Zápis ze zastupitelstva 13. 5. 2019

Rozpoctove_opatreni_c_2.pdf                                                           1.

Zápis č. 4/2019

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 13. 5. 2019

 

Začátek v 19. 00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Pohunek Milan, Šilínek Libor,

Škvorová Jaroslava

 

Omluven: Pohunek Petr

 

Ověření zápisu: Pohunek Milan, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 2

2/ Rybník ,, Za pilou“

3/ POLDR

4/ Pozemky

5/ Různé

 

 

Na začátku zasedání přišel pan P. Z. ze Sembratce a objasnil zastupitelům svůj záměr vybudovat jímku na obecním pozemku. Reagoval tak na zamítavé stanovisko zastupitelstva obce ze dne 1. 4. 2019.

 

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 2 tak, jak ho předložila účetní obce paní Škvorová Dagmar.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 2 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Starosta informoval zastupitele o výběrovém řízení na zhotovení prací při budování rybníka ,,Za pilou.“

Bylo provedeno výběrové řízení na stavební práce. Přihlásilo se pět stavebních firem. Nejnižší nabídku podala firma AQUEKO s.r.o. Lavičky čp. 122, Velké Meziříčí.

A to za cenu 5.259.400,- Kč bez DPH. Po oslovení této firmy nám bylo sděleno, že od zakázky odstupuje. Proto byla uzavřena smlouva o dílo s druhou firmou v pořadí a to Zvánovec a.s., Rudolfská tř. 597, České Budějovice. S nabídkovou cenou 5.678.846,58 Kč bez DPH.

Smlouva na uzavření prací je jednou z podmínek získání dotace. Další podmínkou pro vydání stavebního povolení je směna pozemků s Lesy České republiky. Jedná se o pozemek, kudy bude přitékat voda do rybníka. Lesy ČR zato požadují po obci části pozemků pod korytem

                                                           2.

Petroupimského  potoka. Zastupitelstvo tuto směnu podporuje. Záměr bude zveřejněn na úřední desce, včetně grafické situace, o které pozemky se jedná.

Zastupitelstvo obce Petroupim souhlasí se zveřejněním směny těchto pozemků.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

add 3.)

Akciová společnost VRV, Praha 5 Smíchov předala starostovi vypracovanou zprávu o posouzení vhodnosti umístění poldru nad obcí Petroupim.

Závěr této zprávy je takový, že škody způsobené přívalovými dešti vysoce převyšují cenu za vybudování poldru.

Celou částku 72. 000,- Kč za tento posudek za naši obec zaplatila společnost Posázaví o. p. s.

 

add 4.)

Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní S.S. z Petroupce o odkoupení pozemku parcelní číslo 126 v k.ú. Petroupim. Tento pozemek o výměře 11m2 se nachází na její zahradě.

Zastupitelstvo obce Petroupim souhlasí se zveřejněním záměru na prodej tohoto pozemku.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti /0 se zdrželo

 

Záměr bude zveřejněn na úřední desce.

 

add 5.)

Krajská hygienická stanice se sídlem v Benešově provedla kontrolní odběr vody z veřejného vodovodu v obci Petroupim. Všechny kontrolované hodnoty splňovaly normu na kvalitu pitné vody.

 

Za 1.čtvrletí roku 2019 bylo odevzdáno celkem 504 kg textilního materiálu.

Za 1.čtvrletí roku 2019 bylo odevzdáno celkem 12 litrů použitelného rostlinného oleje.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje společnosti Rytmus Střední Čechy o. p. s. finanční příspěvek ve výši 5. 000,- Kč.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 23. 4. 2019 v Mrači.

Starosta informoval zastupitele.

 

Obecní úřad se kompletně přestěhoval do přístavby kulturního domu. Kancelář OÚ se nachází v přízemí. V prvním poschodí je nová zasedací místnost, kde budou probíhat i volby. Všechny ostatní kanceláře byly opraveny a to včetně rozvodů elektrické energie, rozvodů topení, podlah a výmalby.

 

 

 

                                                                       3.

ZŠ Archa získala od stavebního úřadu povolení ke stavebním úpravám. V bývalé budově OÚ č.p. 74.

 

Starosta zdůraznil potřebu šetření pitnou vodou. S příchodem teplého počasí se zvýšila spotřeba vody více než 1,5x. Každý občan má ve smlouvě podepsány podmínky k odběru pitné vody. Bude vyvěšen plakát o nutnosti šetření pitnou vodou.

 

Při ukládání bioodpadu je zakázáno do kontejnerů házet větve, kameny a materiály, které do bioodpadu nepatří. V prostoru silážní jámy, kam se odpady dávají, je možno tento odpad roztřídit. Bude vyvěšen plakát o nutnosti třídění bioodpadu.

 

Usnesení č. 4 ze zastupitelstva konaného dne 13. 5. 2019

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/Rozpočtové opatření č. 2

2/ Záměr směny části pozemků 2317 a 2318 v k. ú. Petroupim

3/ Záměr prodeje pozemku parc. č. 126 v k. ú. Petroupim

4/ Finanční příspěvek společnosti Rytmus

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty ze zasedání svazku obcí CHOPOS

2/ Výsledek kontroly Krajské hygienické stanice

 

Zasedání skončilo ve 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 20. 5. 2019

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 20. 5. 2019

 

 

Sejmuto: 5. 6. 2019

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci