Usnesení zastupitelstva obce ze dne 9. 8. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 9. 8. 2018
č. 47–6/2018 až 52–6/2018

47–6/2018          ZO schvaluje navržený program zasedání.

48–6/2018          ZO schválilo přijetí dotace na akci „Oslava 660 obce Třebešice“ z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tématického zadání „Podpora hejtmana“ a uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

49–6/2018          ZO Návrh Strategického plánu rozvoje sportu obce Třebešice na období 2019–2023 projednalo a v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schválilo.

50–6/2018          ZO návrh Č.j.: 175103/2018 na pořízení změny ÚP podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednalo, s návrhem souhlasí.

51–6/2018          ZO žádost Č.j. 180103/2018 – Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby projednalo, s uzavřením smlouvy souhlasí a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.

52–6/2018          ZO rozpočtové opatření č. 4/2018 schvaluje.

Bere na vědomí:
–    Vrácená doporučená zásilka – vyjádření k žádosti Č.j.: 144103/2018.

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci