Zápis ze zastupitelstva 26. 6. 2019

                                                                          1.

 

Zápis č. 6/2019

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 26. 6. 2019

 

Začátek v 19.15 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Pohunek Petr, Šilínek Libor,

Škvorová Jaroslava

 

Omluven: Pohunek Milan

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2018

2/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

3/ Pozemky

4/ Chodníky

5/ Různé

 

Nebyly vzneseny žádné připomínky či doplnění k programu.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2018, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petroupim.

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet bez výhrad.

 

Hlasování: 6 pro 0 proti/ 0 se zdrželo

Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2018 bude vyvěšen na úřední desce v oddílu Závěrečné účty.

 

Zastupitelstvo obce projednalo Účetní závěrku obce Petroupim za rok 2018.

Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Petroupim za rok 2018.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

Účetní závěrka obce Petroupim bude vyvěšena jako příloha v oddílu Závěrečné účty.

 

Zastupitelstvo obce projednalo Účetní závěrku Mateřské školy Petroupim za rok 2018.

Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Petroupim za rok 2018.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

Účetní závěrka Mateřské školy Petroupim bude vyvěšena jako příloha v oddílu Závěrečné

účty.

2.

add 2.)

Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Petroupim č. 1/ 2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petroupim.

 

Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019.

 

Hlasování: 6 pro /0 proti/ 0 se zdrželo

Vyhláška bude zveřejněna na EÚD v oddíle Vyhlášky.

 

add 3.)

Zastupitelstvo projednalo žádost pana M.F. z Petroupce o možnosti odkoupení části pozemku 2373/1 v k.ú. Petroupim o velikosti 3m2. Tento pozemek se nachází pod stavbou žadatele.

Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku 2373/1 o velikosti 3m2.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Společnost VRV Praha dodala obci předprojektovou přípravu polosuché nádrže nad Petroupimí. Zde jsou vyjmenováni konkrétní vlastníci, kterých se týká vybudování poldru. Předprojektová příprava byla předána na Městský úřad Benešov, odboru plánování, aby byla zapracována do změny územního plánu.

 

add 4.)

Starosta informoval přítomné o průběhu výstavby chodníku. Konstatoval, že firma Krampera, Hořetice, odvádí velice kvalitní práci v dobré kvalitě. Chodník na Petroupci je téměř hotov. Přes prázdniny se bude budovat v úseku - prodejna, kolem kulturního domu, ke staré požární zbrojnici. Bude využita doba prázdnin, kdy není tato část tolik frekventovaná.

 

add 5.)

Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje finanční příspěvek na poskytování sociální služby raná péče DIAKONIE ČCE Středisko Praha ve výši 5.000,- Kč

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

Starosta informoval přítomné o získávání stavebního povolení na akci ,,rybník Za pilou“

 

Starosta informoval o přípravě vybudování polosuché nádrže nad Petroupimí.

 

Ředitelka Mateřské školy informovala starostu, že se jí podařilo získat finanční příspěvek ve výši 328.000,- na technické vybavení MŠ a doškolování pedagogů.

 

Starosta zdůraznil potřebu šetření vodou, protože spotřeba vody v posledním měsíci opět výrazně vzrostla.

 

                                                                       3.

Starosta upozornil na špatné třídění bioodpadu do kontejnerů. Větve do bioodpadu opravdu nepatří !!!

 

Paní V. M. požádala o vylepšení pěšiny u lávky přes potok u č.p. 41.

 

Usnesení č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 26. 6. 2019

 

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad

2/ Účetní závěrku obce Petroupim za rok 2018

3/ Účetní závěrku Mateřské školy Petroupim za rok 2018

4/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019

5/ Záměr prodeje části pozemku parc. číslo 2373/1

6/ Příspěvek ve výši 5.000,- Kč DIAKONII ČCE Praha

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 1. 7. 2019

 

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 1. 7. 2019

 

 

 

Sejmuto: 17. 7. 2019

 

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

 

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci