Zápis ze zastupitelstva 4. 3. 2019

                                                                          1.

 

Zápis č. 2/ 2019

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 4. 3. 2019

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Milan Pohunek, Petr Pohunek,

Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Ověření zápisu: Petr Pohunek, Libor Šilínek

 

Program:

1/ Zeleň

2/ SMS

3/ CHOPOS

4/ Různé

 

 

Starosta  -      návrh na doplnění programu

  • přijetí úvěru od Komerční banky

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 1.)

Pracovníci firmy SARAHS ukončili kácení zeleně v Petroupimi, Petroupci a Sembratci.

Dále bude následovat výstavba opěrné zídky na Petroupci a stavební práce v okolí kulturního domu.

 

add 2.)

Zastupitelé projednali možnost informování občanů pomocí SMS zpráv.

Byly podány dva návrhy. Na příštím zastupitelstvu se bude řešit výhodnější varianta.

 

add 3.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo dne 12. 2. 2019 v Popovicích.

Program:

  • prezentace účastníků
  • zahájení zasedání
  • návrh ověřovatelů zápisu
  • volné téma
  • granty a dotace
  • centrum společných služeb
  • projekt koordinace sociální práce mikroregionu CHOPOS
  • svoz bioodpadu
  • skupinový vodovod CHOPOS

 

2.

add 4.)

Poskytnutí finančního příspěvku na komunální odpad. Příspěvek obdrželo 15 žadatelů.

Celková výše finančního příspěvku OÚ Petroupim na svoz komunálního odpadu v roce 2019 je 11. 242,- Kč.

 

Dne 6. dubna 2019 proběhne úklid podél komunikací.

Akce bude vyvěšena na úřední desce.

 

V silážní jámě u sušičky je uložena štěpka po kácení zeleně. Každý, kdo má zájem, si může odebrat libovolné množství.

 

add 5.)

Starosta seznámil zastupitele s nabídkou Komerční banky o možnosti čerpat úvěr na financování stavby ,,Chodník podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec“

Celková výše úvěru je 7.000.000,- Kč.

Po diskusi bylo dohodnuto, že zastupitelstvo bude přímo hlasovat o smlouvě na tento úvěr.

 

Usnesení č. 2 ze zastupitelstva konaného dne 4. 3. 2019

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty o revitalizaci zeleně

2/ Výši příspěvků na komunální odpad

 

Zasedání skončilo 21. 30 hod.

 

V Petroupimi dne 11. 3. 2019

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

Vyvěšeno: 11. 3. 2019

 

 

Sejmuto: 27. 3. 2019

 

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci