Usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.12.2016

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29.12.2016 

1/11    ZO záměr projednalo a rozhodlo pronajmout nebytové prostory v budově OÚ Třebešice 39 (prostory prodejny s vybavením) v roce 2017 paní Vlastě Nohové za stejných podmínek jako v roce 2016.

2/11    ZO záměr směnit část majetku ve vlastnictví obce Třebešice (182 m2 z parcely p.č. 537/4 orná půda) za část majetku ve vlastnictví akciové společnosti DZS Struhařov (108 m2 z parcely p.č. 64 trvalý travní porost, 45 m2 z parcely p.č. 611 trvalý travní porost, 29 m2 z parcely p.č. 612/4 trvalý travní porost), vše v k.ú. Třebešice u Divišova ve prospěch obslužné komunikace p.č. 1118/1 - narovnání stavu projednalo a směnu pozemků v rozsahu dle Geometrického plánu č. 150-60/2016 schvaluje.

3/11    ZO záměr na odkoupení částí majetku ve vlastnictví soukromých vlastníků (163 m2 z parcely p.č. 612,3 trvalý travní porost a 122 m2 z parcely p.č. 612/1 trvalý travní porost), vše v k.ú. Třebešice u Divišova ve prospěch obslužné komunikace p.č. 1118/1 - narovnání stavu projednalo a odkoupení pozemků v rozsahu dle Geometrického plánu č. 147-58/2016 schvaluje.

4/11    ZO záměr na prodej části majetku ve vlastnictví obce Třebešice (664 m2 z parcely p.č. 1118/1 ostatní plocha - ostatní komunikace) - narovnání stavu projednalo a prodej pozemku v rozsahu dle Geometrického plánu č. 147-58/2016 schvaluje.

5/11    ZO rozpočet obce Třebešice na rok 2017 projednalo, nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky a ZO rozpočet pro rok 2017 schválilo jako vyrovnaný, přičemž závazným ukazatelem jsou paragrafy.

6/11    ZO rozpočtové opatření č. 5/2015 projednalo a úpravu rozpočtu k 31.12.2016 schvaluje.

7/11    ZO návrh projednalo a zveřejnit záměr na prodloužení pronájmu části obecního pozemku p.č. 418/2 o výměře 30 m2 na dobu 5ti let za stanovenou cenu pronájmu 10,00 m2/rok schvaluje.

BERE NA VĚDOMÍ

- Aktuální situací týkající se Změny č.1 ÚP Třebešice.
- Realizaci projektu „Pasport Kaple se zázemím pro hřbitov“ na místním hřbitově a náklady s tím spojené.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 2.1.2017.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci