Zákon č. 106/1999 Sb. (Petroupim)

Žádost o poskytnutí informace - podomní prodej

Žádost:

Dobrý den,

dovoluji si oslovit Vás jako studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ukončující magisterské studium a to na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím číslo 106/1999 Sb. V rámci své diplomové práce se zaobírám změnou pozitivního práva

a související podzákonné legislativy upravující tržní řády a vyhlášky místních samospráv .

Má práce zkoumá legitimní i nelegitimní faktory ovlivňující rozhodování orgánů místní samosprávy a další problematiku týkající se vztahu k harmonizaci v rámci vyvíjející se legislativy EU.

Část této práce se týká i přímého prodeje produktů a služeb na území obcí, někdy ne správně nazývaného jako podomní prodej, konkrétně zákazů v této oblasti.

Potřebuji tedy konkrétní data o Zákazu tzv . podomního prodeje produktů a služeb Vaší Obce, jestliže je tento typ prodeje zakázán nebo ne?Pokud možno, kdy došlo k zákazu podomního prodeje.

 

Odpověď:

Odpověď na Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,

Vážená paní,

k Vaší žádosti ze dne 19. května 2017 Vám poskytujeme následující informace.

Naše obec se zatím nikdy nezabývala zákazem tzv. podomního prodeje produktů a služeb . Tento typ prodeje není v naší obci zakázán ani upraven vyhláškou obce.

Žádost o poskytnutí informace - pokácená lípa v Sembratci

Žádost:

Věc

Dotaz - pokácená lípa - Sembratec

Dobrý den, vlastníme chatu v Sembratci, který spadá pod obec Petroupim. Na návsi vedle zvoničky byla pokácena lípa. Odhaduji, že tato lípa byla zasazena ve stejnou dobu, co zde byla postavena zvonička, a to už je pěkná řádka let. Byla to hlavní krásná dominanta návsi, bohužel byla„.

Tímto bych se ráda zeptala, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, na důvod tohoto zásahu.

Lípa už v minulosti byla jednou zkrácena a znova obrostla, dobře, to člověk i  dokázal pochopit; nemocně nyní nevypadala, byla zelená, každý rok na ní bylo plno květů a včel, stromy dokáží žít dlouhou dobu i kdyby žily z obvodu svého kmene.

Tato skutečnost mne opravdu velmi překvapila, mrzí a nedokáži ji pochopit. Koukat na obrovský  pařez, který po ní zbyl, je  smutný. Člověk by si měl vážit starých stromů, které

okolo něj jsou, protože rostou mnoho let... a jedním zásahem je vše pryč. Jezdím často do Skotska, kde si váží přírody a velmi starých strom je tam plno, v přírodě, parcích a lidé si jich cení a ani by je nenapadlo část své historie zničit, tady v Čechách se však uvedené stává často. Není to první místo, kde jsem si toho všimla, ale v Sembratci se mne to dotýká prostě osobně, jelikož tam bydlíme.

 

Odpověď:

Odpověď na Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zastupitelé Obce Petroupim několikrát na svém zasedání projednávali připomínky obyvatel osady Sembratec, které tlumočil člen zastupitelstva obce pan Petr Pohunek. Obyvatelům Sembratce se zdála lípa nebezpečná a obávali se pádu větve nebo stromu, zejména na procházející a hrající si děti. Majitel nejbližší nemovitosti se obával,  že mu při větru lípa spadne na jeho dům. Dále strom svými kořeny nadzvedával a odkláněl vedle stojící zvoničku. Z těchto důvodů bylo provedeno místní šetření, za přítomnosti zastupitele  obce Petroupim pana Pohunka a zahradníka pana Černého. Bylo zjištěno, že lípa je uvnitř dutá, a proto j ou obavy občanů oprávněné. Dokumentační fotografie Vám ukáže pan Pohunek.

Na základě těchto skutečností a s ohledem na bezpečnost, zdraví a ochranu majetku obyvatel bylo přistoupeno k pokácení lípy a vysazení nového stromu, přičemž výběr druhu  nové dřeviny bude ponechán na obyvatelích Sembratce. Obec Petroupim pak zajistí jeho nákup a zasazení.

 

                                        

Žádost o poskytnutí informace - nakládání s odpady

Dotaz:

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

 • Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatku za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
 • Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadl\ v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (
  1. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
  2. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
  3. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní„.),
 • využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
 • Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

 

 

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

 

Odpověď:

Věc: Poskytnutí informace

 

1I Obec Petroupim má 119 svozových míst ke svozu komunálního odpadu.

Výše poplatku za komunální odpad je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Petroupim č.1/2010.

2 a/ Obec Petroupim má stanoveno 1místo zpětného odběru a celkem 7 svozových míst tříděného odpadu.

 • b/ Obec třídí papír, kartony, plasty, sklo, 2 c/ Celkový počet kontejnerů:

papír 6 ks, plast směsný 5 ks, sklo čiré 1ks, sklo směsné 3 ks, textil 1ks

 • I Všechny kontejnery jsou ve vlastnictví obce, pouze kontejner na textil je ve vlastnictví společnosti DIMATEX

4/ Svoz komunálního a vytříděného odpadu pro obec zajišťují Technické služby Benešov, s.r.o.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci