Usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 5. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 31. 5. 2018
č. 31-4/2018 až 43-4/2018

31-4/2018  ZO schvaluje navržený program zasedání.

32-4/2018  ZO účetní závěrku za rok 2017 projednalo a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2017 schvaluje bez připomínek.

33-4/2018  ZO Návrh závěrečného účtu projednalo a Závěrečný účet obce za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2017, schvaluje bez výhrad.

34-4/2018  ZO úpravu Jednacího řádu projednalo a doplněk schvaluje.

35-4/2018  ZO úpravu Organizačního řádu Obecního úřadu Třebešice projednalo a doplněk schvaluje.

36-4/2018  ZO rozhodlo o odložení projednávání žádosti Č.j.: 113103/2018 z důvodu geometrického a polohového určení společné hranice pozemku parc. č. 1143/1, parc. č. 575/4 a parc. č. 575/5 a pověřilo starostku pořízením geometrického a polohového zaměření.

37-4/2018  ZO žádost Posázaví o.p.s. a „VRV+DHI“ projednalo a nesouhlasí s umístěním navrhovaného opatření na pozemku parc. č. 537/4 a parc. č. 534/7 ve vlastnictví obce Třebešice v rámci projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy – dotčené povodí Křešický potok“.

38-4/2018  ZO návrh Č.j.: 132103/2018 na pořízení změny ÚP podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednalo, s návrhem souhlasí.

39-4/2018  ZO přijetí darů na realizaci oslav „660. let od první dochované písemné zmínky o obci Třebešice a 115. let od založení Sboru dobrovolných hasičů Třebešice, Sraz rodáků“ projednalo a s přijetím darů souhlasí.

40-4/2018  ZO vícepráce na zakázce vchodové dveře do OÚ projednalo a s navýšením ceny o 495,00 Kč souhlasí.

41-4/2018  ZO rozpočtové opatření č. 3/2018 schvaluje.

42-4/2018  ZO dočasnou deponii recyklátu projednalo a rozhodlo o dočasném uložení na pozemek parc. č. 402/1 – ostatní plocha, vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov na LV 10001. Likvidace deponie v rozmezí 14 dní až 3 týdny, využití na opravu výtluků a udržovací práce, po likvidaci deponie uvedení povrchu pod deponií do původního stavu.

43-4/2018  ZO stanovuje počet členů zastupitelstva obce Třebešice na volební období 2018-2022 na 7 členů.

 

Bere na vědomí:
–    Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2017
–    Informování ze zasedání DSO CHOPOS
–    Obnova barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého – průběh obnovy a dokončení obnovy

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci