Zápis ze zastupitelstva 26. 11. 2018

Odmeny_zastupitelstva_obce.pdf

Rozpoctove_opatreni_c_9.pdf                                                                          1.

Zápis č. 9/ 2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 11. 2018

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Milan Pohunek, Libor Šilínek,

                  Jaroslava Škvorová

 

Omluven: Petr Pohunek

 

Ověření zápisu: Mgr. Jana Černá, Milan Pohunek

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 9

2/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3/ Návrh rozpočtu na rok 2019

4/ Návrh rozpočtu MŠ na rok 2019

5/ Závazný ukazatel MŠ

6/ Inventarizace majetku

7/ Revitalizace zeleně

8/ Zahrada – škola

9/ Různé

 

Při hlasování o programu navrhl Pohunek M. doplnění programu o bod č. 10 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti /0 se zdrželo

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 9 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 9 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelé projednali Střednědobý výhled na roky 2019 – 2021. Střednědobý rozpočtový výhled vychází z navýšení příjmů na 5.000.000,- Kč.

Na rok 2019 je výhled 6.400.000,- Kč z důvodu získané dotace na akci ,,Revitalizace zeleně v obci Petroupim“

Na všechny roky je plánovaný vyrovnaný rozpočet. Jednotlivé položky Rozpočtového výhledu jsou odvozeny od rozpočtu na rok 2019.

 

                                                                       2.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021 bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

add 3.)

Zastupitelé projednali Návrh rozpočtu na rok 2019. Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2019 podle jednotlivých paragrafů.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

add 4.)

Zastupitelé projednali Návrh rozpočtu Mateřské školy na rok 2019. Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu Mateřské školy Petroupim na rok 2019.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled Mateřské školy Petroupim

na roky 2020 – 2021.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti /0 se zdrželo

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020– 2021 bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

add 5.)

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání, že závazný ukazatel rozpočtu pro Mateřskou školu Petroupim na rok 2019 je příspěvek na provoz v celkové výši 250.000,- Kč.

Částka bude zaslána na účet MŠ ve čtyřech splátkách na počátku každého čtvrtletí.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

                                                                       3.

 

add 6.)

Inventarizace majetku proběhne podle interní směrnice č. 1/2012.

Předseda inventarizační komise: Jana Fraňková

Členové inventarizační komise: Mgr. Jana Černá

                                                         Petr Pohunek

Inventury proběhnou ve dnech 27. 12. 2018 – 2. 1. 2019.

 

Do inventarizační komise v Mateřské škole Petroupim jmenuje obecní úřad paní Jaroslavu

Škvorovou.

 

add 7.)

Zastupitelstvo obce přiděluje veřejnou zakázku na akci ,,Revitalizace intravilánové zeleně v Petroupimi“ firmě SARAHS associates s.r.o., M. Kudeříkové 1575, Benešov 25601,

IČO 03273661.

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 1 se zdržel

 

add 8.)

Starosta informoval zastupitele o návaznosti na akci ,,Revitalizace  intravilánové zeleně v Petroupimi“, která se týká nové zeleně v areálu Mateřské školy v Petroupimi.

Při budování zahrady budou spolupracovat OÚ Petroupim, Církevní ZŠ a MŠ Archa a MŠ Petroupim. Finanční prostředky budou čerpány z Nadace Proměny.

 

add 9.)

Společnost Posázaví poskytla obci Závěrečnou zprávu k vyúčtování přijatého příspěvku od obce Petroupim ve výši 12.280,- Kč.

 

Městský úřad Benešov odbor výstavby a územního plánování sdělil obci, že MěÚ Benešov – OVAÚP, úřad územního plánování bere na vědomí naši žádost o pořízení územně plánovací dokumentace Petroupim.

 

add 10.)

Zastupitel Milan Pohunek vyjádřil nespokojenost s informací o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva.

Starosta obce konstatoval, že odměny zastupitelů byly řádně projednány a bylo o nich řádně hlasováno. Výše odměn je součástí zápisu z ustavujícího zastupitelstva. Tento zápis, včetně příloh, je jako každý zápis k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Odměny jsou stanoveny v souladu s přílohou nařízení vlády č. 318/ 2017 Sb.

Odměna neuvolněného starosty je stanovena ze zákona v rozmezí od 0,3 do 0,6násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce ve funkci starosty.

Odměna místostarosty a ostatních neuvolněných členů vychází z tabulky podle velikostní kategorie obce.

                                                                       4.

 

Odměny budou zveřejněny jako samostatná příloha tohoto zastupitelstva ve stejné podobě, jako je příloha z ustavujícího zastupitelstva.

 

Usnesení č. 9 ze zastupitelstva konaného dne 26. 11. 2018

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 9

2/ Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021

3/ Návrh rozpočtu na rok 2019

4/ Návrh rozpočtu MŠ Petroupim na rok 2019

5/ Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Petroupim na roky 2020 – 2021

6/ Závazný ukazatel MŠ na rok 2019

7/ Přidělení veřejné zakázky a podpis smlouvy o dílo s firmou SARAHS associates s.r.o.

 

OZ bere na vědomí:

1/ Inventarizaci majetku

2/ Zahrada – škola

3/ Závěrečnou zprávu Posázaví

4/ Pořízení územního plánu Petroupim

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 5. 12. 2018

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 5. 12. 2018

 

 

Sejmuto: 21. 12. 2018

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci