Zápis ze zastupitelstva 14. 8. 2019

                                                                                         1.

Zápis č. 7/2019

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 14. 8. 2019

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Milan Pohunek, Petr Pohunek,

Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Hosté: 20 občanů podle prezenční listiny

 

Ověření zápisu: Pohunek Petr, Šilínek Libor

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5

2/ Změna územního plánu č. 1

3/ Pozemky

4/ Krizové řízení

5/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření bude vyvěšeno na EÚD v kolonce Rozpočtová opatření, v listinné podobě k nahlédnutí jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na OÚ.

 

add 2.)

Zastupitelstvo obce revokuje rozhodnutí o pořízení územního plánu obce Petroupim ze dne 27. 9. 2018.

 

Hlasování: 7 pro / 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Petroupim účinného od roku 2012. Změna č. 1 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55 a zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

 

 

Změna č. 1 územního plánu obce Petroupim prověří tyto podněty

       a) podněty z řad veřejnosti

 1. Občané E.D. a M.D. žádají o změnu u pozemku č. 830/12 zařadit pro budoucí výstavbu bydlení venkovské.
 2. Paní P. N. žádá o změnu využití pozemků 84/4, stavební 193. Vyjmutí z občanské vybavenosti.
 3. Pan P. N. pozemek parcelní číslo 539/2 zařadit do bydlení venkovské.
 4. Firma B. G. s. r.o. pozemek 567/4, 566/3 a 566/4 zařadit bydlení venkovské.
 5. Paní J. Š. pozemek 2205/19 změna z výroby a skladování, zemědělská výroba na bydlení venkovské.
 6. Občané G.S. a D.P. změna části pozemku 116/4 výroba a skladování, zemědělská výroba na bydlení venkovské.
 7. Pan P. S. vyjmutí plánované komunikace z parcely 128/1. Celá parcela bydlení venkovské.

 

      b) podněty obce

 1. Zredukovat počet ploch určené územním plánem k výstavbě domů – bydlení venkovské
 2. Plánovaný poldr územním plánem jako suchý změnit na polosuchý
 3. Změna využití pozemků 540/1, 540/2 na občanské vybavení, tělovýchova a sportovní zařízení OS
 4. Pozemek 539/4 na komunikaci

 

Zastupitelstvo obce souhlasí se všemi navrženými podněty.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 1 se zdržel

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Jiřího Černého k zastupování obce při pořizování změny č. 1 územního plánu obce Petroupim.

 

Zastupitelstvo obce Petroupim projednalo koupi pozemků parcelní číslo st. 178 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2. Na pozemku stojí autobusová zastávka a pozemek parcelní číslo 2508/15 ostatní plocha o výměře 91 m2. Cena 150 Kč za m2.

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků p. č. st. 178 a pozemek p. č. 2508/15 za 150,- Kč za m2.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Zastupitelstvo projednalo žádost pana F. M. o prodej části pozemku p. č. 2373/1 v k.ú. Petroupim o výměře 3m2. Záměr byl vyvěšen, nebyly vzneseny žádné připomínky.

Cena dle znaleckého posudku, veškeré náklady hradí kupující.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Zastupitelé projednali žádost paní L. M. o odprodej části obecního pozemku parcelní číslo 2175 o velikosti 12m2.

Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Zastupitelstvo projednalo žádost pana P. Z. o povolení rekonstrukce vodovodní přípojky z obecní studny na pozemku 2366 v k. ú. Petroupim pro rekreační dům č. p. 021 na pozemku 74/2 v Sembratci. Rekonstrukcí nevznikají obci žádné povinnosti, které se týkají kvality vody a množství odebírané vody.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 4.)

Starosta informoval přítomné o kontrole obce. Předmět kontroly:

 

Dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ( krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/12 Sb., o kontrole.

Tato kontrola měla za úkol ověřit připravenost obce na krizové situace. Jedná se o informování občanů, případnou evakuaci a vyčlenění finančních prostředků na přípravu a řešení krizových situací.

Všechny požadavky obec splňuje.

 

add 5.)

Starosta informoval přítomné o množství sebraného textilu a jedlých tuků.

Opět zdůraznil nutnost třídění všech odpadů. Hlavně bioodpadu a železa.

 

Pan K. P. požaduje po obci zachování přístupové cesty k pozemku 544/2.

Upozorňuje na změny vlastníků a obává se o znemožnění přístupu na svůj pozemek.

 

 

Usnesení č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva konaného 14. 8. 2019

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5

 

Zastupitelstvo obce revokuje žádost o rozhodnutí pořízení územního plánu obce Petroupim ze dne 27. 9. 2018.

 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Petroupim účinného od r. 2012. Změna č. 1 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje podněty z řad veřejnosti dle zápisu ze zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schvaluje podněty od obce Petroupim dle zápisu.

Zastupitelstvo obce určuje starostu obce pana Jiřího Černého k zastupování obce při pořizování změny č. 1 územního plánu Petroupim.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1/ Koupení pozemku p. č. 178 o výměře 10m2 a pozemku p. č. 2508/15 o výměře 91 m2 za cenu 150,- Kč za m2

2/ Prodej části pozemku 2373/1 o výměře 3m2

                                                          

3/ Zveřejnění záměru prodeje části pozemku 2175 o velikosti 12m2

4/ Rekonstrukci vodovodní přípojky z obecní studny na pozemku 2366 v k. ú. Petroupim pro rekreační dům č. p. 021

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 19. 8. 2019

 

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

 Ověření zápisu:

 

 Vyvěšeno: 19. 8. 2019

 

Sejmuto: 4. 9. 2019

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci