Interní směrnice č. 1/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky

Interní směrnice
č. 1/2016

o postupech při zadávání veřejné zakázky
Obec Petroupim, Petroupim 74, 256 01 Benešov, IČ: 00232475

 

Článek 1
Dělení zakázky dle předmětu


a) na dodávky
b) na stavební práce
c) na služby

Článek 2
Dělení zakázky dle předpokládané hodnoty

Veřejné zakázky

dodávky/služby

stavební práce

Nadlimitní zakázky

nad finanční limit platného předpisu

nad finanční limit platného předpisu

Podlimitní zakázky

do finančního limitu platného předpisu

do finančního limitu dle platného předpisu

Malého rozsahu

do 2 000 000 Kč

do 6 000 000 Kč

 

Dělení zakázky malého rozsahu (dále ZMR) dle předpokládané hodnoty

a) ZMR 1. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH nepřesahuje 800 000 Kč.

b) ZMR 2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje 800 000 Kč a zároveň nepřesahuje 2 000 000 Kč u dodávek a služeb a v případě stavebních prací nepřesahuje 6 000 000 Kč.

Článek 3

Postupy a požadavky při zadávání zakázky

  1. Nadlimitní zakázky

         Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

  1. Podlimitní zakázky

         Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

  1. Zakázky malého rozsahu

a) Postup při zadávání zakázek ZMR 1. kategorie

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně minimálně 1 zájemce o předložení nabídky. Nabídky (rozpočty) mohou být pořízeny z internetu či internetových obchodů. Forma nabídek písemná či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena zastupitelstvem obce. Zveřejnění pomocí úřední desky formou zápisu ze zasedání zastupitelstva nebo samostatně. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

  • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
  • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobně členěný),
  • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.

b) Postup při zadávání zakázek ZMR 2. kategorie

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně minimálně 3 zájemce o předložení nabídky. O výzvě provede zápis. Pro posouzení efektivnosti nabídky je možné předložit rozpočet získaný z internetu či internetového obchodu. Předložené nabídky mohou být vyhotoveny písemně či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena zastupitelstvem obce, pokud není ustanovena zvláštní výběrová komise. Zveřejnění pomocí úřední desky formou zápisu ze zasedání zastupitelstva, nebo samostatně. Lhůta pro podání nabídek minimálně 10 dní ode dne odeslání výzvy nebo uveřejnění oznámení.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

  • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
  • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobněji členěný),
  • nabídka musí obsahovat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění,
  • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.

 

Výsledek výběru nejlepší nabídky s odůvodněním bude zveřejněn v zápise ze zasedání zastupitelstva obce nebo v zápise výběrové komise, pokud byla ustanovena.

 

Článek 4

Výjimky z působnosti směrnice

a) Zadávání zakázek v souvislosti s živelní či jinou pohromou.
b) Zadávání zakázek ve výjimečných případech v souvislosti s urychleným řešením nečekané události (např. poruchy, opravy, škody na obecním majetku).
c) Zadávání zakázek podléhajících pravidlům dotačních fondů.
d) Zadávání zakázek na poskytnutí bankovního úvěru s předpokladem využití služeb peněžního ústavu, u kterého má obec zřízený běžný účet.
e) Zadávání zakázky do výše 200 000 Kč bez DPH, která je v kompetencích starosty
a místostarosty (dle Usnesení zastupitelstva obce č. 7/2011 ze dne 1.7.2011).

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 
a) Zadavatel bude při výběru klást důraz na transparentnost, přiměřenost. Ve vztahu k dodavateli se bude ctít zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace. Při výběru bude kladen důraz na efektivitu, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků.
b) Kritériem (pokud není stanoveno jinak) pro výběr zhotovitele a zadání zakázky bude ekonomická výhodnost nabídky.
c) Směrnice byla schválena OZ dne 8. 4. 2016

 

Článek 6

Účinnost

 

Směrnice nabývá účinnosti dne 8. 4. 2016

 

 

 

           
                                    místostarosta                                                                       starosta           

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci