Zápis z ustavujícího zasedání dne 31. 10. 2018

Rozpoctove_opatreni_c_8.pdf                                                                       1.

Zápis č. 8/2018

 

 

 

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Petroupim

                             ze dne 31. 10. 2018

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Pohunek Milan, Pohunek Petr,

Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Program:

 

 • Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)

a zapisovatele

 • Schválení programu
 • Volba starosty

Volba místostarosty

 • Zřízení finančního a kontrolního výboru
 1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 2. volba předsedy finančního výboru
 3. volba předsedy kontrolního výboru
 4. volba členů finančního výboru
 5. volba členů kontrolního výboru
  • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
  • Jmenování zástupců obce do svazku obcí CHOPOS, BENE-BUS, DSO OLB, Honební společenstvo
  • Rozpočtové opatření č. 8
  • Diskuse

 

 

 

2.

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Petroupim bylo zahájeno v 19.00 hod dosavadním starostou obce Černým Jiřím (dále jako předsedající).

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Složení slibu členy zastupitelstva

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích. Jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova

,, slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

                                                                      

add 1.)

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Šilínka Libora a Škvorovou Jaroslavu a zapisovatelem Fraňkovou Janu.

 

add 2.)

 

Schválení programu

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu tak, jak byl zveřejněn na úřední desce.

Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo

 

add 3.)

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo starostu a jednoho místostarostu. Určené funkce budou vykonávat členové zastupitelstva jako neuvolnění.

Volby budou probíhat veřejným hlasováním.

 

 1. Byl podán návrh od zastupitele p. Pohunka Milana na funkci starosty – Černý Jiří

Zastupitelstvo obce Petroupim volí starostou pana Černého Jiřího.

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 1 se zdržel

 

 

 

 

                                                           3.

 

 1. Byl podán návrh od zastupitele p. Pohunka Petra

na funkci místostarosty – Mgr. Černá Jana

 

Hlasování: 2 pro/ 4 proti/ 1 se zdržel

 

 1. Byl podán návrh od starosty p. Černého Jiřího

na funkci místostarosty – Fraňková Jana

 

 

Hlasování: 4 pro/ 2 proti/ 1 se zdržel

 

Zastupitelstvo obce Petroupim volí místostarostou paní Fraňkovou Janu.

 

add 4.)

 

Zřízení finančního a kontrolního výboru

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor

(§ 117 odst.2 a § 84 odst.2).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.

Zastupitelstvo obce Petroupim zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Volba předsedy finančního výboru

Starosta pan Černý Jiří navrhl na funkci předsedy finančního výboru- p. Škvorovou Jaroslavu

Zastupitelstvo obce Petroupim volí předsedou finančního výboru paní Škvorovou Jaroslavu.

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 1 se zdržel

                                                          

 

Volba předsedy kontrolního výboru

Starosta pan Černý Jiří navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru – p. Šilínka Libora

Zastupitelstvo obce Petroupim volí předsedou kontrolního výboru pana Šilínka Libora.

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 1 se zdržel

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru

Za členy finančního výboru byli navrženi p.Bohatová Eva a p. Pohunek Milan.

Zastupitelstvo obce Petroupim volí členy finančního výboru p. Bohatovou Evu a p. Pohunka Milana.

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

 

 

                                                                       4.

 

Za členy kontrolního výboru byli navrženi p. Šilínková Dagmar a p. Dobiáš Milan.

Zastupitelstvo obce Petroupim volí členy kontrolního výboru p. Šilínkovou Dagmar

a p. Dobiáše Milana.

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Předsedou kulturního výboru byla navržena p. Černá Jana.

Zastupitelstvo obce Petroupim volí předsedou kulturního výboru p. Černou Janu.

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Předsedou výboru SPOZ byl navržen p. Pohunek Petr.

Zastupitelstvo obce Petroupim volí předsedou výboru SPOZ p. Pohunka Petra.

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 5.)

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna a to ode dne 1. 11. 2018.

 

Hlasování: 5 pro/ 2 proti/ 0 se zdrželo

 

add 6.)

Starosta obce p. Černý Jiří a místostarosta obce p. Fraňková Jana budou zastupovat obec Petroupim ve výboru svazků obcí CHOPOS.

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Starosta obce p. Černý Jiří a místostarosta obce p. Fraňková Jana budou zastupovat obec ve sdružení BENE-BUS, Lesy Benešovska, Honební společenství Petroupim.

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Starosta obce a přítomní zastupitelé poděkovali dlouholetému zastupiteli p. Hruškovi Petrovi za jeho práci pro obec, kterou vykonával.

 

add 7.) Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8 tak, jak ho předložila účetní

obce paní Dagmar Škvorová.

 

Hlasování 7 pro /0 proti / 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 8 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

 

 

 

 

                                                                       5.

 

                                                                

 

Usnesení č. 8 ze zastupitelstva konaného dne 31. 10. 2018

 

 

 

Zastupitelstvo obce Petroupim schvaluje:

 

1/ Starostou obce byl zvolen p. Černý Jiří

2/ Místostarostou obce byla zvolena p. Fraňková Jana

3/ Finanční výbor – předseda p. Škvorová Jaroslava

                                   členové p. Bohatová Eva, p. Pohunek Milan

4/ Kontrolní výbor – předseda p. Šilínek Libor

                                     členové p. Šilínková Dagmar, p. Dobiáš Milan

5/ Předsedou výboru kulturní komise byla zvolena p. Černá Jana

6/ Předsedou výboru SPOZ byl zvolen p. Pohunek Petr

7/ Zástupci ve výboru CHOPOS – p. Černý Jiří, p. Fraňková Jana

8/ Zástupci BENE-BUS, Lesy Benešovska, Honební společenstvo

 • Černý Jiří, p. Fraňková

9/ Odměny zastupitelů dle nařízení č. 318/2017 Sb. od 1. 11. 2018.

10/ Rozpočtové opatření č. 8

 

 

Zasedání skončilo v 22.30 hod.

 

v Petroupimi dne 7. 11. 2018

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 7. 11. 2018

 

 

 

Sejmuto: 23. 11. 2018

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci