Zápis ze zastupitelstva 11. 2. 2019

                                                                          1.

Zápis č. 1/2019

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 11. 2. 2019

 

Začátek v 19. 00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Milan Pohunek, Petr Pohunek, Libor Šilínek,

Jaroslava Škvorová

 

Ověření zápisu: Mgr. Jana Černá, Milan Pohunek

 

Program:

1/ Výběrové řízení - chodník

2/ Pozemky – Katastrální úřad

3/ Různé

 

 

add 1.)

Na výběrové řízení na akci ,,Chodník podél průtahu obce Petroupim a Petroupec“ bylo osloveno

5 firem. Zájem o účast ve výběrovém řízení projevili 3 zájemci.

Firma LAROS s.r.o. Benešov

Stavební společnost Krampera s.r.o. Hořetice

Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

 

Všichni tito účastníci splnili podmínky výběrového řízení.

S nejnižší cenou 6.937.447,97 Kč vyhrála výběrové řízení Stavební společnost Krampera s.r.o., Hořetice 7, 257 56 Křečovice.

Předpoklad zahájení prací je 1. 3. 2019. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději

  1. 3. 2020.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podepsání smlouvy o dílo se stavební společností Krampera s.r.o.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov provádí revizi obsahu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu.

Katastrální úřad na základě šetření v terénu a projednání s dotčenými orgány veřejné moci zjistil některé nesoulady u nemovitostí v katastrálním území Petroupim.

Proto pracovnice Katastrálního úřadu budou vyřizovat tyto nesrovnalosti.

 

V budově Obecního úřadu, Petroupim 74

 

V pondělí 18. února 2019 od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16. 00 hod.

V úterý 19. února 2019 od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod.

 

                                                                                               2.

 

add 3.)

Starosta informoval zastupitele, že obec získala souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace na akci ,,Revitalizace rybníka Za Pilou v obci Petroupim“

Souhlas do výše 4.818.707,00 Kč. Celkový finanční náklad stavby je 6.346.995,72 Kč včetně DPH.

Stavba obsahuje:

  • odbahnění
  • sdružený objekt
  • rozdělovací objekt
  • rekonstrukce hráze
  • obnova přístupové cesty
  • demolice zpevněných ploch
  • čištění koryta od sdruženého objektu
  • revitalizace zeleně
  • vedlejší rozpočtové náklady

 

Do 31. 7. 2019 musí obec vybrat ve výběrovém řízení dodavatele stavby a splnit další úkoly tak, aby bylo mohlo být vydáno Rozhodnutí.

Termín výstavby II. Q. 2020.

 

Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek na rok 2019 pro společnost RUAH o.p.s. Benešov.

Zastupitelstvo obce souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 3.000,- Kč společnosti RUAH o. p. s.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

Společnost Posází o.p.s., Jemniště přislíbila přispět obci na smlouvu o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha částkou ve výši 69.000,- Kč.

Jedná se o posudek, bez kterého nelze pokračovat v přípravě výstavby poldru nad obcí Petroupim.

 

 

Zastupitelstvo projednalo nové finanční podmínky nájmu v přísálí a sálu Kulturního domu.

Od 1. 3. 2019 je upravuje takto:

 

sál pro domácí         3.000,- Kč

sál pro cizí                 6.000,- Kč

přísálí pro domácí    1.000,- Kč

přísálí pro cizí            3.000,- Kč

 

                                                                                                                                  3.

 

 

Usnesení č. 1 ze zastupitelstva konaného dne 11. 2. 2019

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Příspěvek pro společnost RUAH o.p.s. ve výši 3.000,- Kč

 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje:

1/ Starostu obce k podepsání smlouvy o dílo s firmou Stavební společnost Krampera s.r.o.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1/ Podmíněný příslib dotace na akci ,,Revitalizace rybníka Za Pilou v obci Petroupim“

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 18. 2. 2019

 

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

 

Ověření zápisu:

 

 

Vyvěšeno: 18. 2. 2019

 

Sejmuto: 6. 3. 2019

 

 Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci