Zápis ze zastupitelstva 28.12. 2018

Rozpoctove_opatreni_c_10.pdf

Rozpoctove_opatreni_c_11.pdf                                                                                         1.

 

Zápis č. 10/ 2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 12. 2018

 

Začátek v 19. 00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Omluven: Pohunek Milan, Pohunek Petr

 

Ověření zápisu: Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Rozpočet na rok 2019

2/ Střednědobý výhled

3/ Rozpočtové opatření č. 10 a č. 11

4/ Smlouvy – Krajský úřad

5/ BENE-BUS

6/ CHOPOS

7/ POSÁZAVÍ o.p.s.

8/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo jednotlivé položky Rozpočtu obce Petroupim na rok 2019.

Rozpočet obce Petroupim pro rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Petroupim na rok 2019 na jednotlivé položky.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

add 2.)

Ke zveřejněnému střednědobému výhledu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/0  se zdrželo

 

Návrh výhledu je zveřejněn na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

 

 

 

 

                                                                       2.

 

add 3.)

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č. 10 a č. 11 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtová opatření č. 10 a 11 budou vyvěšena jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 4.)

Zastupitelstvo obec Petroupim schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Petroupim – obnova povrchu a odvodnění místní komunikace označení 6c ,,K potoku“

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci Oslava 700. výročí obce Petroupim.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 5.)

Starosta informoval přítomné o zasedání BENE-BUS, které se konalo 27. 11. 2018 v Benešově. Příspěvek na dopravní obslužnost zůstává ve stejné výši tj. 190,- Kč na obyvatele.

Příspěvek na činnost sdružení ve výši 1,- Kč na obyvatele.

Celkem na rok 2019 ……….. 57.873,- Kč.

 

add 6.)

Starosta informoval zastupitele o zasedání výboru svazku obcí CHOPOS, které se konalo

 1. 12. 2018 v Soběhrdech.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • centrum společných služeb
 • zánik členství obce Kozmice v DSO CHOPOS
 • návrh rozpočtu CHOPOS
 • plnění rozpočtu
 • aktualizace ceníku dopravních služeb

 

 

 

3.

 

Poslední zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se konalo 27. 12. 2018 v Postupicích.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatele zápisu
 • zastupitelé obce Mrač schválili přistoupení obce k členství DSO CHOPOS
 • granty a dotace
 • centrum společných služeb
 • úprava rozpočtu 2018
 • návrh rozpočtu na rok 2019
 • volba kontrolního a finančního výboru, předsedy svazku a místopředsedy svazku
 • skupinový vodovod CHOPOS
 • inventarizace majetku
 • volné téma

 

Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje přistoupení obce Mrač k členství DSO CHOPOS.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

 

                                                                        

add 7.)

Společnost Posázaví o.p.s. požádalo podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2019 formou neinvestiční dotace.

Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje společnosti Posázaví o.p.s. výši dotace 30,- Kč na jednoho obyvatele ve správním území obce Petroupim.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 8.)

Zastupitelstvo obce se seznámilo se smlouvou o dílo ,,Posouzení ekonomické efektivnosti navrhované polosuché nádrže v Petroupimi

Návrh smlouvy předložila společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5.

Bez posouzení ekonomické efektivnosti není možné zahájit jednání o vybudování polosuchého poldru nad Petroupimí (Na suchých lukách).

Cena za vyhotovení díla je 72.600,- Kč s DPH.

 

Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje smlouvu o dílo - Posouzení ekonomické efektivnosti navrhované polosuché nádrže v Petroupimi.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

 

                                                                       4.

 

Dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb. se mění od 1. 1. 2019 výše odměn členům zastupitelstev územních samosprávních celků.

Zastupitelům byly odměny upraveny s platností od 1. 11. 2018.

Starostovi obce od 1. 1. 2019 bude vyplácena odměna 18.200,- Kč v čistém příjmu.

Místostarostce obce od 1. 1. 2019 bude vyplácena odměna 11. 075,- Kč v čistém příjmu.

Tyto odměny jsou řádově ve výši 50%, které by náležely uvolněnému starostovi a místostarostovi obce stejné velikostní kategorie.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

Společnost EKO-KOM vyplatila obci částku ve výši 15.012,- Kč. Jedná se o finanční prostředky za sběr separovaného odpadu za III. čtvrtletí 2018.

 

 

Zasedání skončilo v 22.30 hod.

 

V Petroupimi dne 7. 1. 2019

 

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 7. 1. 2019

 

 

Sejmuto: 23. 1. 2019

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

 

 

                                                           5.

 

 

Usnesení č. 10 ze zastupitelstva konaného dne 28. 12. 2018

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Rozpočet obce Petroupim na rok 2019 na jednotlivé položky

2/ Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021

3/ Rozpočtové opatření č. 10 a č. 11

4/ Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Petroupim – obnova povrchu a odvodnění místní komunikace označení 6c ,,K potoku“

5/ Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci Oslava 700. výročí obce Petroupim

6/ Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje přistoupení obce Mrač k členství DSO CHOPOS

7/ Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje společnosti Posázaví o.p.s. výši dotace 30,- Kč na jednoho obyvatele ve správním území obce Petroupim

8/ Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje smlouvu o dílo - Posouzení ekonomické efektivnosti navrhované polosuché nádrže v Petroupimi

9/ Výši odměny neuvolněnému starostovi a místostarostovi

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty z DSO BENE-BUS

2/ Zprávu starosty z DSO CHOPOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci