Zápis ze zastupitelstva 10. 6. 2019

                                                           1.

Zápis č. 5/ 2019

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 10. 6. 2019

 

Začátek v 19. 00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Pohunek Milan, Pohunek Petr, Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Pohunek Milan, Pohunek Petr

 

Program:

1/ Návrh závěrečného účtu

2/ Pozemky

3/ Rozpočtové opatření č. 3

4/ Různé

 

Na začátku zasedání zastupitelé opět diskutovali s panem P. Z. ze Sembratce o důvodu proč  odmítli zřízení věcného břemene na obecním pozemku.

 

Starosta seznámil zastupitele s Návrhem programu zastupitelstva. Nebyl podán žádný doplňovací návrh.

 

7 pro/ 0 proti /0 se zdrželo

 

add 1.)

Starosta seznámil zastupitele s Návrhem závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2018.

Návrh bude vyvěšen na EÚD v kolonce Závěrečné účty. Připomínky k Návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 26. 6. 2019.

Dále byli zastupitelé seznámeni se Zprávou výsledku přezkoumání hospodaření obce Petroupim za rok 2018. Celý zápis o výsledku přezkoumání hospodaření obce je vystaven na EÚD jako příloha u Návrhu závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2018.

Návrh závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, účetní závěrka obce, účetní závěrka MŠ a výkazy FIN jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úředních hodinách.

 

add 2.)

Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje záměr směnit, tento nemovitý majetek obce.

Část pozemku parcelní číslo 2317 a část pozemku parcelní číslo 2318 v k. ú. Petroupim.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 126 v k. ú. Petroupim.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti /0 se zdrželo

                                                           2.

 

Cena dle znaleckého posudku, všechny náklady s prodejem hradí kupující.

                                                          

add 3.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 3 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti /0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření bude vyvěšeno na EÚD v kolonce Rozpočtová opatření, v listinné podobě k nahlédnutí jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na OÚ.

 

add 4.)

Zasedání svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo dne 28. 5.2019 v Chotýšanech.

Starosta informoval zastupitele o průběhu zasedání.

 

V termínu 17. a 18. 6. 2019 proběhne oprava komunikace číslo II/110 Soběhrdy – Kozmice.

Po nesouhlasu OÚ, aby byla objížďka přes naši obec, bude objížďka značena na Teplýšovice-Okrouhlice - Benešov.

 

Byl proveden rozbor sedimentu z rybníka Za pilou a projednání uložení tohoto sedimentu

s DZV NOVA, a.s., Petrovice 11, Bystřice.

 

Firma Černohlávek, Jakub 38, převzala použitý rostlinný olej z kontejnerů.

Petroupim – 20 litrů

Petroupec  -­ 10 litrů

Sembratec – 6 litrů

 

Opět dochází porušování smluv na pitnou vodu. Občané napouští bazény, zalévají.

Proto je denní spotřeba o cca 10 000 litrů vyšší.

Je třeba šetřit vodou – nebude.

 

 

Do kontejneru na bioodpad větve nepatří!!!!

 

 

                             
                                   3.

 

 Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 10. 6. 2019

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Program zastupitelstva

2/ Směnu části pozemku p. č. 2317 a část pozemku p. č. 2318

3/ Prodej pozemku p. č. 126

4/ Rozpočtové opatření č. 3

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1/ Návrh závěrečného účtu obce Petroupim za rok 2018

2/ Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Petroupim za rok 2018

3/ Zprávu starosty ze zasedání svazku obcí CHOPOS

 

Zasedání skončilo v 22.00 Hod.

 

V Petroupimi dne 17. 6. 2019

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

Vyvěšeno: 17. 6. 2019

 

Sejmuto: 2. 7. 2019

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

 

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci