Usnesení zastupitelstva obce ze dne 11.1.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.1.2017 
č. 1-1/2017 až 3-1/2017

1-1/2017    ZO Třebešice schvaluje Rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny č.1 územního plánu Třebešice, které podle § 53 odst. 1 stavebního zákona předložil pořizovatel (MěÚ Benešov - Odbor výstavby a územního plánování, oprávněná osoba Ing. Klára Duchoslavová), a které je přílohou č.1 zápisu zasedání ZO.

2-1/2017    ZO Třebešice ověřuje soulad změny č.1 územního plánu Třebešice s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem KÚSK.

3-1/2017    ZO Třebešice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci, předpisů a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád“) vydává formou opatření obecné povahy změnu č.1 územního plánu Třebešice.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 12.1.2017.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci