Rozhledna Špulka – rezervní fond oprav                        3.440,64 Kč  

Navýšený příspěvek na obyvatele                                   11.520,00   Kč

2% z dotace                                                                          3.600,00   Kč                                                          

Celkem:                                                                           67.712.64 Kč

 

 

                                                           3.

 

 

Obec Petroupim je členem Dobrovolného svazku obcí Obecní lesy Benešovska.

 

Výsledek hospodaření pro obec Petroupim v roce 2016

Příjmy                                                                                 229.590,37  Kč

Výdaje                                                                                 203.232,88 Kč

Rozdíl                                                                                 26.357,49 Kč      

                                                          

 

Výsledek hospodaření za rok 2016 dle výkazu zisku a ztrát k proplacení

v roce 2017                                                                            31.161,06 Kč  

 

 

 

 

 

V roce 2015 proběhlo zateplení budovy kulturního domu Petroupim.

Název veřejné zakázky: Zateplení kulturního domu Petroupim

V roce 2016 obdržela obec doplatek na tuto zakázku.

 

Investiční dotace ze SFŽP                                                      7.180,22 Kč

Investiční dotace z EU                                                          122.063,87 Kč

Celkem                                                                                  129.244,09 Kč

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

V roce 2016 získala obec finanční prostředky na opravu komunikace v Petroupci.

Název veřejné zakázky: Úprava komunikace k vodárně

 

Neinvestiční dotace Min. pro místní rozvoj                            

Dotace                                                                                       171.600,00 Kč

 

Spoluúčast obce                                                                           171.776,37 Kč

 

 

 

Akce celkem                                                                               343.376,37 Kč

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   4.

 

 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

V souladu se zákonem o obcích 128/2000 Sb.,dle § 42 až 45 požádal starosta obce v řádném termínu odbor kontroly KÚ Středočeského kraje o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 dle ustanovení zákona č.420/2004 Sb. Kontrola byla provedena dne 2. 6. 2017, a to za účetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

 

 

                                                                  

 

 

 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

            Finanční výkazy za rok 2016

 

 

Vyvěšeno: 7. 6. 2017                                                          

 

Sejmuto: 23. 6. 2017

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci