Zápis ze zastupitelstva 1. 4. 2019

Rozpoctove_opatreni_c_1.pdf                                                                          1.

Zápis č. 3/ 2019

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 1. 4. 2019

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Milan Pohunek, Petr Pohunek,

                  Libor Šilínek

 

Omluvena: Jaroslava Škvorová

 

Hosté: Miroslav Vašák ml.

 

Ověření zápisu: Mgr. Jana Černá, Libor Šilínek

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 1

2/ Úvěr KB

3/ CHOPOS

4/ Sociální pracovník

5/ GDPR

6/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 1 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 1 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelé projednali smlouvu na úvěr k účelu: Financování stavby ,,Chodník podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec“

Výše úvěru 7 000 000,00 Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1,

Na Příkopě 33 čp. 969, IČO 45317054 ve výši 7 000 000,00 Kč na financování stavby

,, Chodník podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec“

 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

 

                                                                       2.

 

add 3.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 8. 3. 2019 ve Struhařově.

Na tomto zasedání byl představen projekt Koordinace sociální práce mikroregionu CHOPOS.

Na základě tohoto bodu zastupitelé schválili sociálního pracovníka pro výkon sociální práce na území obce pana Mgr. Pavla Gobyho.

 

 

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 26. 3. 2019 v Petroupimi.

 

 

add 4.)

 

Sociální pracovník – výkon sociální práce na území obce

 

Obec Petroupim, se sídlem Petroupim 74, 256 01 Benešov, IČ 00232475, zastoupená starostou obce Jiřím Černým, pověřuje na základě § 35, odst. 2 zákona č. 128/ 2000 Sb.,

( zákon o obcích), pana Mgr. Pavla Gobyho, narozeného 2. 3. 1964, číslo OP 205992713, k výkonu sociální práce na území obce za účelem vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb občanů obce.

Platnost od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2022

 

add 5.)

Zastupitelé byli seznámeni se základními pravidly postupů souvisejících se zpracováváním osobních údajů.

Tyto pravidla budou schválena na příštím zasedání zastupitelstva.

 

add 6.)

Zastupitelé rozhodli posílat SMS zprávy pomocí systému FIREPORTAL.

Tuto službu již využívá Sbor dobrovolných hasičů. Půjde o rozšíření tohoto systému pro další skupiny obyvatel. Celou agendou těchto SMS zpráv byl pověřen zastupitel Pohunek Milan.

 

Zastupitelstvo obce se zabývalo žádostí pana P. Z. o zřízení věcného břemene pro stavbu žumpy na pozemku parcelní číslo 2366/1, do které by byla svedena kanalizace z domu č. 021

v Sembratci.

Protože se jedná o novou stavbu na pozemku obce, zastupitelé vyjádřili obavy z dalších podobných žádostí, které by poté omezovaly obec v jejich potřebách. Např. pokládání elektrických a telefonních kabelů, veřejného osvětlení, budování kanalizace a cest.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 2366/1 v Sembratci v k. ú. Petroupim.

 

Hlasování: 0 pro/ 1 se zdržel / 5 proti

 

 

 

                                                                       3.

 

Starosta informoval přítomné o mimořádném zasedání DSO lesy Benešovska. Toto zasedání bylo svoláno z důvodu kůrovcové kalamity. Situace je opravdu vážná. V budoucích letech obce místo zisku budou nuceny do lesů investovat finanční prostředky.

Všichni, kteří by měli zájem o koupi dřeva z lesů, se můžou obrátit na správce lesů pana Krejčího. Kontakt poskytne starosta.

 

Valná hromada DSO BENE-BUS se uskutečnila 1. 4. 2019 v Benešově. Starosta podal zprávu z tohoto zasedání. Valná hromada přijmula Rozpočtové opatření č. 1.

 

 

Společnost EKO-KOM poukázala na účet obce 15. 097,50 Kč za sběr separovaného odpadu

za IV. čtvrtletí 2018.

 

V měsíci dubnu začnou stavební práce na budování opěrné zídky u zvoničky na Petroupci.

 

Usnesení č. 3 ze zastupitelstva konaného dne 1. 4. 2019

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 1

2/ Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1,

Na Příkopě 33 čp. 969, IČO 45317054 ve výši 7 000 000,00 Kč na financování stavby

,, Chodník podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec“

Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 2366/1 v Sembratci v k. ú. Petroupim.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty ze zasedání svazku obcí CHOPOS

2/ Výkon sociální práce na území obce bude vykonávat Mgr. Pavel Goby

3/ Posílání SMS zpráv pomocí systému FIREPORTAL

4/ Zprávu starosty ze zasedání DSO lesy Benešovska

5/ Zprávu starosty ze zasedání DSO BENE-BUS

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 8. 4. 2019

 

Zapsala: Jana Fraňková                                                        Vyvěšeno na EÚD.

 

 

Ověření zápisu:

 

Vyvěšeno: 8. 4. 2019                                                 Sejmuto: 24. 4. 2019

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci